Ferm SGM1011 manual

View a manual of the Ferm SGM1011 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Kompressor
  • Model/name: SGM1011
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Ukrainare, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 41
SV
42
FärGSPrUTSySTEM MED höG
VOlym OCH lågT TryCk (HVlP)
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en
av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår
filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidorna 2-3
Läs noga igenom denna bruksanvisning
innan du börjar använda maskinen. Gör
dig bekant hur den fungerar och sköts.
Underhåll maskinen enligt anvis-ning-
arna så att den alltid fungerar felfritt.
Bruksanvisning och tillhörande
dokumentation ska förvaras i närheten av
maskinen.
innehåll
1. Tekniska specifikationer
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Instruktioner för användning
4. Underhåll
1. Tekniska specifikationer
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Ingångseffekt 350 W
Maximalt munstycksflöde 280 ml/min
Behållarens rymd 700 ml
Munstycksdiameter 1.8 mm
Maximal viskositet 40 din/sek
Vikt 2.5 kg
Lpa (ljudtrycksnivå) 83+3 dB(A)
Lwa(ljudeffektnivå) 96+3 dB(A)
Vibrationsvärde <2.5 m/s2
Kontrollera maskinen, lösa delar och tillbehör så
att de inte skadats vid transport.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts
enligt ett standardiserat test i enlighet med
EN 60745; detta värde kan användas för att
jämföra vibrationen hos olika verktyg och som
en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
•	 om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
•	 när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att
underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla
händerna varma och styra upp ditt arbetssätt
Produktbeskrivning
Bild A
1. Munstycke
2. Avtryckare
3. Reglage
4. Luftslang
5. Luftfilter
6. Till/Från brytare
7. Färgbehållare
2. Säkerhetsföreskrifter
Symbolernas betydelse
Anger att det föreligger risk för
personskador, livsfara eller risk för
skador på maskinen om instruktionerna i
denna bruksanvisning inte efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Använd skyddshandskar.
Använd en skyddsmask mot damm.
Page: 42
SV
43
Bär skyddsglasögon.
särskilda säkerhets anvisningar
• Spruta aldrig på personer. ­ Rikta aldrig
munstycket mot en annan person eller ett djur.
Låt aldrig pistolen komma i direkt kontakt med
huden.
• Flampunkt. ­ Denna sprutpistol får inte användas
för att spruta antändbara färger och lösnings­
medel med en flampunkt som är lägre än 55 ºC
• Ventilation. ­ Säkerställ alltid att det föreligger
tillfredsställande ventilation inom det
arbetsområde där sprutning sker.
• Korgmunstycke. ­ Håll alltid
sprutkorgsmunstycket på plats när det används.
• Ta hänsyn till arbetsområdets miljö. ­Använd
inte sprutpistoler där det föreligger
explosionsrisk.
• Undvik alla risker. ­ Undvik alla risker med
ämnen som sprutas och beakta anvisningarna
på förvaringskärlet eller den information som
tillhandahålles av tillverkaren.
• Spruta inte. ­ Spruta inte något ämne för vilket
riskerna är okända.
• Använd ögonskydd. ­Använd alltid lämpligt
skydd för ögonen för att hålla dem fria från farliga
ångor eller rökgaser.
• Använd ansiktsskydd. ­Använd aldrig en
sprutpistol utan påtaget ansiktsskydd.
• Skydda öronen. ­Använd skydd för öronen om
ljudnivån överstiger 85 dB(A).
• Underhåll dina verktyg. ­ Håll din sprutpistol,
färgbehållare och munstycken rena. Rengör inte
med antändbara vätskor med en flampunkt som
är lägre än 55º C. Kontrollera elsladden
regelbundet och låt behörig person byta ut den
vid skada.
• öppen eld. ­ Spruta aldrig nära öppen eld eller
tändlåga för någon anordning.
• rökning ­ Rök aldrig när du sprutar.
• Förtunning ­ Läs alltid färgtillverkarens
rekommendationer för förtunning eller
instruktioner före användningen av färg eller
andra ämnen.
• Stäng av strömtillförseln. ­ Stäng alltid av
strömtillförseln när ni fyller färgbehållaren eller
rengör sprutpistolen.
• stäng av apparaten när ni inte sprutar ­ Låt
inte apparaten gå med strömreglaget helt stängt
under en längre tid.
Vi åtager oss inget ansvar för skador som
orsakats genom användning av olämpliga
ämnen eller färger som inte har förtunnats
korrekt samt alla hälsorisker som uppstår
till följd av brist på lämplig ventilation.
stanna omedelbart maskinen när:
Maskinen tenderar att överhettas.
Elkabel eller kontakter uppvisar någon som helst
defekt, t ex skadad isolering.
Strömbrytaren inte fungerar som den ska.
Rökig eller dålig lukt indikerar bränd isolering.
Elektrisk säkerhet
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta
alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i
samband med brandfara, fara för elektriska stötar
och kroppsskada. Läs förutom nedanstående
instruktioner även igenom bladet med
säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.
Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Maskin klass II – dubbel isolering, jordad
kontakt behövs ej.
Byta ut kablar eller stickkontakter
Om nätkabeln skadas, måste den bytas ut mot en
speciell nätkabel som finns hos tillverkaren eller
tillverkarens kundservice. Släng gamla kablar eller
stickkontakter meddetsamma efter det att du har
bytt ut dem mot nya.
Det är farligt att sticka in stickkontakten av en lös
sladd i ett uttag.
Vid användning av förlängnings kablar
Använd uteslutande en godkänd
förlängningskabel som är lämplig för maskinens
effekt. Ledarna måste ha en diameter på minst 1,5
mm2
. Om förlängningskabeln sitter på en haspel,
rulla då ut den helt och hållet.
3. instruktioner för användning
Förberedelse
Bild B
Använd inte texturväggfärger eller
bestrykningsmedel eftersom de blockerar
Page: 43
SV
44
munstycket.
För att få bästa resultat är det viktigt att ni
förbereder den yta som ska besprutas och
förtunnar färgen till korrekt viskositet, innan ni
börjar använda sprutpistolen. Försäkra er alltid
om att de ytor som skall besprutas är rena från
damm, smuts och fett. Kontrollera att ni har
maskerat med högkvalitativ maskeringstape
de ytor som inte skall besprutas. Den färg eller
vätska som skall sprutas skall vara väl blandad
och fri från klumpar eller andra partiklar. Många
ämnen kan sprutas med vår sprutpistol, men
kontrollera tillverkarens rekommendationer innan
ni köper er färg.
Förtunning
Kom alltid ihåg att stänga av
strömtillförseln innan färgbehållaren fyll
med det ämne som skall sprutas.
De flesta färger levereras färdiga för applicering
med pensel och måste förtunnas innan de
är lämpliga för besprutning. Följ tillverkarens
anvisningar om förtunning av färgen när den
används med en sprutpistol. Viskositetsbägaren
hjälper er att fastställa den rätta viskositeten på
färgen som skall användas. För att fastställa den
rätta viskositeten fyll bägaren till kanten med
färg. Mät den tid det tar för bägaren att tömmas i
behållaren.
Tabellen nedan visar rekommenderade tider för
olika typer av ämnen:
Spraymaterial Viskositet (sekunder)
Alkyd­/oljebaserade färg från 25 till 40
Alkyd­/oljebaerad fernissa från 15 till 40
Acryl/vattenbaserad färg från 25 till 40
Acryl/vattenbaserad fernissa från 20 till 35
Träimpregneringsmedel,
färgborttagare, olja outspätt
Desinfektionsmedel,
insektsbekämpningsmedel outspätt
Bilfärg från 20 till 35
Om färgen tar längre tid än den rekommenderade
tiden, då krävs förtunning. Blanda en liten
kvantitet med lämplig förtunnare och gör
viskositetstestet tills den rätta viskositeten
uppnås. Vissa sprutämnen innehåller partiklar
och klumpar. Dessa ämnen skall filtreras innan de
hälls i färgbehållaren.
Montering av luftslangen.
•	 Stick in luftslangen (4) tätt i anslutningen på
maskinen.
•	 Stick in luftslangen (4) tätt i anslutningen på
spraypistolen.
Koppla Till/Från
•	 Tryck på Till/Från brytaren (6) på maskinen för
att koppla den till eller från.
•	 Tyck på spraypistolens avtryckare för att börja
spraya.
justera strålens inställningar
Bild F
A. Horisontal flat stråle. Denna inställning
används för horisontala ytor
B. Vertikal flat stråle. Denna inställning används
för vertikala ytor
C. Rund stråle. Denna inställning används för
hörn, kanter och ställen som är svåra att nå..
sprutning
Bild C
Fyll färgbehållaren med korrekt förtunnad och
filtrerad färg. Anslut sprutpistolen till elnätet.
Rikta sprutpistolen mot ett stycke avfallsmaterial
och tryck in avtryckaren tills färgen sprutar.
Reglera utmatningen (2) tills erforderlig mängd
färg sprutar. Vrid utmatningsreglaget medurs
(B) för att minska flödet och moturs (A) för att
öka flödet. Justering av utmatningsreglaget
påverkar sprutmönstret. Ett klent sprutmönster
koncentrerar färgen i mitten av sprutan och ger
en fläckig finish. Ett bra sprutmönster ger jämnt
fördelad färg över mönstret.
spruttekniker
Bild D
För att erhålla det bästa resultatet håll er
sprutpistol vågrätt och parallellt med ytan hela
tiden. Håll munstycket 25 ­ 30 cm från ytan och
spruta jämnt från sida till sida eller upp och ner.
Spruta inte i vinkel eftersom detta medför att färg
rinner på ytan. Gör lugna och jämna tag. När stora
ytor besprutas tillgrip ett korsande sprutmönster
enligt bilden.
Bild E
Starta eller stanna aldrig sprutpistolen när den
är riktad mot ytan som skall besprutas. Se till att
sprutpistolen förs med jämn hastighet.
Page: 44
SV
45
Hög hastighet över ytan ger ett tunt lager och
låg hastighet ger ett tjockt lager. Applicera ett
lager per gång. Om ett ytterligare lager behövs
se till att ni följer tillverkarens rekommenderade
torkningstid innan det andra lagret påförs. När
små ytor besprutas, ställ utmatningsreglaget
i snålt läge. Detta undviker användning av för
mycket färg och förhindrar översprutning. Undvik
om möjligt att stoppa och starta under sprutning
på ett föremål. Detta kan leda till att för mycket
eller för lite färg appliceras. Luta inte sprutpistolen
mer än 45º.
4. Underhåll
Koppla alltid ur verktyget från
strömkällan innan montering av ett
tillbehör.
Denna maskin har konstruerats för att fungera
utan problem under lång tid och med minimalt
underhåll. Du förlänger dess livslängd genom
att regelbundet rengöra den och behandla den
fackmässigt.
Felsökning
1. Motorn ljuder men sprutar inte eller
oregelbundet
•	 Utsliten virvelplatta.
•	 Ersätt virvelplattan.
•	 Upptagningsröret står in i rätt läge.
•	 Sätt upptagningsröret i rätt läge.
•	 Blockerat upptagningsrör .
•	 Rengör med förtunnare.
•	 Blockerat munstycke.
•	 Rengör munstycket.
•	 Blockerat filter.
•	 Rengör med förtunnare.
•	 Kontrollreglaget behöver justering.
•	 Justera.
2. Finfördelningen är inte bra
•	 Volymjusteringen är inte korrekt.
•	 Justera.
•	 Färgen är för tjock
•	 Kontrollera färgens viskositet.
3. För mycket färg
•	 Sprutpistolen är inte ren eller smord, vilket
medför att kolven fastnar i cylindern.
•	 Demontera sprutpistolen och rengör med
förtunning.
•	 För mycket färg.
•	 Reglera volymen medurs för att minska
flödet. Två tunna färgskikt är bättre än ett
tjockt skikt.
•	 Viskositeten är för låg.
•	 Kontrollera viskositeten
4. Motorljudet är högre än normalt
•	 Sprutpistolen är inte ren eller smord, vilket
medför att kolven fastnar i cylindern.
•	 Demontera sprutpistolen och rengör med
förtunning.
5. Ingen sprutning, inget ljud
•	 Ingen elektricitet.
•	 Kontrollera strömtillförseln.
6. Ljudet vid användning inte bra
•	 För lågt flöde.
•	 Justera.
•	 Inte tillräckligt med färg i behållaren med följd
att luft sugs in.
•	 Fyll på färg.
•	 Inte tillfredsställande finfördelning eller
passerar ej upptagningsröret fullständigt.
•	 Kontrollera upptagningsröret och
viskositetsnivån.
7. „Apelsinskal“ för mycket dimbildning
•	 Felaktigt lösningsmedel används.
•	 Använd lämpligt lösningsmedel.
•	 Sprutpistolen för långt från ytan
•	 Håll sprutpistolen närmare föremålet.
•	 Färgen är för tjock
•	 Förtunna färgen.
rengöring och underhåll
Bild G
Kom ihåg att alltid stänga av apparaten
från elnätet innan sprutpistolen eller
färgbehållaren rengöres.
Det är mycket viktigt att spraypistolen rengörs
noggrant efter varje användning. Om den inte
rengörs kommer detta med stor säkerhet att
orsaka förstoppningar och spraypistolen kommer
inte att fungera nästa gång den används.
Garantin gäller inte för felfunktioner som beror på
bristfällig rengöring av spraypistolen.
Följande åtgärder måste vidtas om spraypistolen
inte används för en längre tid.. Om följande
åtgärder inte genomförs kan det leda till att färgen
Page: 45
SV
46
torkar;
Stäng av maskinen.
•	 Tryck på avtryckaren så att färgen rinner
tillbaks i behållaren.
•	 Skruva bort behållaren och häll färgen i
målburken.
•	 Avlägsna färgresterna från behållaren med
hjälp av en pensel eller trasa.
•	 Häll, beroende på vilken slags färg som har
använts, lösningsmedel eller vatten i
behållaren, och skruva tillbaks den på
spraypistolen. VARNING Använd endast
lösningsmedel med en flampunkt som ligger
över 55º C.
•	 Koppla på maskinen.
•	 Tryck på avtryckaren ända tills rent
lösningsmedel eller vatten kommer ut ur
munstycket.
•	 Stäng av maskinen.
•	 Skruva bort och torka behållaren. Rengör och
torka också utanpå samt packningen. Se till
att inga färgrester finns kvar.
•	 Torka av spraypistolens utsida med en trasa
doppad i vatten eller lösningsmedel..
•	 Öppna muttern och demontera munstycket.
Rengör alla delar noggrant med vatten eller
lösningsmedel. Använd inga vassa
metallföremål vid rengöringen.
•	 Montera ihop spraypistolen.
Byta luftfiltret
•	 Avlägsna locket genom att lyfta upp det med
en skruvmejsel.
•	 Avlägsna det gamla luftfiltret.
•	 Placera det nya filtret med den jämna sidan
mot maskinen.
•	 Sätt tillbaka locket på maskinen.
Använd aldrig maskinen utan luftfilter. Smuts kan
hamna i maskinen och störa dess funktion.
smörjning
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Fel
Om det till exempel uppstår något fel på en del på
grund av förslitning ska du sätta dig i förbindelse
med personerna på den serviceadress som anges
på garantikortet.
I bruksanvisningens sista del finns en utförlig
översikt över de delar som kan beställas.
Driftstörningar
För att förhindra transportskador levereras
maskinen i en solid förpackning. Förpackningen
består i stor utsträckning av återanvändningsbart
material. Använd dig alltså av möjligheten att
återanvända förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas in
enligt gällande miljöregler.
garanti
Läs igenom garantivillkoren på det separat
bifogade garantikortet.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras
utan förvarning.

Question & answers

There are no questions about the Ferm SGM1011 yet.

Ask a question about the Ferm SGM1011

Have a question about the Ferm SGM1011 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm SGM1011. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm SGM1011 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.