Ferm SGM1008 manual

View a manual of the Ferm SGM1008 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Kompressor
  • Model/name: SGM1008
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Danska, Polska, Ryska, Finska, Czech, Ungerska, Portugis, Norska, Slovenska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 37
38
SV
Lubrificazione
L’apparecchio	non	necessita	di	lubrificazione.
Guasti
Se a causa ad esempio dell’usura di un pezzo si
dovesse	verificare	un	guasto,	contattare	il	centro	
assistenza indicato sulla scheda della garanzia.
In	fondo	alle	presenti	istruzioni	si	trova	una	lista	
completa dei pezzi ordinabili
Ambiente
Per evitare che il trapano avvitatore si danneggi
durante il trasporto, l’apparecchio viene fornito in
una solida confezione composta per lo più di
materiale riciclabile.
Smaltire quindi la confezione in modo da
renderne possibile il riciclaggio.
Strumenti elettrici e/o elettronici difettosi
o usurati devono essere smaltiti in
appropriate aree di riciclaggio.
Garanzia
Leggere le condizioni di garanzia riportate
nell’apposita scheda della garanzia allegata.
Questo	prodotto	ed	il	presente	manuale	utente	
sono	soggetti	a	modifiche.	Le	specifiche	possono	
essere	modificate	senza	preavviso.
ELEKTRISK SPRUTPISTOL
SGM1008
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du	har	nu	fått	en	utmärkt	produkt,	levererad	av	en	
av Europas ledande leverantörer.
Alla	produkter	som	levereras	från	Ferm	är	
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda	och	säkerhet.	Som	en	del	av	vår	
filosofi	ingår	även	att	vi	tillhandahåller	en	utmärkt	
kundservice,	som	även	backas	upp	av	vår	
omfattande garanti.
Vi	hoppas	att	du	kommer	att	ha	glädje	av	denna	
produkt	i	många	år.
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidorna 2-3
Läs noga igenom denna bruksanvisning
innan du börjar använda maskinen. Gör
dig bekant hur den fungerar och sköts.
Underhåll maskinen enligt anvis-ning-
arna så att den alltid fungerar felfritt.
Bruksanvisning och tillhörande
dokumentation ska förvaras i närheten
av maskinen.
Innehåll
1.	 Tekniska	specifikationer
2.	 Säkerhetsföreskrifter
3.	 Instruktioner	för	användning
4.	 Underhåll
1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Spänning	 	 	 	 	 	 230	V~
Frekvens 50 Hz
Ingångseffekt		 	 	 	 120	W
Maximalt munstycksflöde 300 g/min
Behållarens	rymd	
	 	 	 800	ml
Munstycksdiameter 0,8 mm
Vikt 1,75 kg
Lpa	(ljudtrycksnivå)	 	 	 87,8	dB(A)
Lwa(ljudeffektnivå)	 	 	 100,8	dB(A)
Vibrationsvärde	 	 	 	 18,6	m/s2
Kontrollera	maskinen,	lösa	delar	och	tillbehör	så	
att de inte skadats vid transport.
Page: 38
39
SV
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet	som	står	på	baksidan	
av	den	här	instruktionsboken	har	uppmätts	enligt	
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta	värde	kan	användas	för	att	jämföra	
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig	uppskattning	av	hur	stor	vibration	
användaren	utsätts	för	när	verktyget	används	
enligt det avsedda syftet
-	 om	verktyget	används	på	ett	annat	än	det	
avsedda	syftet	eller	med	fel	eller	dåligt	
underhållna	tillbehör	kan	detta	drastiskt	öka	
vibrationsnivån
-	 när	verktyget	stängs	av	eller	är	på	men	inte	
används,	kan	detta	avsevärt	minska	
vibrationsnivån
Skydda	dig	mot	vibration	genom	att	underhålla	
verktyget	och	dess	tillbehör,	hålla	händerna	
varma	och	styra	upp	ditt	arbetssätt
Produktbeskrivning
Bild A
1. Motorhus
2.	 Utmatningsreglage
3.	 Avtryckarströmställare
4. Handtag
5.	 Färgbehållare
6. Sprutkorgsmunstycke
7.	 Böjbar	munstycksförlängare
8.	 Reservventil
9.	 Viskositetsbägare
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Symbolernas betydelse
Anger att det föreligger risk för
personskador, livsfara eller risk för
skador på maskinen om instruktionerna i
denna bruksanvisning inte efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Använd skyddshandskar.
Använd en skyddsmask mot damm. När
du arbetar med trä, metall eller andra
material, kan damm bildas som är
skadlig för hälsan. Arbeta ej med
material som innehåller asbest!
Bär skyddsglasögon.
Särskilda säkerhets anvisningar
•	 SPRUTA	ALDRIG	PÅ	PERSONER	-	Rikta	
aldrig munstycket mot en annan person eller
ett	djur.	Låt	aldrig	pistolen	komma	i	direkt	
kontakt med huden.
•	 FLAMPUNKT	-	Denna	sprutpistol	får	inte	
användas	för	att	spruta	antändbara	färger	och	
lösningsmedel	med	en	flampunkt	som	är	lägre	
än	32	ºC
•	 VENTILATION	-	Säkerställ	alltid	att	det	
föreligger	tillfredsställande	ventilation	inom	det	
arbetsområde	där	sprutning	sker.
•	 KORGMUNSTYCKE	-	Håll	alltid	
sprutkorgsmunstycket	på	plats	när	det	
används.
•	 TA	HÄNSYN	TILL	ARBETSOMRÅDETS	
MILJÖ	-	Använd	inte	sprutpistoler	där	det	
föreligger explosionsrisk.
•	 UNDVIK	ALLA	RISKER	-	Undvik	alla	risker	
med	ämnen	som	sprutas	och	beakta	
anvisningarna	på	förvaringskärlet	eller	den	
information	som	tillhandahålles	av	tillverkaren.
•	 SPRUTA	INTE	-	Spruta	inte	något	ämne	för	
vilket	riskerna	är	okända.
•	 ANVÄND	ÖGONSKYDD	-	Använd	alltid	
lämpligt	skydd	för	ögonen	för	att	hålla	dem	fria	
från	farliga	ångor	eller	rökgaser.
•	 ANVÄND	ANSIKTSSKYDD	-	Använd	aldrig	en	
sprutpistol	utan	påtaget	ansiktsskydd.
•	 SKYDDA	ÖRONEN	-	Använd	skydd	för	öronen	
om	ljudnivån	överstiger	85	dB(A).
•	 UNDERHÅLL	DINA	VERKTYG	-	Håll	din	
sprutpistol,	färgbehållare	och	munstycken	
rena.	Rengör	inte	med	antändbara	vätskor	
med	en	flampunkt	som	är	lägre	än	32º	C.	
Kontrollera	elsladden	regelbundet	och	låt	
behörig person byta ut den vid skada.
•	 ÖPPEN	ELD	-	Spruta	aldrig	nära	öppen	eld	
eller	tändlåga	för	någon	anordning.
•	 RÖKNING	-	Rök	aldrig	när	du	sprutar.
•	 FÖRTUNNING	-	Läs	alltid	färgtillverkarens	
rekommendationer för förtunning eller
instruktioner	före	användningen	av	färg	eller	
andra	ämnen.
Page: 39
40
SV
•	 STÄNG	AV	STRÖMTILLFÖRSELN	-	Stäng	
alltid	av	strömtillförseln	när	ni	fyller	
färgbehållaren	eller	rengör	sprutpistolen.
•	 STÄNG	AV	APPARATEN	NÄR	NI	INTE	
SPRUTAR	-	Låt	inte	apparaten	gå	med		
strömreglaget	helt	stängt	under	en	längre	tid.
Vi åtager oss inget ansvar för skador
som orsakats genom användning av
olämpliga ämnen eller färger som inte
har förtunnats korrekt samt alla
hälsorisker som uppstår till följd av brist
på lämplig ventilation.
Stanna omedelbart maskinen när:
•	 Maskinen	tenderar	att	överhettas.
•	 Elkabel	eller	kontakter	uppvisar	någon	som	
helst defekt, t ex skadad isolering.
•	 Strömbrytaren	inte	fungerar	som	den	ska.
•	 Rökig	eller	dålig	lukt	indikerar	bränd	isolering.
Elektrisk säkerhet
Vid	användning	av	elektriska	maski	ner,	iaktta	
alltid	de	säkerhetsföreskrifter	som	gäller	lokalt	i	
samband med brandfara, fara för elektriska stötar
och	kroppsskada.	Läs	förutom	nedanstående	
instruktioner	även	igenom	bladet	med	
säkerhetsföreskrifter	som	bifogas	separat.
Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Maskin klass II – dubbel isolering, jordad
kontakt behövs ej.
Byta ut kablar eller stickkontakter
Om	nätkabeln	skadas,	måste	den	bytas	ut	mot	en	
speciell	nätkabel	som	finns	hos	tillverkaren	eller	
tillverkarens	kundservice.	Släng	gamla	kablar	
eller stickkontakter meddetsamma efter det att du
har bytt ut dem mot nya.
Det	är	farligt	att	sticka	in	stickkontakten	av	en	lös	
sladd i ett uttag.
Vid användning av förlängnings kablar
Använd	uteslutande	en	godkänd	
förlängningskabel	som	är	lämplig	för	maskinens	
effekt.	Ledarna	måste	ha	en	diameter	på	minst	
1,5 mm2
.	Om	förlängningskabeln	sitter	på	en	
haspel,	rulla	då	ut	den	helt	och	hållet.
3. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING
Förberedelse
Bild B
Använd inte texturväggfärger eller
bestrykningsmedel eftersom de
blockerar munstycket.
För	att	få	bästa	resultat	är	det	viktigt	att	ni	
förbereder den yta som ska besprutas och
förtunnar	färgen	till	korrekt	viskositet,	innan	ni	
börjar	använda	sprutpistolen.	Försäkra	er	alltid	
om	att	de	ytor	som	skall	besprutas	är	rena	från	
damm,	smuts	och	fett.	Kontrollera	att	ni	har	
maskerat med högkvalitativ maskeringstape de
ytor	som	inte	skall	besprutas.	Den	färg	eller	
vätska	som	skall	sprutas	skall	vara	väl	blandad	
och	fri	från	klumpar	eller	andra	partiklar.	Många	
ämnen	kan	sprutas	med	vår	sprutpistol,	men	
kontrollera tillverkarens rekommendationer innan
ni	köper	er	färg.
Förtunning
Kom alltid ihåg att stänga av
strömtillförseln innan färgbehållaren fyll
med det ämne som skall sprutas.
De	flesta	färger	levereras	färdiga	för	applicering	
med	pensel	och	måste	förtunnas	innan	de	är	
lämpliga	för	besprutning.	Följ	tillverkarens	
anvisningar	om	förtunning	av	färgen	när	den	
används	med	en	sprutpistol.	Viskositetsbägaren	
hjälper	er	att	fastställa	den	rätta	viskositeten	på	
färgen	som	skall	användas.	För	att	fastställa	den	
rätta	viskositeten	fyll	bägaren	till	kanten	med	färg.	
Mät	den	tid	det	tar	för	bägaren	att	tömmas	i	
behållaren.	
Tabellen nedan visar rekommenderade tider för
olika	typer	av	ämnen:
Plast	&	latexfärg	 24-28	sekunder
Vattenbaserad	färg	 20-25	sekunder
Grundfärger	 24-28	sekunder	
Fernissor 20-25 sekunder
Oljebaserade	färger	 18-22	sekunder
Lackfärger	 18-22	sekunder
Aluminiumfärger	 22-25	sekunder
Bilunderredsmassa 25-35 sekunder
Trägrundlacker	 28-35	sekunder
Träkonserveringsmedel	 Förtunning	krävs	ej	
Trälasyrer	 Förtunning	krävs	ej
Page: 40
41
SV
Om	färgen	tar	längre	tid	än	den	rekommenderade	
tiden,	då	krävs	förtunning.	Blanda	en	liten	
kvantitet	med	lämplig	förtunnare	och	gör	
viskositetstestet	tills	den	rätta	viskositeten	
uppnås.	Vissa	sprutämnen	innehåller	partiklar	och	
klumpar.	Dessa	ämnen	skall	filtreras	innan	de	
hälls	i	färgbehållaren.
Sprutning
Bild C
Fyll	färgbehållaren	med	korrekt	förtunnad	och	
filtrerad	färg.	Anslut	sprutpistolen	till	elnätet.	Rikta	
sprutpistolen mot ett stycke avfallsmaterial och
tryck	in	avtryckaren	tills	färgen	sprutar.	Reglera	
utmatningen	(2)	tills	erforderlig	mängd	färg	
sprutar. Vrid utmatningsreglaget medurs (B) för
att	minska	flödet	och	moturs	(A)	för	att	öka	flödet.	
Justering	av	utmatningsreglaget	påverkar	
sprutmönstret. Ett klent sprutmönster
koncentrerar	färgen	i	mitten	av	sprutan	och	ger	
en	fläckig	finish.	Ett	bra	sprutmönster	ger	jämnt	
fördelad	färg	över	mönstret.
Spruttekniker
Bild D
För	att	erhålla	det	bästa	resultatet	håll	er	
sprutpistol	vågrätt	och	parallellt	med	ytan	hela	
tiden.	Håll	munstycket	25	-	30	cm	från	ytan	och	
spruta	jämnt	från	sida	till	sida	eller	upp	och	ner.	
Spruta	inte	i	vinkel	eftersom	detta	medför	att	färg	
rinner	på	ytan.	Gör	lugna	och	jämna	tag.	När	
stora ytor besprutas tillgrip ett korsande
sprutmönster enligt bilden.
Bild E
Starta	eller	stanna	aldrig	sprutpistolen	när	den	är	
riktad mot ytan som skall besprutas. Se till att
sprutpistolen	förs	med	jämn	hastighet.	
Hög	hastighet	över	ytan	ger	ett	tunt	lager	och	låg	
hastighet ger ett tjockt lager. Applicera ett lager
per	gång.	Om	ett	ytterligare	lager	behövs	se	till	att	
ni följer tillverkarens rekommenderade
torkningstid	innan	det	andra	lagret	påförs.	När	
små	ytor	besprutas,	ställ	utmatningsreglaget	i	
snålt	läge.	Detta	undviker	användning	av	för	
mycket	färg	och	förhindrar	översprutning.	Undvik	
om möjligt att stoppa och starta under sprutning
på	ett	föremål.	Detta	kan	leda	till	att	för	mycket	
eller	för	lite	färg	appliceras.	Luta	inte	sprutpistolen	
mer	än	45º.
Anpassning och användning av det böjbara
munstycket
Bild F
Den	böjbara	munstycksförlängaren	skall	
användas	för	att	bespruta	plana	eller	horisontella	
ytor.	Den	skall	också	användas	i	svårtillgängliga	
områden.	För	att	montera	det	böjbara	
munstycket,	skruva	av	korgmunstycket	och	sätt	
fast	det	böjbara	munstycket	på	dess	plats.	Sätt	
tillbaka	korgmunstycket	i	änden	på	det	böjbara	
munstycket och tryck fast det.
4. UNDERHÅLL
Koppla alltid ur verktyget från
strömkällan innan montering av ett
tillbehör.
Denna	maskin	har	konstruerats	för	att	fungera	
utan	problem	under	lång	tid	och	med	minimalt	
underhåll.	Du	förlänger	dess	livslängd	genom	att	
regelbundet rengöra den och behandla den
fackmässigt.
Felsökning
1. Motorn ljuder men sprutar inte eller
oregelbundet
•	 Utsliten	virvelplatta.	
• Ersätt virvelplattan.
•	 Upptagningsröret	står	in	i	rätt	läge.
• Sätt upptagningsröret i rätt läge.
•	 Blockerat	upptagningsrör	 .
• Rengör med förtunnare.
•	 Blockerat	munstycke.
• Rengör munstycket.
•	 Blockerat	filter.
• Rengör med förtunnare.
•	 Kontrollreglaget	behöver	justering.
• Justera.
2. Finfördelningen är inte bra
•	 Volymjusteringen	är	inte	korrekt.
• Justera.
•	 Färgen	är	för	tjock
• Kontrollera färgens viskositet.
3. För mycket färg
•	 Sprutpistolen	är	inte	ren	eller	smord,	vilket	
medför att kolven fastnar i cylindern.
• Demontera sprutpistolen och rengör med
förtunning.
Page: 41
42
SV
•	 För	mycket	färg.
• Reglera volymen medurs för att minska
flödet. Två tunna färgskikt är bättre än ett
tjockt skikt.
•	 Viskositeten	är	för	låg.
• Kontrollera viskositeten
4. Motorljudet är högre än normalt
•	 Sprutpistolen	är	inte	ren	eller	smord,	vilket	
medför att kolven fastnar i cylindern.
• Demontera sprutpistolen och rengör med
förtunning.
5. Ingen sprutning, inget ljud
•	 Ingen	elektricitet.
• Kontrollera strömtillförseln.
6. Ljudet vid användning inte bra
•	 För	lågt	flöde.
• Justera.
•	 Inte	tillräckligt	med	färg	i	behållaren	med	följd	
att luft sugs in.
• Fyll på färg.
•	 Inte	tillfredsställande	finfördelning	eller	
passerar	ej	upptagningsröret	fullständigt.
• Kontrollera upptagningsröret och
viskositetsnivån.
7. „Apelsinskal“ för mycket dimbildning
•	 Felaktigt	lösningsmedel	används.
• Använd lämpligt lösningsmedel.
•	 Sprutpistolen	för	långt	från	ytan
• Håll sprutpistolen närmare föremålet.
•	 Färgen	är	för	tjock
• Förtunna färgen.
Rengöring och underhåll
Bild G
Kom ihåg att alltid stänga av apparaten
från elnätet innan sprutpistolen eller
färgbehållaren rengöres.
Om	detta	inte	sker	uppstår	nästan	oundvikligen	
stopp	och	apparaten	fungerar	inte	vid	nästa	
tillfälle!	Garantin	täcker	inte	rengöring	av	
sprutpistol	som	användaren	inte	har	rengjort	
noggrant.	Följande	åtgärder	måste	vidtagas	efter	
varje	användning:
•	 Töm	behållaren	på	allt	återstående	material.
•	 Rengör	behållaren	grundligt	med	den	
förtunnare	som	har	använts.
•	 Häll	lite	förtunnare	i	behållaren	och	spruta	
genom sprutpistolen tills endast ren förtunning
kommer	ut	från	munstycket.
•	 Rengör	noggrant	färgupptagningsröret	och	
filtret	med	förtunning.
•	 Rengör	korgen	och	munstycket	och	avlägsna	
alla	andra	återstående	föroreningar	eller	färg.
•	 Vänd	sprutpistolen	upp	och	ned	och	tillför	
några	droppar	tunn	olja	i	de	två	öppningarna	
(F).	Detta	smörjer	kolven	och	cylindern.
Om	er	sprutpistol	kräver	extra	inre	rengöring,	är	
det	nödvändigt	att	demontera	den.	Då	skall	
följande	åtgärder	vidtagas:
•	 Avlägsna	kontakten	från	elsockeln.
•	 Avlägsna	färgbehållaren,	ta	upp	pipen	och	
filtret.
•	 Ta	bort	pumpanordningen.
•	 Lossgör	munstycket	(H),	ventilen	(J),	
kolven(K)och	fjädern	(L).
•	 Rengör	cylindern	(M)	och	alla	delar	med	
lösningsmedel.
•	 Tillsätt	några	droppar	lätt	olja	på	kolven,	
fjädern	och	cylindern.
•	 Sätt	ihop	sprutpistolen.	
Smörjning
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Fel
Om	det	till	exempel	uppstår	något	fel	på	en	del	på	
grund	av	förslitning	ska	du	sätta	dig	i	förbindelse	
med	personerna	på	den	serviceadress	som	
anges	på	garantikortet.	
I	bruksanvisningens	sista	del	finns	en	utförlig	
översikt	över	de	delar	som	kan	beställas.
Driftstörningar
För att förhindra transportskador levereras
maskinen i en solid förpackning. Förpackningen
består	i	stor	utsträckning	av	återanvändningsbart	
material.	Använd	dig	alltså	av	möjligheten	att	
återanvända	förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas
in enligt gällande miljöregler.
Garanti
Läs	igenom	garantivillkoren	på	det	separat	
bifogade garantikortet.
Med	förbehåll	för	ändringar	i	produkten	och	
bruksanvisningen.	Specifikationer	kan	ändras	
utan förvarning.
Page: 92
93
DECLARATION OF CONFORMITY
(GB) We declare under our sole responsibility that this product
is in conformity and accordance with the following
standards and regulations:
(DE)		 	
Der	Hersteller	erklärt	eigenverantwortlich,	dass	dieses	
Produkt den folgenden Standards und Vorschriften
entspricht:
(NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid
dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is
met, de volgende standaarden en reguleringen:
(FR) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce
produit est conforme aux standards et directives
suivants:
(ES)		 	
	
Declaramos	bajo	nuestra	exclusiva	responsabilidad	que	
este producto cumple con las siguientes normas y
estándares de funcionamiento:
(PT)	 	
Declaramos	por	nossa	total	responsabilida-de	que	este	
produto está em conformidade e cumpre as normas e
regulamentações	que	se	seguem:
(IT) 	 	
Dichiariamo,	sotto	la	nostra	responsabilità,	che	questo	
prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti
seguenti:
(SV)	 	
Vi	garanterar	på	eget	ansvar	att	denna	produkt	upp	
fyller	
och	följer	följande	standarder	och	bestämmelser:
(FI)		 	
Vakuutamme	yksinomaan	omalla	vastuullamme,	että	
tämä	tuote	täyttää	seuraavat	standardit	ja	säädökset:
(NO)	 	
Vi	erklærer	under	vårt	eget	ansvar	at	dette	produktet	er	i	
samsvar med følgende standarder og regler:
(DA)	 	
Vi	erklærer	under	eget	ansvar,	at	dette	produkt	er	i	
overensstemmelse med følgende standarder og
bestemmelser:
(HU)	 	
Felelősségünk	teljes	tudatában	kijelentjük,	hogy	ez	a	
termék teljes mértékben megfelel az alábbi
szabványoknak	és	előírásoknak:
(CS)		 	
Na	naši	vlastní	zodpovědnost	prohlašujeme,	že	je	tento	
výrobek	v	souladu	s	následujícími	standardy	a	normami:
(SK)		 	
Vyhlasujeme	na	našu	výhradnú	zodpovednosť,	že	tento	
výrobok	je	v	zhode	a	súlade	s	nasledujúcimi	normami	a	
predpismi:
(SL) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skla-
du in da odgovarja naslednjim standardom terpredpisom:
(PL)		 	
Deklarujemy	na	własną	odpowiedzialność,	że	ten	produkt	
spełnia	wymogi	zawarte	w	następujących	normach	i	
przepisach:
(LT)		 	
Prisiimdami	visą	atsakomybę	deklaruojame,	kad	šis	
gaminys	atitinka	žemiau	paminėtus	standartus	arba	
nuostatus:
(LV)		 	
Apgalvojam	ar	visu	atbildību,	ka	šis	produkts	ir	saskaņā	
un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
(ET)	 	
Deklareerime	meie	ainuvastutusel,	et	see	toode	on	vasta-
vuses	ja	kooskõlas	järgmiste	standardite	ja	määrustega:
(RO)		 	
Declarăm	prin	aceasta	cu	răspunderea	deplină	că	
produsul	acesta	este	în	conformitate	cu	următoarele	
standarde sau directive:
(HR)	 	
Izjavljujemo	pod	vlastitom	odgovornoĻśu	da	je	strojem	
ukladan	sa	slijedeśim	standardima	ili	standardiziranim	
dokumentima i u skladu sa odredbama:
(SR)	 	
Pod	punom	odgovornošću	izjavljujemo	da	je	usaglašen	
sa	sledećim	standardima	ili	normama:
(RU) 	
Под	свою	ответственность	заявляем,	что	данное	
изделие	соответствует	следующим	стандартам	и	
нормам:
(UK) 	
На	свою	власну	відповідальність	заявляємо,	що	дане	
обладнання	відповідає	наступним	стандартам	і	
нормативам:
(EL) Δηλώνουμε	υπεύθυνα	ότι	προϊόν	αυτό	συμφωνεί	και	τηρεί	
τους	παρακάτω	κανονισμο	ύς	και	πρότυπα:
(BG) 	
Ние	заявяваме,	по	своя	собствена	отговорност,	че	
този	продукт	отговаря	на	следните	стандарти	и	
директиви
EN 50144-1, EN 50144-2-7, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
Zwolle,	01-01-2011		 	 	 	 I.	Mönnink
CEO Ferm BV
It	is	our	policy	to	continuously	improve	our	products	and	we	therefore	reserve	the	right	to	change	the	
product specification without prior notice.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • zwolle The Netherlands

Question & answers

There are no questions about the Ferm SGM1008 yet.

Ask a question about the Ferm SGM1008

Have a question about the Ferm SGM1008 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm SGM1008. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm SGM1008 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.