Ferm RSM1015 manual

View a manual of the Ferm RSM1015 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Såg
  • Model/name: RSM1015
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 31
32
SV
TIGERSÅG
RSM1015
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad
av en av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår
filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
Säkerhetsvarningar
1
	 VARNING
	 Läs de medföljande
säkerhetsvarningarna, de
tillkommande säkerhetsvarningarna
och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
Följande symboler används i bruksanvisningen
eller på produkten:
1
	
Läs igenom bruksanvisningen.
2
	
Risk för personskada.
3
	
Risk för elstöt.
A
	
Använd skyddsmask.
D
	
Elektroniskt variabel hastighet.
7
	
Dubbelisolerad.
8
	 Släng inte produkten i olämpliga
behållare.
9
	 Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder
i EU-direktiven.
YTTERLIGARE SÄKERHETSVARNINGAR
FÖR TIGERSÅGAR
●	 Arbeta inte med material som innehåller
asbest. Asbest betraktas som
cancerframkallande.
●	 Bär skyddsglasögon, hörselskydd och vid
behov andra personliga skyddsmedel, t.ex.
skyddshandskar, säkerhetsskor etc.
●	 Före användning, ta bort alla spikar och andra
metallföremål från arbetsstycket.
●	 Se till att arbetsstycket har korrekt stöd eller
fäste.
●	 Använd inte maskinen utan skyddskåpan.
●	 Undersök sågbladet före användning.
Använd aldrig sågblad som är böjda, spruckna
eller på annat sätt skadade.
●	 Se till att sågbladet är korrekt monterad.
●	 Använd bara sågblad som är lämpliga att
användas med maskinen.
●	 Använd endast sågblad med korrekta mått.
●	 Använd inga andra tillbehör än sågblad.
●	 Använd inte sågblad tillverkade av HSS-stål.
●	 Använd inte maskinen om det krävs ett
maximalt sågdjup som är större än sågbladens
maximala sågdjup.
●	 Håll maskinen i den isolerade greppytan där
sågbladet kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller nätkabeln. Om sågbladet
kommer i kontakt med spänningsförande
ledning, kan de exponerade metalldelarna
på maskinen också bli spänningsförande.
Risk för elstöt.
●	 Låt maskinen gå obelastad på en säker plats
efter montering av sågbladet. Om maskinen
vibrerar starkt ska maskinen stängas av
omedelbart och nätsladden dras ur
väggkontakten. Sedan försöker man lösa
problemet.
●	 Tänk på att sågbladet fortsätter rotera en kort
stund efter att maskinen har stängts av.
Försök aldrig hjälpa till att få kapskivorna att
stanna.
Bakslag
En rekyl innebär att sågbladet kastas uppåt och
bakåt om de oväntat kommer i kontakt med ett
föremål. Håll maskinen i ett fast grepp med bägge
händerna under användning. Håll din
uppmärksamhet riktad på arbetet.
Page: 32
33
SV
Bakslag orsakas vanligen av:
-	 att de roterande sågbladet oavsiktligt kommer
i kontakt med hårda föremål eller material;
-	 ett slött sågblad;
-	 ett sågblad som inte är korrekt monterat;
-	 sågning i ett tidigare sågat snitt;
-	 bristande uppmärksamhet under arbetet;
-	 en ostadig kroppsställning.
Elektrisk säkerhet
3
	 Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
●	 Använd inte maskinen om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad.
●	 Använd endast förlängningskablar som
är lämpliga för maskinens nominella effekt,
minst 1,5 mm2
tjocka. Om förlängningskabel
på trumma används måste kabeln alltid rullas
ut helt.
TEKNISKA DATA
		 RSM1015
Nätspänning	 V~	 230
Nätfrekvens	 Hz	 50
Ineffekt	 W	 600
Obelastad hastighet	 min–1
	 0 - 2.500
Max. sågdjup
	 Trä	 mm	 115
	 Stål	 mm	 6
Max. sågslag	 mm	 20
Vikt	 kg	 3,2
BULLER OCH VIBRATIONER
		 RSM1015
Bullernivå (Lpa
)	 dB(A)	 82,4
Ljudeffekt (Lwa
)	 dB(A)	 93,4
Osäkerhet (K)	 dB(A)	 3
Skakas	 m/s2
	 11,8
Osäkerhet (K)	 m/s2
	1,5
2
	
Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
-	 om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
-	 när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
BESKRIVNING (fig. A)
Din tigersåg har konstruerats för sågning i trä,
metall och plast.
	 1.	 Strömbrytare
	 2.	 Spärrknapp
	 3.	 Spärrknapp för hjälphandtag
	 4.	 Sågbladshållare
	5.	Fotplatta
	 6.	 Justerhandtag för fotplatta
	 7.	 Huvudhandtag
	 8.	 Hjälphandtag
	 9.	 Kolborsthållare
MONTERING
3
	 Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
vägguttaget.
Montering och demontering av sågblad (fig. B)
Montering
●	 Öppna hylsan (10) genom att vrida den moturs.
●	 Stick in sågbladet (11) i sågbladshållaren (4)
så långt som möjligt. Sågbladets (11) tänder
ska vara riktade nedåt och framåt.
●	 Stäng hylsan (10) genom att vrida den medurs.
Demontering
●	 Öppna hylsan (10) genom att vrida den moturs.
●	 Ta bort sågbladet (11) i sågbladshållaren (4).
●	 Stäng hylsan (10) genom att vrida den medurs.
Page: 33
34
SV
ANVÄNDNING
Starta och stänga av (fig. A)
●	 För att starta maskinen, tryck in spärrknappen
(2) och samtidigt tryck på strömbrytaren (1).
●	 For att stänga av maskinen, släpp
strömbrytaren (1).
Ställa in hjälphandtaget (fig. C)
Spärrknappen för hjälphandtaget kan ställas in
i 4 lägen.
2
	 Ställ inte in hjälphandtaget när sågen
används.
●	 För spärrknappen (3) i huvudhandtagets (7)
riktning.
●	 Vrid hjälphandtaget (8) till önskat läge.
●	 Släpp upp spärrknappen (3).
Justering av fotplattan (fig. D)
Fotplattan kan justeras för att få korrekt stöd mot
arbetsstycket.
2
	
Ställ inte in fotplattan under användning.
●	 Släpp justerhandtaget (6) genom att sänka det
till det öppna läget.
●	 Flytta fotplattan (5) till önskat läge.
●	 Lås justerhandtaget (6) genom att höja det till
det stängda läget.
Instickssnitt
●	 Använd „instickssnitt“ bara på mjuka material.
●	 Använd „instickssnitt“ bara korta sågblad.
●	 Starta maskinen.
●	 Vänta tills maskinen uppnått full hastighet.
●	 Placera fotplattan på arbetsstycket. Kontrollera
att nedre kanten på fotplattan ligger an mot
arbetsstycket.
●	 Flytta in sågbladet i arbetsstycket i vinkel.
Flytta maskinen till vertikalt läge och fortsätt att
flytta bladet längs det för-ritade strecket.
●	 Stäng av maskinen när arbetet är klart.
●	 Ta bort maskinen från arbetsstycket.
Raksågning
●	 Använd ‘raksågning‘ bara med elastiska, bi-
metallsågblad när maskinen används till att
såga bort utskjutande föremål nära väggen.
●	 Starta maskinen.
●	 Vänta tills maskinen uppnått full hastighet.
●	 Placera sågbladet direkt mot väggen. Böj
sågbladet lätt för att säkerställa att fotplattan
vilar mot väggen.
●	 Flytta sågbladet sakta genom arbetsstycket.
Använd konstant sidotryck mot väggen.
●	 Stäng av maskinen när arbetet är klart.
●	 Ta bort maskinen från arbetsstycket.
Tips för bästa användning
●	 Spänn fast arbetsstycket. Använd ett
fastspänningsdon för mindre arbetsstycken.
●	 Rita linjer som visar i vilken riktning sågbladet
ska föras.
●	 Håll maskinen med båda händerna.
●	 Ställa in hjälphandtaget.
●	 Ställa in fotplattan.
●	 Starta maskinen.
●	 Vänta tills maskinen uppnått full hastighet.
●	 Placera fotplattan på arbetsstycket.
●	 Flytta långsamt maskinen längs med den
tidigare ritade linjen och tryck fotplattan stadigt
mot arbetsstycket.
●	 Utöva inte för stort tryck på maskinen.
Låt maskinen göra arbetet.
●	 Stäng av maskinen och vänta tills den stannat
helt innan du sätter ner maskinen.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
3
	 Innan rengöring och underhåll ska
du alltid stänga av maskinen och dra
ut nätkontakten ur vägguttaget.
●	 Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
●	 Se till att ventilationshålen är fria från damm
och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig
trasa för att ta bort damm och smuts från
ventilationshålen.
●	 Rengör sågbladet regelbundet för att undvika
problem och fel under användningen.
●	 Smörj styrrullen regelbundet.
Byte av sågblad (fig. B)
Slitna eller skadade sågblad måste omedelbart
bytas ut.
2
	 Använd endast vassa, oskadade
sågblad.
●	 Ta bort det gamla sågbladet (11), genom att
fortsätta enligt beskrivningen i avsnitt
„Montering och demontering av sågblad“.
●	 Montera den nya sågbladet (11), genom att
fortsätta enligt beskrivningen i avsnitt
„Montering och demontering av sågblad“.

Question & answers

There are no questions about the Ferm RSM1015 yet.

Ask a question about the Ferm RSM1015

Have a question about the Ferm RSM1015 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm RSM1015. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm RSM1015 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.