Ferm PSM1013 manual

View a manual of the Ferm PSM1013 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Slipmaskin
  • Model/name: PSM1013
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Rumänska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Ryska, Finska

Table of Contents

Page: 25
26
SV
DELTASLiPMASKiN
PSM1013
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du	har	nu	fått	en	utmärkt	produkt,	levererad	
av en av Europas ledande leverantörer.
Alla	produkter	som	levereras	från	Ferm	är	
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda	och	säkerhet.	Som	en	del	av	vår	
filosofi	ingår	även	att	vi	tillhandahåller	en	utmärkt	
kundservice,	som	även	backas	upp	av	vår	
omfattande garanti.
Vi	hoppas	att	du	kommer	att	ha	glädje	av	denna	
produkt	i	många	år.
SäKERHETSVARNiNgAR
1
VARNiNg
Läs de medföljande
säkerhetsvarningarna, de
tillkommande säkerhetsvarningarna
och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
Följande	symboler	används	i	bruksanvisningen	
eller	på	produkten:
1 Läs igenom bruksanvisningen.
2 Risk för personskada.
3 Risk för elstöt.
4
Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll.
5
Använd skyddsglasögon.
Använd hörselskydd.
A Använd skyddsmask.
7 Dubbelisolerad.
8
Släng inte produkten i olämpliga
behållare.
9
Produkten är i överensstämmelse
med tillämpliga säkerhetsstandarder
i EU-direktiven.
ytterligare säkerhetsvarningar för
deltaslipmaskiner
2
Kontakt med eller inandning av damm
som bildats vid användning (på t.ex.
mönjemålade ytor, trä och metall) kan
äventyra din hälsa och även de
kringståendes. Bär alltid lämplig
skyddsutrustning, som t.ex. munskydd.
Använd alltid lämplig dammsugning vid
användning.
●	 Arbeta	inte	med	material	som	innehåller	asbest.	
Asbest betraktas som cancerframkallande.
●	 Använd	inte	maskinen	för	slipning	av	
arbetsstycken av magnesium.
●	 Använd	skyddsglasögon.	Använd	hörselskydd.	
Om	nödvändigt,	använd	andra	
skyddsanordningar, som skyddshandskar,
skyddsskor, etc.
●	 Håll	maskinen	i	den	isolerade	greppytan	där	
tillbehöret kan komma i kontakt med dolda
ledningar	eller	nätkablar.	Om	tillbehöret	kommer	
i	kontakt	med	spänningsförande	ledning,	kan	
de	exponerade	metalldelarna	på	maskinen	
också	bli	spänningsförande.	Risk	för	elstöt.
●	 Var	mycket	försiktig	vid	slipning	av	målade	ytor.
●	 Före	användning,	ta	bort	alla	spikar	och	andra	
metallföremål	från	arbetsstycket.
●	 Se	till	att	arbetsstycket	har	korrekt	stöd	eller	
fäste.
●	 Använd	bara	slippapper	som	lämpar	sig	för	
användning	tillsammans	med	maskinen.
●	 Använd	bara	slippapper	med	korrekta	mått.	
Se	till	att	slippappret	är	korrekt	fastsatt.
●	 Undersök	slippappret	före	varje	användning.	
Använd	inte	slippapper	som	är	nött	på	grund	
av	långvarig	användning.
●	 Placera	aldrig	maskinen	på	ett	bord	eller	en	
arbetsbänk	innan	den	stängts	av.
Elektrisk säkerhet
3
Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
Page: 26
27
SV
●	 Använd	inte	maskinen	om	nätkabeln	eller	
nätkontakten	är	skadad.
●	 Använd	endast	förlängningskablar	som	är	
lämpliga	för	maskinens	nominella	effekt,	minst	
1,5 mm2
	tjocka.	Om	förlängningskabel	på	
trumma	används	måste	kabeln	alltid	rullas	ut	
helt.
TEKNISKA DATA
PSM1013
Nätspänning	 V~	 230
Nätfrekvens	 Hz	 50
Ineffekt	 W	 220
Obelastad	hastighet	 min–1
	 13.000
Skyddsklass	 	 IP	20
Vikt	 kg	 1,25
BULLER OCH VIBRATIONER
PSM1013
Bullernivå	(Lpa
)	 dB(A)	 76,0
Ljudeffekt (Lwa
)	 dB(A)	 87,0
Osäkerhet	(K)	 dB(A)	 3
Skakas m/s2
1,24
Osäkerhet	(K)	 m/s2
1,5
2 Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet	som	står	på	baksidan	
av	den	här	instruktionsboken	har	uppmätts	enligt	
ett	standardiserat	test	i	enlighet	med	EN	60745;	
detta	värde	kan	användas	för	att	jämföra	
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig	uppskattning	av	hur	stor	vibration	
användaren	utsätts	för	när	verktyget	används	
enligt det avsedda syftet
-	 om	verktyget	används	på	ett	annat	än	det	
avsedda	syftet	eller	med	fel	eller	dåligt	
underhållna	tillbehör	kan	detta	drastiskt	öka	
vibrationsnivån
-	 när	verktyget	stängs	av	eller	är	på	men	inte	
används,	kan	detta	avsevärt	minska	
vibrationsnivån
Skydda	dig	mot	vibration	genom	att	underhålla	
verktyget	och	dess	tillbehör,	hålla	händerna	
varma	och	styra	upp	ditt	arbetssätt
BESKRIVNINg (fIg. A)
Deltaslipmaskinen	har	konstruerats	för	slipning	av	
trä,	metall,	plast	och	målade	ytor.
1. Strömbrytare
2. Slipdyna
	 3.	 Handtag
	 4.	 Anslutning	för	dammpåse
MONTERiNg
4
Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
vägguttaget.
Montering och borttagning av slippappret
(fig. B)
Montering
●	 Fäst	slippappret	(5)	med	lämplig	kornstorlek	
på	slipdynan	(2).	Kontrollera	att	perforeringen	
på	slippappret	(5)	överensstämmer	med	
perforeringen	på	slipdynan	(2).
-	 Använd	ett	grovt	slippapper	(kornstorlek	50)	
för	slipning	av	skrovliga,	ojämna	ytor.
-	 Använd	ett	medelgrovt	slippapper	
(kornstorlek	80)	för	borttagning	av	
de	återstående	reporna	från	det	grova	
slippappret.
-	 Använd	ett	fint	slippapper	(kornstorlek	120)	
för	färdigslipning	av	ytorna.
Borttagning
●	 Ta	bort	slippappret	(5)	från	slipdynan	(2).
ANVäNDNiNg
Starta och stänga av (fig. A)
●	 For	att	slå	på	maskinen,	sätta	strömbrytaren	(1)	
i	läge	‚I‘.
●	 For	att	stänga	av	maskinen,	sätta	
strömbrytaren	(1)	i	läge	‚0‘.
Dammutsugning (fig. C)
●	 Anslut	dammpåsen	(6)	till	anslutningen	för	
dammpåsen	(4).
Tips för bästa användning
●	 Spänn	fast	arbetsstycket.
●	 Håll	maskinen	med	ett	fast	grepp	i	handtaget.
●	 Starta	maskinen.
●	 Placera	slipdynan	med	slippappret	på	
arbetsytan.
●	 Flytta	maskinen	långsamt	över	arbetsytan,	
samtidigt som slipdynan trycks mot arbetsytan
med stadig hand.
Page: 27
28
SV
●	 Utöva	inte	för	stort	tryck	på	maskinen.	
Låt	maskinen	göra	arbetet.
●	 Stäng	av	maskinen	och	vänta	tills	den	stannat	
helt	innan	du	sätter	ner	maskinen.
RENgÖRiNg OCH UNDERHÅLL
4
Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
nätkontakten ur vägguttaget.
●	 Rengör	höljet	regelbundet	med	en	mjuk	trasa.
●	 Se	till	att	ventilationshålen	är	fria	från	damm	
och	smuts.	Använd	vid	behov	en	mjuk,	fuktig	
trasa	för	att	ta	bort	damm	och	smuts	från	
ventilationshålen.
●	 Rengör	slipdynan	regelbundet	för	att	undvika	
onoggrannhet	vid	användning.
Byte av slippappret (fig. B)
●	 Ta	bort	det	gamla	slippappret	(5)	genom	att	
fortsätta	enligt	beskrivningen	i	avsnittet	
„Montering	och	borttagning	av	slippappret“.
●	 Sätt	fast	ett	nytt	slippapper	(5)	genom	att	
fortsätta	enligt	beskrivningen	i	avsnittet	
„Montering	och	borttagning	av	slippappret“.
Byte av slipdynan (fig. D)
Om	slipdynan	är	nött	måste	den	bytas	ut.
●	 Ta	bort	slippappret	om	så	behövs.
●	 Lossa	skruvarna	(7)	från	slipdynan	(2).
●	 Ta	bort	den	gamla	slipdynan	(2).
●	 Montera	den	nya	slipdynan	(2).
●	 Dra	fast	skruvarna	(7)	till	slipdynan	(2).
gARANTi
Se de medföljande garantivillkoren.
MiLJÖ
Bortskaffning
8
Produkten,	tillbehören	och	förpackningen	måste	
sorteras	för	miljövänlig	återvinning.
Endast för EU-länder
Släng	inte	elverktyg	i	hushållsavfallet.	Enligt	det	
europeiska	WEEE-direktivet	2002/96/EG	för	avfall	
från	elektrisk	och	elektronisk	utrustning	och	dess	
tillämpning	nationellt	ska	elverktyg	som	inte	
längre	kan	användas	samlas	in	separat	och	
kasseras	på	ett	miljövänligt	sätt.
Med	förbehåll	för	ändringar	i	produkten	och	
bruksanvisningen.	Specifikationer	kan	ändras	
utan förvarning.

Question & answers

There are no questions about the Ferm PSM1013 yet.

Ask a question about the Ferm PSM1013

Have a question about the Ferm PSM1013 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm PSM1013. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm PSM1013 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.