Ferm PRM1015 manual

View a manual of the Ferm PRM1015 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Fräsmaskin
  • Model/name: PRM1015
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Ukrainare, Svenska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 39
40
SV
hAnDÖVERFRÄs
PRM1015
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en
av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår
filosofi	ingår	även	att	vi	tillhandahåller	en	utmärkt	
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
För din egen säkerhet och för andras,
läs vänligen dessa instruktioner
noggrant innan produkten tas i bruk. Du
kommer att förstå produkten bättre och
kan på så sätt undvika onödiga risker.
Spara denna bruksanvisning på ett
säkert ställe för framtida bruk.
Inledning
Handöverfräsen är lämpd för fräsning av trä och
träprodukter.Kontrollera om maskinen har, lösa
delar eller om tillbehör uppvisar transportskador.
Innehåll
1.	 Maskinspecifikationer
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Montering
4. Användning
5. Underhåll
1. MAskInsPECIFIkATIOnER
Tekniska specifikationer
Spänning 230 V~
Frekvens 50 Hz
Effektförbrukning 1300 W
Varvtal obelastad 9000-30000/min
Fräsdjup 60 mm
Spännchuck/spännhylsa 6 & 8 mm
Vikt 3,57 kg
Lpa (bullernivå) 90,9 dB(A)
Lwa (bullereffekt) 101,9 dB(A)
Vibrationsvärde i vänstra handtaget 5,009 m/s2
Vibrationsvärde i högra handtaget 3,941 m/s2
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet.
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån.
- när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån.
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt.
Innehåll i förpackningen
1 Överfräs
1 Paralellanslag
1 Kolborstset
1 Schablonledare
1 Adapter för spånutsugning
1 Skruvnyckel
1 4mm Sexkantsnyckel
1 Chuck 8mm (monterat på maskinen)
1 Chuck 6mm
6 Fräsverktyg
1 Säkerhetsanvisningar
1 Bruksanvisning
1 Garantikort
Produktinformation
Fig. A1, A2 & C
1. På/Av- Knapp
2. Handtag
3. Bottenplatta
4. Låsskruvar för parallellanslag
5.	 Inkopplingsspärr
6. Spännhylsa
7. Spindellåsning
8. Knapp för inställning av fräsdjup
9. Vingskruv för djupanslag
10.Djupanslag
11.Spännarm
12.Skala för fräsdjup
13.Ställratt för elektronisk varvtalsreglering
15.Fininställning av fräsdjup
16.Spånutsug
Page: 40
41
SV
17.Skala för paralellanslag
18.Nollmärke
19.Parallelanslag
20.Styrstång
21.Djupstoppstång
22.Skruvar
23.Schablonledare
24.Dammadapter
25.Dammrör
2. sÄkERhETsAnVIsnInGAR
I	denna	bruksanvisning	används	följande	
symboler:
Läs instruktionerna noggrant.
Anger att det föreligger risk för
personskador, livsfara eller risk för skador
på maskinen om intruktionerna i denna
bruksanvisning inte efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Tag ur kontakten ur huvudkontakten.
Inställningsbar hastighetskontroll.
Bär hörselskydd och skyddsglasögon.
Använd munskydd mot damm.
Använd skyddshanskar.
ytterligare säkerhetsinstruktioner
•	 Vänligen	kontrollera	arbetsstycket	om	det	finns	
något hinder på materialytan, som utstickande
spikar etc, för att skydda fräshuvudet.
•	 Vänta	tills	handöverfräsen	har	stannat	helt	
innan du tar bort
material eller frässpån som har fastnat runt
fräsverktyget.Använd en lång pinne för detta
och	inte	ditt	finger.
•	 Vänligen	håll	händerna	borta	från	fräsytan
•	 Stäng	omedlebart	av	verktyget	så	fort	det	
börjar låta konstigt eller vibrera för mycket.
•	 Vänligen	kontrollera	att	alla	delar	är	säkra,	
verktyg är borttagna etc. innan du börjar.
Kontrollera alltid att energitillförseln
motsvarar spänningen på märkplåten.
Din maskin är dubbelt isolerad, vilket
innebär att det inte behövs någon
jordledare.
•	 Släng	omedelbart	bort	gamla	kablar	eller	
stickkontakter så fort de har ersatts av nya
exemplar.Det är farligt att sticka in
stickkontakten av en lös kabel i vägguttaget.
•	 Använd	uteslutande	en	godkänd	
förlängningskabel som är lämplig för
maskinens effekt.Min. ledarestorlek är
1.5 mm2
. När du använder kabelrulle linda
alltid av rullen helt.
Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll
Vänta med att byta fräs under arbetet
tills maskinen har stannat helt och
fräsverktyget har svalnat.
3. MOnTERInG
Fräsverktygsurval
Beroende	på	hantering	och	tillämpning	finns	det	
fräsverktyg	tillgängliga	i	de	flesta	utformningar	
och kvaliteter:
Fräsverktyg gjorda av snabbstål (HSS) är lämpliga
för arbeten utförda på mjuka material, dvs mjukare
träsorter och plast. Fräsverktyg av hårdmetallskär
(HM) är speciellt lämpliga för hårdaträsorter och
sträva material, dvs hårt trä och aluminium.
Page: 41
42
SV
Montering och avlägsnande av fräsverktyg
Fig. B
Används fräsverktyg vars skaftdiameter
överrenskommer med spännstångens mått.
Använd endast fräsverktyg som är lämpade för
maskinens maximala varvtal.Fräsdiametern för
inte överskrida den maximala diametern (se
‘Tekniska	specifikationer’).
Dra	aldrig	åt	spännmuttern,	om	det	inte	finns	ett	
fräsverktyg i spänntången.spänntången kan
komma till skada.
•	 Tryck	in	spindellåset	(7)	och	vrid	
spänntångens mutter (6) tills denna griper i
låset.Håll under tiden spindellåset intryckt.
•	 Lossa	spänntångens	mutter	med	den	bifogade	
skruvnyckeln.
•	 Placera	fräsverktygets	skaft	i	spännstången.
•	 Drag	åt	spänntångens	mutter	tills	verktyget	
sitter fast ordentligt.
Lossa åter spännstångens mutter för byta av
fräsverktyget.
Justera skalan för paralellanslag
Paralellanslaget är ett bra verktyg för
precisionsfräsning vid ett fast avstånd från
arbetsstyckets kant.
•	 Sätt	fast	önskat	frässtål	i	maskinen.
•	 Dra	steganslaget	med	styrståneg	inmot	
basplattan och dra åt vid önskat mått med
vingmuttrarna.
Montera schablonledaren
Fig. D
Schablonledaren är lämpad som hjälpmedel vid
fräsning efter ett mönster.
•	 Montera	schablonledaren	(23)	på	fräsbasen	
(3) med hjälp av skruvarna (22).
Montering av adaptern för spånutsugning
Fig. E & F
Använd för utsugning av damm.Följ dessa
anvisningar i fall adaptern inte är monterad på
maskinen:
•	 Montera	dammadaptern	(24,	Fig.	E)	med	
skruvarna (22) på fräsfoten (3).
•	 Placera	dammröret	(25)	i	dammutsläppet	(16	
Fig. F).
•	 Sätt	dammsugarens	rör	på	dammröret	(25,	
Fig. F).
	
	Håll	adapterns	utlopp	bakom	maskinen	
så att du kan se arbetsstycket ordentligt.
4. AnVÄnDnInG
strömställaren PÅ/AV
•	 Tryck	in	och	håll	PÅ/AV-knappen	(1,	Fig.	A1,	
page 2) intryckt för att starta verktyget.
•	 Om	du	släpper	PÅ/AV-knappen	(1,	Fig.	A1,	
page 2), stannar verktyget.
•	 Du	kan	låsa	startknappen	genom	att	trycka	in	
PÅ/AV-knappen	(1,	Fig.	A1,	page	2)och	sedan	
knappen (5, Fig. A1, page 2). Spärren släpps
upp	genom	att	kort	trycka	in	PÅ/AV-knappen	
(1, Fig. A1, page 2).
•	 Ställ	inte	undan	maskinen	förrän	motorn	har	
stannat. Ställ inte undan maskinen på ett
dammigtunderlag. Dammpartiklar kan tränga
in i mekanismen.
Användartips
•	 Då	du	startar	maskinen,	se	till	att	den	får	upp	
hastigheten innan den används på
arbetsstycket
•	 Kläm	fast	arbetsstycket	eller	se	på	ett	annat	
sätt till att det inte kan glida undan arbetet.
•	 Håll	maskinen	stadigt	och	för	den	med	jämna	
rörelser över arbetsstycket.Tvinga inte
maskinen
•	 Använd	endast	fräsverktyg	som	inte	visar	
slitage.Slitna verktyg reducerar maskinens
effektivitet.
•	 Stäng	efter	avslutat	arbete	alltid	först	av	
maskinen innan du drar ut kontakten ur
vägguttaget.
Varvtalsinställning
Nödvändigt varvtal kan ställas in i förväg med
ställrattenDet går även att justera
rotationshastigheten när maskinen är igång.
1 – 2 = låg hastighet
3 – 4 = normal hastighet
5 – 6 = hög hastighet
Max = Högsta hastighet
Varvtalet som krävs beror på vilket material som
skall bearbetas och kan fastställas genom
praktisk provningFrässtål med stor diameter
kräver dessutom lägre rotationshastighet.
Page: 42
43
SV
Material Diameter
frässtål
hastighet
Hårt träslag >20 mm 1 – 2
10 – 20 mm 3 – 4
<10 mm 5 – max
Mjukt träslag >20 mm 1 – 3
10 – 20 mm 3 – 6
<10 mm 5 – max
Aluminium >15 mm 1
<15 mm 1 – 2
Plast >15 mm 1 – 2
<15 mm 2 – 3
Efter längre arbetsperioder med låg hastighet ska
du kyla av maskinen genom att köra den utan
belastning på högsta hastighet under ett par
minuter.
höjdubställning av frässpelaren
Fig. G+A1
Spännarmen (11) används för att ställa in fräsens
maximala	hjöd.	Då	fixeras	fräsdjupet.Detta	är	
vanligtvis nödvändigt när verktyget används på
ett speciellt fräsbord. Försäkra dej om att
handöverfräskolven inte är låst.
Fräsen kan nu tryckas ner mot fjädertrycket.
Lås handöverfräs kolven med spännarmen.
Fräsen är nu låst och återvänder inte längre till
ursprungsläget.
ställa in fräsdjupet
Fig. G+A1
Fräsdjupet kan ställas in med knapparna 8, 9, 11
och 15. Omfäsdjupet är rätt inställt kan spåret i
fråga fräsas med en noggranhet på 0,1mm.
Förberedelse:
•	 Sätt	fast	önskat	frässtål	i	maskinen.
Fräsen kan nu tryckas ner mot fjädertrycket.
•	 Tryck	ner	verktyget	tills	att	fräsen	rör	
arbetsstycket, lås sedan verktyget igen med
spännarmen (11).
•	 Lossa	på	knappen	9.
•	 ställ	knappen	15	till	noll.
•	 Använd	knappen	8	för	att	ställa	
djupinställningarna hela vägen ner.
•	 Dra	åt	knapp	9	(medurs).	Fräsdjupet	är	nu	
inställt till exakt 0 mm.
Grovinställning:
•	 Läs	av	värdet	på	skalan	(12).
•	 Lossa	på	knappen	9.
•	 Vrid	knappen	8	och	läs	av	värdet	på	skalan	
igenSkillanden mellan de två värdena är
fräsdjupet.Till exempel:Om vädert på skalan
(12) är 8.5 vid nollinställningen och värdet är
7.0 efter att du har vridit knappen (8) , så är
fräsdjupet inställt på 1,5 cm.
•	 Dra	åt	knappen	9	igen.
Finjustering:
•	 Lossa	på	knappen	9.
•	 Övre	knappen	(15)	är	fortfarande	ställt	till	noll.
Vrid den här knappen ett helt varv moturs tills
den är tillbaka vid nollan.Fräsdjupet är nu 1,0
mm mindre.
•	 Vid	behov	kan	fräsdjupet	ställas	in	med	en	
noggrannhet på 0.1 mm.
•	 Dra	åt	knappen	9	igen..
Lås upp spännarmen (11).
Inställning med hjälp av revolver-djupanslaget
Mewd revolverdjupstoppet kan du snabbt välja
mellan tre olika arbetsdjup.Dessa bestäms även
hur djupstoppet (10)är inställt.
För	mer	djup	reklomenderas	att	utföra	flera	
repeterade fräsningar med i lägre borttagnings
volym.
•	 Ställ	in	önskat	arbetsdjup	genom	att	vrida	
revolversjupstoppet (21).
5. UnDERhÅll
Tillse att maskinen inte är spännings-
förande när underhållsarbeten utförs på
de mekaniska delarna.
Maskinen har konstruerats för att under en lång
tid fungera problemfritt med ett minimalt
underhåll.Kontinuerlig tillfredsställande funktion
beror på korrekt skötsel och regelbunden
rengöring.
Rengöring
Rengör maskinhuset regelbundet med en mjuk
och ren trasa, helst efter varje användning. Håll
ventilationsöppningarna fria från damm och
smuts. Om smutsen inte går bort använd en mjuk
trasa fuktad med tvålvatten. Använd inga
lösningsmedel som bensin, alkohol, ammoniak,
etc.Sådana ämnen skadar plastdelarna.
Page: 43
44
FI
Felsökning
På	följande	sida	finner	du	möjliga	lösningar	till	
eventuella fel.
1 startknappen är påslagen, men motorn
startar inte
•	 Strömkretsen	är	trasig
•	 Reparera	elkretsen
•	 Lösa	kablar	i	huvudkotakten	eller	i	uttaget.
•	 Låt	uttag	och	kontakter	kontrolleras	eller	
repareras
•	 Strömbrytaren	är	felande
•	 Reparera	strömbrytaren
2 handöverfräsen roterar långsamt
•	 Slött	eller	skadat	fräs-skär
•	 Vässa	eller	ersätt	fräsverktygen
•	 Inställbar	hastighet	satt	till	lågt
•	 Öka	inställbara	hastigheten
•	 Motorn	är	överbelastad
•	 Minska	tryckeffekten	på	handöverfräsen
3 Onormalt vibrerande
•	 Böjd	frässtång
•	 Ersätt	fräsverktyget
4 Gnistor innanför chassit
•	 Utslitna	kolborstar
•	 Ersätt	kolborstarna
Fel
Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset	om	ett	feluppstår.Inkluderat	finner	
du en sprängskiss över de delar som kan
beställas.
Miljö
För att undvika transportskador levereras
maskinen i en så stadig förpackning som möjligt.
Förpackningen har så långt det är möjligt
tillverkats av återvinningsbart material.Ta därför
tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.
Trasiga och/eller avlagda elektriska eller
elektroniska apparater måste lämnas till
de speciella återvinningsstationerna.
Garanti
Garantivillkoren	finns	på	det	bifogade	
garantikortet.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen.	Specifikationer	kan	ändras	
utan förvarning.
JyRsIn
PRM1015
Kiitämme teitä tämän Ferm-tuotteen valinnasta.
Olette hankkineet erinomaisen tuotteen, jonka
valmistaja on yksi Euroopan johtavia toimittajia.
Kaikki Ferm-yhtiön toimittamat tuotteet on
valmistettu korkeimpien suorituskyky- ja
turvallisuusstandardien mukaan.
Osana	filosofiaamme	tarjoamme	myös	
korkealuokkaisen asiakaspalvelun, jota tukee
kokonaisvaltainen takuu.
Toivomme, että tuote palvelee teitä monia vuosia.
Oman ja muiden turvallisuuden
takaamiseksi nämä ohjeet on luettava
huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Ohjeiden avulla ymmärrät tuotteen
toiminnan ja vältät tarpeettomia riskejä.
Säilytä tämä käyttöopas turvallisessa
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Esittely
Jyrsin on suunniteltu puun ja puutuotteiden
jyrsimiseen. Tarkista kone ja varmista, ettei
kuljetuksesta aikana siitä ole irronnut osia tai
lisävarusteita.
Sisällysluettelo
1. Konetiedot
2. Turvallisuusohjeet
3. Kokoaminen
4. Käyttö
5. Huolto
1. kOnETIEDOT
Tekniset tiedot
Jännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Syöttöteho 1300 W
Kuormittamaton nopeus 9000-30000/min
Leikkaussyvyys 60 mm
Holkki 6 & 8 mm
Paino 3,57 kg
Lpa (äänipaine) 90,9 dB(A)
Lwa (ääniteho) 101,9 dB(A)
Vasemman kahvan värinä 5,009 m/s2
Oikean kahvan värinä 3,941 m/s2

Question & answers

There are no questions about the Ferm PRM1015 yet.

Ask a question about the Ferm PRM1015

Have a question about the Ferm PRM1015 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm PRM1015. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm PRM1015 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.