Ferm PGM1008 manual

View a manual of the Ferm PGM1008 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Generator
  • Model/name: PGM1008
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Svenska, Polska, Finska, Ungerska

Table of Contents

Page: 0
4-stroke generator
2000W 6.5HP
PGM1008
www.ferm.com
Original instructions 04
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 08
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 12
Traduction de la notice originale 17
Traducción del manual original 22
Översättning av bruksanvisning i original 27
Alkuperäisten ohjeiden käännös 31
Překlad püvodního návodu k používání 35
Eredeti használati utasítás fordítása 39
Preklad pôvodného návodu na použitie 44
EN
DE
NL
FR
ES
SV
FI
CS
HU
PL
Page: 26
SV
27
Ferm
Generator (4-takts)
Siffrorna i nedanstående text motsvarar
bilderna på sidan 2 + 3
Säkerhetsinstruktioner och bruksanvisning

För din egen och andras säkerhet, var
vänlig läs denna bruksanvisning noggrant
innan apparaten tas i bruk. Det kommer
att hjälpa dig att förstå din produkt bättre
och förebygger onödiga risker. Spara
denna bruksanvisning på ett säkert ställe
för framtida bruk.
Innehåll
1. Uppgifter om maskinen
2. Säkerhetsinstruktioner
3. Användning
4. Service & underhåll
1. Maskinuppgifter
Introduktion
Med generatorn genereras elektricitet med hjälp
av en 4-takts bensinmotor. På så sätt kan du
använda elektriska verktyg ute i markerna även
utan elnät.
Varning! Anslut inte känslig elektronisk utrustning
(såsom TV eller bärbar dator) till denna generator,
då spänningsstyrkan kan bli mycket hög.
AVR
AVR-systemet (automatisk spänningsregulator) i
den här generatorn producerar en stabil och precis
spänning.
Tekniska data
Märkspänning AC 230 V
Märkfrekvens (AC) 50 Hz
Märkeffekt 2000W
Apparatens max. ineffekt 2200 W
Redskapsklass I
Vikt 36.5 kg
Mått 597x430x440 mm
Buller utomhus (Lwa) 95+3 dB(A)
Motor Typ Luftkyld 4-takts bensinmotor
Cylinderuppställning Snedställd, 1 cylinder
Kontinuerlig 3.85 kW
Max. arbetseffekt 4.7 kW
Drifttid 24 h (80%)
Bränsle Blyfri bensin
Kapacitet bensintank 15 L
Kapacitet motorolja 600 ml
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts
enligt ett standardiserat test i enlighet med
EN 61029-1; detta värde kan användas för att
jämföra vibrationen hos olika verktyg och som
en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men
inte används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna varma
och styra upp ditt arbetssätt
Delar
Fig. 1
1. Bränsletank
2. Bränslenivåmätare
3. Tanklock
4. Avgasrör
5. Växelströmsuttag
6. Jordanslutning
7. Växelströmsbrytare
8. Oljepåfyllningslock
9. Oljedräneringsplugg
10. Oljegivare
11. Voltmeter
12. Motorbrytare
13. Choke
14. Snörstart
15. Bränslekran
16. Luftfilterkåpa
17. Tändstift
2. 	Säkerhetsinstruktioner
Teckenförklaring
I den här bruksanvisningen och/eller på maskinen
används följande symboler:
Risk för materiell och/eller fysisk skada.
Betecknar risk för elektrisk stöt.
Page: 27
SV
28 Ferm
Utsätt inte redskapet för regn
Håll andra personer borta från maskinen.
Buller utomhus.

Risk för hög temperatur.
Varning! Inuti generatorn finns det vissa
delar som kan uppnå mycket hög
temperatur.
Säkerhetsinstruktioner
Personlig säkerhet
• Låt aldrig barn eller personer som inte känner
till dessa säkerhetsinstruktioner använda
maskinen. Lokala föreskrifter för användarens
ålder kan gälla.
• Arbeta alltid utomhus med god ventilation.
Avgaserna innehåller giftig koloxid.
• Stanna alltid motorn innan bränsletanken fylls
på och rengör maskinen efter att bensin har
fyllts på.
• Andas inte in bensinångor.
Elektricitet
• Rör inte generatorn om du är våt om
händerna.
• Använd inte generatorn under våta
omständigheter.
• Använd inte generatorn nära vatten.
• Koppla aldrig ihop två generatorer.
• Anslut aldrig generatorn till ett eluttag.
• Se till att de eventuella förlängningssladdar
som används är i gott skick och har tillräcklig
kapacitet för uppgiften.
• Innan några sladdar kopplas in måste du se till
att generatorns belastning faller inom dess
kapacitet såsom specificeras i schemat .
Brandrisk
• Avgassystemet blir hett nog att tända vissa
material:
• generatorn måste stå minst 1 meter från
byggnader och annan utrustning under
arbetet.
• håll lättantändliga material borta från
generatorn.
• Avgassystemet blir mycket hett under
användningen och fortsätter att vara så ett tag
efter att motorn har stannats.
• Låt motorn svalna innan generatorn
förvaras inomhus.
• Rör inte det heta avgassystemet med
händerna.
• Bensin är extremt lättantändligt och explosivt
under vissa omständigheter. Rök inte när
generatorn tankas eller på platser där bensin
förvaras. Detta gäller även öppen eld och
gnistor.
• Bränsleångor är extremt lättantändliga och
kan fatta eld när motorn har startats. Se till att
ev. spillt bränsle torkas upp innan generatorn
startas.
• Täck aldrig över generatorn med kläder eller
andra material.
3. Användning
Jordanslutning
Generatorns jordanslutning är ansluten
till ramen, icke ledande metalldelar och till
jordanslutningen på respektive uttag.
Rådfråga en behörig elektriker,
skyddsinspektör eller nationella
myndigheter med kunskap om lokala
regler eller föreskrifter som gäller för
generatorns avsedda
användningsområde.
Innan generatorn startas
Fyll på och kontrollera oljenivån
(kvantitet 600 ml)
Kontrollera alltid oljenivån (när maskinen står
plant) innan generatorn startas och om motorn
stannar oväntat (fig.2).
För allmänt bruk kan du använda en olja för ”alla
temperaturer” 10W-30.
≤ 0°C SAE#10
0°C - 25 °C SAE#20
25°C - 35 °C SAE#30
≥ 35°C SAE#40
Fyll på och kontrollera bränslenivån
• Använd endast blyfritt bränsle.
• Ta bort eventuella el-kablar.
• Stäng av alla strömbrytare.
• Fyll inte på för fullt – lämna ett luftutrymme
Page: 28
SV
29
Ferm
ovanpå bränslet.
• Skruva alltid på locket ordentligt.
• Torka upp utspillt bränsle.
• Rök inte när du använder generatorn
Var alltid uppmärksam!
Starta generatorn
Fig. 1 + 4 + 5
1. Öppna bensinkranen (15).
2. Sätt på strömbrytaren (12).
3. Flytta chokespaken (13) till stängt läge (för
att starta om en varm motor, låt choken stå i
halvöppet läge).
4. Dra försiktigt i startsnöret tills det kopplar, dra
sedan kraftigt för att starta motorn (14).
5. Tillåt motorn att gå varm och flytta sedan
chokespaken till det öppna läget (13).
Använda växelströmsuttaget (230 V)
• Starta generatorn.
• Anslut apparatens stickkontakt till uttaget.
• För överströmsskyddet för växelström till läget
”ON”(7).
• Voltmetern (11) visar spänningen i
växelströmsuttaget. Normal spänning under
användning är ± 230 V.
Stanna generatorn
Fig. 1 + 5
1. Koppla loss alla kablar (5).
2. Vrid motorströmbrytaren till ”OFF” (12).
3. Stäng bensinkranen (15).
4. 	Service & underhåll
Periodiskt underhåll
Dagligt (innan generatorn tas i bruk)
• Kontrollera motoroljenivån.
• Kontrollera att bränsleslangen inte har några
sprick­
or eller är skadad på annat sätt. Byt ur
den om så behövs.
• Kontrollera att avgassystemet inte läcker. Dra
åt eller byt ut packningen om så behövs.
• Kontrollera att choken fungerar.
• Kontrollera tändningen fungerar.
Första månaden eller efter 20 timmar
• Byt motorolja.
Var tredje månad eller efter 50 timmar.
• Kontrollera tändstiften. Justera avståndet och
rengör. Byt ut om så behövs.
• Rengör, byt ut om så behövs.
Var sjätte månad eller efter 100 timmar
• Byt motorolja.
• Rengör bränslekranen och bränsletankfiltret.
Byt ur om så behövs.
• Kontrollera tillbehör och fastsättningar. Byt ur
om så behövs.
Varje år eller efter 300 timmar
• Kontakta en specialiserad servicetjänst för att
kontrollera att ventilerna är fria från smuts.
• Kontrollera att kylsystemets fläkt inte är
skadad.
Service – kommentarer angående underhållet
Fig.1
Oljebyte
• Värm motorn på en plan yta.
• Ta bort oljepåfyllningslocket (8).
• Öppna oljeavtappningspluggen (9) och låt
oljan rinna ut helt i en behållare under motorn.
• Kontrollera packningarna, byt ut om så
behövs. Sätt tillbaka oljeavtappningspluggen
och fyll motorn med ren olja.
• Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket.
Inspektera tändstiftet
Fig.3
• Koppla loss tändstiftslocken och ta bort ev.
smuts från området runt tändstiftet.
• Ta bort tändstiftet (17) med den bifogade
tändstiftsnyckeln.
• Inspektera tändstiftet. Färgen ska vara
mellanbrun.
• Mät mellanrummet (avståndet mellan
kontaktspetsarna) med ett lämpligt mått.
Avståndet ska vara 0,7 - 0,8 mm. Korrigera
avståndet om så behövs genom att försiktigt
böja sidoelektroden.
• Byt ut tändstiftet om elektroderna är slitna eller
om isolatorn är sprucken eller trasig.
• Installera tändstiftet försiktigt för hand för att
undvika korsgängning.
• Sätt i tändstift med korrekt vridmoment: 20
Nm.
• Sätt tillbaka tändstiftslocket.
Avgasspjäll
• Vänta till avgassystemet svalnat.
• Avgasspjället kan täppas till av kolfällningar.
• Skruva loss locket och ta bort avgasspjället.
• Gör rent spjället med en stålborste och sätt
tillbaka det igen.
• Byt ut avgasspjället om det är skadat.
Page: 29
SV
30 Ferm
Rengöring av luftfilter
• Ta loss luftfilterskyddet (16).
• Ta loss filtret och tvätta det ordentligt i ett
lösningsmedel.
• Häll lite olja på filtret och krama försiktigt ur
överflödig olja.
• Sätt tillbaka filtret och luftfilterskyddet.
• Se till att filterskyddet sitter tätt runt hela
kanten.
Låt inte motorn gå utan att filtret sitter på
plats.
Sätt aldrig fast ett vått filter (med
lösningsmedel) på maskinen.
Bränslekran
• För att ta bort filtret i bränslekranen tar du helt
enkelt bort koppen under bränsletanken.
• Använd en liten skruvnyckel för att ta bort
kranen.
• Rengör och tvätta filtret och koppen och sätt
sedan tillbaka dem.
Felsökning
Grundläggande kontroller:
• Se till att du har nog med bränsle.
• Se till att bensinkranen är öppen.
• Se till att motorns strömbrytare är på.
• Se till att oljenivån är korrekt.
• Generatorn har en oljegivare. Om oljenivån är
för låg går det inte att starta generatorn.
• Ta bort tändstiftet, anslut tändstiftsledningen
och jorda den till generatorn. Dra försiktigt i
startsnöret och titta efter en gnista. Om det
inte finns någon gnista, sätt tillbaka tändstiftet.
Tändstiftet är OK, men motorn startar ändå
inte
• Kontrollera att bensinkransfiltret är rent.
• Kontrollera att bränsleledningen inte är
tilltäppt..
• Kontrollera att förgasaren inte är tilltäppt.
Motorn startar inte
• Rengör eller byt ut tändstiftet.
• Kontrollera tändningssystemet – om du
upptäcker fel kontakta ditt servicecentrum.
• Kontrollera kompressionen – om den är låg,
kontakta ditt servicecentrum.
• Kontrollera om det finns några lösa
cylinderhuvuden – dra åt bultarna.
• Kontrollera om cylinderhuvudenas packningar
är skadade – byt ut om så behövs.
Rengöring
Rengör kåpan regelbundet med en mjuk trasa,
företrädesvis efter varje användning. Håll
ventilationsöppningarna fria från damm och
smuts.
Avlägsna hård smuts med en mjuk trasa fuktad
med tvållös­
ning. Använd inte lösningsmedel
såsom bensin, alkohol, ammoniak etc. Dessa
lösningsmedel kan skada plastdelarna.
Förvaring (långtids)
• Töm bränsletanken, bränslekranen,
förgasarskålen och förgasaren.
• Häll 1 kopp motorolja i bensintanken och
skaka gene­
ra­
torn så att oljan sprids i tanken.
Häll ur överflödig olja.
• Ta bort tändstiftet och häll i en matsked
maskinolja. Dra i startsnöret ett par gånger
med strömbrytaren på OFF. Sätt tillbaka
tändstiftet.
• Dra i startsnöret tills du känner kompression
och sluta sedan.
• Rengör generatorns utsida och täck med
rostskyddsmedel.
• Placera generatorn på en plan yta och täck
över den med en torr trasa.
Fel
Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund av
en del som är nedsliten. I slutet av den här
bruksanvisningen finns en sprängskiss över de
delar som kan beställas.
Miljö
För att undvika transportskador levereras
maskinen i en så stadig förpackning som möjligt.
Förpackningen har så långt det är möjligt
tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför
tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas in
enligt gällande miljöregler.
Garanti
Läs garantivillkoren på det bifogade separata
garantibeviset.

Question & answers

There are no questions about the Ferm PGM1008 yet.

Ask a question about the Ferm PGM1008

Have a question about the Ferm PGM1008 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm PGM1008. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm PGM1008 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.