Ferm PDM1016 manual

View a manual of the Ferm PDM1016 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: PDM1016
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Ukrainare, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Indonesisk

Table of Contents

Page: 32
33
SV
SLAgBORRMASKIn
PDM1016
Tack	för	att	du	valde	denna	Ferm-produkt.
Du	har	nu	fått	en	utmärkt	produkt,	levererad	av	en	
av Europas ledande leverantörer.
Alla	produkter	som	levereras	från	Ferm	är	
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda	och	säkerhet.	Som	en	del	av	vår	
filosofi	ingår	även	att	vi	tillhandahåller	en	utmärkt	
kundservice,	som	även	backas	upp	av	vår	
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt	i	många	år.
SÄKERHETSVARnIngAR
1
VARNING
Läs de medföljande
säkerhetsvarningarna, de
tillkommande säkerhetsvarningarna
och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
Följande symboler används i bruksanvisningen
eller	på	produkten:
1 Läs igenom bruksanvisningen.
2 Risk för personskada.
3 Risk för elstöt.
4
Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll.
5
Använd skyddsglasögon.
Använd hörselskydd.
A Använd skyddsmask.
I Använd skyddshandskar.
D Elektroniskt variabel hastighet.
7 Dubbelisolerad.
8
Släng inte produkten i olämpliga
behållare.
9
Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder
i EU­direktiven.
ytterligare säkerhetsvarningar för
slagborrmaskiner
●	 Arbeta	inte	med	material	som	innehåller	asbest.	
Asbest betraktas som cancerframkallande.
●	 Använd	skyddsglasögon.
●	 Använd	hörselskydd	för	undvikande	av	
hörselskador.
●	 Om	nödvändigt,	använd	andra	
skyddsanordningar, som skyddshandskar,
skyddsskor, etc.
●	 Håll	maskinen	med	en	hand	på	
huvudhandtaget	och	den	andra	handen	på	
hjälphandtaget. Risk för personskada.
●	 Håll	maskinen	i	den	isolerade	greppytan	där	
tillbehöret kan komma i kontakt med dolda
ledningar	eller	nätkablar.	Om	tillbehöret	kommer	
i kontakt med spänningsförande ledning, kan
de	exponerade	metalldelarna	på	maskinen	
också	bli	spänningsförande.	Risk	för	elstöt.
●	 Använd	inte	tillbehör	som	inte	är	speciellt	
designade och rekommenderade av
tillverkaren. Risk för personskada.
●	 Använd	endast	tillbehör	som	är	lämpliga	för	
maskinen.
●	 Använd	endast	tillbehör	med	korrekta	mått.	
Se till att tillbehören är korrekt monterade.
●	 Undersök	maskinen	och	tillbehören	före	
användning. Använd aldrig tillbehör som är
böjda,	spruckna	eller	på	annat	sätt	skadade.	
Om	maskinen	eller	något	av	tillbehören	har	
tappats,	kontrollera	då	maskinen	eller	
tillbehöret	med	avseende	på	skador.	
Byt vid behov ut tillbehöret.
●	 Låt	maskinen	gå	utan	belastning	på	en	säker	
plats efter montering av tillbehören.
Om	maskinen	vibrerar	starkt	ska	maskinen	
stängas av omedelbart och nätsladden dras ur
väggkontakten. Sedan försöker man lösa
problemet.
●	 Kontrollera	att	maximala	hastigheten	för	
tillbehöret är större än eller lika stor som
maximala hastigheten för maskinen.
Titta	på	maskinen	märkskylt.
●	 Före	användning,	ta	bort	alla	spikar	och	andra	
metallföremål	från	arbetsstycket.
Page: 33
34
SV
●	 Se	till	att	arbetsstycket	har	korrekt	stöd	eller	
fäste.
●	 Håll	händerna	borta	från	arbetsstycket	under	
användning.
●	 Placera	aldrig	maskinen	på	ett	bord	eller	en	
arbetsbänk innan den stängts av.
Elektrisk säkerhet
3
Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
●	 Använd	inte	maskinen	om	nätkabeln	eller	
nätkontakten är skadad.
●	 Använd	endast	förlängningskablar	som	är	
lämpliga för maskinens nominella effekt, minst
1,5 mm2
	tjocka.	Om	förlängningskabel	på	
trumma	används	måste	kabeln	alltid	rullas	ut	
helt.
TEKnISKA DATA
PDM1016
Nätspänning	 V~	 220-240
Nätfrekvens	 Hz	 50
Ineffekt	 W	 1.050
Obelastad	hastighet	 min–1
	 0	-	1.100	/	0	-	3.000
Slagfrekvens
Borrning min–1
	 0	-	17.600
Slagborrning min–1
	 0	-	48.000
Max. borrdiameter
	 Trä	 mm	 30
	 Betong	 mm	 13
	 Stål	 mm	 13
Skyddsklass	 	 IP	20
Vikt	 kg	 3,5
BULLER OCH VIBRATIOnER
PDM1016
Bullernivå	(Lpa
)	 dB(A)	 96
Ljudeffekt	(Lwa
)	 dB(A)	 107
Osäkerhet	(K)	 dB(A)	 3
Boring i betong	 m/s2
	 ah	D:12.44m/s2
		k=1.63m/s2
Boring i metall	 m/s2
	 ah	ID:5.10	m/s2
		k=1.5m/s2
2 Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet	som	står	på	baksidan	
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett	standardiserat	test	i	enlighet	med	EN	60745;	
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet.
-	 om	verktyget	används	på	ett	annat	än	det	
avsedda	syftet	eller	med	fel	eller	dåligt	
underhållna	tillbehör	kan	detta	drastiskt	öka	
vibrationsnivån.
-	 när	verktyget	stängs	av	eller	är	på	men	inte	
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån.
Skydda	dig	mot	vibration	genom	att	underhålla	
verktyget	och	dess	tillbehör,	hålla	händerna	
varma och styra upp ditt arbetssätt.
BESKRIVNINg (fIg. A)
Slagbormaskinen har konstruerats för borrning av
hål	i	trä,	metall	och	plast	och	för	slagborrning	
i tegel och betong.
1. Strömbrytare
2. Spärrknapp
	 3.	 Ratt	för	hastighetsjustering
	 4.	 Fram-/backomkopplare
	 5.	 Omkopplare	för	mekanisk	hastighet
	 6.	 Omkopplare	för	borrning	/	slagborrning
	 7.	 Chuck
	 8.	 Huvudhandtag
	 9.	 Hjälphandtag
	10.	 Djupstopp
	11.	 Kolborstskydd
12. Chucknyckel
	13.	 Hållare	för	chucknyckel
MOnTERIng
4
Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
vägguttaget.
Montering och borttagning av borret (fig. B)
Maskinen lämpar sig för användning av följande
borr:
-	 Trä	(HSS)
-	 Metall	(HSS)
-	 Betong	/	mursten	(hårdmetall)
Montering
●	 Stick	in	chucknyckeln	(12)	i	ett	av	hålen	
i	chucken	(7).
●	 Öppna	chucken	(7)	genom	att	vrida	
chucknyckeln (12) moturs.
Page: 34
35
SV
●	 Stick	in	borret	(14)	i	chucken	(7).
●	 Stäng	chucken	(7)	genom	att	vrida	
chucknyckeln (12) medurs.
●	 Ta	bort	chucknyckeln	(12)	från	chucken	(7).
Borttagning
●	 Stick	in	chucknyckeln	(12)	i	ett	av	hålen	
i	chucken	(7).
●	 Öppna	chucken	(7)	genom	att	vrida	
chucknyckeln (12) moturs.
●	 Ta	bort	borret	(14)	från	chucken	(7).
●	 Stäng	chucken	(7)	genom	att	vrida	
chucknyckeln (12) medurs.
●	 Ta	bort	chucknyckeln	(12)	från	chucken	(7).
Montering och borttagning av hjälphandtaget
(fig. C)
Montering
●	 Lossa	hjälphandtaget	(9).
●	 Skjut	hjälphandtaget	(9)	över	chucken	(7).
●	 Vrid	hjälphandtaget	(9)	till	önskat	läge.
●	 Dra	fast	hjälphandtaget	(9).
Borttagning
●	 Lossa	hjälphandtaget	(9).
●	 Ta	bort	hjälphandtaget	(9)	från	chucken	(7).
●	 Dra	fast	hjälphandtaget	(9).
Montering och borttagning av djupstoppet
(fig. D)
Djupstoppet	används	till	att	ställa	in	maximalt	
borrdjup.
Montering
●	 Lossa	hjälphandtaget	(9).
●	 Sätt	in	djupstoppet	(10)	genom	hålet	
i hjälphandtaget (9).
●	 Ställ	in	djupstoppet	(10)	i	önskat	läge.
●	 Dra	fast	hjälphandtaget	(9).
Borttagning
●	 Lossa	hjälphandtaget	(9).
●	 Ta	bort	djupstoppet	(10)	från	hjälphandtaget	(9).
●	 Dra	fast	hjälphandtaget	(9).
AnVÄnDnIng
Starta och stänga av (fig. A)
●	 For	att	starta	maskinen,	tryck	på	strömbrytaren	
(1). Ju längre du skjuter strömbrytaren (1),
desto högre blir maskinens hastighet.
●	 För	att	starta	maskinen,	tryck	in	spärrknappen	
(2)	och	håll	samtidigt	in	strömbrytaren	(1).
●	 For	att	stänga	av	det	kontinuerliga	läget,	
tryck	en	gång	till	på	strömbrytaren	(1).
●	 For	att	stänga	av	maskinen,	släpp	
strömbrytaren (1).
fram-/backomkopplare (fig. A)
2
Ändra inte rotationsriktningen under
användning.
●	 För	medurs	rotation,	skjut	fram-/
backomkopplaren	(4)	åt	vänster.
●	 För	moturs	rotation,	skjut	fram-/
backomkopplaren	(4)	åt	höger.
Inställning av maximal borrhastighet (fig. A)
2 Ställ inte in hastigheten vid användning.
●	 Vrid	ratten	för	hastighetsjustering	(3)	medurs	
för att öka den maximala borrhastigheten.
●	 Vrid	ratten	för	hastighetsjustering	(3)	moturs	
för att minska den maximala borrhastigheten.
Inställning av mekanisk borrhastighet (fig. A)
2 Ställ inte in hastigheten vid användning.
●	 Om	du	ställer	omkopplaren	(5)	i	position	”1”,	
kan borrhastigheten varieras steglöst mellan
0 och 1.100 min-1
.
●	 Om	du	ställer	omkopplaren	(5)	i	position	”2”,	
kan borrhastigheten varieras steglöst mellan
0	och	3.000	min-1
.
Inställning av driftläget (fig. E)
2 Ändra inte driftläget under användning.
●	 Ställ	omkopplaren	(6)	i	position	”A”	för	borrning.
●	 Ställ	omkopplaren	(6)	i	position	”B”	för	
slagborrning.
Tips för bästa användning
●	 Spänn	fast	arbetsstycket.
●	 Håll	maskinen	med	båda	händerna.
●	 Placera	borret	på	arbetsstycket.
●	 Starta	maskinen.
●	 Utöva	inte	för	stort	tryck	på	maskinen.	
Låt	maskinen	göra	arbetet.
●	 Stäng	av	maskinen	och	vänta	tills	den	stannat	
helt innan du sätter ner maskinen.
Page: 35
36
SV
REngÖRIng OCH UnDERHÅLL
4
Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
nätkontakten ur vägguttaget.
●	 Rengör	höljet	regelbundet	med	en	mjuk	trasa.
●	 Se	till	att	ventilationshålen	är	fria	från	damm	
och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig
trasa	för	att	ta	bort	damm	och	smuts	från	
ventilationshålen.
●	 Rengör	chucken	och	borret	regelbundet	för	att	
undvika onoggrannhet under användningen.
Byte av borret (fig. B)
●	 För	att	ta	bort	borret	(14),	fortsätt	enligt	
beskrivningen	i	avsnittet	”Montering	och	
borttagning	av	borret”.
●	 För	att	montera	borret	(14),	fortsätt	enligt	
beskrivningen	i	avsnittet	”Montering	och	
borttagning	av	borret”.
Kontroll och byte av kolborstarna (fig. A)
Kolborstarna	måste	kontrolleras	regelbundet.	
Om	kolborstarna	är	slitna	kommer	maskinen	att	
gå	ojämnt.
2 Använd endast rätt typ av kolborstar.
●	 Ta	bort	kolborstskydden	(11)	med	hjälp	av	en	
skruvmejsel.
●	 Ta	bort	skyddsplattan	från	kolborsthållaren.
●	 Rengör	kolborstarna.
●	 Vid	slitage	måste	båda	kolborstarna	bytas	ut	
samtidigt.
●	 Montera	skyddsplattan	på	kolborsthållaren.
●	 Montera	kolborstskydden	(11)	med	hjälp	av	en	
skruvmejsel.
●	 Låt	efter	montering	av	nya	kolborstar	
maskinen löpa obelastad i 15 minuter.
gARAnTI
Se de medföljande garantivillkoren.
MILJÖ
Bortskaffning
8
Produkten,	tillbehören	och	förpackningen	måste	
sorteras	för	miljövänlig	återvinning.
Endast för EU-länder
Släng	inte	elverktyg	i	hushållsavfallet.	Enligt	det	
europeiska	WEEE-direktivet	2002/96/EG	för	avfall	
från	elektrisk	och	elektronisk	utrustning	och	dess	
tillämpning nationellt ska elverktyg som inte
längre kan användas samlas in separat och
kasseras	på	ett	miljövänligt	sätt.

Question & answers

There are no questions about the Ferm PDM1016 yet.

Ask a question about the Ferm PDM1016

Have a question about the Ferm PDM1016 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm PDM1016. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm PDM1016 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.