Ferm PDM1016 manual

View a manual of the Ferm PDM1016 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: PDM1016
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Rumänska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Ryska, Finska, Indonesisk

Table of Contents

Page: 32
33
SV
SLAgBORRMASKIn
PDM1016
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en
av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår
filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
SÄKERHETSVARnIngAR
1
VARNING
Läs de medföljande
säkerhetsvarningarna, de
tillkommande säkerhetsvarningarna
och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
Följande symboler används i bruksanvisningen
eller på produkten:
1 Läs igenom bruksanvisningen.
2 Risk för personskada.
3 Risk för elstöt.
4
Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll.
5
Använd skyddsglasögon.
Använd hörselskydd.
A Använd skyddsmask.
I Använd skyddshandskar.
D Elektroniskt variabel hastighet.
7 Dubbelisolerad.
8
Släng inte produkten i olämpliga
behållare.
9
Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder
i EU­direktiven.
ytterligare säkerhetsvarningar för
slagborrmaskiner
● Arbeta inte med material som innehåller asbest.
Asbest betraktas som cancerframkallande.
● Använd skyddsglasögon.
● Använd hörselskydd för undvikande av
hörselskador.
● Om nödvändigt, använd andra
skyddsanordningar, som skyddshandskar,
skyddsskor, etc.
● Håll maskinen med en hand på
huvudhandtaget och den andra handen på
hjälphandtaget. Risk för personskada.
● Håll maskinen i den isolerade greppytan där
tillbehöret kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller nätkablar. Om tillbehöret kommer
i kontakt med spänningsförande ledning, kan
de exponerade metalldelarna på maskinen
också bli spänningsförande. Risk för elstöt.
● Använd inte tillbehör som inte är speciellt
designade och rekommenderade av
tillverkaren. Risk för personskada.
● Använd endast tillbehör som är lämpliga för
maskinen.
● Använd endast tillbehör med korrekta mått.
Se till att tillbehören är korrekt monterade.
● Undersök maskinen och tillbehören före
användning. Använd aldrig tillbehör som är
böjda, spruckna eller på annat sätt skadade.
Om maskinen eller något av tillbehören har
tappats, kontrollera då maskinen eller
tillbehöret med avseende på skador.
Byt vid behov ut tillbehöret.
● Låt maskinen gå utan belastning på en säker
plats efter montering av tillbehören.
Om maskinen vibrerar starkt ska maskinen
stängas av omedelbart och nätsladden dras ur
väggkontakten. Sedan försöker man lösa
problemet.
● Kontrollera att maximala hastigheten för
tillbehöret är större än eller lika stor som
maximala hastigheten för maskinen.
Titta på maskinen märkskylt.
● Före användning, ta bort alla spikar och andra
metallföremål från arbetsstycket.
Page: 33
34
SV
● Se till att arbetsstycket har korrekt stöd eller
fäste.
● Håll händerna borta från arbetsstycket under
användning.
● Placera aldrig maskinen på ett bord eller en
arbetsbänk innan den stängts av.
Elektrisk säkerhet
3
Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
● Använd inte maskinen om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad.
● Använd endast förlängningskablar som är
lämpliga för maskinens nominella effekt, minst
1,5 mm2
tjocka. Om förlängningskabel på
trumma används måste kabeln alltid rullas ut
helt.
TEKnISKA DATA
PDM1016
Nätspänning V~ 220-240
Nätfrekvens Hz 50
Ineffekt W 1.050
Obelastad hastighet min–1
0 - 1.100 / 0 - 3.000
Slagfrekvens
Borrning min–1
0 - 17.600
Slagborrning min–1
0 - 48.000
Max. borrdiameter
Trä mm 30
Betong mm 13
Stål mm 13
Skyddsklass IP 20
Vikt kg 3,5
BULLER OCH VIBRATIOnER
PDM1016
Bullernivå (Lpa
) dB(A) 96
Ljudeffekt (Lwa
) dB(A) 107
Osäkerhet (K) dB(A) 3
Boring i betong m/s2
ah D:12.44m/s2
k=1.63m/s2
Boring i metall m/s2
ah ID:5.10 m/s2
k=1.5m/s2
2 Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet.
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån.
- när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån.
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt.
BESKRIVNINg (fIg. A)
Slagbormaskinen har konstruerats för borrning av
hål i trä, metall och plast och för slagborrning
i tegel och betong.
1. Strömbrytare
2. Spärrknapp
3. Ratt för hastighetsjustering
4. Fram-/backomkopplare
5. Omkopplare för mekanisk hastighet
6. Omkopplare för borrning / slagborrning
7. Chuck
8. Huvudhandtag
9. Hjälphandtag
10. Djupstopp
11. Kolborstskydd
12. Chucknyckel
13. Hållare för chucknyckel
MOnTERIng
4
Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
vägguttaget.
Montering och borttagning av borret (fig. B)
Maskinen lämpar sig för användning av följande
borr:
- Trä (HSS)
- Metall (HSS)
- Betong / mursten (hårdmetall)
Montering
● Stick in chucknyckeln (12) i ett av hålen
i chucken (7).
● Öppna chucken (7) genom att vrida
chucknyckeln (12) moturs.
Page: 34
35
SV
● Stick in borret (14) i chucken (7).
● Stäng chucken (7) genom att vrida
chucknyckeln (12) medurs.
● Ta bort chucknyckeln (12) från chucken (7).
Borttagning
● Stick in chucknyckeln (12) i ett av hålen
i chucken (7).
● Öppna chucken (7) genom att vrida
chucknyckeln (12) moturs.
● Ta bort borret (14) från chucken (7).
● Stäng chucken (7) genom att vrida
chucknyckeln (12) medurs.
● Ta bort chucknyckeln (12) från chucken (7).
Montering och borttagning av hjälphandtaget
(fig. C)
Montering
● Lossa hjälphandtaget (9).
● Skjut hjälphandtaget (9) över chucken (7).
● Vrid hjälphandtaget (9) till önskat läge.
● Dra fast hjälphandtaget (9).
Borttagning
● Lossa hjälphandtaget (9).
● Ta bort hjälphandtaget (9) från chucken (7).
● Dra fast hjälphandtaget (9).
Montering och borttagning av djupstoppet
(fig. D)
Djupstoppet används till att ställa in maximalt
borrdjup.
Montering
● Lossa hjälphandtaget (9).
● Sätt in djupstoppet (10) genom hålet
i hjälphandtaget (9).
● Ställ in djupstoppet (10) i önskat läge.
● Dra fast hjälphandtaget (9).
Borttagning
● Lossa hjälphandtaget (9).
● Ta bort djupstoppet (10) från hjälphandtaget (9).
● Dra fast hjälphandtaget (9).
AnVÄnDnIng
Starta och stänga av (fig. A)
● For att starta maskinen, tryck på strömbrytaren
(1). Ju längre du skjuter strömbrytaren (1),
desto högre blir maskinens hastighet.
● För att starta maskinen, tryck in spärrknappen
(2) och håll samtidigt in strömbrytaren (1).
● For att stänga av det kontinuerliga läget,
tryck en gång till på strömbrytaren (1).
● For att stänga av maskinen, släpp
strömbrytaren (1).
fram-/backomkopplare (fig. A)
2
Ändra inte rotationsriktningen under
användning.
● För medurs rotation, skjut fram-/
backomkopplaren (4) åt vänster.
● För moturs rotation, skjut fram-/
backomkopplaren (4) åt höger.
Inställning av maximal borrhastighet (fig. A)
2 Ställ inte in hastigheten vid användning.
● Vrid ratten för hastighetsjustering (3) medurs
för att öka den maximala borrhastigheten.
● Vrid ratten för hastighetsjustering (3) moturs
för att minska den maximala borrhastigheten.
Inställning av mekanisk borrhastighet (fig. A)
2 Ställ inte in hastigheten vid användning.
● Om du ställer omkopplaren (5) i position ”1”,
kan borrhastigheten varieras steglöst mellan
0 och 1.100 min-1
.
● Om du ställer omkopplaren (5) i position ”2”,
kan borrhastigheten varieras steglöst mellan
0 och 3.000 min-1
.
Inställning av driftläget (fig. E)
2 Ändra inte driftläget under användning.
● Ställ omkopplaren (6) i position ”A” för borrning.
● Ställ omkopplaren (6) i position ”B” för
slagborrning.
Tips för bästa användning
● Spänn fast arbetsstycket.
● Håll maskinen med båda händerna.
● Placera borret på arbetsstycket.
● Starta maskinen.
● Utöva inte för stort tryck på maskinen.
Låt maskinen göra arbetet.
● Stäng av maskinen och vänta tills den stannat
helt innan du sätter ner maskinen.
Page: 35
36
SV
REngÖRIng OCH UnDERHÅLL
4
Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
nätkontakten ur vägguttaget.
● Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
● Se till att ventilationshålen är fria från damm
och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig
trasa för att ta bort damm och smuts från
ventilationshålen.
● Rengör chucken och borret regelbundet för att
undvika onoggrannhet under användningen.
Byte av borret (fig. B)
● För att ta bort borret (14), fortsätt enligt
beskrivningen i avsnittet ”Montering och
borttagning av borret”.
● För att montera borret (14), fortsätt enligt
beskrivningen i avsnittet ”Montering och
borttagning av borret”.
Kontroll och byte av kolborstarna (fig. A)
Kolborstarna måste kontrolleras regelbundet.
Om kolborstarna är slitna kommer maskinen att
gå ojämnt.
2 Använd endast rätt typ av kolborstar.
● Ta bort kolborstskydden (11) med hjälp av en
skruvmejsel.
● Ta bort skyddsplattan från kolborsthållaren.
● Rengör kolborstarna.
● Vid slitage måste båda kolborstarna bytas ut
samtidigt.
● Montera skyddsplattan på kolborsthållaren.
● Montera kolborstskydden (11) med hjälp av en
skruvmejsel.
● Låt efter montering av nya kolborstar
maskinen löpa obelastad i 15 minuter.
gARAnTI
Se de medföljande garantivillkoren.
MILJÖ
Bortskaffning
8
Produkten, tillbehören och förpackningen måste
sorteras för miljövänlig återvinning.
Endast för EU-länder
Släng inte elverktyg i hushållsavfallet. Enligt det
europeiska WEEE-direktivet 2002/96/EG för avfall
från elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning nationellt ska elverktyg som inte
längre kan användas samlas in separat och
kasseras på ett miljövänligt sätt.

Question & answers

There are no questions about the Ferm PDM1016 yet.

Ask a question about the Ferm PDM1016

Have a question about the Ferm PDM1016 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm PDM1016. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm PDM1016 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.