Ferm OTM1001 manual

View a manual of the Ferm OTM1001 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Multiverktyg
  • Model/name: OTM1001
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Ukrainare, Svenska, Danska, Polska, Ryska, Finska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 31
32
SV
PULIZIA E MANUTENZIONE
4
	 Prima di ogni operazione di pulizia
e manutenzione, spegnere sempre
l’elettroutensile e disconnettere la spina
di alimentazione dalla rete elettrica.
●	 Pulire regolarmente l’involucro con un panno
morbido.
●	 Mantenere le feritoie di ventilazione pulite
e libere da polvere e sporco. Se necessario,
utilizzare un panno morbido inumidito per
rimuovere polvere e sporco dalle feritoie
di ventilazione.
Sostituzione degli accessori (fig. B)
Gli accessori usurati o danneggiati devono essere
sostituiti immediatamente.
2
	 Utilizzare esclusivamente accessori
affilati e non danneggiati.
●	 Per rimuovere gli accessori, procedere come
descritto nella sezione corrispondente.
●	 Per montare gli accessori, procedere come
descritto nella sezione corrispondente.
Garanzia
Consultare i termini e le condizioni della garanzia
allegata.
Ambiente
Smaltimento
8
Il prodotto, gli accessori e l’imballaggio devono
essere raccolti separatamente per un riciclaggio
ecocompatibile.
Soltanto per paesi CE.
Non smaltire gli elettroutensili nei contenitori per
rifiuti domestici. Ai sensi della Direttiva 2002/96/CE
del Parlamento europeo in materia di Rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche e della
relativa attuazione nell’ambito della legislazione
nazionale, gli elettroutensili inutilizzabili devono
essere raccolti separatamente e smaltiti in modo
ecocompatibile.
Questo prodotto ed il presente manuale utente
sono soggetti a modifiche. Le specifiche possono
essere modificate senza preavviso.
MULTIVERKTYG
OTM1001
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad
av en av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår
filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
Säkerhetsvarningar
1
	 VARNING
Läs de medföljande
säkerhetsvarningarna, de
tillkommande säkerhetsvarningarna
och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
Följande symboler används i bruksanvisningen
eller på produkten:
1
	
Läs igenom bruksanvisningen.
2
	
Risk för personskada.
3
	
Risk för elstöt.
4
	 Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll.
6
	 Risk för flygande föremål. Håll
kringstående borta från arbetsområdet.
5
	 Använd skyddsglasögon.
Använd hörselskydd.
A
	
Använd skyddsmask.
8
	 Släng inte produkten i olämpliga
behållare.
Page: 32
33
SV
9
	 Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder
i EU-direktiven.
Ytterligare säkerhetsvarningar för multiverktyg
A
	 Kontakt med eller inandning av damm
som bildats vid användning (på t.ex.
mönjemålade ytor, trä och metall) kan
äventyra din hälsa och även de
kringståendes. Bär alltid lämplig
skyddsutrustning, som t.ex. munskydd.
Använd alltid lämplig dammsugning vid
användning.
●	 Arbeta inte med material som innehåller asbest.
Asbest betraktas som cancerframkallande.
●	 Bearbeta inte metaller med en magnesiumhalt
högre än 80%.
●	 Var mycket försiktig vid arbeten på målade ytor.
●	 Använd inte tillbehör som inte är speciellt
designade och rekommenderade av tillverkaren.
Risk för personskada.
●	 Undersök maskinen och tillbehören före
användning. Använd aldrig tillbehör som är
böjda, spruckna eller på annat sätt skadade.
Om maskinen eller något av tillbehören har
tappats, kontrollera då maskinen eller tillbehöret
med avseende på skador. Byt vid behov ut
tillbehöret.
●	 Använd bara tillbehör som rekommenderas
av tillverkaren.
●	 Använd bara tillbehör som lämpar sig för
tillämpningen.
●	 Använd endast tillbehör med korrekta mått.
●	 Använd inga tillbehör som kräver kylvätska.
Risk för elstöt.
●	 Se till att tillbehören är korrekt monterade.
Använd inte adaptrar eller andra hjälpmedel
för montering av tillbehör med annan
spindeldiameter.
●	 Kontrollera att maximala hastigheten för
tillbehöret är större än eller lika stor som
maximala hastigheten för maskinen. Titta på
maskinen märkskylt.
●	 Låt maskinen gå utan belastning på en säker
plats efter montering av tillbehören.
Om maskinen vibrerar starkt ska maskinen
stängas av omedelbart och nätsladden dras ur
väggkontakten. Sedan försöker man lösa
problemet.
●	 Se till att arbetsstycket har korrekt stöd eller
fäste.
●	 Använd skyddsglasögon. Använd hörselskydd.
Använd skyddsmask. Om nödvändigt, använd
andra skyddsanordningar, som skyddshandskar,
skyddsskor, etc. Risk för personskador.
●	 Håll kringstående borta från arbetsområdet.
Kontrollera att alla personer inom arbetsområdet
bär skyddsutrustning. Risk för personskada.
●	 Håll nätkabeln borta från det roterande
tillbehöret. Om nätkabeln kommer i kontakt
med det roterande tillbehöret kan dina händer
eller armar träffas av detta. Risk för personskada.
●	 Håll maskinen i den isolerade greppytan där
tillbehöret kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller nätkablar. Om tillbehöret kommer
i kontakt med spänningsförande ledning, kan
de exponerade metalldelarna på maskinen
också bli spänningsförande. Risk för elstöt.
●	 Använd inte maskinen medan du bär den vid
din sida. Risk för personskada.
●	 Använd inte maskinen nära lättantändligt
material. Brandrisk.
●	 Tänk på att tillbehöret fortsätter att rotera en
kort stund efter att maskinen har stängts av.
Försök aldrig hjälpa till att få tillbehöret att
stanna.
●	 Placera aldrig maskinen på ett bord eller en
arbetsbänk innan den stängts av.
●	 Rengör ventilationsöppningarna regelbundet.
Risk för elstöt.
Elektrisk säkerhet
3
	 Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
●	 Använd inte maskinen om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad.
●	 Använd endast förlängningskablar som är
lämpliga för maskinens nominella effekt, minst
1,5 mm2
tjocka. Om förlängningskabel på
trumma används måste kabeln alltid rullas ut
helt.
TEKNISKA DATA
	OTM1001
Nätspänning	 V~	 230
Nätfrekvens	 Hz	 50
Ineffekt	 W	 250
Obelastad hastighet	 min–1
	 11.000 / 18.000
Vikt	 kg	 1,3
Page: 33
34
SV
BULLER OCH VIBRATIONER
	OTM1001
Bullernivå (Lpa
)	 dB(A)	78
Ljudeffekt (Lwa
)	 dB(A)	89
Osäkerhet (K)	 dB(A)	 3
Vibration (slipning av trä)	 m/s2
	 3,06
Vibration (sågning i trä)	 m/s2
	8,10
Vibration (skrapning i trä)	 m/s2
	 6,12
Vibration (sågning i stål)	 m/s2
	 6,63
Osäkerhet (K)	 m/s2
	1,5
2
	
Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
-	 om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
-	 när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
BESKRIVNING (fig. A)
Multiverktyget har konstruerats för lätta slipnings-,
sågnings- och skrapningstillämpningar.
	1.	Strömbrytare
	 2.	 Ratt för hastighetsjustering
	 3.	 Monteringsställe för tillbehör
	 4.	 Handtag
	 5.	 Insexnyckel
	 6.	 Hållare för insexnyckel
MONTERING
4
	 Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
vägguttaget.
Montering och borttagning av slipdynan och
slippappret (fig. B)
Slipdynan och slippappret måste användas vid
slipningsarbeten.
Montering
●	 Placera maskinen på ett bord med
monteringsstället (3) vänt uppåt.
●	 Lossa insexskruven (7) med insexnyckeln (5).
●	 Montera slipdynan (9) på monteringsstället (3).
●	 Dra fast insexskruven (7) med insexnyckeln (5).
●	 Fäst slippappret (10) med lämplig kornstorlek
på slipdynan (9). Kontrollera att perforeringen
på slippappret (10) överensstämmer med
perforeringen på slipdynan (9).
-	 Använd ett grovt slippapper (kornstorlek 50)
för slipning av skrovliga, ojämna ytor.
-	 Använd ett medelgrovt slippapper (kornstorlek
80) för borttagning av de återstående reporna
från det grova slippappret.
-	 Använd ett fint slippapper (kornstorlek 120)
för färdigslipning av ytorna.
Borttagning
●	 Placera maskinen på ett bord med
monteringsstället (3) vänt uppåt.
●	 Ta bort slippappret (10) från slipdynan (9).
●	 Lossa insexskruven (7) med insexnyckeln (5).
●	 Ta bort slipdynan (9) från monteringsstället (3).
●	 Dra fast insexskruven (7) med insexnyckeln (5).
Montering och borttagning av sågbladet (fig. B)
Sågbladet måste användas för sågningsarbeten.
Montering
●	 Placera maskinen på ett bord med
monteringsstället (3) vänt uppåt.
●	 Lossa insexskruven (7) med insexnyckeln (5).
●	 Ta bort distansen (8).
●	 Montera sågbladet (11) på monteringsstället (3).
●	 Montera distansen (8).
●	 Dra fast insexskruven (7) med insexnyckeln (5).
Borttagning
●	 Placera maskinen på ett bord med
monteringsstället (3) vänt uppåt.
●	 Lossa insexskruven (7) med insexnyckeln (5).
●	 Ta bort distansen (8).
●	 Ta bort sågbladet (11) från monteringsstället (3).
●	 Montera distansen (8).
●	 Dra fast insexskruven (7) med insexnyckeln (5).
Montering och borttagning av skrapkniven
(fig. B)
Skrapkniven måste användas för skrapningsarbeten.
Page: 34
35
SV
Montering
●	 Placera maskinen på ett bord med
monteringsstället (3) vänt uppåt.
●	 Lossa insexskruven (7) med insexnyckeln (5).
●	 Ta bort distansen (8).
●	 Montera skrapkniven (12) på monteringsstället
(3).
●	 Montera distansen (8).
●	 Dra fast insexskruven (7) med insexnyckeln (5).
Borttagning
●	 Placera maskinen på ett bord med
monteringsstället (3) vänt uppåt.
●	 Lossa insexskruven (7) med insexnyckeln (5).
●	 Ta bort distansen (8).
●	 Ta bort skrapkniven (12) från monteringsstället
(3).
●	 Montera distansen (8).
●	 Dra fast insexskruven (7) med insexnyckeln (5).
ANVÄNDNING
Starta och stänga av (fig. A)
●	 For att starta maskinen, skjut strömbrytaren (1)
framåt.
●	 For att stänga av maskinen, skjut strömbrytaren
(1) bakåt.
Inställning av hastigheten (fig. A)
Ratten för hastighetsjustering används till att ställa
in hastigheten. Ratten för hastighetsjustering kan
ställas in på 6 lägen. Den idealiska hastigheten
beror på tillämpningen och på det material som
bearbetas.
2
	
Ställ inte in hastigheten vid användning.
●	 Ställ in ratten för hastighetsjustering (2)
i önskat läge.
Tips för bästa användning
●	 Spänn fast arbetsstycket. Använd ett
fastspänningsdon för mindre arbetsstycken.
●	 Rita en linje som visar i vilken riktning
tillbehöret ska föras.
●	 Håll maskinen med ett fast grepp i handtaget.
●	 Starta maskinen.
●	 Vänta tills maskinen uppnått full hastighet.
●	 Placera tillbehöret på arbetsstycket.
●	 Flytta maskinen långsamt längs den tidigare
ritade linjen och tryck fotplattan med fast hand
mot arbetsstycket.
●	 Utöva inte för stort tryck på maskinen.
Låt maskinen göra arbetet.
●	 Stäng av maskinen och vänta tills den stannat
helt innan du sätter ner maskinen.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
4
	 Innan rengöring och underhåll ska
du alltid stänga av maskinen och dra
ut nätkontakten ur vägguttaget.
●	 Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
●	 Se till att ventilationshålen är fria från damm
och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig
trasa för att ta bort damm och smuts från
ventilationshålen.
Byte av tillbehör (fig. B)
Slitna eller skadade tillbehör måste omedelbart
bytas ut.
2
	 Använd bara vassa och oskadade
tillbehör.
●	 För att ta bort tillbehöret, fortsätt enligt
beskrivningen i motsvarande avsnitt.
●	 För att montera tillbehöret, fortsätt enligt
beskrivningen i motsvarande avsnitt.
Garanti
Se de medföljande garantivillkoren.
Miljö
Bortskaffning
8
Produkten, tillbehören och förpackningen måste
sorteras för miljövänlig återvinning.
Endast för EU-länder
Släng inte elverktyg i hushållsavfallet. Enligt det
europeiska WEEE-direktivet 2002/96/EG för avfall
från elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning nationellt ska elverktyg som inte
längre kan användas samlas in separat och
kasseras på ett miljövänligt sätt.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras
utan förvarning.

Question & answers

There are no questions about the Ferm OTM1001 yet.

Ask a question about the Ferm OTM1001

Have a question about the Ferm OTM1001 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm OTM1001. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm OTM1001 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.