Ferm MSM1032 manual

View a manual of the Ferm MSM1032 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Såg
  • Model/name: MSM1032
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Svenska

Table of Contents

Page: 0
RADIAL MITRE SAW
2000W - 255MM
MSM1032
WWW.FERM.COM
Original instructions 04
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 12
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 22
Traduction de la notice originale 31
Traducción del manual original 41
Översättning av bruksanvisning i original 50
Alkuperäisten ohjeiden käännös 58
Eredeti használati utasítás fordítása 66
EN
DE
NL
FR
ES
SV
FI
HU
Page: 49
SV
50
Garantía
Lea las condiciones de garantía que se
encuentran en la tarjeta al final este manual.
El producto y el manual de usuario están
sujetos a cambios. Las especificaciones pueden
modificarse sin previo aviso.
KAP- OCH GERINGSSÅG MED
RADIELL ARM
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en
av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår
filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidan 2 - 3
Läs noga igenom denna bruksanvisning
innan du börjar använda maskinen. Gör
dig bekant hur den fungerar och sköts.
Underhåll maskinen enligt anvis-ning-
arna så att den alltid fungerar felfritt.
Bruksanvisning och tillhörande
dokumentation ska förvaras i närheten
av maskinen.
Användingsområde
Det här elverktyget är avsett att användas som
en stationärmaskin för längs- och tvärsågning av
trämaterial. Horisontella geringsvinklar på -45°
till +45° samt vertikala geringsvinklar på -45° är
möjligt.
Innehåll
1. Maskindata
2. Säkerhet
3. Montering av tillbehör
4. Användning
5. Service & underhåll
1. Maskindata
Tekniska data
Spänning 230 V~
Strömförbrukning 2000 W S6 25% / 1600 W S1
Maskinklass II (dubbelisolerad)
Varvtal, utan belastning 4600/min
Sågklingans mått 255 x 30 x 2.8 mm
Geringsvinkel 45º (vänster och höger)
Fasvinkel 45º (endast vänster)
Max. skärkapacitet som kap- och geringssåg:
Page: 50
SV
51
Gering 0º, Fas 0º 78 x 310 mm
Gering 45º, Fas 45º 42 x 210 mm
Gering 45º, Fas 0º 78 x 210 mm
Gering 0º, Fas 45º 42 x 310 mm
Vikt 15 kg
Lpa (bullernivå) 91,9 + 3 dB(A)
Lwa (bullereffekt) 104,9 + 3 dB(A)
Vibrationsnivå <2,5 m/s2
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts
enligt ett standardiserat test i enlighet med
EN 60745; detta värde kan användas för att
jämföra vibrationen hos olika verktyg och som
en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet.
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån.
- när verktyget stängs av eller är på men
inte används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån.
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt.
Funktioner och delar
Fig. 1, 2 och 3
1. På/Av-knapp
2. Strömbrytare för laser
3. Startspärr (Klingskydd)
4. Kåpa för kolborstar
5. Låspinne
6. Klingskydd
7. Hållare för arbetsstycke
8. Anslagsskena
9. Ratt för inställning av kapvinkel
10. Låsknapp
11. Låsknapp för hållare
12. Handtag för inställning av geringsvinkel
13. Anslutning för dammpåse
14. Glidstång
15. Geringsvinkel
16. Handtag
17. Skydd
18. Bult sågklinga
19. Fläns
20. Skruv
21. Förlängningsbitar (vänster och höger)
Förpackningen innehåller
1 Kap- och geringssåg med radiell arm
1 Dammpåse
1 Klämma
1 Nyckel för byte av sågklinga
1 Bruksanvisning
1 Säkerhetsinstruktioner
1 Garantibevis
Kontrollera att maskinen, de lösa delarna och
tillbehören inte har skadats under transporten.
2. Säkerhet
När du använder maskinen, följ alltid de
bifogade säkerhetsföreskrifterna och de
säkerhetsinstruktioner som anges
nedan noggrant.
Tecknenförklaring
Följande symboler används i denna
bruksanvisning och på själva maskinen:
Anger att det föreligger risk för
personskador, livsfara eller risk för
skador på maskinen om instruktionerna
i denna bruksanvisning inte efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Ta omedelbart ut stickkontakten ur
eluttaget om sladden har skadats samt
när maskinen underhålls.
Förbipasserande får inte komma för
nära.
Bär ögon- och hörselskydd.
Använd skyddsmask.
Innan sågen tas i bruk
Kontrollera maskinen. Om någon del av maskinen
saknas, är böjd eller på annat sätt obrukbar eller
om elektriska fel uppstår, stäng av maskinen
och dra ut stickkontakten ur eluttaget. Byt ut alla
Page: 51
SV
52
saknade, skadade eller felaktiga delar innan
maskinen tas i bruk igen. För att fästa sågklingan
i sågsnittet och för att förhindra att arbetsstycket
flyttar sig, följ instruktionerna nedan.
•	 	
Välj	en	lämplig	sågklinga	för	arbetet.	Använd	
kap- och geringssågen endast till att såga
trä och trämaterial eller lätta material såsom
aluminium. Andra material kan flyga iväg eller
fastna i sågklingan och förorsaka fara för
andra.
•	 	
Den	pil	på	sågklingan	som	anger	rotations-
riktningen måste peka åt samma håll som
pilen på maskinen. Sågtänderna måste vara
riktade nedåt på sågens framsida.
•	 	
Kontrollera	att	sågklingan	är	vass,	oskadad	
och väl riktad. När maskinen har kopplats
från, skjut såghuvudet nedåt. Rotera
sågklingan för hand och kontrollera att den
löper fritt. Ställ in maskinen på 45° och
upprepa kontrollen. Om sågklingan tar emot
någonstans måste den justeras.
•	 	
Håll	sågklingan	och	klämmornas	
åtdragningsytor rena.
•	 	
Sågklingans	fläns	måste	alltid	monteras	med	
det åtdragna urtaget mot sågklingan.
•	 	
Kontrollera	att	alla	åtdragningsanordningar	
och lås sitter fast ordentligt och att ingen del
uppvisar för stort glapp.
•	 Såga	aldrig	på	fri	hand.
•	 	
Tryck	alltid	arbetsstycket	stadigt	mot	anslaget	
så att det inte kan tippa eller vrida sig under
sågningen. Under sågningen får det inte
samlas några sågrester under arbetsstycket.
•	 	
Se	till	att	arbetsstycket	inte	kan	flytta	sig	efter	
avsågningen, t.ex. att det inte faller ned därför
att det inte bärs upp helt av maskinens yta.
•	 	
Använd	utfyllnad	eller	en	annan	maskin	när	
arbetsstycket som ska sågas inte bärs upp av
hela sin yta.
•	 Byt	ut	slitna	bordsinlägg.
•	 	
Använd	endast	sågklingor	som	
rekommenderas av tillverkaren (EN-847-1).
•	 	
Använd	aldrig	HS	(High	Speed)	sågklingor.
•	 	
Kontrollera	att	avsågade	bitar	kan	tas	
bort från sågklingan sidledes, annars kan
sågklingan gripa tag i dem och slunga bort
dem.
•	 	
Såga	aldrig	mer	än	ett	arbetsstycke	i	taget.
•	 	
Var	ytterst	försiktig	när	du	sågar	mycket	stora,	
mycket små eller otympliga arbetsstycken.
•	 	
Var	försiktig	vid	dubbel	geringssågning.
•	 	
Använd	extra	stöd	(bord,	sågbockar	eller	
liknande) för långa arbetsstycken som
kan falla av maskinbordet om de inte fästs
ordentligt.
•	 	
Såga	aldrig	arbetsstycken	som	är	så	små	att	
de inte går att hålla i på ett säkert sätt.
•	 	
När	du	sågar	profiler	ska	du	arbeta	så	
att arbetsstycket inte kan glida undan
och så att sågklingan inte klämmer. Ett
profilarbetsstycke ska ligga plant och hållas
fast av ett tillbehör så att det inte kan tippa
eller glida iväg under arbetet.
•	 	
Runda	arbetsstycken	såsom	rör	måste	sättas	
fast ordentligt, annars vrider de sig och då
finns det risk för att sågklingan hakar fast i
dem. Håll alltid arbetsstycket på sågbordet
och mot anslaget med ett lämpligt tillbehör.
•	 	
Se	till	att	det	inte	sitter	några	spikar	eller	
andra främmande föremål i arbetsstycket.
Säkerhet
•	 	
Se	till	att	arbetsutrymmet	är	rent	och	städat.
•	 	
Se	till	att	arbetsutrymmet	är	väl	upplyst.
•	 	
Den	som	använder	maskinen	måste	känna	till	
hur den fungerar och vara insatt i hur den ska
användas och ställas in.
•	 	
Använd	en	skyddsmask	eller	andningshuva	
för att förhindra inandning av (skadligt) damm.
•	 	
Bär	handskar	när	du	byter	ut	sågklingan	eller	
när grovt material ska sågas. Det är bäst att
förvara sågklingorna i en separat hållare för
att förhindra att någon skadas.
•	 	
Om	maskinen	är	utrustad	med	en	laser	
får den inte bytas ut mot en annan typ av
laser. Reparationer ska endast utföras
av lasertillverkaren eller en auktoriserad
specialist.
•	 	
Användaren	bör	använda	hörselskydd	för	att	
förebygga risk för hörselskada.
•	 	
För	att	undvika	olyckor	genom	att	maskinen	
kopplas på omedvetet ska man alltid dra ut
stickkontakten ur eluttaget innan justeringar
av anslaget eller såghuvudet utförs, när
sågklingor eller tillbehör byts ut eller när
underhåll på maskinen utförs.
•	 	
För	att	undvika	elstötar	ska	man	inte	på	något	
sätt komma i kontakt med metallstiften när
stickkontakten sätts i eluttaget.
•	 	
Dra	aldrig	i	sladden	för	att	få	stickkontakten	
ut eluttaget. Skydda sladden mot höga
temperaturer, olja och vassa kanter.
•	 	
Applicera	aldrig	rengörings-	eller	smörjmedel	
på en roterande sågklinga.
•	 	
För	att	förebygga	brand	får	maskinen	aldrig	
Page: 52
SV
53
användas i närheten av lättantändliga vätskor,
ångor eller gaser.
•	 	
Använd	endast	originaltillbehör:	andra	
tillbehör kan förorsaka olyckor.
•	 	
Välj	alltid	rätt	sorts	sågklinga	i	förhållande	till	
materialet som ska sågas.
•	 	
Kontrollera	att	det	pendlande	klingskyddet	
fungerar ordentligt under användning. Det
måste röra sig obehindrat och stänga av
sig själv. Klingskyddet får aldrig fastna i det
öppna läget.
•	 	
Arbeta	inte	i	material	som	innehåller	asbest.
•	 	
Skydda	sågklingan	mot	slag	och	stötar.	
Applicera inte något tryck på sågklingans
sidor.
Extra säkerhetsanvisningar
1. Vid användning av sågklingor med tänder av
hårdmetall (kolbelagda) rekommenderar vi
att du använder klingor med en negativ eller
aningen positiv sågningsvinkel. Använd inga
sågklingor med djupt skurna tänder. De kan
fastna i skyddslocket.
2. Se upp: Montera först ihop alla delarna noga
innan du börjar arbeta. Följ anvisningarna.
3. Om du inte är van vid att använda en maskin
av denna typ är det bäst att du först får
instruktioner av någon professionell, en
instruktör eller en tekniker.
4. Kläm alltid fast eller pressa arbetsstycket
ordentligt mot sågskenan innan du påbörjar
arbetet. Det är bättre att använda vilken typ
av klämanordning som helst än att använda
händerna.
5. Viktigt: Om du håller arbetsstycket i händerna
när du ska börja arbeta, håll ett minimalt
avstånd på 10 cm från sågklingan.
6. Tryck alltid arbetsstycket mot bänken.
7. Håll sågklingan skarp och kontrollera
regelbundet att den roterar fritt utan onormala
vibrationer. Byt ut sågklingan om det behövs.
8. Låt maskinen rotera fritt tills den uppnår
maximalt varvantal innan du påbörjar arbetet.
9. Underhåll luftintagen på baksidan och vid
botten av bänksågen och motorn för längre
maskinlivslängd. Sågspånshögar måste tas
bort.
10. Lås alltid de olika gradinställningarna innan
du påbörjar arbetet.
11. Köp endast lämpliga sågklingor med ett
varvtal på minst 4600 varv per minut.
12. Använd endast rätt sorts sågklinga. Det är
extremt farligt att använda för små eller för
stora sågklingor.
13. Kontrollera sågklingan regelbundet
beträffande fel. Byt ut sågklingan om det
behövs.
14. Smörj in den nya sågklingan och tvätta
händerna innan du monterar fast den nya
klingan. Sätt sedan fast klingan åt rätt håll och
dra ut flänsarna ordentligt genom att använda
mittbulten.
15. Använd endast originalflänsar. Inga andra
sorter är lämpliga.
16. Arbeta aldrig med sågklingan utan att
skyddshöljet sitter på.
17. Skyddshöljets rörliga del måste också förbli
monterad.
18. Smörj aldrig in sågklingan när den roterar.
19. Håll alltid undan händerna från sågklingans
spår.
20. Lyft aldrig upp arbetsstycket genom att
gripa med händerna längs med eller bakom
sågklingan.
21. Se till att arbetsstycket aldrig kommer i
kontakt med sågklingan innan maskinen har
slagits på.
22. Bearbeta aldrig metall eller stenarter med
denna maskin.
23. Använd hjälpmedel för att stödja långa
arbetsstycken.
24. Använd aldrig maskinen i en farlig omgivning
där det finns lättantändliga gaser eller vätskor.
25. Lämna aldrig maskinen utan tillsyn utan att
först koppla bort den från eluttaget.
26. Skulle du höra onormala ljud, försök att
lokalisera dem eller ta med maskinen till en
auktoriserad verkstad eller liknande.
27. Om någon del är skadad eller förstörd, byt då
ut eller reparera den omgående.
28. Stå aldrig i sågklingans rörelseväg utan stå på
bänksågens vänstra eller högra sida.
29. Dina händer måste vara placerade vid sidan
av sågklingans rörelseväg.
30. Använd alltid påskjutaren att putta träet
genom sågen med.
31. Placera alltid träet längst fram på sågbänken
och skjut det sedan bakåt.
32. Endast vid gering får den justerbara skenan
användas och anhållet tas bort.
33. Använd aldrig anhållet som en linjal vid
kapning.
34. Om sågklingan har låst sig: stäng då först av
maskinen innan du åtgärdar felet.
35. Undvik att arbetsstycken slår tillbaks åt ditt
håll genom att vidta följande åtgärder:
Page: 53
SV
54
•	 Använd alltid skarpa sågklingor.
•	 Såga inte alltför små arbetsstycken.
•	 Släpp aldrig arbetsstycket innan det har
skjutits hela vägen genom sågen.
•	 Justera alltid styrskenan parallellt med
sågklingan.
•	 Ta aldrig bort sågskyddet.
36. Innan du fortsätter att såga är det viktigt att
du kontrollerar att du står stadigt och att dina
händer är i rätt position.
37. Använd aldrig thinner att rengöra maskinen
med. Använd endast en fuktig trasa vid
rengöring.
38. Använd inga sågklingor som är skadade eller
deformerade.
39. Byt ut brädan inuti när den blir utsliten.
40. Använd endast sågklingor som
rekommenderas av tillverkaren.
41. Var noga med att sågklingorna som ska
användas anpassas till det material som ska
sågas.
42. Anslut cirkelsågen till en
dammuppsamlingsanordning under
sågningen.
43. Korrigera justeringen av klyvkniven
44. Korrigera justeringen av det övre
sågklingskyddet.
45 Sågspånet som avges vid sågning av vissa
sorters trä kan vara giftigt, som t.ex. från ek,
björk, ask, bok och från träfiberplattor. Viss
typ av dammspån från tropiska träslag såsom
rosenträ, cocobolo och afzelia kan orsaka
cancer vid regelbunden inandning. Se därför
till att du har god dammutsugning installerad
med en anordning som uppfyller följande
krav:
•	 Slangen måste sluta an perfekt vid den
anslutna enheten
•	 Sugvolymen måste vara större än 550 m3
i timmen
•	 Vakuum vid anslutning mer än 740 Pa
•	 Lufthastighet vid anslutning mer än 20
meter/sekund
Se till att minsta möjliga mängd trädamm
släpps ut i atmosfären. SOPA bort trädamm
(blås inte bort med tryckluft), reparera läckor i
slangarna och kontrollera att ventilationen är
god. Använd inga sågklingor som är skadade
eller deformerade. Kläm alltid fast eller pressa
arbetsstycket ordentligt mot sågskenan innan
du påbörjar arbetet. Gör inga ingrepp på
maskinen, delar som inte är auktoriserade har
inte testats eller godkänts.
Använd:
•	 Inga sågklingor som inte är godkända
•	 Inga säkerhetssystem som inte är godkända
•	 Använd alltid medföljande säkerhetssystem!
•	 Använd alltid en spaltkniv vid längssågning.
46 Använd hörselskydd. Följande faktorer kan
medverka till oljud:
•	 Vilket slags material som ska sågas
•	 Sågklingan
•	 Med vilken kraft arbetsstycket matas in
Höga ljudnivåer kan leda till
hörselskador. Se till att du har
hörselskydd. Se till att sågklingan inte
är böjd, det kan orsaka oväsen.
47 Övriga risker
Användning av denna maskin innebär
följande risker:
•	 Skador som uppstår från att roterande
delar vidrörs.
•	 Skador som uppstår genom att
sågklingan bryts
Här är riskerna är som störst:
•	 Inom arbetsområdet
•	 Inom området där roterande maskindelar
rör sig
Trots att alla säkerhetsföreskrifter följs och att
säkerhetsanordningar installeras finns det ändå
alltid en viss risk för att skador kan ske. Dessa är:
•	 Hörselskador
•	 Olycksrisker beroende på att delar inte är
täckta vid den roterande sågklingan.
•	 Skaderisker vid byte av klinga.
•	 Risk för att klämma fingrarna vid
hantering av skydden
Transport
Dra alltid ut stickkontakten innan arbete
utförs på maskinen.
Kontrollera att alla lås- och
fastsättningsanordningar är säkrade:
•	 	
Vrid	handtaget	för	sågbordet	moturs	
•	 	
Dra	maskinen	mot	dig	tills	det	tar	stopp	
•	 	
Vrid	handtaget	för	sågbordet	medurs	för	att	
låsa teleskopfunktionen
•	 	
Lossa	sprinten	på	maskinens	högra	sida
•	 	
Tryck	på	knappen	i	handtaget	för	att	låsa	upp	
klingskyddet
•	 	
Tryck	ned	maskinen	helt	och	hållet	
•	 	
Sätt	fast	sprinten	igen	på	höger	sida	av	
Page: 54
SV
55
maskinen
Lyft endast maskinen i bottenplattan.
När maskinen är i drift
Låt inte en rutin som uppstår vid intensiv
användning av maskinen, leda till fel. Tänk på att
t.o.m. ett ögonblicks ouppmärksamhet kan leda till
svåra personskador.
•	 	
Se	till	att	sågklingans	skyddskåpa	står	i	rätt	
läge innan du börjar såga.
•	 	
Låt	maskinen	få	gå	en	stund	innan	det	första	
sågskäret utförs. Om du skulle höra några
ovanliga ljud eller känna starka vibrationer,
stäng av maskinen och dra ut stickkontakten
ur eluttaget, för att därefter fastställa orsaken
till problemet. Sätt inte på maskinen igen
innan orsaken fastställts och felet avhjälpts.
•	 	
Se	till	att	det	avsågade	arbetsstycket	inte	
kommer i kläm. Håll inte fast det. Kläm
det inte och lås det inte mot anslaget. Det
måste kunna röra sig fritt utmed sågklingans
sida. Om det inte går, kan det avsågade
arbetsstycket gripas av sågklingan och
slungas iväg.
•	 	
Undvik	att	placera	händerna	så	att	en	eller	
båda händer kan komma i kontakt med
sågklingan vid en plötslig förskjutning.
•	 	
Låt	sågklingan	få	rotera	fullt	ut	innan	du	börjar	
såga.
•	 	
Tryck	såghuvudet	nedåt	så	att	motorn	inte	
överbelastas och sågklingan fastnar.
•	 	
Om	du	behöver	ta	bort	material	som	klämmer	
måste sågklingan först stanna helt. Stäng av
motorn och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
•	 	
Håll	såghuvudet	riktat	nedåt	efter	sågningen,	
släpp loss strömbrytaren och vänta tills
alla rörliga delar stannat innan du tar bort
händerna från maskinen.
Säkerhetsinstruktioner för lasern
•	 Titta aldrig in i laserns ljusstråle.
•	 Rikta aldrig laserns ljusstråle mot människor
eller djur.
•	 Rikta inte laserns ljusstråle mot kraftigt
reflekterande material. Det reflekterade ljuset
är farligt.
•	 Endast kvalificerad personal / professionella
reparationsspecialister får utföra reparationer
på lasern.
•	 Tryck inte in några hårda objekt i laserns
optiska del.
•	 Rengör laserns optiska del med en mjuk, torr
borste.
Motor
•	 	
Anslut	maskinen	till	ett	eluttag	på	220/230	V.
•	 	
Om	motorn	inte	startar,	ska	du	genast	släppa	
strömbrytaren. Dra ut stickkontakten ur
eluttaget. Kontrollera att sågklingan går fritt.
Om den gör det, försök starta maskinen på
nytt.
För att förebygga skada på motorn
måste den regelbundet rengöras från
sågspån och damm, så att motorn kyls
ordentligt.
•	 	
Om	motorn	plösligt	stannar	under	sågningen	
ska du genast släppa strömbrytaren. Lösgör
sågklingan från arbetsstycket och fortsätt
sedan med sågningen.
•	 	
Om	långa	elkablar	med	en	liten	diameter	
används kan spänningsförlust uppstå, vilket
kan leda till problem med motorn.
•	 	
Vid	en	längd	på	upp	till	15	meter	ska	
diametern vara 1.5 mm2
.
•	 	
Vid	en	längd	på	mellan15	meter	och	40	meter	
ska kabelns diameter vara 2,5 mm2
.
3. Montering och tillbehör
Installation av kap- och geringssåg
Fig. 1 och 2
•	 	
Placera	förlängningsbiten	(21)	på	höger	sida	
av maskinen och den andra förlängningsbiten
(21) på vänster sida av maskinen.
•	 	
Lossa	klämskruvarna	(23)	och	skjut	in	
ledarstängerna i öppningarna.
•	 	
Adjust	the	parallel	guide	to	the	desired	guide	
distance (23).
•	 	
Placera	klämman	som	används	för	att	sätta	
fast arbetsstycket (7) på vänster eller höger
sida av maskinen.
•	 	
Håll	fast	handtaget	och	flytta	sågen	lätt	
nedåt och dra sedan ut sprinten (5) lite så att
maskinen frigörs.
Observera: Använd aldrig kapsågen utan de
bifogade förlängningsbitarna. Kontrollera att de är
korrekt monterade.
Montering av stödfästet.
•	 Montera stödfästet i spåret baktill på
fundamentet.
Page: 55
SV
56
•	 Spänn fast stödfästet genom att dra åt
skruven.
Installation av maskinen på en arbetsbänk
eller på hjälpramen.
Fig. 5.
Denna maskin är en stationär maskin och måste
av säkerhetsskäl alltid vara stadigt monterad och
den får inte används för mobila applikationer.
Du kan installera maskinen på två sätt:
a. Som en stationär maskin på en arbetsbänk.
I detta fall måste maskinen förankras i
arbetsbänken med 4 bultar.
b. Som en stationär maskin på hjälpramen.
I detta fall måste maskinen fästas vid
hjälpramen med 4 bultar och hjälpramen
måste förankras i golvet eller vid en golvplatta
som är minst 1 kvadratmeter.
Instickbart anhåll
Av säkerhetsskäl är denna maskin utrustad med
ett instickbart anhåll som ska användas när
maskinen används för rak kapsågning.
•	 Vid rak kapsågning måste anhållet vara
monterat på maskinen (fig. 6).
•	 Vid geringssågning måste anhållet
demonteras från maskinen på visat sätt (fig.
6).
•	 Vid fasning måste anhållet demonteras från
maskinen på visat sätt (fig. 7+8).
Byte av sågklinga
Fig. 4
Använd endast sågklingor som är vassa
och oskadade. Kantstötta eller skeva
sågklingor måste genast bytas ut.
•	 	
Se	till	att	stickkontakten	inte	är	i	eluttaget!
•	 	
Lås	maskinhuvudet	i	det	högsta	läget.
•	 	
Skruva	loss	skruven	(20)	ett	varv	(motsols).	
•	 	
Flytta	huven	(6)	framåt.	Tryck	in	sågklingans	
spärrmekanism (22) och skruva loss bulten
(18) med den bifogade nyckeln (medsols).
•	 	
Ta	bort	flänsen	(19)	till	sågklingan	och	
kontrollera sågklingan. Se till att sågklingan
monteras korrekt: pilen på sågklingan ska
peka medsols.
•	 	
Sätt	tillbaka	flänsen	(19),	tryck	in	
spärrmekanismen (22) och skruva åt bulten
(18) igen.
•	 	
Flytta	tillbaka	huven	(6)	och	dra	åt	skruven	
(20) igen (medsols).
Justera sågvinkeln
Fig. 3
Geringsvinkeln är 45º, både till vänster och till
höger.
•	 	
Skruva	loss	knappen	(9)	ett	halvt	varv	
medsols.
•	 	
Vrid	maskinen	till	önskad	vinkel	(vinkeln	kan	
läsas av på framsidan av maskinen).
•	 	
Skruva	fast	knappen	(9)	ett	halvt	varv	
motsols.
•	 	
Det	vridbara	bordet	kan	låsas	i	följande	
vinklar: 0º, 15º, 22,5º, 30º och 45º (både
vänster och höger).
Att ställa in en dubbel sågvinkel/
geringssågning
Fig. 2
•	 	
Ställ	in	den	första	sågvinkeln	enligt	
beskrivningen ovan.
•	 	
Vrid	knappen	(12)	motsols	och	ställ	sedan	
inte önskad vinkel (vinkeln kan läsas av
på baksidan av maskinen). Dra sedan åt
knappen (12) igen genom att vrida den
medsols.
Byt ut kolborstarna
Fig. 1
•	 	
Se	till	att	stickkontakten	inte	är	i	eluttaget!
•	 	
Skruva	loss	skyddskåpan	(4)	med	en	
skruvmejsel. Ta bort kolborstarna och byt ut
dem mot samma typ. Skruva på skyddskåpan
(4) igen.
Observera: Byt alltid ut båda kolborstarna
samtidigt. Använd aldrig en blandning av gamla
och nya kolborstar.
Montera dammpåsen
Fig. 2
Tryck in dammpåsens (13) klämma och skjut
den över öppningen på maskinens baksida.
Dammpåsen hålls på plats när du släpper
klämman.
4. Användning
Använda kap- och geringssåg
Fig. 1
nnan sågen tas i bruk, kontrollera att
den inte har några brister eller skador!
•	 	
Ställ	in	önskad	sågvinkel.
Page: 56
SV
57
•	 	
Sätt	i	stickkontakten	i	eluttaget.
•	 	
Fäst	arbetsstycket	med	hjälp	av	klämmorna	
(7): se till att materialet sitter fast ordentligt!
•	 	
Håll	stadigt	i	materialet	på	vänster	sida	och	
se till att du håller dig på säkert avstånd från
sågklingan.
•	 	
Sätt	på	lasern	med	hjälp	av	strömbrytaren	(1	
+ 2).
•	 	
Se	till	att	sågklingan	går	med	fullt	varvtal	
innan du låter den röra arbetsstycket.
•	 	
Använd	frikopplingsknappen	(3)	för	att	lyfta	
skyddskåpan.
•	 	
Tryck	långsamt	ned	såghuvudet	så	att	
sågklingan sågar genom arbetsstycket och
passerar genom sågsnittet i bordet. Pressa
inte ned sågen. Låt maskinen arbeta i sin
egen takt när den sågar genom arbetsstycket.
•	 	
För	lugnt	upp	såghuvudet	igen	och	stäng	av	
sågen genom att släppa strömbrytaren (1).
Använda teleskopfunktionen
Fig. 2
Måste maskinen vara ordentligt
fastskruvad på en arbetsbänk.
Använd teleskopfunktionen för att kapa breda
arbetsstycken:
•	 	
Sätt	fast	stycket	med	hjälp	av	skruvtvingen
•	 	
Skruva	fast	knappen	(10)	ett	halvt	varv	
motsols.
•	 	
Dra	maskinen	mot	dig	tills	det	tar	stopp
•	 	
Starta	sågen	med	strömbrytaren
•	 	
Tryck	sågen	långsamt	nedåt	så	att	klingan	
sågar igenom arbetsstycket
•	 	
Tryck	sågen	långsamt	bakåt	(mot	
anslagsskenan)
•	 	
För	upp	sågen	försiktigt	och	slå	av	den	genom	
att släppa strömbrytaren
Bruk av lasern
Fig. 2
•	 För att starta lasern, tryck på strömbrytaren 2.
•	 For att stänga av lasern, släpp strömbrytaren
2.
5. Service & underhåll
Se alltid till att maskinen inte är
spänningsförande när
underhållsarbeten utförs.
Glidstänger
Smuts kan skada glidstängerna och därefter
maskinens funktion.
•	 	
Gör	rent	glidstängerna	regelbundet	med	en	
mjuk trasa.
•	 	
Droppa	lite	smörjolja	på	stängerna.
•	 	
Rör	sågen	framåt	och	bakåt	så	att	oljan	sprids	
ut ordentligt på stängerna.
Maskiner har konstruerats för att under lång tid
fungera problemfritt med ett minimalt underhåll.
Genom att regelbundet rengöra maskinen och
hantera den på rätt sätt bidrar du till en lång
livslängd för din maskin.
Problemlösning
1. Motorn startar inte
•	 	
Stickkontakten	sitter	inte	i	eluttaget.
•	 	
Elkabeln	är	trasig.
•	 	
Strömbrytaren	är	trasig.	Ta	maskinen	till	din	
återförsäljare för reparation.
2. Sågsnittet är inte jämnt (ojämnt)
•	 	
Sågklingan	måste	slipas.
•	 	
Sågklingan	är	monterad	bakochfram.
•	 	
Sågklingan	är	tilltäppt	med	kåda	eller	
sågspån.
•	 	
Sågklingan	är	inte	lämplig	för	arbetsstycket.
3. Höjd- och/eller geringsspaken blockeras
•	 	
Sågspån	och/eller	damm	måste	tas	bort.
4. Motorn har problem med att uppnå full
hastighet
•	 	
Förlängningssladden	är	för	tunn	och/eller	för	
lång.
•	 	
Strömtillförseln	är	lägre	än	230	V.
5. Maskinen vibrerar överdrivet
•	 	
Sågklingan	är	skadad.
6. Maskinen blir överdrivet het
•	 	
Ventilationshålen	är	tilltäppta.	Rengör	dem	
med en torr trasa.
7. Elektromotorn går ojämnt
•	 	
Kolborstarna	är	slitna.	Byt	ut	kolborstarna	
eller kontakta din återförsäljare.
Rengöring
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk
trasa, företrädesvis efter varje användning.
Se till att ventilationshålen är fria från damm
och smuts. För att ta bort hård smuts, använd

Question & answers

There are no questions about the Ferm MSM1032 yet.

Ask a question about the Ferm MSM1032

Have a question about the Ferm MSM1032 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm MSM1032. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm MSM1032 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.