Ferm MSM1031 manual

View a manual of the Ferm MSM1031 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Såg
  • Model/name: MSM1031
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska

Table of Contents

Page: 51
SV
52
Gering 45º, Fas 45º 35x215 mm
Gering 45º, Fas 0º 65x215 mm
Gering 0º, Fas 45º 35x300 mm
Vikt 12.0 kg
Lpa (bullernivå) 99.6+3 dB(A)
Lwa (bullereffekt) 112.6+3 dB(A)
Vibrationsnivå 4.51+1,5 m/s2
S6 (25%) Detta anger att maskinen har en driftart
på S6 kontinuerlig drift – med en
driftcykel på 10 minuter, 2,5 minuters märklast
och 7,5 minuter utan belastning.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts
enligt ett standardiserat test i enlighet med
EN 60745; detta värde kan användas för att
jämföra vibrationen hos olika verktyg och som
en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men
inte används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
Funktioner och delar
Fig. 1, 2 och 3
1. På/Av-knapp
3. Startspärr (Klingskydd)
4. Kåpa för kolborstar
5. Låspinne
6. Klingskydd
7. Hållare för arbetsstycke
8. Anslagsskena
9. Ratt för inställning av kapvinkel
10. Låsknapp
11. Låsknapp för hållare
12. Handtag för inställning av geringsvinkel
13. Anslutning för dammpåse
14. Glidstång
15. Geringsvinkel
16. Handtag
17. Skydd
18. Bult sågklinga
19. Fläns
20. Skruv
21. Förlängningsbitar (vänster och höger)
23. Bultar
24. Strömbrytare för laser
Förpackningen innehåller
1 Kap- och geringssåg med radiell arm
1 Dammpåse
1 Klämma
1 Nyckel för byte av sågklinga
3 Stödskena
1 Bruksanvisning
1 Säkerhetsinstruktioner
1 Garantibevis
Kontrollera att maskinen, de lösa delarna och
tillbehören inte har skadats under transporten.
2. Säkerhet
När du använder maskinen, följ alltid de
bifogade säkerhetsföreskrifterna och de
säkerhetsinstruktioner som anges nedan
noggrant.
Teckenförklaring
Fara för kroppsskada eller materiell
skada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Klass II utrustning – dubbelt isolerad –
kontakten behöver inte jordas
Håll andra personer på avstånd
Bär skyddsglasögon och hörselskydd
Innan sågen tas i bruk
Kontrollera maskinen. Om någon del av maskinen
saknas, är böjd eller på annat sätt obrukbar eller
om elektriska fel uppstår, stäng av maskinen
och dra ut stickkontakten ur eluttaget. Byt ut alla
saknade, skadade eller felaktiga delar innan
Page: 52
SV
53
maskinen tas i bruk igen.
För att fästa sågklingan i sågsnittet och för
att förhindra att arbetsstycket flyttar sig, följ
instruktionerna nedan.
•	 Välj en lämplig sågklinga för arbetet. Använd
kap- och geringssågen endast till att såga trä
och trämaterial eller lätta material såsom
aluminium. Andra material kan flyga iväg eller
fastna i sågklingan och förorsaka fara för
andra.
•	 Den pil på sågklingan som anger
rotationsriktningen måste peka åt samma håll
som pilen på maskinen. Sågtänderna måste
vara riktade nedåt på sågens framsida.
•	 Kontrollera att sågklingan är vass, oskadad
och väl riktad. När maskinen har kopplats
från, skjut såghuvudet nedåt. Rotera
sågklingan för hand och kontrollera att den
löper fritt. Ställ in maskinen på 45° och
upprepa kontrollen. Om sågklingan tar emot
någonstans måste den justeras.
•	 Håll sågklingan och klämmornas
åtdragningsytor rena.
•	 Sågklingans fläns måste alltid monteras med
det åtdragna urtaget mot sågklingan.
•	 Kontrollera att alla åtdragningsanordningar
och lås sitter fast ordentligt och att ingen del
uppvisar för stort glapp.
•	 Såga aldrig på fri hand.
•	 Tryck alltid arbetsstycket stadigt mot anslaget
så att det inte kan tippa eller vrida sig under
sågningen. Under sågningen får det inte
samlas några sågrester under arbetsstycket.
•	 Se till att arbetsstycket inte kan flytta sig efter
avsågningen, t.ex. att det inte faller ned därför
att det inte bärs upp helt av maskinens yta.
•	 Använd utfyllnad eller en annan maskin när
arbetsstycket som ska sågas inte bärs upp av
hela sin yta.
•	 Byt ut slitna bordsinlägg.
•	 Använd endast sågklingor som
rekommenderas av tillverkaren (EN-847-1).
•	 Använd aldrig HS (High Speed) sågklingor.
•	 Kontrollera att avsågade bitar kan tas bort
från sågklingan sidledes, annars kan
sågklingan gripa tag i dem och slunga bort
dem.
•	 Såga aldrig mer än ett arbetsstycke i taget.
•	 Var ytterst försiktig när du sågar mycket stora,
mycket små eller otympliga arbetsstycken.
•	 Var försiktig vid dubbel geringssågning.
•	 Använd extra stöd (bord, sågbockar eller
liknande) för långa arbetsstycken som kan
falla av maskinbordet om de inte fästs
ordentligt.
•	 Såga aldrig arbetsstycken som är så små att
de inte går att hålla i på ett säkert sätt.
•	 När du sågar profiler ska du arbeta så att
arbetsstycket inte kan glida undan och så att
sågklingan inte klämmer. Ett
profilarbetsstycke ska ligga plant och hållas
fast av ett tillbehör så att det inte kan tippa
eller glida iväg under arbetet.
•	 Runda arbetsstycken såsom rör måste sättas
fast ordentligt, annars vrider de sig och då
finns det risk för att sågklingan hakar fast i
dem. Håll alltid arbetsstycket på sågbordet
och mot anslaget med ett lämpligt tillbehör.
•	 Se till att det inte sitter några spikar eller
andra främmande föremål i arbetsstycket.
Säkerhet
•	 Se till att arbetsutrymmet är rent och städat.
•	 Se till att arbetsutrymmet är väl upplyst.
•	 Den som använder maskinen måste känna till
hur den fungerar och vara insatt i hur den ska
användas och ställas in .
•	 Använd en skyddsmask eller andningshuva
för att förhindra inandning av (skadligt) damm.
•	 Bär handskar när du byter ut sågklingan eller
när grovt material ska sågas. Det är bäst att
förvara sågklingorna i en separat hållare för
att förhindra att någon skadas.
•	 Om maskinen är utrustad med en laser får
den inte bytas ut mot en annan typ av laser.
Reparationer ska endast utföras av
lasertillverkaren eller en auktoriserad
specialist.
•	 Användaren bör använda hörselskydd för att
förebygga risk för hörselskada.
•	 För att undvika olyckor genom att maskinen
kopplas på omedvetet ska man alltid dra ut
stickkontakten ur eluttaget innan justeringar
av anslaget eller såghuvudet utförs, när
sågklingor eller tillbehör byts ut eller när
underhåll på maskinen utförs.
•	 För att undvika elstötar ska man inte på något
sätt komma i kontakt med metallstiften när
stickkontakten sätts i eluttaget.
•	 Dra aldrig i sladden för att få stickkontakten ut
eluttaget. Skydda sladden mot höga
temperaturer, olja och vassa kanter.
•	 Applicera aldrig rengörings- eller smörjmedel
på en roterande sågklinga.
•	 För att förebygga brand får maskinen aldrig
Page: 53
SV
54
användas i närheten av lättantändliga vätskor,
ångor eller gaser.
•	 Använd endast originaltillbehör: andra
tillbehör kan förorsaka olyckor.
•	 Välj alltid rätt sorts sågklinga i förhållande till
materialet som ska sågas.
•	 Kontrollera att det pendlande klingskyddet
fungerar ordentligt under användning. Det
måste röra sig obehindrat och stänga av sig
själv. Klingskyddet får aldrig fastna i det
öppna läget.
•	 Arbeta inte i material som innehåller asbest.
•	 Skydda sågklingan mot slag och stötar.
Applicera inte något tryck på sågklingans
sidor.
Säkerhetsinstruktioner för lasern
•	 Titta aldrig in i laserns ljusstråle.
•	 Rikta aldrig laserns ljusstråle mot människor
eller djur.
•	 Rikta inte laserns ljusstråle mot kraftigt
reflekterande material. Det reflekterade ljuset
är farligt.
•	 Endast kvalificerad personal / professionella
reparationsspecialister får utföra reparationer
på lasern.
•	 Tryck inte in några hårda objekt i laserns
optiska del.
•	 Rengör laserns optiska del med en mjuk, torr
borste.
Transport
Dra alltid ut stickkontakten innan arbete
utförs på maskinen.
Kontrollera att alla lås- och
fastsättningsanordningar är säkrade:
•	 Vrid handtaget för sågbordet moturs
•	 Dra maskinen mot dig tills det tar stopp
•	 Vrid handtaget för sågbordet medurs för att
låsa teleskopfunktionen
•	 Lossa sprinten på maskinens högra sida
•	 Tryck på knappen i handtaget för att låsa upp
klingskyddet
•	 Tryck ned maskinen helt och hållet
•	 Sätt fast sprinten igen på höger sida av
maskinen
Lyft endast maskinen i bottenplattan.
När maskinen är i drift
Låt inte en rutin som uppstår vid intensiv
användning av maskinen, leda till fel. Tänk på att
t.o.m. ett ögonblicks ouppmärksamhet kan leda till
svåra personskador.
•	 Se till att sågklingans skyddskåpa står i rätt
läge innan du börjar såga.
•	 Låt maskinen få gå en stund innan det första
sågskäret utförs. Om du skulle höra några
ovanliga ljud eller känna starka vibrationer,
stäng av maskinen och dra ut stickkontakten
ur eluttaget, för att därefter fastställa orsaken
till problemet. Sätt inte på maskinen igen
innan orsaken fastställts och felet avhjälpts.
•	 Se till att det avsågade arbetsstycket inte
kommer i kläm. Håll inte fast det. Kläm det
inte och lås det inte mot anslaget. Det måste
kunna röra sig fritt utmed sågklingans sida.
Om det inte går, kan det avsågade
arbetsstycket gripas av sågklingan och
slungas iväg.
•	 Undvik att placera händerna så att en eller
båda händer kan komma i kontakt med
sågklingan vid en plötslig förskjutning.
•	 Låt sågklingan få rotera fullt ut innan du börjar
såga.
•	 Tryck såghuvudet nedåt så att motorn inte
överbelastas och sågklingan fastnar.
•	 Om du behöver ta bort material som klämmer
måste sågklingan först stanna helt. Stäng av
motorn och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
•	 Håll såghuvudet riktat nedåt efter sågningen,
släpp loss strömbrytaren och vänta tills alla
rörliga delar stannat innan du tar bort
händerna från maskinen.
Motor
•	 Anslut maskinen till ett eluttag på 220/230 V.
•	 Om motorn inte startar, ska du genast släppa
strömbrytaren. Dra ut stickkontakten ur
eluttaget. Kontrollera att sågklingan går fritt.
Om den gör det, försök starta maskinen på
nytt.
För att förebygga skada på motorn måste den
regelbundet rengöras från sågspån och damm, så
att motorn kyls ordentligt.
•	 Om motorn plösligt stannar under sågningen
ska du genast släppa strömbrytaren. Lösgör
sågklingan från arbetsstycket och fortsätt
sedan med sågningen.
•	 Om långa elkablar med en liten diameter
används kan spänningsförlust uppstå, vilket
Page: 54
SV
55
kan leda till problem med motorn.
•	 Vid en längd på upp till 15 meter ska
diametern vara 1.5 mm2
.
•	 Vid en längd på mellan15 meter och 40 meter
ska kabelns diameter vara 2,5 mm2
.
3. Montering och tillbehör
Installation av kap- och geringssåg
Fig. 1 och 2
•	 Placera förlängningsbiten (21) på höger sida
av maskinen och den andra förlängningsbiten
(21) på vänster sida av maskinen.
•	 Lossa klämskruvarna (23) och skjut in
ledarstängerna i öppningarna.
•	 Adjust the parallel guide to the desired guide
distance (23).
•	 Placera klämman som används för att sätta
fast arbetsstycket (7) på vänster eller höger
sida av maskinen.
•	 Håll fast handtaget och flytta sågen lätt nedåt
och dra sedan ut sprinten (5) lite så att
maskinen frigörs.
Observera: Använd aldrig kapsågen utan de
bifogade förlängningsbitarna. Kontrollera att de är
korrekt monterade.
Anhåll för skena
Av säkerhetsskäl är maskinen utrustad med ett
anhåll som ska användas vid sågning av raka
tvärsnitt.
•	 Vid sågning rakt över nedskärningen måste
anhållet sitta kvar på sågen (fig. 6).
•	 Vid geringsågning måste anhållet sitta kvar på
sågen (fig. 7).
•	 För avfasad sågning måste anhållet tas bort
från sågen sågen enligt beskrivningen (fig. 7).
Ta bort de bägge skruvarna och placera
anhållet under bordet.
Möntering av stödkonsol.
- Montera stödkonsolen i uttaget på basens
baksida.
- Dra åt skruven för att säkra stödkonsolen.
Byte av sågklinga
Fig. 4
Använd endast sågklingor som är vassa
och oskadade. Kantstötta eller skeva
sågklingor måste genast bytas ut.
•	 Se till att stickkontakten inte är i eluttaget!
•	 Lås maskinhuvudet i det högsta läget.
•	 Flytta huven (6) framåt. Tryck in sågklingans
spärrmekanism (22) och skruva loss bulten
(18) med den bifogade nyckeln (medsols).
•	 Ta bort flänsen (19) till sågklingan och
kontrollera sågklingan. Se till att sågklingan
monteras korrekt: pilen på sågklingan ska
peka medsols.
•	 Sätt tillbaka flänsen (19), tryck in
spärrmekanismen (22) och skruva åt bulten
(18) igen.
Justera sågvinkeln
•	 Skruva loss handtaget (9) ett halvt varv
medsols.
•	 Vrid maskinen till önskad vinkel (vinkeln kan
läsas av på framsidan av maskinen).
•	 Skruva fast handtaget (9) ett halvt varv
motsols.
Att ställa in en dubbel sågvinkel /
geringsågning
Fig. 2 + 3
•	 Ställ in den första sågvinkeln enligt
beskrivningen ovan.
•	 Vrid knappen (12) motsols och ställ sedan inte
önskad vinkel (vinkeln kan läsas av på
baksidan av maskinen). Dra sedan åt
knappen (12) igen genom att vrida den
medsols.
Byt ut kolborstarna
Fig. 1
•	 Se till att stickkontakten inte är i eluttaget!
•	 Skruva loss skyddskåpan (4) med en
skruvmejsel. Ta bort kolborstarna och byt ut
dem mot samma typ. Skruva på skyddskåpan
(4) igen.
Observera: Byt alltid ut båda kolborstarna
samtidigt. Använd aldrig en blandning av gamla
och nya kolborstar.
Montera dammpåsen
Fig. 3
Tryck in dammpåsens klämma och skjut den över
öppningen på maskinens baksida. Dammpåsen
hålls på plats när du släpper klämman.
Page: 55
SV
56
4. Användning
Använda kap- och geringssåg
Fig. 1
Innan sågen tas i bruk, kontrollera att den
inte har några brister eller skador!
•	 Ställ in önskad sågvinkel.
•	 Sätt i stickkontakten i eluttaget.
•	 Fäst arbetsstycket med hjälp av klämmorna
(7): se till att materialet sitter fast ordentligt!
•	 Håll stadigt i materialet på vänster sida och se
till att du håller dig på säkert avstånd från
sågklingan.
•	 Sätt på lasern med hjälp av strömbrytaren (1).
•	 Se till att sågklingan går med fullt varvtal
innan du låter den röra arbetsstycket.
•	 Använd frikopplingsknappen (3) för att lyfta
skyddskåpan.
•	 Tryck långsamt ned såghuvudet så att
sågklingan sågar genom arbetsstycket och
passerar genom sågsnittet i bordet. Pressa
inte ned sågen. Låt maskinen arbeta i sin
egen takt när den sågar genom arbetsstycket.
•	 För lugnt upp såghuvudet igen och stäng av
sågen genom att släppa strömbrytaren (1).
Använda teleskopfunktionen
Fig. 2
Måste maskinen vara ordentligt
fastskruvad på en arbetsbänk.
Använd teleskopfunktionen för att kapa breda
arbetsstycken:
•	 Sätt fast stycket med hjälp av skruvtvingen
•	 Skruva fast knappen (10) ett halvt varv
motsols.
•	 Dra maskinen mot dig tills det tar stopp
•	 Starta sågen med strömbrytaren
•	 Tryck sågen långsamt nedåt så att klingan
sågar igenom arbetsstycket
•	 Tryck sågen långsamt bakåt (mot
anslagsskenan)
•	 För upp sågen försiktigt och slå av den genom
att släppa strömbrytaren
Bruk av lasern
Fig. 2b
● För att starta lasern, tryck på strömbrytaren
24.
● For att stänga av lasern , släpp strömbrytaren 24.
5. Service & underhåll
Se alltid till att maskinen inte är
spänningsförande när underhållsarbeten
utförs.
Glidstänger
Smuts kan skada glidstängerna och därefter
maskinens funktion.
Gör rent glidstängerna regelbundet med en mjuk
trasa.
•	 Droppa lite smörjolja på stängerna.
•	 Rör sågen framåt och bakåt så att oljan sprids
ut ordentligt på stängerna.
Ferms maskiner har konstruerats för att under
lång tid fungera problemfritt med ett minimalt
underhåll. Genom att regelbundet rengöra
maskinen och hantera den på rätt sätt bidrar du till
en lång livslängd för din maskin.
Problemlösning
1. Motorn startar inte
•	 Stickkontakten sitter inte i eluttaget.
•	 Elkabeln är trasig.
•	 Strömbrytaren är trasig. Ta maskinen till din
Ferm-återförsäljare för reparation.
2. Sågsnittet är inte jämnt (ojämnt)
•	 Sågklingan måste slipas.
•	 Sågklingan är monterad bakochfram.
•	 Sågklingan är tilltäppt med kåda eller
sågspån.
•	 Sågklingan är inte lämplig för arbetsstycket.
3. Höjd- och/eller geringsspaken blockeras
•	 Sågspån och/eller damm måste tas bort.
4. Motorn har problem med att uppnå full
hastighet
•	 Förlängningssladden är för tunn och/eller för
lång.
•	 Strömtillförseln är lägre än 230 V.
5. Maskinen vibrerar överdrivet
•	 Sågklingan är skadad.
6. Maskinen blir överdrivet het
Page: 56
FI
57
•	 Ventilationshålen är tilltäppta. Rengör dem
med en torr trasa.
7. Elektromotorn går ojämnt
•	 Kolborstarna är slitna. Byt ut kolborstarna
eller kontakta din Ferm-återförsäljare.
Rengöring
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk
trasa, företrädesvis efter varje användning.
Se till att ventilationshålen är fria från damm
och smuts. För att ta bort hård smuts, använd
en mjuk trasa fuktad med tvållösning. Använd
aldrig lösningsmedel såsom bensen, alkohol,
ammoniak etc. Dessa lösningsmedel kan skada
plastdelarna.
Smörjning
Denna maskin behöver ingen extra smörjning.
Fel
Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund
av en del som är nedsliten. I slutet av den här
bruksanvisningen finns en sprängskiss över de
delar som kan beställas.
Miljö
För att undvika transportskador levereras
maskinen i en stadig förpackning. Förpackningen
är så långt det är möjligt tillverkad av
återanvändbart material. Ta tillvara på möjligheten
att återvinna förpackningen. Återlämna gamla
maskiner till din lokala Ferm-återförsäljare när du
byter ut dem. Där kommer de att kasseras på ett
miljövänligt sätt.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas in
enligt gällande miljöregler.
Garanti
Garantivillkoren finns på garantibeviset längst bak
i denna bruksanvisning.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras
utan förvarning.
RADIAALINEN JIIRISAHA
Kiitos, että ostit tämän Ferm-tuotteen.
Niin tekemällä sinulla on nyt oivallinen tuote,
jonka on toimittanut eräs Euroopan johtavista
toimittajista.
Kaikki tuotteet, jotka Ferm on sinulle
toimittanut, on valmistettu korkeimpien
suorituskyky- ja turvallisuusnormien mukaan,
ja osana filosofiaamme on järjestää oivallista
asiakaspalvelua, johon kuuluu täydellinen
takuumme.
Toivomme, että nautit tämän tuotteen
käyttämisestä monia tulevia vuosia.
Tekstin numerot viittaavat kaavioihin sivuilla
2-3.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen käyttöönottoa. Tutustu laitteen
toimintatapaan ja käyttöön. Huolla laite
ohjeiden mukaisesti, jotta se toimii aina
moitteettomasti. Käyttöohje ja siihen
liittyvät asiakirjat on säilytettävä laitteen
läheisyydessä.
Käyttötarkoitus
Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu paikallaan
olevaksi koneeksi suorien pituussuuntaisten ja
poikittaisten sahausten tekemiseksi puuhun.
Koneen avulla voidaan tehdä vaakasuoria
jiirikulmia -45°- +45° sekä pystysuoria kulmia -45°.
Sisällys
1. Laitetiedot
2. Turvallisuus
3. Varusteiden asentaminen
4. Käyttö
5. Kunnossapito
1. Laitetiedot
tekniset tiedot
Jännite 230 V
Teho S1: 1200W/S6: 1500W (25%)
Suojausluokka II (kaksinkertainen eristys)
Pyörimisnopeus kuormittam attomana 5000/min
Terän mitat 210x30x2.6mm
Jiirikulma 45º (vasemmalle ja oikealle)
Viistokulma 45º (vain vasemmalle)
Suurin sahausalue jiirisaha:
jiirikulma 0º, viistokulma 0º 65x300 mm

Question & answers

There are no questions about the Ferm MSM1031 yet.

Ask a question about the Ferm MSM1031

Have a question about the Ferm MSM1031 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm MSM1031. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm MSM1031 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.