Ferm JSM1014 manual

View a manual of the Ferm JSM1014 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Såg
  • Model/name: JSM1014
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Ryska, Norska, Finska, Ungerska, Ukrainare, Polska, Rumänska, Slovakien, Slovenska, Kroatiska, Turkiska

Table of Contents

Page: 32
33
SV
●	 Pulire	regolarmente	l‘involucro	con	un	
panno morbido.
●	 Mantenere	le	feritoie	di	ventilazione	pulite	
e	libere	da	polvere	e	sporco.	Se	necessario,	
utilizzare	un	panno	morbido	inumidito	per	
rimuovere polvere e sporco dalle feritoie
di	ventilazione.
●	 Pulire	regolarmente	la	lama	per	evitare	
imprecisioni durante l‘uso.
●	 Lubrificare	regolarmente	il	rullo	di	guida.
Sostituzione della lama (fig. B)
Le	lame	usurate	o	danneggiate	devono	essere	
sostituite immediatamente.
2
Utilizzare esclusivamente lame affilate e
non danneggiate.
●	 Per	rimuovere	la	vecchia	lama	(14),	procedere	
come	descritto	nella	sezione	„Montaggio	
e	rimozione	della	lama“.
●	 Per	montare	la	nuova	lama	(14),	procedere	
come	descritto	nella	sezione	„Montaggio	e	
rimozione	della	lama“.
GArANZIA
Consultare	i	termini	e	le	condizioni	della	garanzia	
allegata.
AMBIENTE
Smaltimento
8
Il	prodotto,	gli	accessori	e	l‘imballaggio	devono	
essere raccolti separatamente per un riciclaggio
ecocompatibile.
Soltanto per paesi CE.
Non smaltire gli elettroutensili nei contenitori per
rifiuti	domestici.	Ai	sensi	della	Direttiva	2002/96/CE	
del	Parlamento	europeo	in	materia	di	Rifiuti	da	
apparecchiature elettriche ed elettroniche e della
relativa	attuazione	nell‘ambito	della	legislazione	
nazionale,	gli	elettroutensili	inutilizzabili	devono	
essere raccolti separatamente e smaltiti in modo
ecocompatibile.
PENDELSTICKSÅG
FDJS-710
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du	har	nu	fått	en	utmärkt	produkt,	levererad	av	en	
av Europas ledande leverantörer.
Alla	produkter	som	levereras	från	Ferm	är	
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda	och	säkerhet.	Som	en	del	av	vår	
filosofi	ingår	även	att	vi	tillhandahåller	en	utmärkt	
kundservice,	som	även	backas	upp	av	vår	
omfattande garanti.
Vi	hoppas	att	du	kommer	att	ha	glädje	av	denna	
produkt	i	många	år.
SÄKErHETSVArNINGAr
1
VARNING
Läs de medföljande säkerhets­
varningarna, de tillkommande säkerhets­
varningarna och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
Följande	symboler	används	i	bruksanvisningen	
eller	på	produkten:
1 Läs igenom bruksanvisningen.
2 Risk för personskada.
3 Risk för elstöt.
4
Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll.
5
Använd skyddsglasögon. Använd
hörselskydd.
A Använd skyddsmask.
7 Dubbelisolerad.
8
Släng inte produkten i olämpliga
behållare.
Page: 33
34
SV
9
Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder i EU­
direktiven.
TILLKOMMANDE SÄKErHETSVArNINGAr
FÖr STICKSÅGAr
●	 Arbeta	inte	med	material	som	innehåller	
asbest. Asbest betraktas som
cancerframkallande.
●	 Bär	skyddsglasögon,	hörselskydd	och	vid	
behov andra personliga skyddsmedel, t.ex.
skyddshandskar,	säkerhetsskor	etc.
●	 Före	användning,	ta	bort	alla	spikar	och	andra	
metallföremål	från	arbetsstycket.
●	 Se	till	att	arbetsstycket	har	korrekt	stöd	eller	
fäste.
●	 Använd	inte	maskinen	utan	skyddskåpan.
●	 Undersök	sågklingan	före	användning.	
Använd	aldrig	sågklingor	som	är	böjda,	
spruckna	eller	på	annat	sätt	skadade.
●	 Se	till	att	sågklingan	är	korrekt	monterad.
●	 Använd	bara	sågblad	som	är	lämpliga	att	
användas	med	maskinen.
●	 Använd	endast	sågblad	med	korrekta	mått.
●	 Använd	inga	andra	tillbehör	än	sågklingor.
●	 Använd	inte	sågklingor	tillverkade	av	HSS-stål.
●	 Använd	inte	maskinen	om	det	krävs	ett	
maximalt	spårdjup	som	är	större	än	
kapskivornas	maximala	spårdjup.
●	 Håll	maskinen	i	den	isolerade	greppytan	där	
sågklingan	kan	komma	i	kontakt	med	dolda	
ledningar	eller	nätkabeln.	Om	sågbladet	
kommer	i	kontakt	med	spänningsförande	
ledning,	kan	de	exponerade	metalldelarna	på	
maskinen	också	bli	spänningsförande.	
Risk för elstöt.
●	 Låt	maskinen	gå	obelastad	på	en	säker	plats	
efter	montering	av	sågklingan.	Om	maskinen	
vibrerar	starkt	ska	maskinen	stängas	av	
omedelbart	och	nätsladden	dras	ur	
väggkontakten.	Sedan	försöker	man	lösa	
problemet.
●	 Tänk	på	att	sågklingorna	fortsätter	rotera	en	
kort	stund	efter	att	maskinen	har	stängts	av.	
Försök	aldrig	hjälpa	till	att	få	kapskivorna	att	
stanna.
Bakslag
En	rekyl	innebär	att	sågbladet	kastas	uppåt	och	
bakåt	om	de	oväntat	kommer	i	kontakt	med	ett	
föremål.	Håll	maskinen	i	ett	fast	grepp,	med	
bägge	händerna,	när	den	används.	Håll	din	
uppmärksamhet	riktad	på	arbetet.
Bakslag orsakas vanligen av:
-	 att	sticksågen	oavsiktligt	kommer	i	kontakt	
med	hårda	föremål	eller	material;
-	 ett	slött	sågblad;
-	 ett	sågblad	som	inte	är	korrekt	monterat;
-	 sågning	i	ett	tidigare	snitt;
-	 bristande	uppmärksamhet	under	arbetet;
-	 en	ostadig	kroppsställning.
Elektrisk säkerhet
3
Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
●	 Använd	inte	maskinen	om	nätkabeln	eller	
nätkontakten	är	skadad.
●	 Använd	endast	förlängningskablar	som	är	
lämpliga	för	maskinens	nominella	effekt,	minst	
1,5 mm2
	tjocka.	Om	förlängningskabel	på	
trumma	används	måste	kabeln	alltid	rullas	ut	
helt.
TEKNISKA DATA
FDJS-710
Nätspänning	 V~	 230
Nätfrekvens	 Hz	 50
Ineffekt	 W	 710
Obelastad	hastighet	 min–1
	 800	-	3.000
Max.	sågdjup	(trä)	 mm	 110
Max.	sågslag	 mm	 20
Geringsvinkel	 °	 45
Antalet	pendellägen	 	 4
Vikt	 kg	 2,55
BULLER OCH VIBRATIONER
FDJS-710
Bullernivå	(Lpa
)	 dB(A)	 91
Ljudeffekt	(Lwa
)	 dB(A)	 102
Osäkerhet	(K)	 dB(A)	 3
Vibration	(trä)	 m/s2
7,1
Vibration	(metall)	 m/s2
	 10,2
Osäkerhet	(K)	 m/s2
1,5
2 Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet	som	står	på	baksidan	
av	den	här	instruktionsboken	har	uppmätts	enligt	
ett	standardiserat	test	i	enlighet	med	EN	60745;	
detta	värde	kan	användas	för	att	jämföra	
Page: 34
35
SV
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig	uppskattning	av	hur	stor	vibration	
användaren	utsätts	för	när	verktyget	används	
enligt det avsedda syftet
-		 om	verktyget	används	på	ett	annat	än	det	
avsedda	syftet	eller	med	fel	eller	dåligt	
underhållna	tillbehör	kan	detta	drastiskt	öka	
vibrationsnivån
-		 när	verktyget	stängs	av	eller	är	på	men	inte	
används,	kan	detta	avsevärt	minska	
vibrationsnivån
Skydda	dig	mot	vibration	genom	att	underhålla	
verktyget	och	dess	tillbehör,	hålla	händerna	
varma	och	styra	upp	ditt	arbetssätt
BESKRIVNINg (fIg. A)
Din	pendelsticksåg	har	konstruerats	för	sågning	i	
trä,	metall,	plast,	keramik,	gummi,	etc.	till	varje	
önskad storlek och till varje önskad form.
	 1.	 Strömbrytare
	 2.	 Spärrknapp
	 3.	 Ratt	för	hastighetsinställning
	 4.	 Omkopplare	för	pendelrörelse
	 5.	 Skydd
	 6.	 Sågbladshållare
	 7.	 Sågsko
	 8.	 Låsbult	för	parallellanslag
	 9.	 Dammsugaranslutning
	10.	 Handtag
	11.	 Insexnyckel
	12.	 Hållare	för	insexnyckel
MONTErING
3
Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
vägguttaget.
Montering och demontering av sågklingan
(fig. B)
Se	tabellen	nedan	för	val	av	önskat	sågblad.
Sågklinga Material
Grovt	 Trä
Medium	 Trä
Fin	 Stål,	aluminium,	plast
Mycket	fin	 Trä	(kurvor)
2 Avlägsna inte skyddet från maskinen.
Montering
●	 Lossa	insexskruven	(13)	med	insexnyckeln	(11).
●	 Stick	in	sågbladet	(14)	i	sågbladshållaren	(6)	
så	långt	som	möjligt.	Sågbladets	tänder	(14)	
måste	vara	riktade	uppåt	och	framåt.	
Den	jämna	sida	av	sågbladet	måste	passa	in	
i	slitsen	till	styrrullen	(15).
●	 Dra	fast	insexskruven	(13)	med	insexnyckeln	
(11).
Demontering
●	 Lossa	insexskruven	(13)	med	insexnyckeln	
(11).
●	 Ta	bort	sågbladet	(14)	i	sågbladshållaren	(6).
●	 Dra	fast	insexskruven	(13)	med	insexnyckeln	
(11).
Montering och demontering av
parallellanslaget (fig. C)
Parallellanslaget	används	för	sågning	längs	
kanter	med	ett	maximalt	avstånd	på	16	cm.
Montering
●	 Lossa	låsbultarna	(8).
●	 Stick	in	parallellanslaget	(16)	i	sågskon	(7).
●	 Ställ	in	parallellanslaget	(16)	i	önskat	läge.
●	 Dra	fast	låsbultarna	(8).
Demontering
●	 Lossa	låsbultarna	(8).
●	 Ta	bort	parallellanslaget	(16)	från	sågskon	(7).
●	 Dra	fast	låsbultarna	(8).
ANVÄNDNING
Starta och stänga av (fig. A)
●	 For	att	stänga	av	maskinen,	tryck	på	
strömbrytaren	(1).
●	 För	att	starta	maskinen,	tryck	in	spärrknappen	
(2)	och	håll	samtidigt	in	strömbrytaren	(1).
●	 For	att	stänga	av	maskinen,	släpp	
strömbrytaren	(1).
Inställning av såghastigheten (fig. A)
Ratten	för	hastighetsinställning	används	till	att	
ställa	in	såghastigheten.	Ratten	för	hastighets-
inställning	kan	ställas	in	på	6	lägen.	Den	idealiska	
såghastigheten	beror	på	profilen	och	sågbladets	
tänder	och	materialet	man	arbetar	med.
2
Ställ inte in såghastigheten under
användning.
Page: 35
36
SV
●	 Ställ	in	ratten	för	hastighetsinställning	(3)	
i	önskat	läge.
●	 För	hårda	material,	använd	ett	sågblad	med	
fina	tänder	och	välj	en	lägre	hastighet.
●	 För	mjuka	material,	använd	ett	sågblad	med	
grova	tänder	och	välj	en	högre	hastighet.
Inställning av geringsvinkeln (fig. D)
Geringsvinkel	är	inställbar	mellan	0°	och	45°.
2
Ställ inte in geringsvinkeln under
användning.
●	 Lossa	insexskruven	(17)	med	insexnyckeln	(11).
●	 Luta	sågskon	(7)	till	önskat	läge.
●	 Dra	fast	insexskruven	(17)	med	insexnyckeln	
(11).
Använda omkopplaren för pendelrörelse
(fig. A)
Omkopplaren	för	pendelrörelse	används	till	att	
ställa	in	det	sätt	på	vilket	sågbladets	tänder	griper	
tag	i	materialet.	Omkopplaren	för	pendelrörelse	
kan	ställas	in	i	4	lägen.
2
Ställ inte in pendellägena under
användning.
●	 Vrid	omkopplaren	för	pendelrörelse	(4)	till	
önskat	läge	beroende	på	det	material	som	ska	
bearbetas.	Se	tabellen	nedan	för	val	av	önskat	
läge.
Material Pendelläge
Trä	 1-3
Plast 1
Aluminium	 0-1
Stål	 0
Keramik	 0
Gummi	 0
Dammutsugning (fig. E)
●	 För	in	dammsugaradaptern	(18)	i	
dammsugaranslutningen	(9).
●	 Anslut	dammsugningsanordningens	slang	till	
dammsugaradaptern	(18).
Tips för bästa användning
●	 Spänn	fast	arbetsstycket.	Använd	ett	
fastspänningsdon	för	mindre	arbetsstycken.
●	 Rita	linjer	som	visar	i	vilken	riktning	sågklingan	
ska föras.
●	 Håll	maskinen	med	ett	fast	grepp	i	handtaget.
●	 Ställ	in	såghastigheten.
●	 Ställ	in	geringsvinkeln.
●	 Ställ	in	pendelläget.
●	 Starta	maskinen.
●	 Vänta	tills	maskinen	uppnått	full	hastighet.
●	 Placera	sågskon	på	arbetsstycket.
●	 Flytta	långsamt	maskinen	längs	med	den	
tidigare	ritade	linjen	och	tryck	sågskon	stadigt	
mot arbetsstycket.
●	 Utöva	inte	för	stort	tryck	på	maskinen.	
Låt	maskinen	göra	arbetet.
●	 Stäng	av	maskinen	och	vänta	tills	den	stannat	
helt	innan	du	sätter	ner	maskinen.
rENGÖrING OCH UNDErHÅLL
3
Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
nätkontakten ur vägguttaget.
●	 Rengör	höljet	regelbundet	med	en	mjuk	trasa.
●	 Se	till	att	ventilationshålen	är	fria	från	damm	
och	smuts.	Använd	vid	behov	en	mjuk,	fuktig	
trasa	för	att	ta	bort	damm	och	smuts	från	
ventilationshålen.
●	 Rengör	sågklingan	regelbundet	för	att	undvika	
problem	och	fel	under	användningen.
●	 Smörj	styrrullen	regelbundet.
Byt sågklinga (fig. B)
Slitna	eller	skadade	sågklingor	måste	omedelbart	
bytas ut.
2
Använd endast vassa, oskadade
sågklingor.
●	 Ta	bort	den	gamla	sågklingan	(14),	genom	att	
fortsätta	enligt	beskrivningen	i	avsnitt	
„Montering	och	demontering	av	sågklingan“.
●	 Montera	den	nya	sågklingan	(14),	genom	att	
fortsätta	enligt	beskrivningen	i	avsnitt	
„Montering	och	demontering	av	sågklingan“.
GArANTI
Se	de	medföljande	garantivillkoren.
MILJÖ
Bortskaffning
8
Produkten,	tillbehören	och	förpackningen	måste	
sorteras	för	miljövänlig	återvinning.
Page: 104
105
DECLArATION OF CONFOrMITy
FDJS-710
(GB) We declare under our sole responsibility that this product
is in conformity and accordance with the following
standards and regulations:
(D)			 	
Der	Hersteller	erklärt	eigenverantwortlich,	dass	dieses	
Produkt	den	folgenden	Standards	und	Vorschriften	
entspricht:
(NL) 	 	
Wij	verklaren	onder	onze	volledige	verantwoordelijk	
	
heid	
dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is
met, de volgende standaarden en reguleringen:
(f) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce
produit est conforme aux standards et directives suivants:
(E)			
	 	
Declaramos	bajo	nuestra	exclusiva	responsabilidad	que	
este producto cumple con las siguientes normas y
estándares de funcionamiento:
(P)	 	 	
Declaramos	por	nossa	total	responsabilida-de	que	este	
produto está em conformidade e cumpre as normas e
regulamentações	que	se	seguem:
(I) 	 	 	
Dichiariamo,	sotto	la	nostra	responsabilità,	che	questo	
prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti
seguenti:
(S)	 		 	
Vi	garanterar	på	eget	ansvar	att	denna	produkt	upp	
fyller	
och	följer	följande	standarder	och	bestämmelser:
(fIN)			
Vakuutamme	yksinomaan	omalla	vastuullamme,	että	
tämä	tuote	täyttää	seuraavat	standardit	ja	säädökset:
(N)			 	
Vi	erklærer	under	vårt	eget	ansvar	at	dette	produktet	er	i	
samsvar med følgende standarder og regler:
(DK)	 	
Vi	erklærer	under	eget	ansvar,	at	dette	produkt	er	i	
overensstemmelse med følgende standarder og
bestemmelser:
(H)		 	
Felelősségünk	teljes	tudatában	kijelentjük,	hogy	ez	a	
termék	teljes	mértékben	megfelel	az	alábbi	
szabványoknak	és	előírásoknak:
(CZ)		 	
Na	naši	vlastní	zodpovědnost	prohlašujeme,	že	je	tento	
výrobek	v	souladu	s	následujícími	standardy	a	normami:
(SK)		 	
Vyhlasujeme	na	našu	výhradnú	zodpovednosť,	že	tento	
výrobok	je	v	zhode	a	súlade	s	nasledujúcimi	normami	a	
predpismi:
(SLO)		
S	polno	odgovornostjo	izjavljamo,	da	je	ta	izdelek	v	skla-
du in da odgovarja naslednjim standardom terpredpisom:
(PL)		 	
Deklarujemy	na	własną	odpowiedzialność,	że	ten	produkt	
spełnia	wymogi	zawarte	w	następujących	normach	i	
przepisach:
(LT)		 	
Prisiimdami	visą	atsakomybę	deklaruojame,	kad	šis	
gaminys	atitinka	žemiau	paminėtus	standartus	arba	
nuostatus:
(LV)		 	
Apgalvojam	ar	visu	atbildību,	ka	šis	produkts	ir	saskaņā	
un	atbilst	sekojošiem	standartiem	un	nolikumiem:
(EST)		
Deklareerime	meie	ainuvastutusel,	et	see	toode	on	vasta-
vuses	ja	kooskõlas	järgmiste	standardite	ja	määrustega:
(RO)		 	
Declarăm	prin	aceasta	cu	răspunderea	deplină	că	
produsul	acesta	este	în	conformitate	cu	următoarele	
standarde sau directive:
(HR)	 	
Izjavljujemo	pod	vlastitom	odgovornoĻśu	da	je	strojem	
ukladan	sa	slijedeśim	standardima	ili	standardiziranim	
dokumentima i u skladu sa odredbama:
(SB)	 	
Pod	punom	odgovornošću	izjavljujemo	da	je	usaglašen	
sa	sledećim	standardima	ili	normama:
(RUS)	
Под	свою	ответственность	заявляем,	что	данное	
изделие	соответствует	следующим	стандартам	и	
нормам:
(UA) 	
На	свою	власну	відповідальність	заявляємо,	що	дане	
обладнання	відповідає	наступним	стандартам	і	
нормативам:
(gR) Δηλώνουμε	υπεύθυνα	ότι	προϊόν	αυτό	συμφωνεί	και	τηρεί	
τους	παρακάτω	κανονισμο	ύς	και	πρότυπα:
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-11,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2006/95/EC
Zwolle,	01-10-2011	
	 	 	 	 I.	Mönnink
CEO	Ferm	BV	 	 	 	
It	is	our	policy	to	continuously	improve	our	products	and	we	therefore	reserve	the	right	to	change	the	
product specification without prior notice.
ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands

Question & answers

There are no questions about the Ferm JSM1014 yet.

Ask a question about the Ferm JSM1014

Have a question about the Ferm JSM1014 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm JSM1014. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm JSM1014 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.