Ferm JSM1014 manual

View a manual of the Ferm JSM1014 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Såg
  • Model/name: JSM1014
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Rumänska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Turkiska

Table of Contents

Page: 32
33
SV
● Pulire regolarmente l‘involucro con un
panno morbido.
● Mantenere le feritoie di ventilazione pulite
e libere da polvere e sporco. Se necessario,
utilizzare un panno morbido inumidito per
rimuovere polvere e sporco dalle feritoie
di ventilazione.
● Pulire regolarmente la lama per evitare
imprecisioni durante l‘uso.
● Lubrificare regolarmente il rullo di guida.
Sostituzione della lama (fig. B)
Le lame usurate o danneggiate devono essere
sostituite immediatamente.
2
Utilizzare esclusivamente lame affilate e
non danneggiate.
● Per rimuovere la vecchia lama (14), procedere
come descritto nella sezione „Montaggio
e rimozione della lama“.
● Per montare la nuova lama (14), procedere
come descritto nella sezione „Montaggio e
rimozione della lama“.
GArANZIA
Consultare i termini e le condizioni della garanzia
allegata.
AMBIENTE
Smaltimento
8
Il prodotto, gli accessori e l‘imballaggio devono
essere raccolti separatamente per un riciclaggio
ecocompatibile.
Soltanto per paesi CE.
Non smaltire gli elettroutensili nei contenitori per
rifiuti domestici. Ai sensi della Direttiva 2002/96/CE
del Parlamento europeo in materia di Rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche e della
relativa attuazione nell‘ambito della legislazione
nazionale, gli elettroutensili inutilizzabili devono
essere raccolti separatamente e smaltiti in modo
ecocompatibile.
PENDELSTICKSÅG
FDJS-710
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en
av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår
filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
SÄKErHETSVArNINGAr
1
VARNING
Läs de medföljande säkerhets­
varningarna, de tillkommande säkerhets­
varningarna och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
Följande symboler används i bruksanvisningen
eller på produkten:
1 Läs igenom bruksanvisningen.
2 Risk för personskada.
3 Risk för elstöt.
4
Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll.
5
Använd skyddsglasögon. Använd
hörselskydd.
A Använd skyddsmask.
7 Dubbelisolerad.
8
Släng inte produkten i olämpliga
behållare.
Page: 33
34
SV
9
Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder i EU­
direktiven.
TILLKOMMANDE SÄKErHETSVArNINGAr
FÖr STICKSÅGAr
● Arbeta inte med material som innehåller
asbest. Asbest betraktas som
cancerframkallande.
● Bär skyddsglasögon, hörselskydd och vid
behov andra personliga skyddsmedel, t.ex.
skyddshandskar, säkerhetsskor etc.
● Före användning, ta bort alla spikar och andra
metallföremål från arbetsstycket.
● Se till att arbetsstycket har korrekt stöd eller
fäste.
● Använd inte maskinen utan skyddskåpan.
● Undersök sågklingan före användning.
Använd aldrig sågklingor som är böjda,
spruckna eller på annat sätt skadade.
● Se till att sågklingan är korrekt monterad.
● Använd bara sågblad som är lämpliga att
användas med maskinen.
● Använd endast sågblad med korrekta mått.
● Använd inga andra tillbehör än sågklingor.
● Använd inte sågklingor tillverkade av HSS-stål.
● Använd inte maskinen om det krävs ett
maximalt spårdjup som är större än
kapskivornas maximala spårdjup.
● Håll maskinen i den isolerade greppytan där
sågklingan kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller nätkabeln. Om sågbladet
kommer i kontakt med spänningsförande
ledning, kan de exponerade metalldelarna på
maskinen också bli spänningsförande.
Risk för elstöt.
● Låt maskinen gå obelastad på en säker plats
efter montering av sågklingan. Om maskinen
vibrerar starkt ska maskinen stängas av
omedelbart och nätsladden dras ur
väggkontakten. Sedan försöker man lösa
problemet.
● Tänk på att sågklingorna fortsätter rotera en
kort stund efter att maskinen har stängts av.
Försök aldrig hjälpa till att få kapskivorna att
stanna.
Bakslag
En rekyl innebär att sågbladet kastas uppåt och
bakåt om de oväntat kommer i kontakt med ett
föremål. Håll maskinen i ett fast grepp, med
bägge händerna, när den används. Håll din
uppmärksamhet riktad på arbetet.
Bakslag orsakas vanligen av:
- att sticksågen oavsiktligt kommer i kontakt
med hårda föremål eller material;
- ett slött sågblad;
- ett sågblad som inte är korrekt monterat;
- sågning i ett tidigare snitt;
- bristande uppmärksamhet under arbetet;
- en ostadig kroppsställning.
Elektrisk säkerhet
3
Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
● Använd inte maskinen om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad.
● Använd endast förlängningskablar som är
lämpliga för maskinens nominella effekt, minst
1,5 mm2
tjocka. Om förlängningskabel på
trumma används måste kabeln alltid rullas ut
helt.
TEKNISKA DATA
FDJS-710
Nätspänning V~ 230
Nätfrekvens Hz 50
Ineffekt W 710
Obelastad hastighet min–1
800 - 3.000
Max. sågdjup (trä) mm 110
Max. sågslag mm 20
Geringsvinkel ° 45
Antalet pendellägen 4
Vikt kg 2,55
BULLER OCH VIBRATIONER
FDJS-710
Bullernivå (Lpa
) dB(A) 91
Ljudeffekt (Lwa
) dB(A) 102
Osäkerhet (K) dB(A) 3
Vibration (trä) m/s2
7,1
Vibration (metall) m/s2
10,2
Osäkerhet (K) m/s2
1,5
2 Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
Page: 34
35
SV
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
BESKRIVNINg (fIg. A)
Din pendelsticksåg har konstruerats för sågning i
trä, metall, plast, keramik, gummi, etc. till varje
önskad storlek och till varje önskad form.
1. Strömbrytare
2. Spärrknapp
3. Ratt för hastighetsinställning
4. Omkopplare för pendelrörelse
5. Skydd
6. Sågbladshållare
7. Sågsko
8. Låsbult för parallellanslag
9. Dammsugaranslutning
10. Handtag
11. Insexnyckel
12. Hållare för insexnyckel
MONTErING
3
Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
vägguttaget.
Montering och demontering av sågklingan
(fig. B)
Se tabellen nedan för val av önskat sågblad.
Sågklinga Material
Grovt Trä
Medium Trä
Fin Stål, aluminium, plast
Mycket fin Trä (kurvor)
2 Avlägsna inte skyddet från maskinen.
Montering
● Lossa insexskruven (13) med insexnyckeln (11).
● Stick in sågbladet (14) i sågbladshållaren (6)
så långt som möjligt. Sågbladets tänder (14)
måste vara riktade uppåt och framåt.
Den jämna sida av sågbladet måste passa in
i slitsen till styrrullen (15).
● Dra fast insexskruven (13) med insexnyckeln
(11).
Demontering
● Lossa insexskruven (13) med insexnyckeln
(11).
● Ta bort sågbladet (14) i sågbladshållaren (6).
● Dra fast insexskruven (13) med insexnyckeln
(11).
Montering och demontering av
parallellanslaget (fig. C)
Parallellanslaget används för sågning längs
kanter med ett maximalt avstånd på 16 cm.
Montering
● Lossa låsbultarna (8).
● Stick in parallellanslaget (16) i sågskon (7).
● Ställ in parallellanslaget (16) i önskat läge.
● Dra fast låsbultarna (8).
Demontering
● Lossa låsbultarna (8).
● Ta bort parallellanslaget (16) från sågskon (7).
● Dra fast låsbultarna (8).
ANVÄNDNING
Starta och stänga av (fig. A)
● For att stänga av maskinen, tryck på
strömbrytaren (1).
● För att starta maskinen, tryck in spärrknappen
(2) och håll samtidigt in strömbrytaren (1).
● For att stänga av maskinen, släpp
strömbrytaren (1).
Inställning av såghastigheten (fig. A)
Ratten för hastighetsinställning används till att
ställa in såghastigheten. Ratten för hastighets-
inställning kan ställas in på 6 lägen. Den idealiska
såghastigheten beror på profilen och sågbladets
tänder och materialet man arbetar med.
2
Ställ inte in såghastigheten under
användning.
Page: 35
36
SV
● Ställ in ratten för hastighetsinställning (3)
i önskat läge.
● För hårda material, använd ett sågblad med
fina tänder och välj en lägre hastighet.
● För mjuka material, använd ett sågblad med
grova tänder och välj en högre hastighet.
Inställning av geringsvinkeln (fig. D)
Geringsvinkel är inställbar mellan 0° och 45°.
2
Ställ inte in geringsvinkeln under
användning.
● Lossa insexskruven (17) med insexnyckeln (11).
● Luta sågskon (7) till önskat läge.
● Dra fast insexskruven (17) med insexnyckeln
(11).
Använda omkopplaren för pendelrörelse
(fig. A)
Omkopplaren för pendelrörelse används till att
ställa in det sätt på vilket sågbladets tänder griper
tag i materialet. Omkopplaren för pendelrörelse
kan ställas in i 4 lägen.
2
Ställ inte in pendellägena under
användning.
● Vrid omkopplaren för pendelrörelse (4) till
önskat läge beroende på det material som ska
bearbetas. Se tabellen nedan för val av önskat
läge.
Material Pendelläge
Trä 1-3
Plast 1
Aluminium 0-1
Stål 0
Keramik 0
Gummi 0
Dammutsugning (fig. E)
● För in dammsugaradaptern (18) i
dammsugaranslutningen (9).
● Anslut dammsugningsanordningens slang till
dammsugaradaptern (18).
Tips för bästa användning
● Spänn fast arbetsstycket. Använd ett
fastspänningsdon för mindre arbetsstycken.
● Rita linjer som visar i vilken riktning sågklingan
ska föras.
● Håll maskinen med ett fast grepp i handtaget.
● Ställ in såghastigheten.
● Ställ in geringsvinkeln.
● Ställ in pendelläget.
● Starta maskinen.
● Vänta tills maskinen uppnått full hastighet.
● Placera sågskon på arbetsstycket.
● Flytta långsamt maskinen längs med den
tidigare ritade linjen och tryck sågskon stadigt
mot arbetsstycket.
● Utöva inte för stort tryck på maskinen.
Låt maskinen göra arbetet.
● Stäng av maskinen och vänta tills den stannat
helt innan du sätter ner maskinen.
rENGÖrING OCH UNDErHÅLL
3
Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
nätkontakten ur vägguttaget.
● Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
● Se till att ventilationshålen är fria från damm
och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig
trasa för att ta bort damm och smuts från
ventilationshålen.
● Rengör sågklingan regelbundet för att undvika
problem och fel under användningen.
● Smörj styrrullen regelbundet.
Byt sågklinga (fig. B)
Slitna eller skadade sågklingor måste omedelbart
bytas ut.
2
Använd endast vassa, oskadade
sågklingor.
● Ta bort den gamla sågklingan (14), genom att
fortsätta enligt beskrivningen i avsnitt
„Montering och demontering av sågklingan“.
● Montera den nya sågklingan (14), genom att
fortsätta enligt beskrivningen i avsnitt
„Montering och demontering av sågklingan“.
GArANTI
Se de medföljande garantivillkoren.
MILJÖ
Bortskaffning
8
Produkten, tillbehören och förpackningen måste
sorteras för miljövänlig återvinning.

Question & answers

There are no questions about the Ferm JSM1014 yet.

Ask a question about the Ferm JSM1014

Have a question about the Ferm JSM1014 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm JSM1014. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm JSM1014 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.