Ferm HDM1021 manual

View a manual of the Ferm HDM1021 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: HDM1021
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Rumänska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 31
SV
32 Ferm
BORRHAmmARE
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en
av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår filosofi
ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
Säkerhetsvarningar
VARNING Läs de medföljande
säkerhetsvarningarna, de tillkommande
säkerhetsvarningarna och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador. Behåll
säkerhetsvarningarna och anvisningarna
för framtida bruk.
Följande symboler används i
bruksanvisningen eller på produkten:
Risk för personskada.
Risk för elstöt.
Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll.
Använd skyddsglasögon.
Använd hörselskydd.
Dubbelisolerad.
ytterligare säkerhetsvarningar för
borrhammare
•	 Arbeta inte med material som innehåller
asbest. Asbest betraktas som
cancerframkallande.
•	 Bär skyddsglasögon, hörselskydd och vid
behov andra personliga skyddsmedel, t.ex.
skyddshandskar, säkerhetsskor etc.
•	 Håll alltid säkert i maskinen med båda
händerna.
•	 Se till att arbetsstycket har korrekt stöd eller
fäste.
•	 Före användning, kontrollera alltid väggar,
golv eller tak med avseende på dolda
ledningar och rör.
•	 Använd endast tillbehör som är lämpliga för
maskinen.
•	 Använd endast tillbehör med korrekta mått.
•	 Undersök tillbehören före användning varje
användning Använd aldrig tillbehör som är
böjda, spruckna eller på annat sätt skadade.
•	 Använd alltid hjälphandtaget för att minska
risken för förlust av kontrollen. Risk för
personskada.
•	 Håll maskinen i den isolerade greppytan där
tillbehöret kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller nätkablar. Om tillbehöret
kommer i kontakt med spänningsförande
ledning, kan de exponerade metalldelarna på
maskinen också bli spänningsförande. Risk
för elstöt.
•	 Efter användning, vidrör inte spetsen på
tillbehöret.
Elektrisk säkerhet
Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
•	 Använd inte maskinen om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad.
•	 Använd endast förlängningskablar som är
lämpliga för maskinens nominella effekt, minst
1,5 mm2
tjocka. Om förlängningskabel på
trumma används måste kabeln alltid rullas ut
helt.
Tekniska data
Nätspänning 220-240V~
Nätfrekvens 50 Hz
Ineffekt 1500 W
Obelastad hastighet 350 - 800 /min
Slagfrekvens 1100 - 2700 /min
Max. borrdiameter
Trä 40 mm
Stål 13 mm
Betong 36 mm
Vikt 6 kg
Buller och vibrationer
Page: 32
SV
33
Ferm
Hammarposition
Bullernivå (Lpa) 98.5 dB(A)
Ljudeffekt (Lwa) 109.5 dB(A)
Osäkerhet (K) 3 dB(A)
Huvudhandtag vibration 19.819 m/s2
Osäkerhet (K) 1,5 m/s2
Hammar-/borrposition
Bullernivå (Lpa) 96.88 dB(A)
Ljudeffekt (Lwa) 107.88 dB(A)
Osäkerhet (K) 3 dB(A)
Huvudhandtag vibration 24.847 m/s2
Osäkerhet (K) 1,5 m/s2
Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
•	 om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
•	 när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna varma
och styra upp ditt arbetssätt
Beskrivning
(fig. A)
Borrhammaren har konstruerats för borrning av
hål i trä, stål och mursten. Maskinen kan även
användas som brytningshammare i kombination
med SDS-mejseln.
1. Strömbrytare
2. Omkopplare för borrval
3. Spak för hammarval
4. Chuck
5. Låshylsa
6. Huvudhandtag
7. Hjälphandtag
8. Djupstopp
9. Smörjställe
10. Kolborsthållare
11. Ställratt för elektronisk varvtalsreglering
montering
Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
vägguttaget.
montering och borttagning av tillbehöret
(fig. B)
Använd inte nötta eller skadade borrbits
eller mejslar. Skärp eller byt snarast nötta
borrbits eller mejslar.
montering
•	 Häll på några droppar olja på tillbehörets axel.
•	 Skjut låshylsan (5) bakåt.
•	 Stick in tillbehöret i chucken (4).
•	 Säkra tillbehöret genom att vrida det moturs
tills det låses på plats.
•	 Frigör låshylsan (5).
Borttagning
•	 Skjut låshylsan (5) bakåt.
•	 Ta bort tillbehöret från chucken (4).
•	 Frigör låshylsan (5).
montering och borttagning av hjälphandtaget
(fig. C)
montering
•	 Lossa hjälphandtaget (7) genom att vrida det
moturs.
•	 Montera hjälphandtaget (7) genom att föra det
över chucken (4).
•	 Vrid hjälphandtaget (7) till önskat läge.
•	 Dra fast hjälphandtaget (7) genom att vrida det
medurs.
Borttagning
•	 Lossa hjälphandtaget (7) genom att vrida det
moturs.
•	 Ta bort hjälphandtaget (7).
•	 Dra fast hjälphandtaget (7) genom att vrida det
medurs.
Page: 33
SV
34 Ferm
montering och borttagning av djupstoppet
(fig. C)
montering
•	 Lossa hjälphandtaget (7) genom att vrida det
moturs.
•	 Sätt in djupstoppet (8) genom hålet i
hjälphandtaget (7).
•	 Ställ in djupstoppet (8) i önskat läge.
•	 Dra fast hjälphandtaget (7) genom att vrida det
medurs.
Borttagning
•	 Lossa hjälphandtaget (7) genom att vrida det
moturs.
•	 Ta bort djupstoppet (8).
•	 Dra fast hjälphandtaget (7) genom att vrida det
medurs.
montering och borttagning av dammsamlaren
(fig. D)
Dammsamlaren hindrar damm från att komma in i
maskinen vid borrning i tak.
Byt omedelbart ut en skadad
dammsamlare.
montering
•	 Om så behövs, ta bort tillbehöret från chucken
(4).
•	 Skjut dammsamlaren (15) över axeln på
tillbehöret.
•	 Stick in tillbehöret med dammsamlaren (15) i
chucken (4).
Borttagning
•	 Ta bort tillbehöret med dammsamlaren (15)
från chucken (4).
•	 Ta bort dammsamlaren (15) från tillbehöret.
Användning
Starta och stänga av
(fig. A)
•	 For att starta maskinen, tryck på
strömbrytaren (1).
•	 For att stänga av maskinen, släpp
strömbrytaren (1).
Inställning av driftläget
(fig. A & E)
Omkopplaren för borrval och spaken för
hammarval måste ställas in enligt det erfordrade
driftläget. Se tabellen nedan för inställning av
önskat driftläge.
Inställning (fig. E) Driftläge
A Brytningshammare / mejsel
B Borrhammare
C Borr
•	 Vrid omkopplaren för borrval (2) och spaken
för hammarval (3) till önskade lägen.
Varvtalsinställning
Nödvändigt varvtal kan ställas in i förväg med
ställrattenDet går även att justera
rotationshastigheten när maskinen är igång.
1 – 2 = låg hastighet
3 – 4 = normal hastighet
5 – 6 = hög hastighet
Max = Högsta hastighet
Varvtalet som krävs beror på vilket material som
skall bearbetas och kan fastställas genom praktisk
provning
Tips för bästa användning
•	 Spänn fast arbetsstycket. Använd ett
fastspänningsdon för mindre arbetsstycken.
•	 Håll maskinen med ett fast grepp i handtaget.
•	 Ställ in driftläge.
•	 Starta maskinen.
•	 Utöva inte för stort tryck på maskinen. Låt
maskinen göra arbetet.
•	 Stäng av maskinen och vänta tills den stannat
helt innan du sätter ner maskinen.
Rengöring och underhåll
Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
nätkontakten ur vägguttaget.
•	 Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
•	 Se till att ventilationshålen är fria från damm
och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig
trasa för att ta bort damm och smuts från
ventilationshålen.
Smörjning
(fig. A)
•	 Fetta regelbundet in axeln som tillbehören
måste föras in i.
•	 Kontrollera regelbundet fettnivån inuti
maskinen:
•	 Ta bort locket från smörjstället (9) med en

Question & answers

There are no questions about the Ferm HDM1021 yet.

Ask a question about the Ferm HDM1021

Have a question about the Ferm HDM1021 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm HDM1021. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm HDM1021 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.