Ferm HDM1017 manual

View a manual of the Ferm HDM1017 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: HDM1017
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Ryska, Finska

Table of Contents

Page: 34
35
SV
35
ROTERAnDE SLAgBORRMASKIn
HDM1017
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en
av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår
filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidorna 2 - 3.
Läs noga igenom denna bruksanvisning
innan du börjar använda maskinen. Gör
dig bekant hur den fungerar och sköts.
Underhåll maskinen enligt anvisningarna
så att den alltid fungerar felfritt.
Bruksanvisning och tillhörande
dokumentation ska förvaras i närheten
av maskinen.
Avsedd användning
FDHD-900K är avsedd för att borra hål i murverk,
t.ex. i tegel, betong och liknande material.
Dessutom kan maskinen användas som en
demoleringshammare i kombination med den
medlevererade SDS-kallmejseln. Maskinen får
inte under några omständigheter användas för
andra ändamål.
Inte lämplig för användning på
byggarbetsplatser.
Kontrollera maskinen och dess tillbehör efter
transportskador.
Innehåll
1. Maskinuppgifter
2. Säkerhetsinstruktioner
3. Drift
4. Underhåll
1. MASKInuPPgIFTER
Tekniska data
Spänning 230 V~
Frekvens 50 Hz
Märkeffekt 900 W
Varvtal, oladdad 0 - 950 varv/min
Slagtal 0 - 4500 slag/min
Max. borrdiameter
Betong Ø 26 mm
Stål Ø 13 mm
Træ Ø 30 mm
Vikt 4 kg
Lpa 92,3 + 3 dB(A)
Lwa 103,3 + 3 dB(A)
Vibration
För mejsling 13,781 + 1,5 m/s2
För slagborrning i betong 15,780 + 1,5 m/s2
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet.
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån.
- när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån.
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt.
Produktinformation
Fig. A
1. Vänster/höger väljarreglage
2. På/Av-brytare
3. Hastighetskontroll
4. Låsknapp
5. Lägesknapp
6. Extrahandtag
7. Klämhylsa
Page: 35
36
SV
2. SÄKERHETSInSTRuKTIOnER
Symbolernas betydelse DESCRIPTIOn
(FIg. A)
Anger att det föreligger risk för
personskador, livsfara eller risk för
skador på maskinen om instruktionerna i
denna bruksanvisning inte efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Bär ögon- och hörselskydd.
Använd en skyddsmask mot damm. När
du arbetar med trä, metall eller andra
material, kan damm bildas som är
skadlig för hälsan. Arbeta ej med
material som innehåller asbest!
Särskilda säkerhetsinstruktioner
Före maskinen används:
• Kontrollera ytan som ska borras efter dolda
elledningar, gasledningar eller andra hinder (till
exempel med hjälp av en metalldetektor).
• Kontrollera följande:
• Motsvarar apparatens spänning den i
elnätet?
• Befinner sig strömförande kablar, isolering
och kontakt i gott skick: hela, inte lösa eller
skadade?
• Finns det en bra, fast anslutning vid
vägguttaget?
• Visar borren tecken på onormal funktion,
överhettning eller kraftig gnistbildning?
• Om något av problemen ovan skulle uppstå,
sluta omedelbart använda maskinen och låt
en expert reparera den.
• Använd hörselskydd. Buller kan orsaka
hörselskador.
• Använd extrahandtaget som medföljer
verktyget.Om kontrollen förloras kan
personskador uppstå.
Håll verktyget i de isolerade greppytorna när du
arbetar med det och särskilt där skärtillbehöret
kan komma i kontakt med dolda ledningar eller
sin egen sladd. Om skärtillbehöret kommer i
kontakt med en “levande” ledning kan utsatta
delar av metall i verktyget bli “levande” och du
kan få en elstöt.
Elektrisk säkerhet
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta
alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i
samband med brandfara, fara för elektriska stötar
och kroppsskada. Läs förutom nedanstående
instruktioner även igenom bladet med
säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.
Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Maskin klass II – dubbel isolering, jordad
kontakt behövs ej.
Byta ut kablar eller stickkontakter
Om nätkabeln skadas, måste den bytas ut mot en
speciell nätkabel som finns hos tillverkaren eller
tillverkarens kundservice. Släng gamla kablar
eller stickkontakter meddetsamma efter det att du
har bytt ut dem mot nya. Det är farligt att sticka in
stickkontakten av en lös sladd i ett uttag.
Vid användning av förlängnings kablar
Använd uteslutande en godkänd förlängnings-
kabel som är lämplig för maskinens effekt.
Ledarna måste ha en diameter på minst 1,5 mm2
.
Om förlängningskabeln sitter på en haspel, rulla
då ut den helt och hållet.
Stann na omedelbart maskinen när:
• Kollektorns borstar och kransar uppvisar
onormal gnistbildning.
• Elkabel eller kontakter uppvisar någon som
helst defekt, t ex skadad isolering.
• Strömbrytaren inte fungerar som den ska.
• Rökig eller dålig lukt indikerar bränd isolering.
3. DRIFT
Hammarborrar kräver mycket lågt tryck
från användaren. Kraftigt tryck på
verktyget kan leda till onödig överhett-
ning av motorn och att verktyget som
används förbränns.
Extra handtag
Det extra handtaget kan roteras 360º runt borr-
huvudet, och på så sätt möjliggöra säkert och
Page: 36
37
SV
bekvämt arbete, för både vänster- och
högerhänta användare.
• Lossa handtaget genom att vrida det moturs.
• Rotera handtaget till önskad position.
• Dra åt handtaget på nytt i den nya positionen.
Byte och borttagning av borr
Fig. A + B
Före byte av borr måste kontakten dras
ut ur vägguttaget.
Kontrollera borren regelbundet under
användning. Slöa borr ska vässas eller
bytas ut.
• Olja lätt borraxeln före den förs in i chucken.
• För klämhylsan (7) bakåt och för in borret i
öppningen i chucken. Försäkra dig om att
kilspåret i borret sitter korrekt i chucken genom
att försiktigt vrida borret tills det klickar till och
sitter på plats. Lossa klämhylsan.
• För att ta loss borret, för klämhylsan bakåt och
håll kvar.
Inställning av djupmätare
Fig. A
• Lossa handtaget genom att vrida det moturs.
• För in djupmätarlinjalen genom hålet i det
extra handtaget.
• För linjalen till önskat djup.
• Dra åt skruven på nytt.
Funktionsväljarknapp
Fig. C
Korrekt position för väljarknappen för varje
maskinfunktion finns angiven i diagrammet (Fig.C)
på sidan 3.
A: Borrning
B: Slagborrning
C: Justering av mejselvinkel
D: Rivning/mejsling
Av/På-knappen
Fig. A
• Starta maskinen genom att trycka in reglaget
(2). Stäng av maskinen genom att trycka in
reglaget (2) en gång till.
Säkerhetslås
• Reglaget (2) kan låsas i intryckt läge genom
att låsknappen (4) trycks in. Låsningen
upphävs om reglaget kort trycks in helt.
Varvtalsreglering
• Varvtalshastigheten kan regleras steglöst
mellan 0 och 950 och mellan 0 och 4500 varv i
minuten genom att omkopplaren vrids till
position 1 eller 2. Genom att dragomkopplaren
(2) trycks in djupare eller mindre djupt kan
hastigheten därefter regleras steglöst.
Ställa in maximalt varvtal
• Starta maskinen genom att trycka in reglaget
(2).
• Lås reglaget (2) genom att trycka in
låsknappen (4).
• Täll in önskat högsta varvtal genom att vrida
den lilla ratten (3).
Rotering vänster/höger
• Ställ riktningsreverserströmställaren i läget
“►”. för att rotering vänster.
• Ställ riktningsreverserströmställaren i läget
“◄”. för att rotering höger.
Se till att riktningsreverserströmställaren alltid är
inställd på “◄” under borrning.
Användartips
Se till att extrahandtaget alltid är ordentligt
fastsatt. Detta medför inte bara ett säkrare arbete,
utan även ett bekvämare.
Borrning i betong eller tegel
Försiktighet! Stenborren kan vara
mycket varm.
Förborra med en mindre borr och borra sedan
med rätt storlek och sätt fast pluggen.
Vid mycket kraftiga borrningar, exempelvis i hård
betong, rekommenderas alltid att ett mindre borr
används till förborrning innan borret i rätt storlek
används.Tryck inte alltför hårt på maskinen när du
borrar, det räcker att föra maskinen med ett lätt
tryck. Håll maskinen med extrahandtaget, särskilt
vid djupa borrningar kan borren klämmas och
maskinen kan börja hacka.
Mejsling i betong eller tegel
Maskinen kan användas som mejsel
(demoleringsborr).
Försäkra dig om att den främre omkopplaren och
handtagsomkopplaren sitter fast ordentligt innan
arbetet påbörjas. Använd inte slagborren med
Page: 37
38
SV
omkopplaren i mittläge. Koppla endast om när
motorn står still.
Även här gäller: Tryck inte alltför hårt på
maskinen när du borrar, det räcker att föra
maskinen med ett lätt tryck.
4. unDERHÅLL
Var noga med att alltid koppla bort
maskinen från elnätet när du skall utföra
underhåll på de mekaniska delarna.
Maskiner är konstruerade för långvarig, problemfri
funktion med minimalt underhåll. Med
regelbunden rengöring och rätt behandling bidrar
du till att garantera maskinens livslängd.
Defekter
Maskinen bör regelbundet undersökas för att se
om följande möjliga defekter förekommer, och för
reparation vid behov.
• Skada på nätsladden.
• Trasig avtryckarenhet till/från.
• Kortslutning.
• Skadade rörliga delar.
Felsökning
1. när maskinen sätts på går inte motorn
• Fel på strömtillförseln.
• Kontrollera strömtillförseln.
• Knappen för avstängning/påsättning har dålig
kontakt.
• Reparera eller byt ut avtryckarenheten.
• Spänningen i elnätet för låg.
• Förlängningssladden är för lång eller för lätt.
• Skadad motor.
• Låt en expert laga maskinen.
• Kolborstarna utslitna.
• Byt ut kolborstarna.
2. Motorn är högljudd och går för långsamt
eller inte alls
• Motorn är överbelastad på grund av överdrivet
tryck eller borrdjup.
• Reducera trycket eller borrdjupet, reducera
strömmen.
• Skadad motor.
• Låt en expert laga maskinen.
• Matningsspänningen för låg.
• Justera matningsspänningen.
• Kolborstarna utslitna.
• Byt ut kolborstarna.
3. Överhettning i växellådan
• Maskinen är överbelastad, eller borret för slött.
• Reducera belastningen eller slipa borret.
• Reducerad spänning.
• Justera matningsspänningen.
4. Kraftig gnistbildning från motorn
• Kontrollera om kolborstarna är utslitna.
Rengöring
Rengör maskinhöljena regelbundet med en mjuk
trasa, helst efter varje bruk. Kontrollera att
ventilationsöppningarna är rena från damm och
smuts. Avlägsna mycket beständigt smuts med en
mjuk trasa fuktad i tvålvatten.
Använd inte lösningsmedel som bensin, alkohol,
ammoniak, osv. Sådana kemikalier skadar de
syntetiska komponenterna.
Fel
Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund
av en del som är nedsliten. I slutet av den här
bruksanvisningen finns en sprängskiss över de
delar som kan beställas.
Miljö
För att undvika transportskador levereras
maskinen i en så stadig förpackning som möjligt.
Förpackningen har så långt det är möjligt
tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför
tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas
in enligt gällande miljöregler.
garanti
Garantivillkoren framgår av det separat bifogade
garantikortet.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras
utan förvarning.

Question & answers

There are no questions about the Ferm HDM1017 yet.

Ask a question about the Ferm HDM1017

Have a question about the Ferm HDM1017 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm HDM1017. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm HDM1017 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.