Ferm HDM1014 manual

View a manual of the Ferm HDM1014 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: HDM1014
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Ukrainare, Holländsk, Svenska, Polska, Finska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 31
32
SV
BORRHAMMARE
HDM1014
Tack	för	att	du	valde	denna	Ferm-produkt.
Du	har	nu	fått	en	utmärkt	produkt,	levererad	av	
en av Europas ledande leverantörer.
Alla	produkter	som	levereras	från	Ferm	är	
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda	och	säkerhet.	Som	en	del	av	vår	
filosofi	ingår	även	att	vi	tillhandahåller	en	utmärkt	
kundservice,	som	även	backas	upp	av	vår	
omfattande garanti.
Vi	hoppas	att	du	kommer	att	ha	glädje	av	denna	
produkt	i	många	år.
SÄKERHETSVARnIngAR
1
VARNING
Läs de medföljande
säkerhetsvarningarna, de
tillkommande säkerhetsvarningarna
och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
Följande	symboler	används	i	bruksanvisningen	
eller	på	produkten:
1 Läs igenom bruksanvisningen.
2 Risk för personskada.
3 Risk för elstöt.
4
Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll.
5
Använd skyddsglasögon.
Använd hörselskydd.
7 Dubbelisolerad.
8
Släng inte produkten i olämpliga
behållare.
9
Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder
i EU-direktiven.
yTTERLIgARE SÄKERHETSVARnIngAR
fÖR BORRHAMMARE
●	 Arbeta	inte	med	material	som	innehåller	
asbest. Asbest betraktas som
cancerframkallande.
●	 Bär	skyddsglasögon,	hörselskydd	och	vid	
behov andra personliga skyddsmedel, t.ex.
skyddshandskar,	säkerhetsskor	etc.
●	 Håll	alltid	säkert	i	maskinen	med	båda	
händerna.
●	 Se	till	att	arbetsstycket	har	korrekt	stöd	eller	
fäste.
●	 Före	användning,	kontrollera	alltid	väggar,	
golv	eller	tak	med	avseende	på	dolda	ledningar	
och rör.
●	 Använd	endast	tillbehör	som	är	lämpliga	
för maskinen.
●	 Använd	endast	tillbehör	med	korrekta	mått.
●	 Undersök	tillbehören	före	användning	varje	
användning	Använd	aldrig	tillbehör	som	är	
böjda,	spruckna	eller	på	annat	sätt	skadade.
●	 Använd	alltid	hjälphandtaget	för	att	minska	
risken för förlust av kontrollen.
Risk för personskada.
●	 Håll	maskinen	i	den	isolerade	greppytan	där	
tillbehöret kan komma i kontakt med dolda
ledningar	eller	nätkablar.	Om	tillbehöret	kommer	
i	kontakt	med	spänningsförande	ledning,	kan	
de	exponerade	metalldelarna	på	maskinen	
också	bli	spänningsförande.	Risk	för	elstöt.
●	 Efter	användning,	vidrör	inte	spetsen	på	
tillbehöret.
Elektrisk säkerhet
3
Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
●	 Använd	inte	maskinen	om	nätkabeln	eller	
nätkontakten	är	skadad.
●	 Använd	endast	förlängningskablar	som	är	
lämpliga	för	maskinens	nominella	effekt,	minst	
1,5 mm2
	tjocka.	Om	förlängningskabel	på	
trumma	används	måste	kabeln	alltid	rullas	ut	
helt.
Page: 32
33
SV
TEKNISKA DATA
HDM1014
Nätspänning	 V~	 230
Nätfrekvens	 Hz	 50
Ineffekt	 W	 1.100
Obelastad	hastighet	 min–1
	 0	-	750
Slagfrekvens min–1
	 0	-	2.920
Max.	borrdiameter
	 Trä	 mm	 40
	 Stål	 mm	 16
	 Betong	 mm	 30
Vikt	 kg	 6,25
BULLER OCH VIBRATIONER
HDM1014
Hammarposition
Bullernivå	(Lpa
)	 dB(A)	 89
Ljudeffekt (Lwa
)	 dB(A)	 106
Osäkerhet	(K)	 dB(A)	 3
Skakas	 m/s2
	 6,89
Osäkerhet	(K)	 m/s2
1,5
Hammar-/borrposition
Bullernivå	(Lpa
)	 dB(A)	 93
Ljudeffekt (Lwa
)	 dB(A)	 107
Osäkerhet	(K)	 dB(A)	 3
Skakas	 m/s2
	 10,61
Osäkerhet	(K)	 m/s2
1,5
2 Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet	som	står	på	baksidan	
av	den	här	instruktionsboken	har	uppmätts	enligt	
ett	standardiserat	test	i	enlighet	med	EN	60745;	
detta	värde	kan	användas	för	att	jämföra	
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig	uppskattning	av	hur	stor	vibration	
användaren	utsätts	för	när	verktyget	används	
enligt det avsedda syftet
-		 om	verktyget	används	på	ett	annat	än	det	
avsedda	syftet	eller	med	fel	eller	dåligt	
underhållna	tillbehör	kan	detta	drastiskt	öka	
vibrationsnivån
-		 när	verktyget	stängs	av	eller	är	på	men	inte	
används,	kan	detta	avsevärt	minska	
vibrationsnivån
Skydda	dig	mot	vibration	genom	att	underhålla	
verktyget	och	dess	tillbehör,	hålla	händerna	
varma	och	styra	upp	ditt	arbetssätt
BESKRIVNINg (fIg. A)
Borrhammaren har konstruerats för borrning av
hål	i	trä,	stål	och	mursten.	Maskinen	kan	även	
användas	som	brytningshammare	i	kombination	
med	SDS-mejseln.
1. Strömbrytare
	 2.	 Omkopplare	för	borrval
	 3.	 Spak	för	hammarval
4. Chuck
	 5.	 Låshylsa
	 6.	 Huvudhandtag
	 7.	 Hjälphandtag
	 8.	 Djupstopp
	 9.	 Smörjställe
	10.	 Kolborsthållare
MOnTERIng
4
Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
vägguttaget.
Montering och borttagning av tillbehöret
(nyckellös chuck) (fig. B)
2
Använd inte nötta eller skadade borrbits
eller mejslar. Skärp eller byt snarast
nötta borrbits eller mejslar.
Montering
●	 Häll	på	några	droppar	olja	på	tillbehörets	axel.
●	 Skjut	låshylsan	(5)	bakåt.
●	 Stick	in	tillbehöret	i	chucken	(4).
●	 Säkra	tillbehöret	genom	att	vrida	det	moturs	
tills	det	låses	på	plats.
●	 Frigör	låshylsan	(5).
Borttagning
●	 Skjut	låshylsan	(5)	bakåt.
●	 Ta	bort	tillbehöret	från	chucken	(4).
●	 Frigör	låshylsan	(5).
Montering och borttagning av hjälphandtaget
(fig. C)
Montering
●	 Lossa	hjälphandtaget	(7)	genom	att	vrida	
det moturs.
●	 Montera	hjälphandtaget	(7)	genom	att	föra	
det över chucken (4).
●	 Vrid	hjälphandtaget	(7)	till	önskat	läge.
●	 Dra	fast	hjälphandtaget	(7)	genom	att	vrida	
det medurs.
Page: 33
34
SV
Borttagning
●	 Lossa	hjälphandtaget	(7)	genom	att	vrida	
det moturs.
●	 Ta	bort	hjälphandtaget	(7).
●	 Dra	fast	hjälphandtaget	(7)	genom	att	vrida	
det medurs.
Montering och borttagning av djupstoppet
(fig. C)
Montering
●	 Lossa	hjälphandtaget	(7)	genom	att	vrida	
det moturs.
●	 Sätt	in	djupstoppet	(8)	genom	hålet	
i	hjälphandtaget	(7).
●	 Ställ	in	djupstoppet	(8)	i	önskat	läge.
●	 Dra	fast	hjälphandtaget	(7)	genom	att	vrida	
det medurs.
Borttagning
●	 Lossa	hjälphandtaget	(7)	genom	att	vrida	
det moturs.
●	 Ta	bort	djupstoppet	(8).
●	 Dra	fast	hjälphandtaget	(7)	genom	att	vrida	
det medurs.
Montering och borttagning av dammsamlaren
(fig. D)
Dammsamlaren	hindrar	damm	från	att	komma	in	
i maskinen vid borrning i tak.
2
Byt omedelbart ut en skadad
dammsamlare.
Montering
●	 Om	så	behövs,	ta	bort	tillbehöret	från	chucken	
(4).
●	 Skjut	dammsamlaren	(15)	över	axeln	på	
tillbehöret.
●	 Stick	in	tillbehöret	med	dammsamlaren	(15)	
i chucken (4).
Borttagning
●	 Ta	bort	tillbehöret	med	dammsamlaren	(15)	
från	chucken	(4).
●	 Ta	bort	dammsamlaren	(15)	från	tillbehöret.
AnVÄnDnIng
Starta och stänga av (fig. A)
●	 For	att	starta	maskinen,	tryck	på	strömbrytaren	
(1).
●	 For	att	stänga	av	maskinen,	släpp	
strömbrytaren (1).
Inställning av driftläget (fig. A & E)
Omkopplaren	för	borrval	och	spaken	för	
hammarval	måste	ställas	in	enligt	det	erfordrade	
driftläget.	Se	tabellen	nedan	för	inställning	av	
önskat	driftläge.
Inställning (fig. E) Driftläge
A	 Brytningshammare	/	mejsel
B Borrhammare
C Borr
●	 Vrid	omkopplaren	för	borrval	(2)	och	spaken	
för	hammarval	(3)	till	önskade	lägen.
Tips för bästa användning
●	 Spänn	fast	arbetsstycket.	Använd	ett	
fastspänningsdon	för	mindre	arbetsstycken.
●	 Håll	maskinen	med	ett	fast	grepp	i	handtaget.
●	 Ställ	in	driftläge.
●	 Starta	maskinen.
●	 Utöva	inte	för	stort	tryck	på	maskinen.	
Låt	maskinen	göra	arbetet.
●	 Stäng	av	maskinen	och	vänta	tills	den	stannat	
helt	innan	du	sätter	ner	maskinen.
REngÖRIng OCH UnDERHÅLL
4
Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
nätkontakten ur vägguttaget.
●	 Rengör	höljet	regelbundet	med	en	mjuk	trasa.
●	 Se	till	att	ventilationshålen	är	fria	från	damm	
och	smuts.	Använd	vid	behov	en	mjuk,	fuktig	
trasa	för	att	ta	bort	damm	och	smuts	från	
ventilationshålen.
Smörjning (fig. A)
●	 Fetta	regelbundet	in	axeln	som	tillbehören	
måste	föras	in	i.
●	 Kontrollera	regelbundet	fettnivån	inuti	
maskinen:
- Ta	bort	locket	från	smörjstället	(9)	med	en	
skruvmejsel.
- Ta	bort	locket	från	smörjstället	(9).
- Om	så	behövs,	tryck	in	lite	fett	i	smörjstället	(9).
- Sätt	tillbaka	locket	på	smörjstället	(9).
- Sätt	tillbaka	locket	på	smörjstället	(9)	med	
en skruvmejsel.
Kontroll och byte av kolborstarna (fig. A)
Kolborstarna	måste	kontrolleras	regelbundet.	
Om	kolborstarna	är	slitna	kommer	maskinen	att	
gå	ojämnt.

Question & answers

There are no questions about the Ferm HDM1014 yet.

Ask a question about the Ferm HDM1014

Have a question about the Ferm HDM1014 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm HDM1014. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm HDM1014 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.