Ferm FCO-1006N manual

View a manual of the Ferm FCO-1006N below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Kompressor
  • Model/name: FCO-1006N
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Ryska, Norska, Finska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 16
36 Ferm
Se till att kompressorn transporteras i rätt
position, vänd den inte upp och ned och
lyft inte med krokar eller rep (fig. 5-6).
Starta
• Kontrollera om nätspänningen motsvarar vär-
det som anges på den elektriska märkplåten
(fig. 10), tillåten avvikelse ska vara inom 5 %.
• Vrid knappen som sitter på den övre delen till
läget ”0” enligt tryckregulatortypen som är
monterad på enheten (fig. 11).
• Stoppa in stickkontakten i nätuttaget (fig. 9)
och starta kompressorn genom att vrid
knappen på tryckregulator till läget ”I”.
Kompressorns drift är helt automatisk.
Tryckregulatorn stoppar kompressorn när
maxvärdet uppnås och startar den igen när
trycket sjunker under minimivärdet. Normalt så
är tryckskillnaden ungefär 2 bar/29 psi mellan
maxvärdet och minimivärdet. Till exempel -
Kompressorn stannar när den når 8 bar (116
psi) (det är det maximala arbetstrycket) och
startar automatiskt igen när trycket i tanken
sjunker till 6 bar (87 psi).
Topp/cylinder/transmissionsdelar kan
uppnå höga temperaturer, var försiktig
vid arbete i närheten av delarna och rör
inte dessa för att undvika brännskador
(fig. 12-13).
Justera arbetstrycket
Fig. 14
Det är inte nödvändigt att kontinuerligt använda
maximalt arbetstryck, tryckluftsverktyg behöver
ofta inte så högt tryck. För kompressorer
utrustade med en tryckreduceringsventil är det
nödvändigt att ställa in rätt arbetstryck.
Det går att ställa in arbetstrycket med hjälp av
vridknappen på reduceringsventilen.
• Genom att vrida medurs så höjs trycket.
• Genom att vrida moturs så sänks trycket.
Inställt tryck kan låsas genom att vrida ringen
under vridknappen i motsatt riktning mot vrid-
knappen och på så vis låsa vridknappen. Inställt
tryck visas på reduceringsventilens manometer.
4. UNDERHÅLL
Se till att kontakten har tagits ur
eluttaget innan du utför
underhållsverksamheter på motorn.
Maskinerna har tillverkats för att fungera under
en lång period med minsta möjliga underhåll. För
att maskinen kontinuerligt ska fungera
tillfredsställande måste den skötas och rengöras
på rätt sätt. Innan du försöker reparera kom-
pressorn på något sätt som helst, kontrollera att:
• Huvudbrytaren är i läget ”0”.
• Tryckregulatorn och strömbrytarna på
kopplingspanelen är avstängda i läget ”0”.
• Tryckluftstanken är helt tom.
Rengöring
Rengör utsidan på maskinen regelbundet med en
mjuk trasa, företrädesvis efter varje användning.
Håll ventilationsöppningarna fria från damm och
smuts. Om smutsen inte lossnar lätt, använd en
mjuk trasa fuktad med tvållösning. Använd aldrig
lösningsmedel såsom bensin, alkohol, ammoniak
etc. Dessa lösningsmedel kan skada plastdelarna.
Förlust av lufttryck
• Kan orsakas av en dålig tätad koppling.
• Kontrollera alla anslutningar genom att
blöta dem med tvål och vatten.
Kompressorn fungerar men komprimerar inte
Fig. 19
• Kan orsakas av ventilerna (C-C2) eller en
trasig packning (B1-B2).
• Byt ut den skadade delen.
Kompressorn startar inte
Om kompressorn är svår att starta, kontrollera:
• om nätspänningen motsvarar värdet som
anges på märkplåten (fig. 10).
• om elektriska förlängningskablar används som
har en felaktig ledare eller längd.
• om omgivningsmiljön är för kall (under 0°C).
• om det finns elektricitet (stickkontakt ordentligt
ansluten, termomagnetisk säkring är hel).
Kompressorn stänger inte av
Tankens säkerhetsventil aktiveras om
kompressorn inte stannar när maximalt tryck
uppnås.
Kontakta närmaste auktoriserad Support Service
för reparation.
Smörjning
Det rekommenderas att sugfiltret monteras isär
var 50:e drifttimme och att filterelementet rengörs
med tryckluft (fig. 15). Det rekommenderas att
filterelementet byts ut minst en gång per år om
kompressorn arbetar i en ren omgivning; oftare
om omgivningen där kompressorn står är
S
Ferm 17
• Of de spanning op het net overeenkomt met
die op het plaatje met gegevens (fig.10)
• Of er geen verlengsnoeren worden gebruikt
met een te kleine diameter of te grote lengte.
• Of de omgevingstemperatuur niet te laag is
(lager dan 0°C).
• Of de netvoeding intact is (stekker goed
aangesloten, magnetothermisch, zekeringen
niet stuk).
De compressor stopt niet
Als de compressor niet stopt wanneer de
maximum druk bereikt wordt treedt de
veiligheidsklep in werking. Het is nodig contact op
te nemen met de dichtstbijzijnde geautoriseerde
onderhoudsdienst voor de reparatie.
Reinigen
Reinig de machinebehuizing regelmatig met een
zachte doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik.
Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek be-
vochtigd met zeepwater. Gebruik geen oplosmid-
delen als benzine, alcohol, ammonia, etc. Derge-
lijke stoffen beschadigen de kunststof onderdelen.
Smering
Het is aan te raden elke 50 werkuren het
aanzuigfilter te demonteren en het filterelement
schoon te maken door middel van perslucht (fig.
15). Één maal per jaar dient het luchtfilterelement
te worden vervangen als de compressor in een
schone omgeving werkt; en vaker als de
omgeving waarin de compressor staat erg stoffig
is. De compressor produceert condenswater dat
zich verzamelt in de tank. Het is nodig het
condenswater na het beeindigen van de werk-
zaamheden af te tappen d.m.v het aftapkraantje
(14). Opletten als er de druk in de tank hoog is,
het water zou er met veel kracht uit kunnen
komen. Aangeraden druk is 1-2 bar max.
Storingen
Wanneer er zich een storing voordoet,
bijvoorbeeld bij slijtage van een onderdeel, neem
dan contact op met het onderhoudsadres op de
garantiekaart. Achter in deze handleiding ziet u
een opengewerkte afbeelding van de onderdelen
die besteld kunnen worden.
Milieu
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt
de machine in een stevige verpakking geleverd.
De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van
recyclebaar materiaal. Maak daarom gebruik van
de mogelijkheid om de verpakking te recyclen.
Defecte en/of afgedankte elektrische of
elektronische gereedschappen dienen
ter verwerking te worden aangeboden
aan een daarvoor verantwoordelijke
instantie.
Garantie
Lees voor de garantievoorwaarden de
bijgevoegde garantiekaart.
NL
Page: 17
Ferm 35
• Barn och djur ska hållas på långt avstånd från
maskinens arbetsområde.
• Om du använder kompressorn för att
sprutlackera:
a) Arbeta inte i stängda utrymmen eller nära
öppen låga.
b) Säkerställ att utrymmet där du ska arbeta
har ventilation avsett för detta.
c) Skydda näsa och mun med skyddsmask
avsedd för detta ändamål (fig. 21).
• Använd inte kompressorn om elkabeln eller
stickkontakten är skadad, instruera en
auktoriserad Support Service att byta ut dem
mot originaldelar.
• Om kompressorn är placerad på ett underlag
som är högre upp än golvet så ska underlaget
säkras så att kompressorn inte kan falla ned
under drift.
• För att undvika personskador och skador på
kompressorn ska inte föremål eller dina
händer placeras på skyddskåporna.
• För att förhindra allvarliga skador får inte
kompressorn användas som ett trubbigt
redskap mot personer, föremål eller djur.
• Dra alltid ut stickkontakten ur nätuttaget när
kompressorn inte används.
• Se alltid till att tryckluftslangar används för
tryckluft vilka kännetecknas av ett maximalt
tryck som är anpassat till kompressorn. Försök
inte reparera slangen om den är skadad.
Elektrisk säkerhet
Jordningsföreskrifter
När kompressorn används måste den vara jordad
för att skydda användaren mot elstötar.
Kompressorn är utrustad med en tvåledarkabel
plus en jordledare. Elektrisk anslutning ska göras
av en kvalificerad tekniker. Vår rekommendation
är att kompressorn aldrig monteras isär eller att
andra anslutningar görs till tryckregulatorn.
Reparationer ska utföras av auktoriserad Support
Service eller annan kvalificerad verkstad.
Glöm aldrig att jordledaren är den gröna
eller gulgröna ledaren. Anslut aldrig
denna ledare till ett belastat uttag.
Kontrollera att jordkabeln är ansluten innan du
byter ut elkabelns stickkontakt. Om du är
tveksam, låt en kvalificerad elektriker kontrollera
jordningen.
Förlängningskabel
Långa framledningar, förlängningar, kabeltrummor
och liknande orsakar spänningsfall och kan göra
så att motorn inte startar. Trögheten medför att
det blir svårt att starta vid låga temperaturer
under fryspunkten (0°C). Använd endast
förlängningskabel med stickkontakt och jord,
aldrig en skadad eller platt förlängningskabel.
Kontrollera att förlängningskabeln är i gott skick.
För den här maskinen ska förlängningskabeln ha
ett tvärsnitt på minst 2,5 mm2
(gäller för längder
upp till max 20 meter). Rulla alltid ut kabeln helt
innan den används.
Elektrisk anslutning
Kontrollera alltid att motorns inspänning motsvarar
nätspänningen på märkplåten.
Kompressorn är försedd med en elkabel och en
tvåpolig stickkontakt + jord. Det är viktigt att
kompressorn ansluts till ett jordat nätuttag. (Fig. 9)
Använd aldrig jordledaren istället för
neutralen (nolledare). Jordning ska
utföras i enlighet med olycksföre-
byggande åtgärder.
3. ANVÄNDNING
Endast för hemmabruk .
Obs: Informationen i den här manualen har
skrivits för att hjälpa operatören att använda och
utföra underhåll på denna kompressor. Vissa
bilder i manualen visar delar som kan skilja sig
från delarna på din kompressor.
Installation
När du har tagit ut kompressorn ur emballaget
(fig.1) och kontrollerat att den är i perfekt skick
och konstaterat att inga skador har inträffat under
transporten, ska följande åtgärder utföras: Om
dessa inte redan är monterade, monterar du på
gummifötterna och hjulen vid tanken enligt
instruktionerna i fig.2. Placera kompressorn på ett
plant underlag eller vid en maximal lutning på 10°
(fig.3) i ett välventilerat utrymme skyddat från
miljöpåverkan och inte i explosiva miljöer. Om
underlaget lutar och är jämnt är det viktigt att du
ser till att kompressorn inte flyttar sig under
användning. Om underlaget är en bräda eller en
hylla i en bokhylla är det viktigt att du kontrollerar
att den är ordentligt fastsatt.
För ordentlig ventilation och effektiv kylning är det
viktigt att kompressorn är placerad minst 1 m från
väggen (fig. 4).
S
18 Ferm
COMPRESSEUR
Les chiffres du texte suivant correspondent
aux illustrations page 2 - 3.
Lisez attentivement ce mode d’emploi
avant la mise en service de l’appareil.
Familiarisez-vous avec le
fonctionnement et la manipulation de
l’appareil. Entretenez l’appareil
conformément aux instructions, afin qu’il
fonctionne parfaitement à chaque
utilisation. Ce mode d’emploi et toute
documentation relative à l’appareil
doivent être conservés près de celui-ci.
Contenus
1. Données de l'appareil
2. Règles de sécurité
3. Utilisation
4. Entretien
1. DONNÉES DE L'APPAREIL
Spécifications techniques
Le bruit de l'appareil varie de 1 à 10 dB(A) selon
l'environnement dans lequel le compresseur est
placé.
Informations concernant le produit
Fig. A
1. Couvercle
2. Poignée
3. Interrupteur
4. Arrêt automatique
5. Régulateur de pression
6. Raccord rapide (sortie)
7. Manomètre (régulateur de pression)
8. Manomètre (réservoir)
9. Soupape de sécurité
10.Conduite sous pression
11.Bouchon de vidange
2. RÈGLES DE SÉCURITÉ
Explication des symboles
Indique un risque de blessures, un
danger mortel ou un risque d’endomma-
gement de l’outil en cas du non-respect
des consignes de ce mode d’emploi.
Indique un risque de décharges
électriques.
Attention: le compresseur est
susceptible de redemarrer
automatiquement en cas de black-out et
retablissement successif de la tension
Utiliser un dispositif de protection de
l’ouie.
Niveau de puissance sonore
Règles de sécurité spéciales
• Avertissement ! Le compresseur ne peut être
utilisé que dans des endroits appropriés (avec
une bonne ventilation et par des températures
de +5°C à +40°C).
• Pour assurer un bon fonctionnement à long
terme, il est recommandé de faire fonctionner
le compresseur sous une charge de 70% au
maximum sur une heure.
• Avant de dévisser tout branchement connecté
au réservoir, contrôlez que celui-ci est
entièrement décompressé.
• Il est interdit de percer des trous dans le
réservoir, d'y faire des soudure, ou de le
déformer exprès.
• Retirez toujours la fiche de la prise avant
d'agir sur le compresseur de quelle façon que
ce soit.
• Ne dirigez jamais un jet d'eau ni un jet de
matière inflammable sur le compresseur.
• Ne placez aucun objet inflammable à
proximité du compresseur.
• Pendant que l'appareil n'est pas en usage,
mettez le régulateur de pression sur "0".
• Ne dirigez jamais le jet d'air comprimé sur une
Voltage 230 V~
Fréquence 50 Hz
Puissance 1.5 CV (1100 W)
Ralenti 3400/min
Classe IP IP 20
Contenu du réservoir 6litre
Entrée d'air 180 l/min
Pression de sortie max 8.0 Bar
Poids 12.0 kg
Niveau de puissance sonore 97.0 dB (A)
F
Page: 27
Ferm 63
02 Ferm
2
1
10
11
9
6
5
7
8
4
3
Fig.A
DECLARATION OF CONFORMITY
FCO-1006N Compressor
(GB) We declare under our sole responsibility that this
product is in conformity and accordance with the
following standards and regulations:
(D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses
Produkt den folgenden Standards und Vorschriften
entspricht:
(NL) Wij verklaren onder onze volledige
verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in
overeenstemming is met, de volgende standaarden en
reguleringen:
(F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce
produit est conforme aux standards et directives
suivants:
(E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que este producto cumple con las siguientes normas y
estándares de funcionamiento:
(P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este
produto está em conformidade e cumpre as normas e
regulamentações que se seguem:
(I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo
prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti
seguenti:
(S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt
uppfyller och följer följande standarder och
bestämmelser:
(FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että
tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
(N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet
er i samsvar med følgende standarder og regler:
(DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende standarder og
bestemmelser:
(H) Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a
termék teljes mértékben megfelel az alábbi
szabványoknak és előírásoknak:
(CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento
výrobek v souladu s následujícími standardy a
normami:
(SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento
výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a
predpismi:
(SLO) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v
skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter
predpisom:
(PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten
produkt spełnia wymogi zawarte w następujących
normach i przepisach:
(LT) Prisiimdami visą atsakomybę deklaruojame, kad šis
gaminys atitinka žemiau paminėtus standartus arba
nuostatus:
(LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā
un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
(EST) Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on
vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja
määrustega:
(RO) Declarăm prin aceasta cu răspunderea deplină că
produsul acesta este în conformitate cu următoarele
standarde sau directive:
(HR) Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoπÊu da je strojem
ukladan sa slijedeÊim standardima ili standardiziranim
dokumentima i u skladu sa odredbama:
(SB) Izjavljujemo pod iskljuãivom odgovornoπ u da je ovaj
proizvod usaglaπen i saobrazan sa sledeçim
standardima i propisima:
(RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное
изделие соответствует следующим стандартам и
нормам:
(UA) На свою власну відповідальність заявляємо, що
дане обладнання відповідає наступним стандартам і
нормативам:
(GR) ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓ›
Î·È ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÙ˘·:
EN1012-1, EN60204-1, EN60335-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3
98/37/EC (UNTIL 28-12-2009), 2006/42/EC (FROM 29-12-2009),
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2000/14/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
Zwolle, 01-11-2009
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the product
specification without prior notice.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands

Question & answers

There are no questions about the Ferm FCO-1006N yet.

Ask a question about the Ferm FCO-1006N

Have a question about the Ferm FCO-1006N but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm FCO-1006N. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm FCO-1006N as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.