Ferm ESM1009 manual

View a manual of the Ferm ESM1009 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Slipmaskin
  • Model/name: ESM1009
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Danska, Ryska, Norska, Finska, Ungerska, Ukrainare, Portugis, Polska, Rumänska, Slovakien, Slovenska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 26
27
SV
EXCENTERSLIPMASKIN
ESM1009
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en
av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår
filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
Säkerhetsvarningar
1
	 VARNING
Läs de medföljande
säkerhetsvarningarna, de
tillkommande säkerhetsvarningarna
och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
Följande symboler används i bruksanvisningen
eller på produkten:
1
	
Läs igenom bruksanvisningen.
2
	
Risk för personskada.
3
	
Risk för elstöt.
4
	 Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll.
5
	 Använd skyddsglasögon.
Använd hörselskydd.
A
	
Använd skyddsmask.
7
	
Dubbelisolerad.
8
	 Släng inte produkten i olämpliga
behållare.
9
	 Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder
i EU-direktiven.
Ytterligare säkerhetsvarningar för
excenterslipmaskiner
2
	 Kontakt med eller inandning av damm
som bildats vid användning (på t.ex.
mönjemålade ytor, trä och metall) kan
äventyra din hälsa och även de
kringståendes. Bär alltid lämplig
skyddsutrustning, som t.ex. munskydd.
Använd alltid lämplig dammsugning vid
användning.
●	 Arbeta inte med material som innehåller asbest.
Asbest betraktas som cancerframkallande.
●	 Använd inte maskinen för slipning av
arbetsstycken av magnesium.
●	 Använd skyddsglasögon. Använd hörselskydd.
Om nödvändigt, använd andra
skyddsanordningar, som skyddshandskar,
skyddsskor, etc.
●	 Håll maskinen i den isolerade greppytan där
tillbehöret kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller nätkablar. Om tillbehöret kommer
i kontakt med spänningsförande ledning, kan
de exponerade metalldelarna på maskinen
också bli spänningsförande. Risk för elstöt.
●	 Var mycket försiktig vid slipning av målade ytor.
●	 Före användning, ta bort alla spikar och andra
metallföremål från arbetsstycket.
●	 Se till att arbetsstycket har korrekt stöd eller
fäste.
●	 Använd bara slippapper som lämpar sig för
användning tillsammans med maskinen.
●	 Använd bara slippapper med korrekta mått.
Se till att slippappret är korrekt fastsatt.
●	 Undersök slippappret före varje användning.
Använd inte slippapper som är nött på grund
av långvarig användning.
●	 Placera aldrig maskinen på ett bord eller en
arbetsbänk innan den stängts av.
Elektrisk säkerhet
3
	 Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
●	 Använd inte maskinen om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad.
Page: 27
28
SV
●	 Använd endast förlängningskablar som är
lämpliga för maskinens nominella effekt, minst
1,5 mm2
tjocka. Om förlängningskabel på
trumma används måste kabeln alltid rullas ut
helt.
TEKNISKA DATA
	ESM1009
Nätspänning	 V~	 230
Nätfrekvens	 Hz	 50
Ineffekt	 W	 480
Obelastad hastighet	 min–1
	 4.000 - 14.000
Skyddsklass	 	 IP 20
Vikt	 kg	 2,0
BULLER OCH VIBRATIONER
	ESM1009
Bullernivå (Lpa
)	 dB(A)	79
Ljudeffekt (Lwa
)	 dB(A)	 90
Osäkerhet (K)	 dB(A)	 3
Skakas	m/s2
	3,52
Osäkerhet (K)	 m/s2
	1,5
2
	
Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
-	 om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
-	 när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
BESKRIVNING (fig. A)
Excenterslipmaskinen har konstruerats för slipning
av trä, metall, plast och målade ytor.
	1.	Strömbrytare
	 2.	 Dammpåsen
	 3.	 Ratt för hastighetsjustering
	4.	Slipdyna
	 5.	 Huvudhandtag
	 6.	 Hjälphandtag
	 7.	 Anslutning för dammpåse
MONTERING
4
	 Innan montering ska du alltid stänga
av maskinen och dra ut nätkontakten
ur vägguttaget.
Montering och borttagning av slippappret
(fig. B)
Montering
●	 Fäst slippappret (8) med lämplig kornstorlek
på slipdynan (4). Kontrollera att perforeringen
på slippappret (8) överensstämmer med
perforeringen på slipdynan (4).
-	 Använd ett grovt slippapper (kornstorlek 50)
för slipning av skrovliga, ojämna ytor.
-	 Använd ett medelgrovt slippapper
(kornstorlek 80) för borttagning av de
återstående reporna från det grova
slippappret.
-	 Använd ett fint slippapper (kornstorlek 120)
för färdigslipning av ytorna.
Borttagning
●	 Ta bort slippappret (8) från slipdynan (4).
ANVÄNDNING
Starta och stänga av (fig. A)
●	 For att starta maskinen, tryck på strömbrytaren
(1).
●	 For att stänga av det kontinuerliga läget, tryck
en gång till på strömbrytaren (1).
Inställning av hastigheten (fig. A)
Ratten för hastighetsjustering används till att ställa
in hastigheten. Ratten för hastighetsjustering kan
ställas in på 6 lägen. Den idealiska hastigheten
beror på erfordrad kornstorlek och på det material
som ska bearbetas.
2
	
Ställ inte in hastigheten vid användning.
Page: 28
29
SV
●	 Ställ in ratten för hastighetsjustering (3)
i önskat läge.
-	 För hårda material, använd slippapper med
fin kornstorlek och välj en lägre hastighet.
-	 För mjuka material, använd slippapper med
grov kornstorlek och välj en högre hastighet.
Dammutsugning (fig. C)
●	 För in dammpåsen (9) i anslutningen för
dammpåsen (7).
●	 Vrid dammpåsen (9) medurs tills den låses
på plats.
Tips för bästa användning
●	 Spänn fast arbetsstycket.
●	 Håll maskinen med båda händerna.
●	 Starta maskinen.
●	 Placera slipdynan med slippappret på
arbetsytan.
●	 Flytta maskinen långsamt över arbetsytan,
samtidigt som slipdynan trycks mot arbetsytan
med stadig hand.
●	 Utöva inte för stort tryck på maskinen.
Låt maskinen göra arbetet.
●	 Stäng av maskinen och vänta tills den stannat
helt innan du sätter ner maskinen.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
4
	 Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
nätkontakten ur vägguttaget.
●	 Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
●	 Se till att ventilationshålen är fria från damm
och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig
trasa för att ta bort damm och smuts från
ventilationshålen.
●	 Rengör slipdynan regelbundet för att undvika
onoggrannhet vid användning.
Byte av slippappret (fig. B)
●	 Ta bort det gamla slippappret (8) genom att
fortsätta enligt beskrivningen i avsnittet
„Montering och borttagning av slippappret“.
●	 Sätt fast ett nytt slippapper (8) genom att
fortsätta enligt beskrivningen i avsnittet
„Montering och borttagning av slippappret“.
Byte av slipdynan (fig. D)
Om slipdynan är nött måste den bytas ut.
●	 Ta bort slippappret om så behövs.
●	 Lossa skruvarna (10) från slipdynan (4).
●	 Ta bort den gamla slipdynan (4).
●	 Montera den nya slipdynan (4).
●	 Dra fast skruvarna (10) till slipdynan (4).
Garanti
Se de medföljande garantivillkoren.
Miljö
Bortskaffning
8
Produkten, tillbehören och förpackningen måste
sorteras för miljövänlig återvinning.
Endast för EU-länder
Släng inte elverktyg i hushållsavfallet. Enligt det
europeiska WEEE-direktivet 2002/96/EG för avfall
från elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning nationellt ska elverktyg som inte längre
kan användas samlas in separat och kasseras
på ett miljövänligt sätt.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras
utan förvarning.

Question & answers

There are no questions about the Ferm ESM1009 yet.

Ask a question about the Ferm ESM1009

Have a question about the Ferm ESM1009 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm ESM1009. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm ESM1009 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.