Ferm EFM1001 manual

View a manual of the Ferm EFM1001 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Slipmaskin
  • Model/name: EFM1001
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 34
SV
35
Ferm
ElEKTrISK FIl
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en
av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår filosofi
ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidorna 2-3
Läs noga igenom denna bruksanvisning
innan du börjar använda maskinen. Gör
dig bekant hur den fungerar och sköts.
Underhåll maskinen enligt anvis-ning-
arna så att den alltid fungerar felfritt.
Bruksanvisning och tillhörande
dokumentation ska förvaras i närheten
av maskinen.
innehåll
1. Maskindata
2. Säkerhetsinstruktioner
3. Funktion
4. Service & underhåll
1. Maskindata
Teksnika data
Spänning 230-240 V~
Frekvens 50 Hz
Effektförbrukning 400 W
Bandputshastighet utan laddnin 1070-1650 m/min
Bandputsstorlek 455x8 / 455x13 mm
Vikt 1,32 kg
Lpa (bullernivå) 82+3 dB(A)
Lwa (ljudeffektnivå) 93+3 dB(A)
Vibrationsvärde 3,8 m/s2
K=1,5 m/s2
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
•	 om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
•	 när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att
underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla
händerna varma och styra upp ditt arbetssätt
Produktbeskrivning
Fig. A
Slipmaskinen är konstruerad för slipning av trä,
plast, spackel och målade ytor.
1. Till/Från brytare
2. Frigörningsknapp
3. Främre handtag
4. Bred arm
5. Spak för bandspänning
6. Vred för bandstyrning
7. Hastighetsinställning
8. Dammpåse
9. Smal arm
10. Vinklad arm
Paketets innehåll
1 Elektrisk fil
1 Bred arm
1 Smal arm
1 Vinklad arm
12 Sandputsband
1 Damminsamlingspåse
1 Instruktionsbok
1 Säkerhetsinstruktioner
1 Garantibevis
Kontrollera maskinen, lösa delar och tillbehör så
att de inte skadats vid transport.
2. Säkerhetsinstruktioner
Symbolernas betydelse
Anger att det föreligger risk för
personskador, livsfara eller risk för
skador på maskinen om instruktionerna i
denna bruksanvisning inte efterlevs.
Page: 35
SV
36 Ferm
Anger risk för elektrisk stöt.
Använd skyddsglasögon.
Använd hörselskydd.
Speciella säkerhetsföreskrifter
Håll maskinen i den isolerade greppytan där
tillbehöret kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller nätkablar. Om tillbehöret kommer i
kontakt med spänningsförande ledning, kan de
exponerade metalldelarna på maskinen också bli
spänningsförande. Risk för elstöt.
•	 Använd alltid hörselskydd och ansiktsmask vid
arbete med bandputsmaskinen.
•	 Observera att maskinen inte är avsedd för
våtslipning.
•	 Kontrollera före anslutning till elnätet att
verktygets strömbrytare är frånslagen.
•	 Se noga till att elsladden inte kommer nära
verktygets rörliga delar.
•	 Använd skyddsglasögon. Detta är särskilt
viktigt vid slipning ovanför ert ansikte.
•	 Anbringa inte för stort tryck på maskinen, detta
fördröjer enbart slutresultatet.
Kontakt med eller inandning av damm
som uppstår under slipningen (t.ex. ytor
målade med blyfärg, trä och metall) kan
vara skadligt för användaren och
personer i närheten. Använd alltid
lämplig skyddsutrustning, t.ex. en
ansiktsmask, och dammpåsen när du
slipar.
Stann na omedelbart maskinen när:
•	 Kollektorns borstar och kransar uppvisar
onormal gnistbildning.
•	 Elkabel eller kontakter uppvisar någon som
helst defekt, t ex skadad isolering.
•	 Strömbrytaren inte fungerar som den ska.
•	 Rökig eller dålig lukt indikerar bränd isolering.
Elektrisk säkerhet
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta
alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i
samband med brandfara, fara för elektriska stötar
och kroppsskada. Läs förutom nedanstående
instruktioner även igenom bladet med
säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.
Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Maskin klass II – dubbel isolering, jordad
kontakt behövs ej.
Byta ut kablar eller stickkontakter
Om nätkabeln skadas, måste den bytas ut mot en
speciell nätkabel som finns hos tillverkaren eller
tillverkarens kundservice. Släng gamla kablar eller
stickkontakter meddetsamma efter det att du har
bytt ut dem mot nya.
Det är farligt att sticka in stickkontakten av en lös
sladd i ett uttag.
Vid användning av förlängnings kablar
Använd uteslutande en godkänd
förlängningskabel som är lämplig för maskinens
effekt. Ledarna måste ha en diameter på minst 1,5
mm2
. Om förlängningskabeln sitter på en haspel,
rulla då ut den helt och hållet.
3. Funktion
Uppmärksamma alltid säkerhets-
instruktionerna och gällande föreskrifter.
Valav sandpapper
Grovt sandpapper används för att slipa ner det
mesta av ytmaterialet medan fint sandpapper
används till putsning och finish. Är ytan ojämn
slipas ytan först jämn med ett grovt sandpapper
och därefter slipas repor och andra spår efter det
grova sandpapperet bort med ett mediumgrovt
sandpapper. Den slutliga finishen erhålls sedan
med ett fint sandpapper.
Före montering av bandputsmaskinen
måste strömmen alltid kopplas bort.
Montering och bortmontering av sliparmarna
Fig. B + C
Bortmontering av sliparmen
•	 Ställ spaken för bandspänning (5) i position B.
•	 Lossa och avlägsna vredet för bandstyrningen
(6). Var försiktig! Tappa inte bort fjädern.
•	 Avlägsna fjädern (11).
•	 Avlägsna sliparmen (4).
Page: 36
SV
37
Ferm
Montering av sliparmen
•	 Placera fjädern (11) i monteringshålet.
•	 Positionera sliparmen (4).
•	 Spänn vredet för bandstyrningen (6) tills
sliparmen (4) är riktad parallellt med verktyget.
Sätta dit och ta bort slipbandet
Fig. C
Sätta dit slipbandet
•	 Ställ spaken för bandspänning (5) i position A.
•	 Se till att pilarna på insidan av slipbandet
pekar i samma riktning som pilen (15) på
maskinens hölje.
•	 Trä in slipbandet genom springan i höljet.
•	 Placera slipbandet över den bakre (14) och
främre (13) trissan.
•	 Ställ spaken för bandspänning (5) i position B.
Ställa in slipbandets styrning
Fig. D
•	 Stäng av maskinen
•	 Vrid på vredet för bandstyrning (6) ända tills
slipbandet löper rakt längs sliparmen (4)
Avlägsnande av slipbandet
Fig. C
•	 Ställ spaken för bandspänning (5) i position A.
•	 Avlägsna slipbandet från trissorna.
Sätta på och stänga av
Fig. G
•	 För att starta maskinen i kontinuerliga läget,
tryck in frigörningsknappen (2) och tryck
samtidigt på strömbrytaren (1).
•	 For att stänga av maskinen, tryck en gång till
på strömbrytaren (1).
inställning av hastigheten
Fig. F
Ratten för hastighetsjustering används till att ställa
in hastigheten. Ratten för hastighetsjustering kan
ställas in på 6 lägen. Den idealiska hastigheten
beror på erfordrad kornstorlek och på det material
som ska bearbetas.
Ställ inte in hastigheten vid användning.
•	 Ställ in ratten för hastighetsjustering (7) i
önskat läge.
•	För hårda material, använd ett slipband
med fin kornstorlek och välj en lägre
hastighet.
•	För mjuka material, använd ett slipband
med grov kornstorlek och välj en högre
hastighet.
•	 Efter att ha arbetat längre perioder med låg
hastighet ska du låta maskinen svalna genom
att köra den på tomgång på max. hastighet i
cirka 3 minuter.
Montering av dammpåse
Fig. E
En komplett dammpåse ingår. Sätt en vajer konsol
(inuti dammpåsen) in i adaptern av dammpåsen
(då den inte är monterad). Den bakre delen av
konsolen måste peka uppåt. Använd dammpåsen
för att samla upp damm som frigörs vid
sandpappring.
•	 Sätt på dammpåsen i dammuppsamlar
öppningen
•	 Töm dammpåsen regelbundet för att erhålla
en ordentligt dammutsugning.
Grepp
Två grepp, ett på framsidan och ett på baksidan
gör det läggare att använda sandputsmaskinen.
Genom att hålla maskinen med två händer har du
bättre kontroll över maskinen och risken att du
kommer i kontakt med rörliga delar minskar. Håll
alltid fast sandputsmaskinen med båda händerna.
Driftsinstruktioner
Försäkra dig om att maskinen har nått full
hastighet före den placeras på arbetsstycket.
Detta förhindrar att maskinen överbelastas.
Den breda armen är för allmänt bruk, för att göra
skåror och fogar. (Fig. H)
Den smala armen är för finare detaljer, för att
skära och forma. (Fig. I)
Den vinklade armen är för att bearbeta och slipa
mitt i arbetsstycken och i begränsade utrymmen
(A). Använd avsnitt B för böjda ytor. (Fig. J)
•	 Böj inte bandsandpappret
•	 Tryck inte för hårt på maskinen, detta kommer
endast att fördröja sandpappringen.
•	 Kontrollera regelbundet slipbandets skick. Byt
ut vid behov.
•	 Slipa alltid i den riktning som virket är ådrat.
Page: 37
SV
38 Ferm
4. Service & underhåll
Tillseatt maskinen inte är
spänningsförande när underhållsarbeten
utförs på de mekaniska delarna.
Denna maskin har konstruerats för att fungera
utan problem under lång tid och med minimalt
underhåll. Du förlänger dess livslängd genom att
regelbundet rengöra den och behandla den
fackmässigt.
Brister
Om maskinen inte skulle fungera kan
nedanstående möjliga orsaker och lämpliga
lösningar vara till hjälp:
1. Motorn överhettas
•	Ventilationshålen är igentäppta.
•	Rengör ventilationshålen.
•	Motorn är defekt.
•	Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset.
2. Verktyget startar inte
•	 Skadad	kabel	eller	kontakt.
•	Kontrollera och låt vid behov er
återförsäljare åtgärda felet.
•	Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset.
3. Dammet sugs inte upp
•	Sugöppningen är igentäppt.
•	Rengör sugöppningen.
Laktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och respektera gällande föreskrifter.
rengöring
Rengör regelbundet maskinhöljet med en mjuk
duk, helst efter varje användning. Håll
ventilationsspringan fri från damm och smuts.
Avlägsna hårt sittande smuts med en mjuk trasa
fuktad med tvålvatten. Använd inte lösningsmedel
som bensin, alkohol, ammoniak osv. Sådana
vätskor skadar plastdelarna.
Smörjning
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
fel
Om det till exempel uppstår något fel på en del på
grund av förslitning ska du sätta dig i förbindelse
med personerna på den serviceadress som anges
på garantikortet.
I bruksanvisningens sista del finns en utförlig
översikt över de delar som kan beställas.
Driftstörningar
För att förhindra transportskador levereras
maskinen i en solid förpackning. Förpackningen
består i stor utsträckning av återanvändningsbart
material. Använd dig alltså av möjligheten att
återanvända förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas
in enligt gällande miljöregler.
Garanti
Läs igenom garantivillkoren på det separat
bifogade garantikortet.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras
utan förvarning.

Question & answers

There are no questions about the Ferm EFM1001 yet.

Ask a question about the Ferm EFM1001

Have a question about the Ferm EFM1001 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm EFM1001. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm EFM1001 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.