Ferm DSM1009 manual

View a manual of the Ferm DSM1009 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Slipmaskin
  • Model/name: DSM1009
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Rumänska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 25
26
SV
9
	 Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder
i EU-direktiven.
Ytterligare säkerhetsvarningar för
deltaslipmaskiner
2
	 Kontakt med eller inandning av damm
som bildats vid användning (på t.ex.
mönjemålade ytor, trä och metall) kan
äventyra din hälsa och även de
kringståendes. Bär alltid lämplig
skyddsutrustning, som t.ex. munskydd.
Använd alltid lämplig dammsugning vid
användning.
●	 Arbeta inte med material som innehåller asbest.
Asbest betraktas som cancerframkallande.
●	 Använd inte maskinen för slipning av
arbetsstycken av magnesium.
●	 Använd skyddsglasögon. Använd hörselskydd.
Om nödvändigt, använd andra
skyddsanordningar, som skyddshandskar,
skyddsskor, etc.
●	 Håll maskinen i den isolerade greppytan där
tillbehöret kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller nätkablar. Om tillbehöret
kommer i kontakt med spänningsförande
ledning, kan de exponerade metalldelarna på
maskinen också bli spänningsförande.
Risk för elstöt.
●	 Var mycket försiktig vid slipning av målade ytor.
●	 Före användning, ta bort alla spikar och andra
metallföremål från arbetsstycket.
●	 Se till att arbetsstycket har korrekt stöd eller
fäste.
●	 Använd bara slippapper som lämpar sig för
användning tillsammans med maskinen.
●	 Använd bara slippapper med korrekta mått.
Se till att slippappret är korrekt fastsatt.
●	 Undersök slippappret före varje användning.
Använd inte slippapper som är nött på grund
av långvarig användning.
●	 Placera aldrig maskinen på ett bord eller en
arbetsbänk innan den stängts av.
Elektrisk säkerhet
3
	 Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
●	 Använd inte maskinen om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad.
●	 Använd endast förlängningskablar som är
lämpliga för maskinens nominella effekt, minst
1,5 mm2
tjocka. Om förlängningskabel på
trumma används måste kabeln alltid rullas ut
helt.
TEKNISKA DATA
	DSM1009
Nätspänning	 V~	 230
Nätfrekvens	 Hz	 50
Ineffekt	 W	 280
Obelastad hastighet	 min–1
	 6.000 - 10.000
Skyddsklass	 	 IP 20
Vikt	 kg	 1,2
BULLER OCH VIBRATIONER
	DSM1009
Bullernivå (Lpa
)	 dB(A)	79
Ljudeffekt (Lwa
)	 dB(A)	 90
Osäkerhet (K)	 dB(A)	 3
Skakas	m/s2
	5,6
Osäkerhet (K)	 m/s2
	1,5
2
	
Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
-	 om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
-	 när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
Page: 26
27
SV
BESKRIVNING (fig. A)
Deltaslipmaskinen har konstruerats för slipning
av trä, metall, plast och målade ytor.
	1.	Strömbrytare
	 2.	 Ratt för hastighetsjustering
	3.	Slipdyna
	 4.	 Handtag
	 5.	 Dammsugaranslutning
MONTERING
4
	 Innan montering ska du alltid stänga
av maskinen och dra ut nätkontakten
ur vägguttaget.
Montering och borttagning av slippappret
(fig. B)
Montering
●	 Fäst slippappret (6) med lämplig kornstorlek
på slipdynan (3). Kontrollera att perforeringen
på slippappret (6) överensstämmer med
perforeringen på slipdynan (3).
-	 Använd ett grovt slippapper (kornstorlek 50)
för slipning av skrovliga, ojämna ytor.
-	 Använd ett medelgrovt slippapper
(kornstorlek 80) för borttagning av de
återstående reporna från det grova
slippappret.
-	 Använd ett fint slippapper (kornstorlek 120)
för färdigslipning av ytorna.
Borttagning
●	 Ta bort slippappret (6) från slipdynan (3).
ANVÄNDNING
Starta och stänga av (fig. A)
●	 For att starta maskinen, skjut strömbrytaren (1)
framåt.
●	 For att stänga av maskinen,
skjut strömbrytaren (1) bakåt.
Inställning av hastigheten (fig. A)
Ratten för hastighetsjustering används till att ställa
in hastigheten. Ratten för hastighetsjustering kan
ställas in på 6 lägen. Den idealiska hastigheten
beror på erfordrad kornstorlek och på det material
som ska bearbetas.
2
	
Ställ inte in hastigheten vid användning.
●	 Ställ in ratten för hastighetsjustering (2)
i önskat läge.
-	 För hårda material, använd slippapper med
fin kornstorlek och välj en lägre hastighet.
-	 För mjuka material, använd slippapper med
grov kornstorlek och välj en högre hastighet.
Dammutsugning (fig. C)
●	 För in dammsugaradaptern (7) i dammsugar-
anslutningen (5).
●	 Anslut dammsugningsanordningens slang till
dammsugaradaptern (7).
Tips för bästa användning
●	 Spänn fast arbetsstycket.
●	 Håll maskinen med ett fast grepp i handtaget.
●	 Starta maskinen.
●	 Placera slipdynan med slippappret på
arbetsytan.
●	 Flytta maskinen långsamt över arbetsytan,
samtidigt som slipdynan trycks mot arbetsytan
med stadig hand.
●	 Utöva inte för stort tryck på maskinen.
Låt maskinen göra arbetet.
●	 Stäng av maskinen och vänta tills den stannat
helt innan du sätter ner maskinen.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
4
	 Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
nätkontakten ur vägguttaget.
●	 Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
●	 Se till att ventilationshålen är fria från damm
och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig
trasa för att ta bort damm och smuts från
ventilationshålen.
●	 Rengör slipdynan regelbundet för att undvika
onoggrannhet vid användning.
Byte av slippappret (fig. B)
●	 Ta bort det gamla slippappret (6) genom att
fortsätta enligt beskrivningen i avsnittet
„Montering och borttagning av slippappret“.
●	 Sätt fast ett nytt slippapper (6) genom att
fortsätta enligt beskrivningen i avsnittet
„Montering och borttagning av slippappret“.
Byte av slipdynan (fig. D)
Om slipdynan är nött måste den bytas ut.
●	 Ta bort slippappret om så behövs.
●	 Lossa skruvarna (8) från slipdynan (3).
●	 Ta bort den gamla slipdynan (3).
●	 Montera den nya slipdynan (3).
●	 Dra fast skruvarna (8) till slipdynan (3).
Page: 83
84
				 DECLARATION OF CONFORMITY
(GB)	
We declare under our sole responsibility that this product
is in conformity and accordance with the following
standards and regulations:
(DE) 	 
Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses
Produkt den folgenden Standards und Vorschriften
entspricht:
(NL) 	 
Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijk­­
heid
dat dit product voldoet aan, en in overeenstem­
ming is
met, de volgende standaarden en reguleringen:
(FR)	  
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce
produit est conforme aux standards et directives
suivants:
(ES) 	 
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto cumple con las siguientes normas y
estándares de funcionamiento:
(PT)	 
Declaramos por nossa total responsabilida-de que este
produto está em conformidade e cumpre as normas e
regulamentações que se seguem:
(IT) 	 
Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo
prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti
seguenti:
(SV)	 
Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt upp­
fyller
och följer följande standarder och bestämmelser:
(FI) 	 
Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että
tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
(NO)	 
Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i
samsvar med følgende standarder og regler:
(DA)	 
Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende standarder og
bestemmelser:
(HU)	 
Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a
termék teljes mértékben megfelel az alábbi
szabványoknak és előírásoknak:
(CS) 	 
Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento
výrobek v souladu s následujícími standardy a normami:
(SK) 	 
Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento
výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a
predpismi:
(SL)	 
S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skla­
du in da odgovarja naslednjim standardom terpredpisom:
(PL) 	 
Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt
spełnia wymogi zawarte w następujących normach i
przepisach:
(LT) 	 
Prisiimdami visą atsakomybę deklaruojame, kad šis
gaminys atitinka žemiau paminėtus standartus arba
nuostatus:
(LV) 	 
Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā
un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
(ET)	 
Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on vasta-
vuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:
(RO) 	 
Declarăm prin aceasta cu răspunderea deplină că
produsul acesta este în conformitate cu următoarele
standarde sau directive:
(HR)	 
Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoĻśu da je strojem
ukladan sa slijedeśim standardima ili standardiziranim
dokumentima i u skladu sa odredbama:
(SR)	 
Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je usaglašen
sa sledećim standardima ili normama:
(RU)	 
Под свою ответственность заявляем, что данное
изделие соответствует следующим стандартам и
нормам:
(UK)	 
На свою власну відповідальність заявляємо, що дане
обладнання відповідає наступним стандартам і
нормативам:
(EL) 	
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι προϊόν αυτό συμφωνεί και τηρεί
τους παρακάτω κανονισμο ύς και πρότυπα:
(BG)	 
Ние заявяваме, по своя собствена отговорност, че
този продукт отговаря на следните стандарти и
директиви
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-4,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2002/95/EC
Zwolle, 01-01-2012		 	 	 	 I. Mönnink
CEO Ferm BV	
	 	 	
It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the
product specification without prior notice.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands

Question & answers

There are no questions about the Ferm DSM1009 yet.

Ask a question about the Ferm DSM1009

Have a question about the Ferm DSM1009 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm DSM1009. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm DSM1009 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.