Ferm CSM1038 manual

View a manual of the Ferm CSM1038 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Såg
  • Model/name: CSM1038
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska

Table of Contents

Page: 0
Precision Cirular
saw 400W
CSM1038
www.ferm.com
Original instructions	 06
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung	 12
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	20
Traduction de la notice originale	 28
Traducción del manual original	 35
Tradução do manual original	 43
Traduzione delle istruzioni originali	 50
Översättning av bruksanvisning i original	 58
Alkuperäisten ohjeiden käännös	 64
Oversatt fra orginal veiledning	 71
Oversættelse af den originale brugsanvisning	103
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
Page: 75
SV
76 Ferm
Guasti
In caso di guasto, per esempio di usura di parti,
prendere contatto con l’indirizzo di manutenzione
presente sul documento di garanzia. Sulla parte
posteriore di questo manuale, vi è una figura con
le parti che possono essere ordinate.
Ambiente
Per prevenire danni durante le fasi di trasporto,
l’apparecchio è contenuto in una solida
confezione. La confezione è costituita, per quanto
possibile, da materiale riciclabile. Si consiglia
quindi di riciclare la confezione.

Apparecchiature elettroniche o elettriche
difettose o fuori uso dovranno essere
riparate solamente da laboratori
autorizzati.
Garanzia
Leggere le condizioni di garanzia riportate
nell’apposita scheda della garanzia allegata.
Questo prodotto ed il presente manuale utente
sono soggetti a modifiche. le specifiche possono
essere modificate senza preavviso.
PRECISIONSCIRKELSÅG
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidorna 2 - 5.

För din egen och andras säkerhet ska du
läsa dessa instruktioner noga innan
sågen används. Förvara
bruksanvisningen och den medföljande
dokumentationen tillsammans med
sågen för framtida bruk.
Introduktion
Denna såg är avsedd för sågning av olika
typer av tunna material för hemmabruk.
Precisionscirkelsåg kan användas när du måste
såga exakt och inte vill skapa damm, eller om
det finns risk för att såga i rör eller ledningar.
Precisionscirkelsåg är unik eftersom materialet
som ska sågas spänns fast mellan bottenplattan
och arbetsbänken. Klingan trycks då in i
materialet som sågas för ett snabbt, enkelt och
rent resultat.
Innehåll
1. 	 Maskininformation
2. 	 Säkerhetsföreskrifter
3. 	 Användning
4. 	 Service & underhåll
1. Maskininformation
Tekniska specifikationer
Spänning	 230 V~50 Hz
Effekt	 400 W
Sågdjup	 0-12 mm
Nominell hastighet 	 4000 /min
Tomgångsvarvtal 	 4200 /min
Vikt	 1,2 kg
Klingans max. diameter	 54,8 mm
Klingans max./min. bredd	 2 mm / 0,75 mm
Lpa (ljudtrycksnivå)	 85.17 +3 dB(A)
Lwa(ljudeffektnivå)	 96.17 +3 dB(A)
Hand-armvibrationer ah, W (kapning av trä)
	1,757m/s2
K=1,5 m/s2
Hand-armvibrationer ah,M (kapning av metall)
	4,523m/s2
K=1,5 m/s2
Hand-armvibrationer ah (kapning av kakel)
	3,663m/s2
K=1,5 m/s2
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
Page: 76
SV
77
Ferm
av den här instruktionsboken har uppmätts
enligt ett standardiserat test i enlighet med
EN 60745; detta värde kan användas för att
jämföra vibrationen hos olika verktyg och som
en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
•	 om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
•	 när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att
underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla
händerna varma och styra upp ditt arbetssätt
Sågspecifikationer
Trä	 Alla typer, upp till en tjocklek av 12 mm
Metall	 Upp till en tjocklek av 3 mm för aluminium och bly
Kompositer	 MDF och spånskiva, upp till en tjocklek av 12 mm
Plast	 Tufnol, Perspex, fiberglas, etc.
Mineraler	 Golv- och väggkakel, skiffer, etc.
Marginaler för översågning
Fig. 1
Djupinställningar
1 	
2	3	4	6	9	12 mm
Översågning på
3	6	8	9.5	
12	
15	
17 mm
Produktinformation
1. Basplatta
2. Säkerhetslås
3. Sågdjupsreglage
4. Strömbrytare
5. Handtag
6. Bakre luftintag
7. Främre luftintag
8. Dammutsugarrör
9. Djupskala
10. Sågblad
11. Längdskala
12. Laser
13. Laserreglage
Förpackningens innehåll
1	 universell 18TCT-klinga för trä och plast med
lång livstid
1	 G50-diamantklinga för keramik
1	 smal 44HSS-klinga för trä och plast
1	 60HSS-klinga för aluminium och mycket tunt
trä och plast
1	dammutsugningsslang
2	insexnyckel
1	säkerhetsföreskrifter
1	bruksanvisning
1	garantikort
2. Säkerhetsföreskrifter
Symbolernas betydelse

Risk för skada föreligger om
instruktionerna i denna bruksanvisning
inte följs.
Risk för elchocker.
Håll kringstående personer på ett säkert
avstånd från sågen.
Använd ögonskydd
Använd hörselskydd
Använd en skyddsmask mot damm

Varning: Laserstråle! Titta aldrig direkt in
i laserstrålen. Rikta inte laserstrålen mot
människor eller djur.
Varning
a)	 Håll händerna borta från skärområdet
och klingan. Håll din andra hand på
hjälphandtaget eller motorhöljet. Om båda
händer håller sågen kan de inte skadas av
klingan.
b)	 Sträck dig inte under arbetsstycket.
Skyddsanordningen kan inte skydda dig från
klingan under arbetsstycket.
c)	 Justera skärdjupet efter arbetsstyckets
tjocklek. Det får inte synas mer än en hel tand
av klingans tänder under arbetsstycket.
d)	 Håll aldrig det stycke som skall sågas i dina
händer eller mot dina ben. Fäst arbetsstycket
Page: 77
SV
78 Ferm
i en stabil plattform. Det är viktigt att stödja
arbetsstycket ordentligt för att minimera
kroppslig kontakt, förhindra att klingan nyper
fast eller att du tappar kontrollen.
e)	 Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när skärverktyget kan komma i kontakt
med dolda kablar eller sin egen kabel. Vid
kontakt med en strömförande kabel utsätts
också elverktygets metalldelar för ström och
operatören kan då få en stöt.
f)	 Vid klyvsågning skall alltid ett mothåll eller en
rak kantstyrning användas. Detta förbättrar
sågsnittets noggrannhet och minskar risken
för att klingan nyper fast.
g)	 Använd alltid klingor med rätt storlek och form
(diamant eller runt) på fästets hål. Klingor som
inte passar i sågens fäste kommer inte att
röra sig i cirkelrund bana, vilket kan leda till att
du tappar kontrollen.
h)	 Använd aldrig skadade eller felaktiga brickor
eller bultar på klingorna Klingornas brickor
och bultar är specialkonstruerade för din såg,
för optimal prestanda och driftssäkerhet.
Orsaker till och förebyggande av driftskast
•	 Kast är en plötslig reaktion från en klämd,
fastnypt eller felriktad sågklinga, vilket gör att
en okontrollerbar såg lyfts upp från
arbetsstycket mot operatören;
•	 När klingan nyps fast eller kläms ordentligt i
skåran drivs enheten snabbt tillbaka mot
operatören, på grund av klingans tjuvstopp
och motorns reaktion.
•	 Om klingan vrids eller riktas fel i klyvningen,
kan tänderna på klingans bakre kant borra in
sig i den övre träytan, vilket gör att klingan
reser sig från skåran och kastas tillbaka mot
operatören.
Kast är resultatet av felaktig användning av
sågen och/eller felaktiga driftsförfaranden eller
-förhållanden, vilket kan undvikas genom att följa
de försiktighetsåtgärder som visas nedan.
a)	 Behåll ett fast grepp med båda händer på
sågen och placera dina armar så att de står
emot kraften från plötsliga kast. Placera
kroppen på en av sågens sidor, men inte i linje
med klingan. Plötsliga kast kan göra att sågen
kastas bakåt, men kraften från plötsliga kast
kan däremot kontrolleras av operatören om
korrekta försiktighetsåtgärder vidtas.
b)	 När klingan nyps fast eller när en sågning
avbryts oavsett anledning, släpper du
avtryckaren och håller sågen orörlig i
arbetsstycket tills klingan stannat helt. Försök
inte ta bort sågen från arbetsstycket och dra
inte tillbaka sågen medan klingan fortfarande
snurrar, eftersom ett plötsligt kast då kan ske.
Undersök och korrigera felaktigheter för att
förhindra att klingan nyper fast.
c)	 När sågen startas igen centrerar du klingan
i arbetsstyckets skåra och kontrollerar att
sågtänderna inte sitter fast i stycket. Om
sågklingan sitter fast kan det hända att den
kastas tillbaka från arbetsstycket då sågen
startas igen.
d)	 Ge stora arbetsstycken stöd för att minimera
risken att klingan nyper fast eller kastas
tillbaka. Stora arbetsstycken brukar bågna
av sin egen vikt. Stöden måste placeras på
båda sidor under arbetsstycket, i närheten av
skärlinjen och arbetsstyckets kant.
e)	 Använd inte slitna eller skadade sågklingor.
Oslipade eller felaktigt inställda klingor ger ett
smalt sågsnitt som orsakar överdriven friktion,
medför att klingan nyper fast och ger plötsliga
kast.
f)	 Spakarna för justering av skärdjup och
snedslipning måste vara åtdragna innan
sågning sker. Om justering av klingan sker
under sågning, kan det göra så att klingan
nyper fast och ge plötsliga kast.
g)	 Var extra försiktig när du skär igenom
befintliga väggar eller andra ”blinda” ytor. Det
kan hända att den framskjutande klingan skär
i föremål som kan orsaka plötsliga kast.
Säkerhetsinstruktioner för
skyddsanordningen
a)	 Kontrollera att klingskyddet är ordentligt
stängt efter varje användning. Använd inte
sågen om inte skyddet kan röra sig fritt eller
om det stängs med en gång. Kläm eller bind
aldrig fast klingskyddet i öppet läge. Om
sågen tappas av misstag kan skyddet bli
deformerat. Se till att skyddet kan röra sig
fritt utan att komma i kontakt med sågklingan
eller någon annan del, i alla vinklar och alla
skärdjup.
b)	 Kontrollera klingskyddets fjärdring. Om
skyddet och fjädern inte fungerar som de ska
måste service utföras innan sågen används.
Skyddet kan bli trögt om några delar är
skadade, om det finns klibbiga avlagringar
eller fiberdamm.
Page: 78
SV
79
Ferm
c)	 Kontrollera att sågens styrplåt inte skiftar
läge vid ”instickssågning” när klingans
geringsinställning inte är 90°. Bladväxling åt
sidan kan leda till tvära stopp eller kast.
d)	 Kontrollera alltid att klingskyddet täcker
sågbladet innan du sätter ner sågen på en
bänk eller ett golv. En oskyddad, avstannande
sågklinga leder till att sågen förflyttar sig bakåt
och skär i allt som kommer i dess väg. Tänk
på att det tar tid för sågklingan att stanna efter
det att startknappen har släppts.
Specifika säkerhetsanvisningar
•	 Använd inte slöa eller skadade klingor.
•	 Kontrollera regelbundet att klingorna inte är
skadade. Byt, om nödvändigt.
•	 Använd endast klingor rekommenderade av
Ferm.
•	 Använd aldrig en såg som saknar
komponenter eller en såg som har tillbehör
som inte levererades med sågen eller som inte
rekommenderas för användning med sågen.
•	 Utsätt aldrig sidotryck på klingan för att få den
att stanna.
•	 Dra ut stickkontakten ur nättuttaget innan du
kontrollerar om skyddskåpan rör sig fritt och
inte fastnar.
•	 Blockera eller kläm inte fast skyddskåpan.
•	 Använd inte sågen utan skyddskåpa.
•	 Kontrollera att skyddskåpan monterats innan
användning.
•	 Dra alltid ut stickkontakten ur nätuttaget innan
skyddskåpan avlägsnas, klingan byts eller
sågen kontrolleras och underhållsarbete
utförs.
•	 En skadad strömsladd får endast bytas av
tillverkaren eller en serviceagent.
•	 Sågen ska, efter användning, förvaras på ett
sådant sätt att klingan inte kan skadas.
•	 Använd inte slipskivor.
•	 Använd alltid dammskydd
•	 Använd endast sågblad som rekommenderas
(t.ex. ska sågblad som är avsedda för trä ha
EN 847-1-godkännande)
•	 Använd alltid hörselskydd
•	 Använd endast klingdiameter i enlighet med
märketiketten
•	 Har en lämplig dammsugaranordning fäst vid
sågen när du arbetar med trä eller material
som skapar damm som kan vara farliga för
hälsan.
•	 När du skär plast, undvik att överhetta bladet,
undvik att smälta plasten!
•	 Var försiktig när du hanterar sågklingor om de
är vassa och kan orsaka skador. Vi
rekommenderar att du använder
skyddshandskar vid hantering av sågklingor.
•	 Se upp när du byter blad eftersom de kan bli
heta under användning. Låt bladet få tid att
svalna innan du byter det.
•	 Förvara alltid sågblad på en säker plats
Säkerhetsanvisningar för diamantkapning
Kapmaskin säkerhetsanvisningar
a) 	 Skyddet som följer med verktyget måste vara
säkert fastsatt på verktyget och positionerat
för maximal säkerhet, så att så liten del
av hjulet som möjligt är exponerat mot
operatören. Placera dig själv och eventuella
åskådare på avstånd från det roterande hjulet.
Skyddet hjälper till att skydda operatören från
trasiga skivfragment och oavsiktlig kontakt
med klingan.
b) 	 Använd endast diamantklingor till ditt
elverktyg. Bara för att ett tillbehör kan fästas
på din elektriska verktyg, garanterar det inte
säker drift.
c) 	 Den nominella hastigheten på tillbehöret
måste vara minst lika med den maximala
hastigheten märkt på elverktyget. Tillbehör
som körs snabbare än sitt nominella varvtal
kan gå sönder och flyga isär.
d) 	 Klingorna får endast användas för
rekommenderade tillämpningar. Till exempel:
slipa inte med sidan av klinga.
e) 	 Använd alltid oskadade skivflänsar som
är av rätt diameter för den valda klingan.
Rätt skivflänsar stöder klingan och därmed
minskar risken för klingbrott.
f) 	 Blank
g) 	 Den yttre diametern och tjockleken
på ditt tillbehör måste vara inom
kapacitetsmärkningen på ditt verktyg. Om
tillbehören har felaktig storlek kan de inte
skyddas eller kontrolleras ordentligt.
h) 	 Spindelstorleken på klinga och flänsar måste
passa spindeln på elverktyget. Klinga och
flänsar med bågformade hål som inte matchar
monteringsdelen av verktyget kommer att
köra ur balans, vibrera överdrivet och kan
orsaka förlust av kontroll.
i) 	 Använd inte skadade klingor. Före varje
användning, kontrollera klingorna för hack
Page: 79
SV
80 Ferm
och sprickor. Om verktyget eller klingan
tappas, kontrollera för skada eller installera
en oskad klinga. Efter att ha undersökt och
installerat klingan, placera dig själv och
åskådare på avstånd från den roterande
klingan och kör verktyget på högsta varvtal
utan belastning i en minut. Skadade klingor
bryts normalt sönder under denna testtid.
j) 	 Använd personlig skyddsutrustning.
Beroende på användningsområdet, bär
visir, skyddsglasögon eller skyddsglasögon.
Använd vid behov ansiktsmask, hörselskydd,
handskar och förkläde som kan stoppa små
fragment av arbetsstycken. Ögonskyddet
måste kunna stoppa splitter som genereras
av olika applikationsområden. Dammask
eller andningsskydd måste kunna filtrera
partiklar som genereras av din verksamhet.
Långvarig exponering för buller kan orsaka
hörselskador.
k) 	 Håll åskådare på säkert avstånd från
arbetsområdet. Alla som kommer in på
arbetsområdet måste bära personlig
skyddsutrustning. Fragment av arbetsstycket
eller en trasig klinga kan flyga iväg och orsaka
skada utanför det omedelbara arbetsområdet.
l) 	 Håll endast elverktyget i de isolerade
handtagen när du utför en operation där
kaptillbehöret kan komma i kontakt med
dolda ledningar eller sin egen sladd.
Kapningstillbehör som kommer i kontakt
med en "levande" ledning kan göra utsatta
metalldelar av elektriska verktyget "levande"
och kan ge operatören en elektrisk stöt.
m) 	Placera sladden fritt från snurrande tillbehör.
Om du förlorar kontrollen kan sladden kapas
eller fastna och din hand eller arm kan dras in
i den snurrande klingan.
n) 	 Lägg aldrig ner verktyget förrän tillbehöret har
stannat helt. Det roterande hjulet kan ta tag i
ytan och dra iväg verktyget utom din kontroll.
o) 	 Kör inte elverktyget när du bär det på din
sida. Oavsiktlig kontakt med det snurrande
tillbehöret kan leda till att det fastnar i dina
kläder och skadar dig.
p) 	 Rengör regelbundet verktygets luftventiler.
Motorns fläkt drar in dammet inuti huset och
överdriven ansamling av metallpulver kan
orsaka elektriska stötar.
q) 	 Använd inte verktyget i närheten av
lättantändliga material. Gnistor kan antända
dessa material.
r) 	 Använd inte tillbehör som kräver flytande
kylmedel. Användning av vatten eller andra
vätskor i kylmedel kan leda till elektriska
stötar.
Kast och relaterade varningar
a) 	 Håll ett fast grepp om verktyget och placera
din kropp och arm så att du kan stå emot
kraften vid ett kast. Använd alltid extra
handtag, om sådant finns, för maximal
kontroll över kast eller vridmomentsreaktion
under uppstart. Operatören kan styra
vridmomentsreaktioner eller kraftiga kast, om
lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas.
b) 	 Placera aldrig handen i närheten av roterande
tillbehör. Tillbehör kan slå tillbaka över din
hand.
c) 	 Placera inte din kropp i linje med det
roterande hjulet. Kickbacken kommer att
driva verktyget i motsatt riktning mot klingans
rörelse om den fastnar.
d) 	 Var särskilt försiktig när du arbetar med hörn,
skarpa kanter etc. Se till att tillbehöret inte
studsar och fastnar. Hörn, skarpa kanter
eller studsande har en tendens att orsaka
att det roterande tillbehöret fastnar vilket kan
medföra att du tappar kontrollen eller leda till
kast.
e) 	 Sätt inte fast sågkedja, träsnideriblad,
segmenterad diamantklinga med en perifer
spalt större än 10 mm eller tandade sågblad.
Sådana blad skapar ofta kast och förlust av
kontroll.
f) 	 Akta så att klingan inte fastnar och använd
inte för stort tryck. Försök inte såga för djupt.
Överbelastning av klingan ökar belastningen
och känsligheten för vridning eller bindning av
klingan i snittet och ökar risken för kast eller
skivbrott.
g) 	 Om hjulet fastnar eller vid avbrott av ett snitt
av någon anledning, stäng av verktyget
och hålla det stilla tills hjulet har stannat
helt. Försök aldrig avlägsna klingan från
arbetsstycket medan klingan är i rörelse, det
kan leda till kast. Utred och vidta korrigerande
åtgärder för att undanröja orsaken till att
klingan fastnar.
h) 	 Starta inte kapningen i arbetsstycket. Låt
klingan uppnå full hastighet och mata
försiktigt in den i snittet igen. Klingan kan
kärva, gå upp eller kasta om verktyget startas
i arbetsstycket.
i) 	 Stöd skivor eller andra överdimensionerade
arbetsstycken för att minimera risken för att
Page: 80
SV
81
Ferm
klingan kläms och kast. Stora arbetsstycken
tenderar att bågna under sin egen vikt. Stöd
måste placeras under arbetsstycket nära
skärlinjen och nära kanten på arbetsstycket
på båda sidor om klingan.
j) 	 Var extra försiktig när du gör en "ficka" i
befintliga väggar eller andra blinda områden.
Den utskjutande klingan kan kapa gas- eller
vattenledningar, elektriska ledningar eller
föremål som kan orsaka kast.
Var alltid försiktig!
Tillkommande säkerhetsvarningar för lasrar
Laser beam.
Never look into the light beam
Laser Class 2
­
from DIN EN 60825-1:2007
Ï: 650 nm; P ≤ 1mW
•	 	
Titta aldrig direkt in i laserstrålen.
•	 	
Rikta inte laserstrålen mot människor eller
djur.
•	 	
Rikta inte laserstrålen mot starkt reflekterande
material.
•	 	
För inte in hårda föremål i laseroptiken.
•	 	
Rengör laseroptiken med en mjuk, torr borste.
•	 	
Lasern får endast repareras av en kvalificerad
tekniker.
Elektrisk säkerhet
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta
alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i
samband med brandfara, fara för elektriska stötar
och kroppsskada. Läs förutom nedanstående
instruktioner även igenom bladet med
säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.

Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Maskin klass II – dubbel isolering, jordad
kontakt behövs ej.
Om en sladd skadas får en ny beställas från
tillverkaren eller av återförsäljaren för att undvika
skaderisker.
Vid användning av förlängnings kablar
Använd uteslutande en godkänd
förlängningskabel som är lämplig för maskinens
effekt. Ledarna måste ha en diameter på minst 1,5
mm2
. Om förlängningskabeln sitter på en haspel,
rulla då ut den helt och hållet.
3. Användning

Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget
innan installationsarbetet påbörjas!
Inställning av sågdjup
Fig. 1
Sågdjupet kan ställas in med
sågdjupsbegränsaren.
•	 Lossa låsskruven (3) och flytta djupmätaren
så att den bakre änden av snittet stämmer
överens med önskat sågdjup på skalan (9).
Djupskalan har långa streck för jämna och
korta streck för ojämna millimeter.
•	 Dra sedan åt fästskruven igen.
Anmärkning:
•	 Vid sågning av trä bör, för bästa resultat,
sågdjupet vara något större än tjockleken på
materialet som valts.
•	 Vid sågning av plast bör, för bästa resultat,
sågdjupet också vara större än tjockleken på
materialet som valts. Om materialet börjar
smälta brukar det ordna sig ändå tack vare att
djupet är inställt på något djupare än vad som
behövs.
•	 Vid sågning av metall bör sågdjupet vara
inställt på minst 1,0 mm extra för bästa
resultat.
•	 Vid sågning av trä eller plast kan sågdjupet
justeras till samma som materialets tjocklek
för att undvika skador på underlaget. Detta
kan leda till att en grov kant bildas på
undersidan av arbetsstycket.
Byte av sågblad utan att ta bort skydd
Fig. 2 - 5

Felaktigt monterat sågblad kan skada
verktyget permanent. Använd
skyddshandskar för att undvika
skärskador!
1. 	 Sätt in en insexnyckel (utan att demontera
Page: 81
SV
82 Ferm
skyddskåpan) till sågklingan för att säkra den
(fig. 2). Anslut den andra insexnyckeln på
andra sidan av bladets låsbult och rotera den
medurs (fig. 3).
2. 	 Dra ut djupinställningen och tryck ned
skyddskåpan för att ta bort sågbladet.
3. 	 Sätt i det nya sågbladet i sågbladsaxeln. Se
till att hålet är på plats och att tänderna pekar i
samma riktning som den böjda pilen (bild 4).
4. 	 Placera låsbrickan med den konvexa sidan
upp över hålet (bild 4), sätt i sågbladets
låsbult igen och dra åt den moturs.
5. 	 Ta bort nyckeln från fästskruven och vrid om
nyckeln på andra sidan av bladet minst ett
varv för att se om den kan röra sig fritt. Sätt
tillbaka gummiskyddet.
6. 	 Ta bort den andra insexnyckeln och
kontrollera funktionen hos skyddskåpan.
Denna måste kunna röras obehindrat och får
inte klämma åt.
7. 	 Först därefter får apparaten användas igen.
Justera längden
Fig. 9
För att såga snyggt är det viktigt att veta var
sågen ska börja och sluta. Det finns siffror
på skyddskåpans båda sidor som motsvarar
sågdjupets inställning och som anger klingans
start- och stoppunkter.
•	 Markera var materialet ska sågas. Om
området som ska sågas inte är fyrkantigt eller
rektangulärt, måste start- och stoppunkten
anges var för sig. Dessa punkter måste ritas
lodrätt i förhållande till såglinjen.
•	 För att använda längdinställningen måste
sågdjupet först ställas in enligt ovanstående
beskrivning. Ställ in till exempel 2 mm. Hitta
siffran, 2 i detta fall, på skyddskåpans fram-
och baksida.
•	 Kontrollera att linjen under siffran
överensstämmer med startpunkten för linjen
som ska sågas.
•	 Såga tills linjen under siffran på kåpans
framsida överensstämmer med slutpunkten
för linjen som ska sågas.
•	 Längdskalan har streck för jämna millimeter
(2-4-6-8-10-12).
Användning av laserstråle
Den ledande strålen i laserprojektorn gör sågning
i raka linjer mycket enklare:
a) 	 Längs en dragen linje eller
b) 	 Genom att rikta den till mot en fast punkt
markerad på arbetsstycket.
•	 För att slå på lasern (12), skjut laserreglaget
(13) till läge ON.
•	 För att stänga av lasern (12), skjut
laserreglaget (13) till läge OFF.
Ta bort alla nycklar från maskinen innan
du slår på den.
Hålla och slå på sågen
Fig. 6
Genom att hålla sågen på rätt sätt, går arbetet
lättare, är renare och säkrare.
Precisionscirkelsåg lämpar sig endast för
högerhandsanvändning.
•	 Ta ett ordentligt tag om handtaget så att
sågen ligger bra i handen. Tummen ska vara i
höjd med strömbrytarens bakre del.
•	 Kontrollera att ventilationsöppningarna fram
inte är övertäckta och att minst en öppning
bak är fritt.
•	 Skjut strömbrytaren (4) framåt.
•	 Släpp strömbrytaren för att stänga av sågen
Användarinstruktioner för låsskydd
Fig.2
Detta verktyg har utrustats med ett låsskydd
som måste aktiveras för att verktyget ska kunna
användas.
•	 Sätt på verktyget enligt anvisningarna i
instruktionsboken. Frigör sedan låsskyddet.
Sänk sedan ner sågbladet och påbörja
sågningen. Låsskyddet frigörs genom att det
trycks in i den riktning som anges av en av
pilarna i diagrammet. Verktyget kan antingen
hållas för hand eller med hjälp av ett redskap.
•	 När sågningen är klar och verktyget avstängt,
är det viktigt att se till att låsskyddet helt har
återgått till viloläget. Om detta inte har skett,
ta ur kontakten, ta bort skyddet och rengör
noga med en mjuk borste.
Fastspänning
Det är normalt inte nödvändigt att klämma fast det
material som ska kapas så länge som det är helt
upplagt på en arbetsyta och hålls med en hand.
Fastspänning ska ske där:
•	 Operatören är oerfaren i användningen av
Page: 82
SV
83
Ferm
motorsågar eller har svaga händer
•	 Små delar eller segt material ska kapas.
Såga
Fig. 7
•	 Maskinen bör användas tillsammans med en
linjal för att man ska få raka snitt.
•	 Kontrollera de tekniska specifikationerna för att
se om sågen kan användas med materialet
som ska sågas.
•	 Montera lämplig klinga. Kontrollera att klingan
är vass och oskadad.
•	 Ställ in sågdjupet.
•	 Placera materialet som ska sågas på en plan
yta, till exempel en arbetsbänk, ett bord eller
golvet. Om du till exempel arbetar på ett
betonggolv, placera någonting, som en
kartongbit, under materialet för att skydda ytan
och klingan.
•	 Sätt stickkontakten i nätuttaget.
•	 Håll sågen stadigt och placera
metallbottenplattan på materialet som ska
sågas. Kontrollera att plattans bakre del sticker
ut utanför arbetsbänken. Tryck inte ner sågen i
föremålet som ska sågas än.
•	 Slå på sågen och vänta några sekunder tills
sågen nått max. hastighet. Tryck in sågen
långsamt och försiktigt, men stadigt, i
materialet. Tryck därefter sågen framåt längs
kaplinjen. Dra aldrig sågen bakåt.
•	 Det krävs inte så mycket kraft för att leda sågen
längs kaplinjen. För mycket kraft orsakar skada
och slitage på klingan och sågen.
•	 Kontrollera att bottenplattan alltid ligger platt
mot föremålet som ska sågas. Detta är särskilt
viktigt vid såglinjens start- och stoppunkter eller
när smala lister sågas och bottenplattan inte
har fullt stöd.
•	 Lyft sågen uppåt, när du sågat klart, och stäng
av den. Låt sågen fortsätta gå tills allt damm
avlägsnats om mycket damm bildats.
OBS: Såga alltid framåt. Dra aldrig sågen bakåt.
Om du är nybörjare, öva då först med att såga i trä
tills du känner att du kan det.
Såga former
Fig. 8
•	 Maskinen bör användas tillsammans med en
linjal för att man ska få raka snitt.
•	 Justera sågdjupet, sätt stickkontakten i
nätuttaget och placera därefter sågen och
metallbottenplattan på föremålet som ska
sågas. Kontrollera att längdinställning på
skyddskåpan fortfarande överensstämmer
med startpunkten.
•	 Slå på sågen och vänta tills sågen nått max.
hastighet. Tryck in sågen långsamt och
försiktigt, men stadigt, i materialet. Tryck
därefter sågen framåt längs såglinjen. Dra
aldrig sågen bakåt.
•	 Lyft sågen uppåt, när du sågat klart, och stäng
av den. Låt sågen fortsätta gå tills allt damm
avlägsnats om mycket damm bildats.
•	 Tips för att såga former
•	 Om hålet senare ska täckas över, av till
exempel ett ventilationsfilter, kan
kapningarna överlappa varandra i hörnen,
så att delen enkelt ramlar ut.
•	 Om hålet ska vara synligt är det bättre att
kapningarna inte överlappar varandra i
hörnen. Eftersom en rund klinga används,
ramlar den sågade delen inte ur direkt.
Hörnen måste bearbetas med en kniv.
Om materialet är tunt och det inte är
viktigt hur baksidan ser ut, kan den
sågade delen tryckas ut.
•	 Om det är möjligt att såga på baksidan,
kan den delen som ska sågas ut
markeras med en översågningsmarginal.
Delen kan därefter sågas från baksidan,
så att hörnen ser bra ut från framsidan.
En marginalskala finns i specifikationerna.
OBS: Det är inte möjligt att såga ut delar i vissa
hårda material.
Såga i hårda eller grova material
Varning! Såga aldrig material som
innehåller farliga ämnen, som PTFE eller
asbest.
Plåt
•	 Ställ alltid in sågdjupet minst 1 mm mer än
materialets tjocklek, så att sågen inte slirar.
Placera en kartongbit under plåten.
•	 Avlägsna eventuella ojämnheter och rost som
kan hindra sågen.
•	 Bivax eller möbelpolityr som applicerats på
sågens bottenplatta underlättar sågning i
metall.
•	 Såga inte i stål eller galvaniserad stål.
•	 Ta en paus varannan minut vid sågning i metall.
Keramiska plattor och skiffer
Page: 83
SV
84 Ferm
•	 Använd lämplig klinga. Dammutsugningen
måste användas, då det bildade dammet kan
förhindra skyddskåpans rörelse.
•	 Placera skydds- eller PVC-tejp på
bottenplattan eller på föremålet som ska
sågas. Detta underlättar sågningen och
skyddar plattorna mot skador.
Gipsskiva
•	 	
Sågen kan undantagsvis användas för att
kapa gipsskivor, men endast med lämplig
dammutsugning. Damm kan förhindra
skyddskåpans rörelse.
OBS: Öva att såga i trä innan du försöker något
annat, mer komplicerat, som metall eller någon
typ av plast. Det krävs mer kraft för att hålla
föremålet som ska sågas och du kanske måste
använda skruvtvingar för att hålla föremålet på
plats.
Dammutsugning
Precisionscirkelsåg är ett kraftfullt verktyg. Mycket
damm bildas vid sågning. Då klingan är helt
instängd måste dammet sugas ut.
•	 En industri- eller hushållsdammsugare kan
monteras på sågens dammutsug med hjälp
av ett dammutsugningskit.
•	 Kontrollera att slangen passar helt i
metallbygeln innan användning.
•	 Dra ut stickkontakten ur nätuttaget innan
slangen ansluts. Tryck fast slangen med
metallbygeln på dammutsugningsröret upp till
sågens list. Kontrollera att skyddskåpan
fortfarande kan röra sig fritt. Använd, om
nödvändigt, tejp för att säkra slangens läge.
•	 Kontrollera att dammsugaren kan anslutas till
en elektrisk maskin. I allmänhet kan vatten-
och dammsugare för hushållsbruk användas.
•	 Vi rekommenderar att dammutsugning
används när mycket sågning ska utföras. Då
krävs färre uppehåll för att rengöra sågen och
omgivningen.
•	 Det är nödvändigt att suga upp damm när du
sågar i farliga material, till exempel kärnvirke,
MDF och kermaik.
•	 Vi rekommenderar dammutsugning om du vill
hålla arbetsytan ren.
•	 Det är nödvändigt att suga ut dammet om
materialet som ska sågas är fuktigt.
4. Service & underhåll
Dra omedelbart ut stickkontakten ur
nätuttaget om kabeln skadas. Dra även
ut stickkontakten vid underhållsarbete.
Underhåll
Maskiner tillverkade är utformade att fungera
problemfritt under en lång tid och med minimalt
underhåll. Om du rengör sågen regelbundet och
hanterar den på rätt sätt fungerar den längre.
Rengöring
Av säkerhetsskäl ska sågen rengöras
regelbundet. En dammansamling kan påverka
sågens drift.
•	 Dra ut stickkontakten ur nätuttaget.
•	 Avlägsna skyddskåpan och rengör den
ordentligt med en mjuk borste, till exempel en
målarpensel.
•	 Rengör huset regelbundet med en mjuk trasa,
helst efter varje användning. Se till att
ventilationsöppningarna är fria från damm och
smuts. Använd en fuktig trasa för att avlägsna
envisa fläckar.
Använd inte lösningsmedel som bensin, alkohol
eller ammoniak. Det kan skada plastdelarna.
Smörjning
Om det är svårt att vrida inställningsknappen,
skruva loss den tills gummitätningsbrickan syns.
Använd en mjuk borste för att rengöra området
runt tätningsbrickan och applicera ett par droppar
syntetisk olja på den.
Fel
Kontakta underhållsadressen som finns på
garantikortet om det blir fel på sågen, om,
till exempel delarna slits. Längst bak i denna
bruksanvisning finns en sprängskiss över de delar
som kan beställas.
Miljö
För att undvika skador under transporten
levereras sågen i starkt förpackningsmaterial. Om
möjligt, har återvinningsbart förpackningsmaterial
använts. Lämna därför materialet för återvinning
om det går.

Question & answers

There are no questions about the Ferm CSM1038 yet.

Ask a question about the Ferm CSM1038

Have a question about the Ferm CSM1038 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm CSM1038. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm CSM1038 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.