Ferm CSM1033 manual

View a manual of the Ferm CSM1033 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Såg
  • Model/name: CSM1033
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska

Table of Contents

Page: 0
CIRCULAR SAW
1200W - 185MM
CSM1033
WWW.FERM.COM
CIR
CIRCULAR SAW
1200W - 185MM
- 185MM
W - 185MM
W
1200W - 185MM
- 185MM
W - 185MM
W
Original instructions 03
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 09
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 16
Traduction de la notice originale 22
Traducción del manual original 28
Tradução do manual original 35
Traduzione delle istruzioni originali 41
Översättning av bruksanvisning i original 47
Alkuperäisten ohjeiden käännös 53
Oversatt fra orginal veiledning 59
Oversættelse af den originale brugsanvisning 65
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
Page: 46
SV
47
Ferm
Sostituzione delle spazzole di carbone
Fig. F
• Togliere le viti (17).
• Ritirare le spazzole di carbone (18) dalla sega
circolare e controllare se sono logore.
• Ricollocare le spazzole di carbone negli
appositi sostegni.
• Controllare che il contatto di rame delle
spazzole di carbone stia bene in contatto con
la parte in rame del sostegno delle spazzole.
• Rimettere a posto le viti (17) e stringerle con
forza.
Un uso frequente può causare l’usura
delle spazzole di carbonio. Un controllo
regolare, dopo ogni 30 ore d’uso, è
essenziale. Se le spazzole sono usurate
a meno di 4 mm, vanno sostituite.
Lubrificazione
La macchina non richiede lubrificazioni
aggiuntive.
Riparazioni e commercianti
Se si presentano problemi a causa di, per
esempio, usuradi una parte della sega, si prega
di contattare il servizio diassistenza all’indirizzo
riportato sulla scheda di garanzia.
Ambiente
Per evitare che si danneggi durante il trasporto, la
macchina è imballata in un contenitore resistente.
La maggior parte dei componenti dell’imballaggio
sono riciclabili. Portare tali materiali presso gli
appositi centri di riciclaggio.
Strumenti elettrici e/o elettronici difettosi
o usurati devono essere smaltiti in
appropriate aree di riciclaggio.
Garanzia
Le condizioni di garanzia sono esposte
nell’apposita scheda allegata a parte.
CIRKELSÅG
Tack för att du har valt att köpa denna Ferm­
produkt.
Du har nu en enastående produkt som har
levererats av en av Europas ledande distributörer.
Alla produkter som Ferm levererar till dig är
tillverkade enligt högsta standarder för prestanda
och säkerhet. Dessutom ingår det i vår filosofi att
erbjuda en högklassig kundservice som backas
upp av vår omfattande garanti.
Vi hoppas att du får många års glädje av din nya
produkt.
Siffrorna i nedanståendetext motsvarar
bilderna påsidan 2
För din egen och andras säkerhet, var
vänlig läs denna bruksanvisning
noggrant innan apparaten tas i bruk. Det
kommer att hjälpa dig att förstå din
produkt bättre och förebygger onödiga
risker. Spara denna bruksanvisning på
ett säkert ställe för framtida bruk.
Innehåll
1. Tekniska specifikationer
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Montering och inställeringsföreskrifter
4. Bruk
5. Underhål
1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Teksnika data
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Effektförbrukning 1200 W
Varvtal, obelastad 5000/min
Sågklinga Ø185xØ20x2,4 mm
Sågtänder Z24
Max sågdjup 90° 65 mm
Max sågdjup 45° 43 mm
IP-klass IP 20
Vikt 4,03 kg
Lpa (bullernivå) 93,5+3 dB(A)
Lwa (bullereffekt) 104,5+3 dB(A)
Vibrationsvärde 4,654+1.5 m/s2
Page: 47
SV
48 Ferm
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att
underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla
händerna varma och styra upp ditt arbetssätt
Produktinformation
Fig. A
1. Handtag
2. Strömbrytare
3. Ställknapp för skärdjup
4. Nätsladd
5. Sågbladsskydd
6. Sexkantsskruv
7. Fotplatta
8. Stoppring
9. Sågblad
10. Klyvskydd
11. Klyvskyddets ställknapp
12. Sågvinkelns ställknapp
13. Axelns spärrknapp
14. Skydd
15. Vred
16. Säkerhetsbrytare
17. Kolborstskruv
18. Kolborste
19. Strömbrytare för laser
20. Laser
21. Batterifack
Förpackningens innehåll
1 Cirkelsåg
1 Klyvskydd
1 TCT-sågblad Ø185 mm
1 Sexkantsnyckel
1 Kolborstarna set
Kontrollera om maskinen, tösa delar eller tillbehör
uppvisar transportkador.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Symbolernas betydelse
Anger att det föreligger risk för
personskador, livsfara eller risk för
skador på maskinen om instruktionerna
i denna bruksanvisning inte efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Förbipasserande får inte komma för
nära
Bär ögon- och hörselskydd
Använd en skyddsmask mot damm. När
du arbetar med trä, metall eller andra
material, kan damm bildas som är
skadlig för hälsan. Arbeta ej med
material som innehåller asbest!
Varning: Laserstråle! Titta aldrig direkt
in i laserstrålen. Rikta inte laserstrålen
mot människor eller djur.
Varning
a) Håll händerna borta från skärområdet
och klingan. Håll din andra hand på
hjälphandtaget eller motorhöljet. Om båda
händer håller sågen kan de inte skadas av
klingan.
b) Sträck dig inte under arbetsstycket.
Skyddsanordningen kan inte skydda dig från
klingan under arbetsstycket.
c) Justera skärdjupet efter arbetsstyckets
tjocklek. Det får inte synas mer än en hel tand
av klingans tänder under arbetsstycket.
d) Håll aldrig det stycke som skall sågas i dina
händer eller mot dina ben. Fäst arbetsstycket
i en stabil plattform. Det är viktigt att stödja
arbetsstycket ordentligt för att minimera
kroppslig kontakt, förhindra att klingan nyper
fast eller att du tappar kontrollen.
e) Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när skärverktyget kan komma i kontakt
med dolda kablar eller sin egen kabel. Vid
kontakt med en strömförande kabel utsätts
också elverktygets metalldelar för ström och
operatören kan då få en stöt.
Page: 48
SV
49
Ferm
f) Vid klyvsågning skall alltid ett mothåll eller en
rak kantstyrning användas. Detta förbättrar
sågsnittets noggrannhet och minskar risken
för att klingan nyper fast.
g) Använd alltid klingor med rätt storlek och form
(diamant eller runt) på fästets hål. Klingor
som inte passar i sågens fäste kommer inte
att röra sig i cirkelrund bana, vilket kan leda
till att du tappar kontrollen.
h) Använd aldrig skadade eller felaktiga brickor
eller bultar på klingorna Klingornas brickor
och bultar är specialkonstruerade för din såg,
för optimal prestanda och driftssäkerhet.
Orsaker till och förebyggande av driftskast
• Kast är en plötslig reaktion från en klämd,
fastnypt eller felriktad sågklinga, vilket gör att
en okontrollerbar såg lyfts upp från
arbetsstycket mot operatören;
• När klingan nyps fast eller kläms ordentligt i
skåran drivs enheten snabbt tillbaka mot
operatören, på grund av klingans tjuvstopp
och motorns reaktion.
• Om klingan vrids eller riktas fel i klyvningen,
kan tänderna på klingans bakre kant borra in
sig i den övre träytan, vilket gör att klingan
reser sig från skåran och kastas tillbaka mot
operatören.
Kast är resultatet av felaktig användning av
sågen och/eller felaktiga driftsförfaranden eller
-förhållanden, vilket kan undvikas genom att följa
de försiktighetsåtgärder som visas nedan.
a) Behåll ett fast grepp med båda händer på
sågen och placera dina armar så att de står
emot kraften från plötsliga kast. Placera
kroppen på en av sågens sidor, men inte i
linje med klingan. Plötsliga kast kan göra
att sågen kastas bakåt, men kraften från
plötsliga kast kan däremot kontrolleras av
operatören om korrekta försiktighetsåtgärder
vidtas.
b) När klingan nyps fast eller när en sågning
avbryts oavsett anledning, släpper du
avtryckaren och håller sågen orörlig i
arbetsstycket tills klingan stannat helt. Försök
inte ta bort sågen från arbetsstycket och dra
inte tillbaka sågen medan klingan fortfarande
snurrar, eftersom ett plötsligt kast då kan ske.
Undersök och korrigera felaktigheter för att
förhindra att klingan nyper fast.
c) När sågen startas igen centrerar du klingan
i arbetsstyckets skåra och kontrollerar att
sågtänderna inte sitter fast i stycket. Om
sågklingan sitter fast kan det hända att den
kastas tillbaka från arbetsstycket då sågen
startas igen.
d) Ge stora arbetsstycken stöd för att minimera
risken att klingan nyper fast eller kastas
tillbaka. Stora arbetsstycken brukar bågna
av sin egen vikt. Stöden måste placeras på
båda sidor under arbetsstycket, i närheten av
skärlinjen och arbetsstyckets kant.
e) Använd inte slitna eller skadade sågklingor.
Oslipade eller felaktigt inställda klingor ger
ett smalt sågsnitt som orsakar överdriven
friktion, medför att klingan nyper fast och ger
plötsliga kast.
f) Spakarna för justering av skärdjup och
snedslipning måste vara åtdragna innan
sågning sker. Om justering av klingan sker
under sågning, kan det göra så att klingan
nyper fast och ge plötsliga kast.
g) Var extra försiktig när du skär igenom
befintliga väggar eller andra ”blinda” ytor. Det
kan hända att den framskjutande klingan skär
i föremål som kan orsaka plötsliga kast.
Säkerhetsinstruktioner för nedre
skyddsanordningen
a) Kontrollera att det nedre skyddet stängs
ordentligt varje gång maskinen skall
användas. Använd inte sågen om det nedre
skyddet inte rör sig fritt eller stängs direkt.
Fäst eller bind inte fast det nedre skyddet
i öppet läge. Om du skulle tappa sågen
kan det nedre skyddet böjas. Höj det nedre
skyddet med handtaget och se till att det rör
sig fritt och inte vidrör klingan eller annan del
av sågen, oavsett vinkel och djup.
b) Kontrollera fjäderns funktion på det nedre
skyddet. Om skyddet och fjädern inte
fungerar korrekt måste de ses över innan
sågen används. Det kan hända att det nedre
skyddet är trögt på grund av skadade delar,
gummiavlagring eller skräp.
c) Det nedre skyddet skall endast dras bort
manuellt vid specialsågningar, exempelvis
”vinklad sågning” och ”slipande sågning”.
Höj det nedre skyddet genom att dra tillbaka
handtaget och släpp sedan det nedre
skyddet när klingan kommer i kontakt med
arbetsstycket. För all annan sågning skall det
nedre skyddet manövreras automatiskt.
d) Se alltid till att det nedre skyddet täcker
klingan innan du placerar sågen på en bänk
eller på golvet. Om en snurrande klinga är
Page: 49
SV
50 Ferm
oskyddad kan sågen vandra bakåt och skära
av allt i sin väg. Var uppmärksam på att det
tar tid för klingan att stanna efter att du släppt
avtryckaren.
Innan du tar maskinen i drift
Kontrollera följande:
•	 Stämmer motorns anslutningsspänning
med nätspänningen
•	 Är elsladd och stickkontakt i bra skick
•	 Se efter så att sågklingan inte saknar
några sågtänder eller har sprickor eller
bucklor, för då skall den bytas ut direkt
•	 Kontrollera om sågklingan sitter fast
ordentligt
•	 Använd inga sågklingor som är
deformerade eller skadade.
• Använd inga HSS-klingor.
• Använd bara sågklingor som uppfyller
angivna dimensioner och beskrivningar.
Använd inga sågklingor där stommen är
bredare eller tandningen smalare än
klyvkniven.
• Stanna aldrig sågklingan genom att utöva
tryck sidledes på den.
• Kontrollera själv att den rörliga skyddskåpan
kan röra sig fritt och att mekanismen som
trycker tillbaka skyddskåpan till stängt läge
fungerar väl.
• Blockera inte den rörliga skyddskåpan i öppet
läge.
• Var försiktig vid sågning i arbetsstycken med
knastar, spik, sprickor eller smutsbeläggning.
Att såga sådant virke kan utgöra en risk för att
sågen kör fast.
• Låt aldrig cirkelsågen stå obevakad om den
går.
• Använd cirkelsågen bara till att såga virke.
Vid användningen av maskinen
• Arbetsstycket skall klämmas fast ordentligt.
• Trärester o.likn. som hamnar alldeles intill
sågklingan får du inte ta bort med handen.
Om trärester skulle bli klämda mellan fasta
eller rörliga delar skall du stanna sågen och
dra ut stickkontakten, innan du tar bort dem.
• Se till att du startar cirkelsågen obelastad (låt
den alltså aldrig komma i kontakt med
arbetsstycket innan den kopplas till).
Cirkelsågen skall först nå sitt max varvtal.
• Såga inga arbetsstycken som är tjockare än
sågets djup.
• Var säker på när du sågar i väggar och golv
att det inte har dragits några elkablar,
vattenledningar eller andra rör där.
• Koppla först ifrån cirkelsågen och vänta tills
den står stilla, innan du tar bort den från
arbetsstycket eller lägger ned den.
Du skall stänga av maskinen direkt vid:
• Söndrig stickkontakt, elsladd eller elledning.
• Söndrig omkopplare.
• Överhettning av maskinen.
• Rök eller illaluktande rök från svedd isolering.
Säkerhetsråd för laserstråle
• Titta aldrig rakt in i laserstrålen.
• Rikta aldrig laserstrålen mot människor eller
djur.
• Rikta inte laserstrålen mot reflekterande
material. Reflekterat ljus kan vara farligt.
• Låt enbart kvalificerad personal/reparatörer
utföra reparationer.
• För inte in vassa föremål i laseroptiken.
• Rengör laseroptiken med en mjuk, torr
borste.
Elektrisk säkerhet
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta
alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller
lokalt i samband med brandfara, fara för
elektriska stötar och kroppsskada. Läs förutom
nedanstående instruktioner även igenom bladet
med säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.
Förvara instruktionerna omsorgsfullt!
Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Maskin klass II – dubbel isolering,
jordad kontakt behövs ej.
Byta ut kablar eller stickkontakter
Om nätkabeln skadas, måste den bytas ut mot en
speciell nätkabel som finns hos tillverkaren eller
tillverkarens kundservice. Släng gamla kablar
eller stickkontakter meddetsamma efter det att du
har bytt ut dem mot nya. Det är farligt att sticka in
stickkontakten av en lös sladd i ett uttag.
Vid användning av förlängnings kablar
Använd uteslutande en godkänd
förlängningskabel som är lämplig för maskinens
effekt. Ledarna måste ha en diameter på minst
1,5 mm2
. Om förlängningskabeln sitter på en
haspel, rulla då ut den helt och hållet.
Page: 50
SV
51
Ferm
3. MONTERING OCH
INSTÄLLERINGSFÖRESKRIFTER
Innan du ställer in sågen, skall du först
kontrollera om stickkontakten är ute ur
vägguttaget.
Montering av sågbladet (fas)
• Lossa båda knapparna (12).
• Rotera fotplattan till korrekt läge (0°-45°) och
drag åt knapparna igen. Sågvinkeln (fas) kan
avläsas på gradskivan (14).
Montering av klyvskyddet
• Skruva loss knappen (11).
• Sätt fast klyvskyddet i motsvarande springor.
• Ställ in korrekt skärbredd och drag åt
knappen (11) igen.
Inställning av skärdjup
• Skruva loss knappen (3).
• Flytta fotplattan (7) nedåt.
• Sågbladets skärdjup kan avläsas på skyddets
sida.
• Drag åt ställknappen (3) igen när korrekt djup
ställts in.
Byte eller rengöring av sågbladet
• Använd axelns spärrknapp (13) för att
förhindra att axeln roterar.
• Lossa därefter sexkantsskruven (6) i mitten
av sågbladet. Använd bifogad
sexkantsnyckel.
• Vrid skyddet bakåt och håll det där med hjälp
av knappen (15).
• Tag bort stoppringen och sågbladet och
rengör sågbladet eller byt ut det mot ett nytt.
• Sätt tillbaka sågbladet på axeln.
• Sätt tillbaka skyddet över sågbladet genom
att släppa knappen (15).
• Tryck in axelns spärrknapp (13) igen, montera
tillbaka stoppringen (8) och drag åt
sexkantsskruven (6) ordentligt igen.
4. BRUK
Användning av hörselskydd
rekommenderas när man använder
cirkelsågen.
Till­/Frånkoppling
• Tryck in knapp (16) med tummen i din högra
hand och håll den intryckt.
• Tryck sen in knapp (2). Cirkelsågen rör nu på sig.
• Genom att släppa upp knapp (2) stannar
cirkelsågen.
Att ta i drift
• Kläm fast arbetsstycket så att båda händerna
är fria för att hålla fast cirkelsågen och styra
den.
• Koppla till cirkelsågen och placera sågdelen
på arbetsstycket.
• Flytta den långsamt efter i förväg inritad
såglinje och skjut cirkelsågen långsamt framåt.
• Tryck sågdelen kraftigt mot arbetsstycket.
Låt cirkelsågen göra jobbet! Tryck därför
inte alltför hårt mot cirkelsågen.
Laserstråle
Laserstrålens användning
Laserstrålens ledande stråle gör det enklare att
såga rakt:
a) längs en ritad linje eller
b) genom att rikta in den på en fast punkt
som är markerad på arbetsstycket.
Laserstrålens räckvidd är ca. 65 cm beroende på
omgivande ljus.
Byte av batterier
• Håll cirkelsågen rakt framför dig. Dra
laserstålens lock mot dig och lyft upp det. Byt
ut batterierna till nya. Du behöver 2 x 1,5 V
Micro/AAA-batterier.
• Kasta aldrig gamla/tomma batterier i
hushållssoporna. Kasta dem på en plats
speciellt avsedd för batterier eller kemiskt
avfall.
• Kontrollera att +/--polerna är rätt inriktade
såsom visas i batterifacket när batterier
monteras.
• Sänk locket, dra det mot dig, tryck på
sågbladsskyddet tills det snäpps fast i stängt
läge.
• Kontrollera att laserstrålen är ordentligt
fastsatt genom att försiktigt öppna locket rakt
upp. Om locket öppnas ska rutinen upprepas
tills locket stannar i stängt läge.
Justera laserdstrålen
• Transporter och tung användning kan
Page: 51
SV
52 Ferm
påverka laserstrålens precision.
• Själva laserstrålen kan lätt justeras.
• Håll cirkelsågens blad mot en linjal eller rak
planka.
• Slå på lasern.
• Kontrollera om laserstrålen löper parallellt
längs kanten på linjalen eller plankan.
Gör på följande sätt om laserstrålen är fel
inriktad:
• Lossa de två skruvarna på laserns framsida
några varv.
• Håll cirkelsågens blad mot en linjal eller rak
planka.
• Justera lasern så att den löper rakt längs
kanten.
• Dra åt de två skruvarna igen.
5. UNDERHÅLL
Tillse att maskinen inte är spännings-
förande när underhållsarbeten utförs på
de mekaniska delarna.
Maskiner har konstruerats för att under lång tid
fungera problemfritt med ett minimalt underhåll.
Genom att regelbundet rengöra maskinen och
hantera den på rätt sätt bidrar du till en lång
livslängd för din maskin.
Avbrott
Om inte bandsågen fungerar som du vill, följer
nedan ett antal möjliga orsaker med dithörande
åtgärder.
1. Elektromotorn blir överhettad.
• Motorn överbelastas genom för stora
arbetsstycken.
•	 Såga med ett lägre tempo och ge motorn
tillfälle att svalna.
• Motorn är defekt.
•	 Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset.
2. Tillkopplad maskin går inte.
• Det finns ett avbrott i nätanslutningen.
•	 Kontrollera om det finns brott i
nätanslutningen.
• Omkopplaren har gått sönder.
•	 Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset.
3. Arbetsstycket går mycket svårt i en raklinje
utmed sågklingan och sägsnittet är ojämnt.
• Sågklingan är buktig eller oskarp.
•	 Byt ut sågklingan.
4. Cirkelsågen alstrar oljud och/eller går
ojämnt.
• Kolborstarna är slitna.
•	 Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset.
Rengöring
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk
duk, företrädesvis efter varje användning. Tillse
att ventilationsspringorna är fria från damm och
smuts. Använd en mjuk duk fuktad med tvålvatten
vid svår smuts. Använd inga lösningsmedel som
bensin, alkohol, ammoniak etc. Sådana ämnen
skadar plastdelarna.
Byte av karbonborstarna
• Avlägsna skruvarna (17).
• Avlägsna karbonborstarna (18) från den
runda handsågen och syna dem på slitage.
• Sätt tillbaka karbonborstarna i bifogade
borsthållare.
• Kontrollera att kopparkontakten på
karbonborstarna har bra kontakt med
koppardelen i borsthållaren.
• Sätt tillbaka skruvarna (17) och drag åt dem
ordentligt.
Efter intensiv användning kan
kolborstarna bli slitna. En regelbunden
kontroll var 30:e driftstimma är därför
nödvändig. Är kolborstarna kortare än 4
mm skall de bytas ut mot nya.
Smörjning
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Fel
Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund
av en del som är nedsliten. I slutet av den här
bruksanvisningen finns en sprängskiss över de
delar som kan beställas.
Miljö
För att undvika transportskador levereras
maskinen i en så stadig förpackning som möjligt.
Förpackningen har så långt det är möjligt
tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför
tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.

Question & answers

There are no questions about the Ferm CSM1033 yet.

Ask a question about the Ferm CSM1033

Have a question about the Ferm CSM1033 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm CSM1033. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm CSM1033 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.