Ferm CRM1032 FCO-1524 manual

View a manual of the Ferm CRM1032 FCO-1524 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Kompressor
  • Model/name: CRM1032 FCO-1524
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Polska, Ukrainare, Danska, Ryska, Norska, Finska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 22
Ferm 23
• Alle verbindingen controleren door ze nat
te maken met water en zeep.
De compressor draait maar pompt niet
Fig.19
• Kan te wijten zijn aan de breuk van de
kleppen (C-C2) of van een pakking (B1-B2).
• De beschadigde kleppen vervangen.
De compressor start niet
Als de compressor moeilijkheden heeft om te
starten, controleren:
• Of de spanning op het net overeenkomt met
die op het plaatje met gegevens (fig.10)
• Of er geen verlengsnoeren worden gebruikt
met een te kleine diameter of te grote lengte.
• Of de omgevingstemperatuur niet te laag is
(lager dan 0°C).
• Of er genoeg olie in het carter is om de
smering te garanderen (fig.8)
• Of de netvoeding intact is (stekker goed
aangesloten, magnetothermisch, zekeringen
niet stuk).
De compressor stopt niet
Als de compressor niet stopt wanneer de
maximum druk bereikt wordt treedt de
veiligheidsklep in werking. Het is nodig contact op
te nemen met de dichtstbijzijnde geautoriseerde
onderhoudsdienst voor de reparatie.
Spuitpistool spuit niet / luchtpistool blaast
niet
• Controleer of de klep, cilinder en de gaatjes
van de spuitmond niet zijn geblokkeerd
• Controleer de luchtslang op lekkage
• Controleer de luchtdruk
“Sinaasappeleffekt” overmatige nevelvorming
• Er wordt een verkeerd oplosmiddel gebruikt
• Gebruik het juiste oplosmiddel.
• Verfspuit te ver van het te behandelen
oppervlak
• Houd de verfspuit dichter bij het te
behandelen oppervlak.
• De verf is te dik
• Verdun de verf.
Bandenpomppistool: geen luchtstroom
• Controleer de luchtdruk
• Controleer de slangaansluiting (goed
aangesloten?)
• Controleer de luchtslang op lekkage.
Reinigen
Reinig de machinebehuizing regelmatig met een
zachte doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik.
Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek be-
vochtigd met zeepwater. Gebruik geen oplosmid-
delen als benzine, alcohol, ammonia, etc. Derge-
lijke stoffen beschadigen de kunststof onderdelen.
Smering
Het is aan te raden elke 50 werkuren het
aanzuigfilter te demonteren en het filterelement
schoon te maken door middel van perslucht (fig.
15). Één maal per jaar dient het luchtfilterelement
te worden vervangen als de compressor in een
schone omgeving werkt; en vaker als de
omgeving waarin de compressor staat erg stoffig
is. De compressor produceert condenswater dat
zich verzamelt in de tank. Het is nodig het
condenswater na het beeindigen van de werk-
zaamheden af te tappen d.m.v het aftapkraantje
(14). Opletten als er de druk in de tank hoog is,
het water zou er met veel kracht uit kunnen
komen. Aangeraden druk is 1-2 bar max.
Het condenswater van de compressor is
vervuild met olie en dient opgevangen
te worden en op milieuverantwoordelijke
wijze worden verwerkt.
Vervangen/bijvullen van olie
De compressor wordt geleverd met synthetische
olie “SAE 10W30”. Binnen 1 jaar of na de eerste
100 werkuren is het raadzaam de olie van het
pompsysteem volledig te vervangen.
• De afvoerdop (peilglas) op het carter-deksel
losschroeven, alle olie eruit laten lopen en de
dop weer vastschroeven (fig. 17).
• De olie bijvullen langs het via de vulopening
bovenin het carter-deksel (fig. 18) tot het
niveau aangeduid op het peilglas (fig.8)
bereikt is.
Elke week het olieniveau van het pompsysteem
controleren en indien nodig bijvullen. Deze olie
heeft het voordeel dat ze haar kenmerken niet
verliest, noch in de winterperiode noch in de
zomerperiode.
De gebruikte olie mag niet in de riool
geworpen worden of verspreid worden
in het milieu.
NL
54 Ferm
Kompressorn stänger inte av
Tankens säkerhetsventil aktiveras om
kompressorn inte stannar när maximalt tryck
uppnås.
Kontakta närmaste auktoriserad Support Service
för reparation.
Sprutpistolen sprutar inte/blåspistolen blåser
inte
• Kontrollera om ventilen, cylindern eller nålen
till munstycket är blockerad.
• Inspektera om luftslangen läcker.
• Kontrollera lufttrycket.
"Apelsinskal" för mycket dimbildning
• Felaktigt lösningsmedel används
• Använd lämpligt lösningsmedel
• Sprutpistolen för långt från ytan
• Håll sprutpistolen närmare föremålet
• Färgen är för tjock
• Förtunna färgen
Luftpåfyllare: inget luftflöde
• Kontrollera lufttrycket
• Inspektera slangkopplingen (ordentligt
ansluten?)
• Inspektera om luftslangen läcker
Smörjning
Det rekommenderas att sugfiltret monteras isär
var 50:e drifttimme och att filterelementet rengörs
med tryckluft (fig. 15). Det rekommenderas att
filterelementet byts ut minst en gång per år om
kompressorn arbetar i en ren omgivning; oftare
om omgivningen där kompressorn står är
dammig. Kompressorn producerar kondensvatten
som samlas i tanken.
Kondensvatten måste avlägsnas från tanken
minst en gång i veckan genom att öppna
dräneringskranen (fig. 16) som sitter under
tanken. Var försiktig när det finns tryckluft i
tanken eftersom vattnet kan komma ut med tryck.
Rekommenderat maxtryck 1-2 bar.
Kondensvatten från den oljesmorda
kompressorn ska inte hällas ut i
avloppet eller i naturen eftersom vattnet
innehåller olja.
Byta/fylla på olja
Kompressorn använder syntetisk olja ”SAE
10W30”. Komplett byte av pumpsystemets olja
rekommenderas inom de första 100
drifttimmarna.
• Skruva loss dräneringspluggen (mätare) från
oljetråget, låt all olja rinna ut och skruva
tillbaka pluggen (fig. 17).
• Fyll på olja via det övre hålet på oljetråget (fig.
18) ända tills nivån på mätaren (fig. 8) nås.
Kontrollera oljenivån i pumpsystemet varje vecka
och fyll på vid behov. Syntetisk olja har fördelen
att den inte tappar sina egenskaper, varken under
sommaren eller vintern.
Häll i inte ut förbrukad olja i avloppet
eller i naturen.
Följ nedanstående tabell vid oljebyte.
Oljetyp Drifttimmar
Multigradeolja SAE 10W30 100 eller efter
6 månad
Fel
Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund
av en del som är nedsliten. I slutet av den här
bruksanvisningen finns en sprängskiss över de
delar som kan beställas.
Miljö
För att undvika transportskador levereras
maskinen i en så stadig förpackning som möjligt.
Förpackningen har så långt det är möjligt
tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför
tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas
in enligt gällande miljöregler.
Garanti
Garantivillkoren finns på den separat bifogade
garantibeviset.
S
Page: 23
Ferm 53
För att erhålla det bästa resultatet håll er
sprutpistol vågrätt och parallellt med ytan hela
tiden. Håll munstycket 25 - 30 cm från ytan och
spruta jämnt från sida till sida eller upp och ner.
Spruta inte i vinkel eftersom detta medför att färg
rinner på ytan. Gör lugna och jämna tag.
Det är viktigt att sprutpistolen rengöres noggrant
efter varje användning. Om detta inte sker
uppstår nästan oundvikligen stopp och apparaten
fungerar inte vid nästa tillfälle!
Garantin täcker inte rengöring av sprutpistol som
användaren inte har rengjort noggrant.
Luftpåfyllare med tryckmätare
Kontrollera först föremålets tryck (använd
tryckmätaren på luftpåfyllaren)
• Anslut luftpåfyllarens koppling till föremålets
ventil.
• Läs av trycket på tryckmätaren:
• För högt tryck: tryck på knappen till vänster
för att släppa ut luft.
• För lågt tryck: tryck in avtryckaren för att
fylla föremålet med önskat lufttryck.
• Kontrollera trycket genom att släppa upp
avtryckaren och läs av tryckmätaren.
• Koppla loss luftpåfyllaren.
Normaltryck
Föremål Tryck (PSI) (BAR)
Fotboll 13 0,8
Basketboll 9 0,6
Volleyboll 5 0,3
Däck till trädgårdstraktor 20 1,3
Luftmadrass hård hård
Cykeldäck 75 5
Titta i bilens servicebok för att se vilket
som är rätt däcktryck för din bil.
Blåspistol
Tänk på att små partiklar kan blåsas ut och
orsaka skador. Rikta inte blåspistolen mot dig
själv när du blåser rent.
Luftdriven fotogenspruta
Fotogensprutan kan användas för att spruta
vätskor. Till exempel för att smörja rostkänsliga
materiel såsom trädgårdsverktyg.
• Häll i vätskan i behållaren.
• Sätt fast behållaren på fotogensprutan.
• Flödet kan justeras genom att vrida på
munstycket. Munstycket kan stängas med
hjälp av låsmuttern.
• Gör alltid rent sprutan efter varje användning.
4. UNDERHÅLL
Se till att kontakten har tagits ur
eluttaget innan du utför
underhållsverksamheter på motorn.
Maskinerna har tillverkats för att fungera under
en lång period med minsta möjliga underhåll. För
att maskinen kontinuerligt ska fungera
tillfredsställande måste den skötas och rengöras
på rätt sätt. Innan du försöker reparera kom-
pressorn på något sätt som helst, kontrollera att:
• Huvudbrytaren är i läget ”0”.
• Tryckregulatorn och strömbrytarna på
kopplingspanelen är avstängda i läget ”0”.
• Tryckluftstanken är helt tom.
Rengöring
Rengör utsidan på maskinen regelbundet med en
mjuk trasa, företrädesvis efter varje användning.
Håll ventilationsöppningarna fria från damm och
smuts. Om smutsen inte lossnar lätt, använd en
mjuk trasa fuktad med tvållösning. Använd aldrig
lösningsmedel såsom bensin, alkohol, ammoniak
etc. Dessa lösningsmedel kan skada plastdelarna.
Förlust av lufttryck
• Kan orsakas av en dålig tätad koppling.
• Kontrollera alla anslutningar genom att
blöta dem med tvål och vatten.
Kompressorn fungerar men komprimerar inte
Fig. 19
• Kan orsakas av ventilerna (C-C2) eller en
trasig packning (B1-B2).
• Byt ut den skadade delen.
Kompressorn startar inte
Om kompressorn är svår att starta, kontrollera:
• om nätspänningen motsvarar värdet som
anges på märkplåten (fig. 10).
• om elektriska förlängningskablar används som
har en felaktig ledare eller längd.
• om omgivningsmiljön är för kall (under 0°C).
• om det finns olja i oljetråget som garanterar
smörjning (fig. 8)
• om det finns elektricitet (stickkontakt ordentligt
ansluten, termomagnetisk säkring är hel).
S
24 Ferm
Voor vervanging van olie onderstaande tabel
aanhouden.
Type olie Werkingsuren
Multigraden olie 100
SAE 10W30 of 6 maanden
Storingen
Wanneer er zich een storing voordoet,
bijvoorbeeld bij slijtage van een onderdeel, neem
dan contact op met het onderhoudsadres op de
garantiekaart. Achter in deze handleiding ziet u
een opengewerkte afbeelding van de onderdelen
die besteld kunnen worden.
Milieu
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt
de machine in een stevige verpakking geleverd.
De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van
recyclebaar materiaal. Maak daarom gebruik van
de mogelijkheid om de verpakking te recyclen.
Defecte en/of afgedankte elektrische of
elektronische gereedschappen dienen
ter verwerking te worden aangeboden
aan een daarvoor verantwoordelijke
instantie.
Garantie
Lees voor de garantievoorwaarden de
bijgevoegde garantiekaart.
COMPRESSEUR HUILE +
JEU D'OUTILS À AIR COMPRIMÉ
Les chiffres du texte suivant correspondent
aux illustrations page 2 - 3.
Lisez attentivement ce mode d’emploi
avant la mise en service de l’appareil.
Familiarisez-vous avec le
fonctionnement et la manipulation de
l’appareil. Entretenez l’appareil
conformément aux instructions, afin qu’il
fonctionne parfaitement à chaque
utilisation. Ce mode d’emploi et toute
documentation relative à l’appareil
doivent être conservés près de celui-ci.
Contenus
1. Données de l'appareil
2. Règles de sécurité
3. Utilisation
4. Entretien
1. DONNÉES DE L'APPAREIL
Spécifications techniques
Le bruit de l'appareil varie de 1 à 10 dB(A) selon
l'environnement dans lequel le compresseur est
placé.
Pistolet pulvérisateur
Pression d'opération 4.5 - 6 bar
Diamètre de l'embout 1.5 mm
Contenu du réservoir 500 cc
Poids 0.55 kg
Voltage 230 V~
Fréquence 50 Hz
Puissance 1.5 CV (1100 W)
Ralenti 2850/min
Classe IP IP 20
Contenu du réservoir 24litre
Entrée d'air 160 l/min
Pression de sortie max 8.0 Bar
Poids 24.0 kg
Niveau de puissance sonore 91.0 dB (A)
F
Page: 24
Ferm 25
Embout de gonflage de pneus avec manomètre
Soufflette à air comprimé
Soufflette de nettoyage
Flexible de 5M
Informations concernant le produit
Fig. A
1. Couvercle
2. Poignée
3. Interrupteur
4. Arrêt automatique
5. Régulateur de pression
6. Raccord rapide (sortie)
7. Manomètre (régulateur de pression)
8. Manomètre (réservoir)
9. Soupape de sécurité
10.Conduite sous pression
11.Filtre à air
12.Bouchon d'huile
13.Carter
14.Bouchon de vidange
2. RÈGLES DE SÉCURITÉ
Explication des symboles
Indique un risque de blessures, un
danger mortel ou un risque d’endomma-
gement de l’outil en cas du non-respect
des consignes de ce mode d’emploi.
Indique un risque de décharges
électriques.
Attention: le compresseur est
susceptible de redemarrer
automatiquement en cas de black-out et
retablissement successif de la tension
Utiliser un dispositif de protection de
l’ouie.
Niveau de puissance sonore
Règles de sécurité spéciales
• Avertissement ! Le compresseur ne peut être
utilisé que dans des endroits appropriés (avec
une bonne ventilation et par des températures
de +5°C à +40°C).
• Pour assurer un bon fonctionnement à long
terme, il est recommandé de faire fonctionner
le compresseur sous une charge de 70% au
maximum sur une heure.
• Avant de dévisser tout branchement connecté
au réservoir, contrôlez que celui-ci est
entièrement décompressé.
• Il est interdit de percer des trous dans le
réservoir, d'y faire des soudure, ou de le
déformer exprès.
• Retirez toujours la fiche de la prise avant
d'agir sur le compresseur de quelle façon que
ce soit.
• Ne dirigez jamais un jet d'eau ni un jet de
matière inflammable sur le compresseur.
• Ne placez aucun objet inflammable à
proximité du compresseur.
• Pendant que l'appareil n'est pas en usage,
mettez le régulateur de pression sur "0".
• Ne dirigez jamais le jet d'air comprimé sur une
personne ni sur un animal (fig. 20).
• Ne transportez jamais le compresseur tandis
que le réservoir est sous pression.
Type 5 m x 8 mm
Accouplement Universel/DIN
Poids 0.25 kg
Pression recommandée 2 - 4 bar
Diamètre de l'embout 3.0 mm
Longueur de l'embout
en aluminium 210 mm
Poids 0.55 kg
Pression recommandée 2 - 4 bar
Diamètre de l'embout 2.0 mm
Poids 0.15 kg
Pression d'opération 0 - 8 bar
Longueur du flexible 350 mm
Poids 0.40 kg
F
52 Ferm
För ordentlig ventilation och effektiv kylning är det
viktigt att kompressorn är placerad minst 1 m från
väggen (fig. 4).
Se till att kompressorn transporteras i rätt
position, vänd den inte upp och ned och
lyft inte med krokar eller rep (fig. 5-6).
Viktigt! Före idriftsättning
Ta bort plastkåpan från sumplocket. Fyll sumpen
med den medföljande oljan (250 ml). Mätaren
i botten av sumpen indikerar oljenivån: denna ska
nu vara i nivå med den röda punkten (fig. 7 och
8).
Skruva på det medföljande oljelocket (fig A-12).
Ta bort plastkåpan från skyddet. Skruva i luftfiltret
(fig. A-11).
Starta
• Kontrollera om nätspänningen motsvarar vär-
det som anges på den elektriska märkplåten
(fig. 10), tillåten avvikelse ska vara inom 5 %.
• Vrid knappen som sitter på den övre delen till
läget ”0” enligt tryckregulatortypen som är
monterad på enheten (fig. 11).
• Stoppa in stickkontakten i nätuttaget (fig. 9)
och starta kompressorn genom att vrid
knappen på tryckregulator till läget ”I”.
Kompressorns drift är helt automatisk.
Tryckregulatorn stoppar kompressorn när
maxvärdet uppnås och startar den igen när
trycket sjunker under minimivärdet. Normalt så
är tryckskillnaden ungefär 2 bar/29 psi mellan
maxvärdet och minimivärdet. Till exempel -
Kompressorn stannar när den når 8 bar (116
psi) (det är det maximala arbetstrycket) och
startar automatiskt igen när trycket i tanken
sjunker till 6 bar (87 psi).
Topp/cylinder/transmissionsdelar kan
uppnå höga temperaturer, var försiktig
vid arbete i närheten av delarna och rör
inte dessa för att undvika brännskador
(fig. 12-13).
Justera arbetstrycket
Fig. 14
Det är inte nödvändigt att kontinuerligt använda
maximalt arbetstryck, tryckluftsverktyg behöver
ofta inte så högt tryck. För kompressorer
utrustade med en tryckreduceringsventil är det
nödvändigt att ställa in rätt arbetstryck.
Det går att ställa in arbetstrycket med hjälp av
vridknappen på reduceringsventilen.
• Genom att vrida medurs så höjs trycket.
• Genom att vrida moturs så sänks trycket.
Kompressorn har två tryckmätare och två punkter
där man kan ansluta en luftslang:
• Tryckmätare till vänster: tryck på vänster
utgång. Den vänstra tryckmätarens utgång
kan regleras genom tryckminskningsventilen.
• Tryckmätare till höger: tanktryck + tryck vid
höger utgång.
Inställt tryck kan låsas genom att vrida ringen
under vridknappen i motsatt riktning mot vrid-
knappen och på så vis låsa vridknappen. Inställt
tryck visas på reduceringsventilens manometer.
Använd endast kompressorn med tillbehör i
utrymmen med god ventilation.
• Anslut polyuretanslangen mellan kompressorn
och tillbehöret.
• Tryck fast snabbkopplingen på tillbehöret tills
kopplingen klickar till. Nu är slangen korrekt
ansluten.
• Dra tillbaka den yttre ringen för att koppla loss
slangen.
Sprutpistol
Färg och lösningsmedel är mycket lättantändliga.
Kontrollera därför följande:
• Sprutmåla endast i utrymmen med god
ventilation.
• Använd skyddsmask när du sprutmålar.
• Undvik öppen låga och rökning under
målningsarbete.
• Sprutmåla inte i utrymmen där det finns en
tänd kamin.
• Måla aldrig med bränsle från andra
lättantändliga produkter.
• Använd skyddsglasögon.
För att få bästa resultat är det viktigt att ni
förbereder den yta som ska besprutas och
förtunnar färgen till korrekt viskositet, innan ni
börjar använda sprutpistolen. Försäkra er alltid
om att de ytor som skall besprutas är rena från
damm, smuts och fett. Kontrollera att ni har
maskerat med högkvalitativ maskeringstape de
ytor som inte skall besprutas. Den färg eller
vätska som skall sprutas skall vara väl blandad
och fri från klumpar eller andra partiklar.
Många ämnen kan sprutas med vår sprutpistol,
men kontrollera tillverkarens rekommendationer
innan ni köper er färg.
S

Question & answers

There are no questions about the Ferm CRM1032 FCO-1524 yet.

Ask a question about the Ferm CRM1032 FCO-1524

Have a question about the Ferm CRM1032 FCO-1524 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm CRM1032 FCO-1524. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm CRM1032 FCO-1524 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.