Ferm CRM1029 FCO-1524 manual

View a manual of the Ferm CRM1029 FCO-1524 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Kompressor
  • Model/name: CRM1029 FCO-1524
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Polska, Danska, Ryska, Norska, Finska, Ungerska, Slovenska

Table of Contents

Page: 31
Ferm 69
Byta/fyllapåolja
Kompressornanvändersyntetiskolja”SAE10W30”.Komplettbyteavpumpsystemetsolja
rekommenderasinomdeförsta100drifttimmarna.
• Skruvalossdräneringspluggen(mätare)frånoljetråget,låtalloljarinnautochskruva
tillbakapluggen(fig.17).
• Fyllpåoljaviadetövrehåletpåoljetråget(fig.18)ändatillsnivånpåmätaren(fig.8)nås.
Kontrolleraoljenivånipumpsystemetvarjeveckaochfyllpåvidbehov.Syntetiskoljahar
fördelenattdenintetapparsinaegenskaper,varkenundersommarenellervintern.
Hälliinteutförbrukadoljaiavloppetellerinaturen.
Följnedanståendetabellvidoljebyte.
Oljetyp Drifttimmar
MultigradeoljaSAE10W30 100ellereftersjättemånad
Fel
Kontaktaserviceställetsomangespågarantibevisetomettfeluppstår,t.ex.pågrundavendel
somärnedsliten.Islutetavdenhärbruksanvisningenfinnsensprängskissöverdedelarsom
kanbeställas.
Miljö
Förattundvikatransportskadorlevererasmaskineniensåstadigförpackningsommöjligt.
Förpackningenharsålångtdetärmöjligttillverkatsavåtervinningsbartmaterial.Tadärför
tillvaramöjlighetenattåtervinnaförpackningen.
Skadadeoch/ellerkasseradeelektriskaochelektroniskaapparaterskalämnasin
enligtgällandemiljöregler.
Garanti
Garantivillkorenfinnspådenseparatbifogadegarantibeviset.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
32 Ferm
10. Conduitesouspression
11. Filtreàair
12. Bouchond'huile
13. Carter
14. Bouchondevidange
2.RÈGLESDESÉCURITÉ
Explicationdessymboles
Danscemanueletsurlamachine,sontutiliséslessymbolessuivants:
Lirelesinstructions.
Enaccordaveclesrèglesdesécuritédesdirectiveseuropéennesapplicables.
Indiqueunéventuelrisquedelésioncorporelle,undangerdemortouunrisque
d’endommagementdelamachinesilesinstructionsdecemoded’emploinesont
pasrespectées.
Indiquelaprésencedetensionélectrique.
Retirezlafichemâledusecteur
Attention:lecompresseurestsusceptiblederedemarrerautomatiquementencas
deblack-outetretablissementsuccessifdelatension
Attention,àl’interieurducompresseursetrouventdescertainespièces
susceptiblesd’atteindredestempératuresélevees
Utiliserundispositifdeprotectiondel’ouie.
Niveaudepuissancesonore
Toutéquipementélectroniqueouélectriquedéfectueuxdontvousvousseriez
débarrassédoitêtredéposéauxpointsderecyclageappropriés.
Règlesdesécuritéspéciales
• Avertissement!Lecompresseurnepeutêtreutiliséquedansdesendroitsappropriés
(avecunebonneventilationetpardestempératuresde+5°Cà+40°C).
• Pourassurerunbonfonctionnementàlongterme,ilestrecommandédefairefonctionner
lecompresseursousunechargede70%aumaximumsuruneheure.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Page: 32
Ferm 33
• Avantdedévissertoutbranchementconnectéauréservoir,contrôlezquecelui-ciest
entièrementdécompressé.
• Ilestinterditdepercerdestrousdansleréservoir,d'yfairedessoudure,oudeledéformer
exprès.
• Retireztoujourslafichedelapriseavantd'agirsurlecompresseurdequellefaçonquece
soit.
• Nedirigezjamaisunjetd'eauniunjetdematièreinflammablesurlecompresseur.
• Neplacezaucunobjetinflammableàproximitéducompresseur.
• Pendantquel'appareiln'estpasenusage,mettezlerégulateurdepressionsur"0".
• Nedirigezjamaislejetd'aircomprimésurunepersonnenisurunanimal(fig.20).
• Netransportezjamaislecompresseurtandisqueleréservoirestsouspression.
• Attention:certainespartiesducompresseur,commelepistonetlestuyauxde
transmission,peuventatteindredestempératurestrèsélevées.Faitesattentionànepas
lestoucherpournepasvousbrûler(fig.12-13).
• Pourtransporterlecompresseur,soulevez-lesurunchariotouparlespoignéesdestinées
àcetusage.
• Lesenfantsetlesanimauxnedoiventpasentrerdanslazonedefonctionnementde
l'appareil.
• Sivousutilisezlecompresseurpourdiffuserdelapeinture:
a)Netravaillezpasdansunepièceclose,niàproximitéd'uneflammenue.
b)Assurez-vousquel'endroitoùvoustravaillezpossèdeuneventilationadéquate.
c)Protégez-vouslenezetlaboucheaumoyend'unmasqueapproprié(fig.12).
• N'utilisezpaslecompresseursilecâbled'alimentationoulaficheestendommagé;faites
appelàunserviced'entretienreconnupourlesfaireremplacerparunepièced'origine.
• Lorsquelecompresseurestplacésurunesurfacesurélevéeparrapportausol,ildoitêtre
solidementamarrépourqu'ilnepuissetomberpendantqu'ilestenmarche.
• Nemettezpaslesmains,niaucunobjet,àl'intérieurdesgrillesdeprotection,pournepas
vousblesserniendommagerlecompresseur.
• N'utilisezpaslecompresseurcommeobjetcontondantcontredespersonnes,des
animauxnidesobjets,pouréviterdegravesdommages.
• Silecompresseurn'estplusenusage,débrancheztoujourslafichedelaprise.
• Lestuyauxutiliséspourl'aircomprimédoiventtoujoursêtreadaptésàlapression
maximumducompresseur.N'essayezjamaisderépareruntuyauendommagé.
Electriciteetsécurité
Règlesdemiseàlaterre
Leprésentcompresseurdoitêtremisàlaterrependantl'utilisationpournepasexposer
l'utilisateuraurisqued'unchocélectrique.Lecompresseurestéquipéd'uncâbleàdeuxâmes
plusunfildeterre.Lebranchementélectriquedoitêtreeffectuéparuntechnicienqualifié.Nous
déconseillonsdejamaisdémonterducompresseur,ainsiquedebrancherd'autres
connexionssurlerégulateurdepression.Lesréparationsdoiventêtreeffectuéesparun
serviced'entretienreconnuouparunautrecentrequalifié.
N'oubliezjamaisquelefildeterreestlefilvertoujaune/vert.Nebranchezjamaisce
filvertsuruneconnexionsoustension.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
68 Ferm
Kompressornstartarinte
Omkompressornärsvårattstarta,kontrollera:
• omnätspänningenmotsvararvärdetsomangespåmärkplåten(fig.10)
• omelektriskaförlängningskablaranvändssomharenfelaktigledareellerlängd.
• omomgivningsmiljönärförkall(under0°C).
• omdetfinnsoljaioljetrågetsomgaranterarsmörjning(fig.8)
• omdetfinnselektricitet(stickkontaktordentligtansluten,termomagnetisksäkringärhel).
Kompressornstängerinteav
Tankenssäkerhetsventilaktiverasomkompressornintestannarnärmaximalttryckuppnås.
KontaktanärmasteauktoriseradSupportServiceförreparation.
5.UNDERHÅLL
Underhåll
Setillattkontaktenhartagitsureluttagetinnanduutförunderhållsverksamheterpå
motorn.
Maskinernahartillverkatsförattfungeraunderenlångperiodmedminstamöjligaunderhåll.
Förattmaskinenkontinuerligtskafungeratillfredsställandemåstedenskötasochrengöraspå
rättsätt.Innanduförsökerreparerakompressornpånågotsättsomhelst,kontrolleraatt:
• Huvudbrytarenäriläget”0”.
• Tryckregulatornochströmbrytarnapåkopplingspanelenäravstängdailäget”0”.
• Tryckluftstankenärhelttom.
Rengöring
Rengörutsidanpåmaskinenregelbundetmedenmjuktrasa,företrädesviseftervarje
användning.Hållventilationsöppningarnafriafråndammochsmuts.Omsmutsenintelossnar
lätt,användenmjuktrasafuktadmedtvållösning.Användaldriglösningsmedelsåsombensin,
alkohol,ammoniaketc.Dessalösningsmedelkanskadaplastdelarna.
Smörjning
Detrekommenderasattsugfiltretmonterasisärvar50:edrifttimmeochattfilterelementet
rengörsmedtryckluft(fig.15).Detrekommenderasattfilterelementetbytsutminstengångper
åromkompressornarbetarienrenomgivning;oftareomomgivningendärkompressornstårär
dammig.Kompressornproducerarkondensvattensomsamlasitanken.Kondensvatten
måsteavlägsnasfråntankenminstengångiveckangenomattöppnadräneringskranen(fig.
16)somsitterundertanken.Varförsiktignärdetfinnstryckluftitankeneftersomvattnetkan
kommautmedtryck.Rekommenderatmaxtryck1-2bar.
Kondensvattenfråndenoljesmordakompressornskaintehällasutiavloppetelleri
natureneftersomvattnetinnehållerolja.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Page: 33
Ferm 67
Starta
• Kontrolleraomnätspänningenmotsvararvärdetsomangespådenelektriskamärkplåten
(fig.10),tillåtenavvikelseskavarainom5%.
• Vridknappensomsitterpådenövredelentillläget”0”enligttryckregulatortypensomär
monteradpåenheten(fig.11).
• Stoppainstickkontakteninätuttaget(fig.9)ochstartakompressorngenomattvrid
knappenpåtryckregulatortillläget”I”.Kompressornsdriftärheltautomatisk.
Tryckregulatornstopparkompressornnärmaxvärdetuppnåsochstartardenigennär
trycketsjunkerunderminimivärdet.Normaltsåärtryckskillnadenungefär2bar/29psi
mellanmaxvärdetochminimivärdet.Tillexempel-Kompressornstannarnärdennår8bar
(116psi)(detärdetmaximalaarbetstrycket)ochstartarautomatisktigennärtrycketi
tankensjunkertill6bar(87psi).
Topp/cylinder/transmissionsdelarkanuppnåhögatemperaturer,varförsiktigvid
arbeteinärhetenavdelarnaochrörintedessaförattundvikabrännskador(fig.12-
13).
Justeraarbetstrycket
Fig.14
Detärintenödvändigtattkontinuerligtanvändamaximaltarbetstryck,tryckluftsverktyg
behöveroftaintesåhögttryck.Förkompressorerutrustademedentryckreduceringsventilär
detnödvändigtattställainrättarbetstryck.Detgårattställainarbetstrycketmedhjälpav
vridknappenpåreduceringsventilen.
• Genomattvridamedurssåhöjstrycket.
• Genomattvridamoturssåsänkstrycket.
Kompressornhartvåtryckmätareochtvåpunkterdärmankananslutaenluftslang:
• Tryckmätaretillvänster:tryckpåvänsterutgång.Denvänstratryckmätarensutgångkan
reglerasgenomtryckminskningsventilen.
• Tryckmätaretillhöger:tanktryck+tryckvidhögerutgång
Inställttryckkanlåsasgenomattvridaringenundervridknappenimotsattriktningmot
vridknappenochpåsåvislåsavridknappen.Inställttryckvisaspåreduceringsventilens
manometer.
4.FEL
Förlustavlufttryck
• Kanorsakasavendåligtätadkoppling.
• Kontrolleraallaanslutningargenomattblötademmedtvålochvatten.
Kompressornfungerarmenkomprimerarinte
Fig.19
• Kanorsakasavventilerna(C-C2)ellerentrasigpackning(B1-B2).
• Bytutdenskadadedelen.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
34 Ferm
Avantderemplacerlafiched'alimentation,assurez-vousquelefildeterreestbienmisàla
terre.Aumoindredoute,faitesappelàuntechnicienqualifiépourfairecontrôlerlamiseàla
terre.
Rallonges
Descâblesd’alimentationdegrandelongueur,desrallonges,desbobinesdecâbleet
dispositifssimilaires,provoquentdeschutesdetensionetpourraientempêcherledémarrage
dumoteur.L’inertiedumoteurrenddifficilelesdémarragesàdestempératuresinférieuresà
0°C.Utilisezuniquementuncâbleélectriquederallongeavecficheetmiseàlaterre,et
n'utilisezenaucuncasunerallongeécraséeouendommagée.Contrôlezlebonétatdela
rallonge.Pourcetappareil,lecâblederallongedoitavoirundiamètreminimalde2.5mm2
(pour
unelongueurmaximalede20m).Dérouleztoujoursentièrementlarallongeavantdel'utiliser.
Branchementélectrique
Contrôleztoujoursquelatensionàl'entréedel'appareilestlamêmequelatensionréseau
indiquéesurlaplaquettedel'appareil.Lecompresseurestlivrééquipédesoncâbleélectrique
etd'uneficheàdeuxbroches+terre.Ilesttrèsimportantdebrancherlecompresseursurune
priseàterre.(fig.9)
N'utilisezjamaislefildeterreàlaplaceduneutre.Lamiseàlaterredoitsefaire
selonlesrèglesdepréventiondesaccidents(EN60204).
3.UTILISATION
Àusagedomestiqueuniquement.
Attention:Lesinformationscontenuesdanscemoded'emploiontétérédigéespouraider
l'utilisateuràutiliseretàentretenirlecompresseurcommeilfaut.Certainesillustrationsdans
cemoded'emploimontrentdesdétailsquipeuventêtredifférentsdeceuxdevotre
compresseur.
Installation
Sortezlecompresseurdesonemballage(fig.1).Contrôlezquetoutestenparfaitétatetqu'il
n'yapaseudedommagespendantletransport.Puisprocédezcommesuit.Silesbouchonsne
sontpasencoremontés,montez-lesselonlafig.2.Installezlecompresseursurunesurface
plane,oud'uneinclinaisonde10°aumaximum(fig.3),dansunendroitbienventilé,àl'abrides
élémentsetloindetoutfacteurexplosif. Silasurfaceestlisseetinclinée,assurez-vousquele
compresseurnesemettrapasàbougerpendantqu'ilestenmarche;Silasurfaceestune
plancheouuneétagère,assurez-vousquetoutestbienfixéetnepeutpastomber.Pourla
ventilationetlerefroidissement,ilestimportantquelecompresseursetrouveàaumoins100
cmdetoutmur(fig.4).
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Page: 34
Ferm 35
Assurez-vousquelecompresseuresttransportécommeilfaut,nelerenversez
pasetnelesoulevezpasaumoyendecrochetsoudecordes(fig.5-6).
Important!Avantlamiseenservice
Lecarterducompresseurestremplid'huileenusine.Unefixationautocollantesurlebouchon
(fig.A:12)empêchelesfuitesd'huilesdurantletransport.Important!Lafixationautocollante
doitêtreenlevéeavantledémarrageducompresseur.Lapetitefentedubouchonest
nécessairepouruneventilationsuffisanteducarter.L'indicateurdeniveauaubasducarter
indiqueleniveaudel'huile:ildevraitatteindremaintenantlepointrouge(fig.7and8).
Miseenservice
• Contrôlezquelatensiondevotreréseauestlamêmequecellequiestindiquéesurla
plaquettedel'appareil(fig.10),latoléranceestde5%.
• Appuyezsurl'interrupteurplacésurledessuspourlemettreenposition"0",selonletype
derégulateurdepressionmontésurl'appareil(fig.11).
• Branchezlafichesurlaprise(fig.9)etmettezl'interrupteurdurégulateurdepressionen
position"I"pourmettrelecompresseurenmarche.Lefonctionnementducompresseur
estentièrementautomatique.Lerégulateurdepressionarrêtelecompresseurdèsquela
valeurmaximumestatteinte,etleremetenmarchequandlapressionbaisseendessous
delavaleurminimum.Normalement,ladifférenceentrelemaximumetleminimumde
pressionestd'environ2bar.Exemple:lecompresseurs'arrêtequandlapressionatteint8
bar(lapressiondefonctionnementmaximale)etseremetenmarcheautomatiquement
quandlapressionàl'intérieurduréservoirbaisseendessousde6bar.
L'ensemblepiston/cylindre/tuyaudetransmissionpeutatteindredes
températurestrèsélevées;sivoustravaillezàproximitédecespièces,faites
attentionànepaslestoucherpournepasvousbrûler(fig.12-13).
Réglagedelapressionde fonctionnement
Fig.14
Iln'estpasnécessaired'utilisertoujourslapressiondefonctionnementmaximum,étantdonné
qu'unepressionmoindresuffitsouventpourlesoutilsàaircomprimé.Danslecasdes
compresseurséquipésd'unréducteurdepression,ilestnécessairederéglercorrectementla
pressiondefonctionnement.Lapressiondefonctionnementserègleaumoyenduboutonde
réglagesurlasoupapederéductiondepression.
• Tournezleboutondanslesensdesaiguillesd'unemontrepouraugmenterlapression.
• Tournezleboutonensensinversedesaiguillesd'unemontrepourdiminuerlapression.
Lecompresseurestéquipédedeuxmanomètresetdeuxpointsdeconnexionpourtuyauxde
pression:
• Manomètredegauche:indiquelapressiondelasortiedegauche.Lapressiondecette
sortiedegauchepeutêtreréguléeparlebiaisdelavannederéduction.
• Manomètrededroite:indiquelapressiondansleréservoiretlapressiondelasortiededroite.
Pourbloquerlapressionaupointvoulu,tournezl'anneausituésousleboutonderéglageen
sensinverseduboutonlui-même,pourl'immobiliser.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
66 Ferm
Kontrolleraattförlängningskabelnärigottskick.Fördenhärmaskinenskaförlängningskabeln
haetttvärsnittpåminst2,5mm2
(gällerförlängderupptillmax20meter).Rullaalltidutkabeln
heltinnandenanvänds.
Elektriskanslutning
Kontrolleraalltidattmotornsinspänningmotsvararnätspänningenpåmärkplåten.
Kompressornärförseddmedenelkabelochentvåpoligstickkontakt+jord.Detärviktigtatt
kompressornanslutstillettjordatnätuttag.(Fig.9)
Användaldrigjordledareniställetförneutralen(nolledare).Jordningskautförasi
enlighetmedolycksförebyggandeåtgärder(EN60204).
3.ANVÄNDNING
Endastförhemmabruk.
Obs:Informationenidenhärmanualenharskrivitsföratthjälpaoperatörenattanvändaoch
utföraunderhållpådennakompressor.Vissabilderimanualenvisardelarsomkanskiljasig
fråndelarnapådinkompressor.
Installation
Närkompressornhartagitsurförpackningen(fig.1)ochduharkontrolleratattdenäriperfekt
skicksamtundersöktattingaskadorharuppståttundertransporten,skaföljandeåtgärder
utföras.Omejmonterat,monteragummihättornapåtankenenligtanvisningarnaifig.2.
Placerakompressornpåettplantunderlagellermedenmaximallutningpå10°(fig.3).
Utrymmetskavaravälventileratochskyddatmotatmosfäriskafaktorer,ochinteenomgivning
medexplosionsrisk.Omunderlagetärjämntochlutar, kompressorninterörsigunderdrift.Om
underlagetärenträskivaellerenskivaienbokhylla,sättfastdemordentligsåattdeintefaller
ned.Detärviktigtattkompressornplacerasminst100cmfrånväggen(fig.4)förkorrekt
ventilationochkylning.
Setillattkompressorntransporterasirättposition,vänddeninteuppochnedoch
lyftintemedkrokarellerrep(fig.5-6).
Viktigt!Föreidriftsättning
Vevhusetpådenhärkompressorfyllsmedoljaifabriken.Förattundvikaoljeläckageunder
transportsitterenvattentätetikettpåoljelocket.Viktigt!Avlägsnaetiketteninnandustartar
kompressorn.Denlillaöppningenioljelocketärnödvändigförkorrektventilationavvevhuset.
Mätareninederdelenavoljetrågetindikeraroljenivån:dennabörnuvarainivåmeddenröda
pricken(fig.7och8).
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Page: 35
Ferm 65
• Detärförbjudetattgörahålitanken,svetsapådenelleravsiktligtdeformeraden.
• Utföringaåtgärderpåkompressornutanattförsthadragitutstickkontaktenurnätuttaget.
• Sprutaintevattenstrålarellerstrålarmedlättantändligvätskamotkompressorn.
• Placeraintelättantändligaföremålnärakompressorn.
• Vridtryckregulatorntillläget”0”(OFF=av)underarbetsuppehåll.
• Riktaaldrigluftstrålenmotpersonerellerdjur(fig.20).
• Transporteraintekompressornmedtryckitanken.
• Obs:vissadelaravkompressornsåsomcylinderlocketochgenomföringsrörenkanuppnå
högatemperaturer.Rörintedessaförattundvikabrännskador(fig.12-13).
• Transporterakompressorngenomattlyftadenellergenomattanvändaspecialhandtagen
(fig.5-6).
• Barnochdjurskahållaspålångtavståndfrånmaskinensarbetsområde.
• Omduanvänderkompressornförattsprutlackera:
a)Arbetainteistängdautrymmenellernäraöppenlåga.
b)Säkerställattutrymmetdärduskaarbetaharventilationavsettfördetta.
c)Skyddanäsaochmunmedskyddsmaskavseddfördettaändamål(fig.21).
• Användintekompressornomelkabelnellerstickkontaktenärskadad,instrueraen
auktoriseradSupportServiceattbytautdemmotoriginaldelar.
• Omkompressornärplaceradpåettunderlagsomärhögreuppängolvetsåska
underlagetsäkrassåattkompressornintekanfallanedunderdrift.
• Förattundvikapersonskadorochskadorpåkompressornskainteföremålellerdina
händerplaceraspåskyddskåporna.
• Förattförhindraallvarligaskadorfårintekompressornanvändassometttrubbigtredskap
motpersoner,föremålellerdjur.
• Draalltidutstickkontaktenurnätuttagetnärkompressorninteanvänds.
• Sealltidtillatttryckluftslangaranvändsförtryckluftvilkakännetecknasavettmaximalt
trycksomäranpassattillkompressorn.Försökinterepareraslangenomdenärskadad.
Elektrisksäkerhet
Jordningsföreskrifter
Närkompressornanvändsmåstedenvarajordadförattskyddaanvändarenmotelstötar.
Kompressornärutrustadmedentvåledarkabelplusenjordledare.Elektriskanslutningska
görasavenkvalificeradtekniker.Vårrekommendationärattkompressornaldrigmonterasisär
ellerattandraanslutningargörstilltryckregulatorn.Reparationerskautförasavauktoriserad
SupportServiceellerannankvalificeradverkstad.
Glömaldrigattjordledarenärdengrönaellergulgrönaledaren.Anslutaldrigdenna
ledaretillettbelastatuttag.
Kontrolleraattjordkabelnäransluteninnandubyterutelkabelnsstickkontakt.Omduär
tveksam,låtenkvalificeradelektrikerkontrollerajordningen.
Förlängningskabel
Långaframledningar,förlängningar,kabeltrummorochliknandeorsakarspänningsfalloch
kangörasåattmotornintestartar.Tröghetenmedförattdetblirsvårtattstartavidlåga
temperaturerunderfryspunkten(0°C).Användendastförlängningskabelmedstickkontakt
ochjord,aldrigenskadadellerplattförlängningskabel.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
36 Ferm
Lapressionchoisieselitsurlemanomètremontésurlasoupapederéductiondepression.
4.PROBLÈMES
Perted'air
• Peutêtrecauséeparunjointouuneconnexionquifuit.
• Contrôlezjointsetconnexionavecdel'eausavonneuse.
Lecompresseurestenmarchemaisnechargepas
Fig19
• Peutêtrecausépardesdommagesauniveaudessoupapes(C-C2)oudesjoints(B1-B2).
• Remplacezlapièceendommagée.
Lecompresseurnedémarrepas
Silecompresseurdémarremal,contrôlezque:
• latensionduréseauestbienlamêmequecelledelaplaquettedel'appareil(fig.10)
• lesrallongesutiliséesontlalongueuretlediamètreprescrits
• latempératureambianteestsuffisammentélevée(pasmoinsde0°C)
• ilyasuffisammentd'huiledanslecarterpourassurerlalubrification(fig.8)
• l'alimentationenélectricitéestassurée(laficheestcorrectementbranchée,lesfusibles
magnétothermiquesn'ontpassauté).
Lecompresseurnes'arrêtepas
Silecompresseurnes'arrêtepasunefoisquelapressionmaximumestatteinte,lasoupapede
sécuritéduréservoirentreenfonction.Ilfautalorscontacterleserviced'entretienreconnu
pourlaréparation.
5.ENTRETIEN
Entretien
Assurez-vousquelapriseestdébranchéelorsdestravauxd’entretiensurle
moteur.
Lesmachinesontétéconçuespourfonctionnerlongtempsavecunentretienminimum.Un
fonctionnementsatisfaisantencontinudépenddel’entretiencorrectdelamachineetd’un
nettoyagerégulier.Avantd'agirsurlecompresseurdequellefaçonquecesoit,contrôlezles
pointssuivants:
• L'interrupteurgénéralestenposition"0".
• Lerégulateurdepressionetlesinterrupteursducentralsontéteints,enposition"0".
• Leréservoird'aircompriméestentièrementdécompressé.
Nettoyage
Nettoyezrégulièrementlecarterdelamachineàl’aided’unchiffondoux,depréférenceaprès
chaqueutilisationdecettedernière. Veillezàcequelesgrillesd’aérationsoientexemptesde
toutestracesdepoussièreetdesaletés.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Page: 37
Ferm 63
OLJESMORDKOMPRESSOR
Siffrornai nedaståendetextmotsvararbildernapåsidan2-3.
Läsigenomdennabruksanvisningnoggrantinnanmaskinentasibruk.Setillattdu
kännertillhurmaskinenfungerarochärinsattihurdenskallanvändas.Följ
underhållsinstruktionernaförattmaskinenalltidskallfungerapåbästasätt.
Förvaradennabruksanvisningochdenbifogadedokumentationenvidmaskinen.
Innehäll
1. Maskindetaljer
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Användning
4. Fel
5. Underhåll
1.MASKINDETALJER
Tekniskadata
Värdetförljudnivånkanstigamed1till10dB(A)beroendepåomgivningendärkompressorn
skainstalleras.
Produktinformation
Fig.A
1. Kåpa
2. Handtag
3. Strömbrytare
4. Automatiskstopp
5. Tryckregulator
6. Snabbkoppling(uttag)
7. Tryckmätare(tryckregulator)
8. Tryckmätare(tank)
9. Säkerhetsventil
10. Tryckluftsrör
Spänning 230V~
Frekvens 50Hz
Effekt 1.5hk(1100W)
Nominelltvarvtal 2850/min
IPKlass IP20
Tankvolym 24liter
Luftintag 160l/min
Maxarbetstryck 8.0bar
Vikt 24.0kg
Äänentehotaso 91.0dB(A)
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
38 Ferm
Toutéquipementélectroniqueouélectriquedéfectueuxdontvousseriez
débarrassédoitêtredéposéauxpointsderecyclageappropriés.
Garantie
Voustrouverezlesconditionsdegarantiesurlacartedegarantieci-jointe.
CE DÉCLARATIONDECONFORMITÉ(F)
Nousdeclaronssousnotrepropreresponsabilitéqueceproduitestenconformitéavecles
normesoudocumentsnormaliséssuivants:
EN1012-1, EN60204-1,EN55014-1,ISO5388,EN55014-2,EN61000-3-2, EN61000-3-3
conformeauxréglementations:
98/37/EC,73/23/EEC,89/336/EEC,87/404/EEC,2000/14/EC,2002/95/EC,2002/96/EC
Niveausonoremesuré;Lwa=91.1dB(A)
Niveausonoregaranti;Lwa=91dB(A)
2000/14/EC:LeniveausonoregarantiLwaestinférieurà96dB(A)Conformelaprocédure
d’évaluation,selonAnnexeVI.
Instancenotifiée:TUVproductserviceGmbH
Numérod’identificationdel’instancenotifiée:70.403.06.078.13
dès01-08-2006
ZWOLLENL
J.A.Bakker-vanIngen J.Lodewijk
CEOFermBV QualityManagerFermGlobal
C’estnotrepolitiqued’améliorercontinuellementnosproduitsetparconséquentderéserverle
droitdechangerlesinstructionsdesproduitssansunavisantérieur.
FermBV•Lingenstraat6•8028PMZwolle•Hollande
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK

Question & answers

There are no questions about the Ferm CRM1029 FCO-1524 yet.

Ask a question about the Ferm CRM1029 FCO-1524

Have a question about the Ferm CRM1029 FCO-1524 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm CRM1029 FCO-1524. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm CRM1029 FCO-1524 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.