Ferm CRM1025 FCO-1524 manual

View a manual of the Ferm CRM1025 FCO-1524 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Kompressor
  • Model/name: CRM1025 FCO-1524
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Polska, Danska, Ryska, Norska, Finska, Ungerska, Slovenska

Table of Contents

Page: 32
Ferm 33
Important!Avantlamiseenservice
Ouvrezlebouchonenplastiqueducarter.Remplissezlecarteravecl'huilefournieavec
l'appareil(250ml).L'indicateurdeniveauaubasducarterindiqueleniveaudel'huile:ildevrait
atteindremaintenantlepointrouge(fig.7and8).
Miseenservice
• Contrôlezquelatensiondevotreréseauestlamêmequecellequiestindiquéesurla
plaquettedel'appareil(fig.10),latoléranceestde5%.
• Appuyezsurl'interrupteurplacésurledessuspourlemettreenposition"0",selonletype
derégulateurdepressionmontésurl'appareil(fig.11).
• Branchezlafichesurlaprise(fig.9)etmettezl'interrupteurdurégulateurdepressionen
position"I"pourmettrelecompresseurenmarche.Lefonctionnementducompresseur
estentièrementautomatique.Lerégulateurdepressionarrêtelecompresseurdèsquela
valeurmaximumestatteinte,etleremetenmarchequandlapressionbaisseendessous
delavaleurminimum.Normalement,ladifférenceentrelemaximumetleminimumde
pressionestd'environ2bar.Exemple:lecompresseurs'arrêtequandlapressionatteint8
bar(lapressiondefonctionnementmaximale)etseremetenmarcheautomatiquement
quandlapressionàl'intérieurduréservoirbaisseendessousde6bar.
L'ensemblepiston/cylindre/tuyaudetransmissionpeutatteindredes
températurestrèsélevées;sivoustravaillezàproximitédecespièces,faites
attentionànepaslestoucherpournepasvousbrûler(fig.12-13).
Réglagedelapressionde fonctionnement
Fig.14
Iln'estpasnécessaired'utilisertoujourslapressiondefonctionnementmaximum,étant
donnéqu'unepressionmoindresuffitsouventpourlesoutilsàaircomprimé.Danslecasdes
compresseurséquipésd'unréducteurdepression,ilestnécessairederéglercorrectementla
pressiondefonctionnement.Lapressiondefonctionnementserègleaumoyenduboutonde
réglagesurlasoupapederéductiondepression.
• Tournezleboutondanslesensdesaiguillesd'unemontrepouraugmenterlapression.
• Tournezleboutonensensinversedesaiguillesd'unemontrepourdiminuerlapression.
Pourbloquerlapressionaupointvoulu,tournezl'anneausituésousleboutonderéglageen
sensinverseduboutonlui-même,pourl'immobiliser.Lapressionchoisieselitsurle
manomètremontésurlasoupapederéductiondepression.
4.PROBLÈMES
Perted'air
• Peutêtrecauséeparunjointouuneconnexionquifuit.
• Contrôlezjointsetconnexionavecdel'eausavonneuse.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
64 Ferm
Elektriskanslutning
Kontrolleraalltidattmotornsinspänningmotsvararnätspänningenpåmärkplåten.
Kompressornärförseddmedenelkabelochentvåpoligstickkontakt+jord.Detärviktigtatt
kompressornanslutstillettjordatnätuttag.(Fig.9)
Användaldrigjordledareniställetförneutralen(nolledare).Jordningskautförasi
enlighetmedolycksförebyggandeåtgärder(EN60204).
3.ANVÄNDNING
Endastförhemmabruk.
Obs:Informationenidenhärmanualenharskrivitsföratthjälpaoperatörenattanvändaoch
utföraunderhållpådennakompressor.Vissabilderimanualenvisardelarsomkanskiljasig
fråndelarnapådinkompressor.
Installation
Närkompressornhartagitsurförpackningen(fig.1)ochduharkontrolleratattdenäriperfekt
skicksamtundersöktattingaskadorharuppståttundertransporten,skaföljandeåtgärder
utföras.Omejmonterat,monteragummihättornapåtankenenligtanvisningarnaifig.2.
Placerakompressornpåettplantunderlagellermedenmaximallutningpå10°(fig.3).
Utrymmetskavaravälventileratochskyddatmotatmosfäriskafaktorer,ochinteenomgivning
medexplosionsrisk.Omunderlagetärjämntochlutar, kompressorninterörsigunderdrift.
Omunderlagetärenträskivaellerenskivaienbokhylla,sättfastdemordentligsåattdeinte
fallerned.Detärviktigtattkompressornplacerasminst100cmfrånväggen(fig.4)förkorrekt
ventilationochkylning.
Setillattkompressorntransporterasirättposition,vänddeninteuppochnedoch
lyftintemedkrokarellerrep(fig.5-6).
Viktigt!Föreidriftsättning
Tabortplastlocketfrånoljetråget.Fylloljetrågetmedmedföljandeolja(250ml).Mätareninederdelen
avoljetrågetindikeraroljenivån:dennabörnuvarainivåmeddenrödapricken(fig.7och8).
Starta
• Kontrolleraomnätspänningenmotsvararvärdetsomangespådenelektriskamärkplåten
(fig.10),tillåtenavvikelseskavarainom5%.
• Vridknappensomsitterpådenövredelentillläget”0”enligttryckregulatortypensomär
monteradpåenheten(fig.11).
• Stoppainstickkontakteninätuttaget(fig.9)ochstartakompressorngenomattvrid
knappenpåtryckregulatortillläget”I”.Kompressornsdriftärheltautomatisk.
Tryckregulatornstopparkompressornnärmaxvärdetuppnåsochstartardenigennär
trycketsjunkerunderminimivärdet.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Page: 33
Ferm 63
• Detärförbjudetattgörahålitanken,svetsapådenelleravsiktligtdeformeraden.
• Utföringaåtgärderpåkompressornutanattförsthadragitutstickkontaktenurnätuttaget.
• Sprutaintevattenstrålarellerstrålarmedlättantändligvätskamotkompressorn.
• Placeraintelättantändligaföremålnärakompressorn.
• Vridtryckregulatorntillläget”0”(OFF=av)underarbetsuppehåll.
• Riktaaldrigluftstrålenmotpersonerellerdjur(fig.20).
• Transporteraintekompressornmedtryckitanken.
• Obs:vissadelaravkompressornsåsomcylinderlocketochgenomföringsrörenkan
uppnåhögatemperaturer.Rörintedessaförattundvikabrännskador(fig.12-13).
• Transporterakompressorngenomattlyftadenellergenomattanvända
specialhandtagen(fig.5-6).
• Barnochdjurskahållaspålångtavståndfrånmaskinensarbetsområde.
• Omduanvänderkompressornförattsprutlackera:
a)Arbetainteistängdautrymmenellernäraöppenlåga.
b)Säkerställattutrymmetdärduskaarbetaharventilationavsettfördetta.
c)Skyddanäsaochmunmedskyddsmaskavseddfördettaändamål(fig.21).
• Användintekompressornomelkabelnellerstickkontaktenärskadad,instrueraen
auktoriseradSupportServiceattbytautdemmotoriginaldelar.
• Omkompressornärplaceradpåettunderlagsomärhögreuppängolvetsåska
underlagetsäkrassåattkompressornintekanfallanedunderdrift.
• Förattundvikapersonskadorochskadorpåkompressornskainteföremålellerdina
händerplaceraspåskyddskåporna.
• Förattförhindraallvarligaskadorfårintekompressornanvändassometttrubbigt
redskapmotpersoner,föremålellerdjur.
• Draalltidutstickkontaktenurnätuttagetnärkompressorninteanvänds.
• Sealltidtillatttryckluftslangaranvändsförtryckluftvilkakännetecknasavettmaximalt
trycksomäranpassattillkompressorn.Försökinterepareraslangenomdenärskadad.
Elektrisksäkerhet
Jordningsföreskrifter
Närkompressornanvändsmåstedenvarajordadförattskyddaanvändarenmotelstötar.
Kompressornärutrustadmedentvåledarkabelplusenjordledare.Elektriskanslutningska
görasavenkvalificeradtekniker.Vårrekommendationärattkompressornaldrigmonteras
isärellerattandraanslutningargörstilltryckregulatorn.Reparationerskautförasav
auktoriseradSupportServiceellerannankvalificeradverkstad.
Glömaldrigattjordledarenärdengrönaellergulgrönaledaren.Anslutaldrigdenna
ledaretillettbelastatuttag.
Kontrolleraattjordkabelnäransluteninnandubyterutelkabelnsstickkontakt.Omduär
tveksam,låtenkvalificeradelektrikerkontrollerajordningen.
Förlängningskabel
Användendastförlängningskabelmedstickkontaktochjord,aldrigenskadadellerplatt
förlängningskabel.Kontrolleraattförlängningskabelnärigottskick.Fördenhärmaskinenska
förlängningskabelnhaetttvärsnittpåminst2,5mm2
(gällerförlängderupptillmax20meter).
Rullaalltidutkabelnheltinnandenanvänds.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
34 Ferm
Lecompresseurestenmarchemaisnechargepas
Fig19
• Peutêtrecausépardesdommagesauniveaudessoupapes(C-C2)oudesjoints(B1-B2).
• Remplacezlapièceendommagée.
Lecompresseurnedémarrepas
Silecompresseurdémarremal,contrôlezque:
• latensionduréseauestbienlamêmequecelledelaplaquettedel'appareil(fig.10)
• lesrallongesutiliséesontlalongueuretlediamètreprescrits
• latempératureambianteestsuffisammentélevée(pasmoinsde0°C)
• ilyasuffisammentd'huiledanslecarterpourassurerlalubrification(fig.8)
• l'alimentationenélectricitéestassurée(laficheestcorrectementbranchée,lesfusibles
magnétothermiquesn'ontpassauté).
Lecompresseurnes'arrêtepas
Silecompresseurnes'arrêtepasunefoisquelapressionmaximumestatteinte,lasoupape
desécuritéduréservoirentreenfonction.Ilfautalorscontacterleserviced'entretienreconnu
pourlaréparation.
5.ENTRETIEN
Entretien
Assurez-vousquelapriseestdébranchéelorsdestravauxd’entretiensurle
moteur.
LesmachinesFermontétéconçuespourfonctionnerlongtempsavecunentretienminimum.
Unfonctionnementsatisfaisantencontinudépenddel’entretiencorrectdelamachineetd’un
nettoyagerégulier.Avantd'agirsurlecompresseurdequellefaçonquecesoit,contrôlezles
pointssuivants:
• L'interrupteurgénéralestenposition"0".
• Lerégulateurdepressionetlesinterrupteursducentralsontéteints,enposition"0".
• Leréservoird'aircompriméestentièrementdécompressé.
Nettoyage
Nettoyezrégulièrementlecarterdelamachineàl’aided’unchiffondoux,depréférenceaprès
chaqueutilisationdecettedernière. Veillezàcequelesgrillesd’aérationsoientexemptesde
toutestracesdepoussièreetdesaletés.Pourlasaletédifficile,utilisezunchiffondouximbibé
d’eausavonneuse.N’utilisezjamaisdesolvantstelsquel’essence,l’alcool,l’eauamoniacale,
etc.Eneffet,cestypesdesolvantspeuventabîmerlespiècesenplastique.
Lubrification
Ilestrecommandédedémonterlefiltred'aspirationtoutesles50heuresdefonctionnement,
etdenettoyerlefiltreàl'aircomprimé(fig.15).Ilestrecommandéderemplacerlefiltreau
moinsunefoisl'anlorsquelecompresseurfonctionnedansunenvironnementpropre,etplus
souventàmesurel'environnementestpluspoussiéreux.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Page: 35
Ferm 61
OLJESMORDKOMPRESSORFCO-1524
Siffrornai nedaståendetextmotsvararbildernapåsidan2-3.
Läsigenomdennabruksanvisningnoggrantinnanmaskinentasibruk.Setillattdu
kännertillhurmaskinenfungerarochärinsattihurdenskallanvändas.Följ
underhållsinstruktionernaförattmaskinenalltidskallfungerapåbästasätt.
Förvaradennabruksanvisningochdenbifogadedokumentationenvidmaskinen.
Innehäll
1. Maskindetaljer
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Användning
4. Fel
5. Underhåll
1.MASKINDETALJER
Tekniskadata
Värdetförljudnivånkanstigamed1till10dB(A)beroendepåomgivningendärkompressorn
skainstalleras.
Produktinformation
Fig.1
1. Kåpa
2. Handtag
3. Strömbrytare
4. Automatiskstopp
5. Tryckregulator
6. Snabbkoppling(uttag)
7. Tryckmätare(tryckregulator)
8. Tryckmätare(tank)
9. Säkerhetsventil
10. Tryckluftsrör
Spänning 230V~
Frekvens 50Hz
Effekt 1.5hk
Nominelltvarvtal 2800/min
IPKlass IP33
Tankvolym 24liter
Luftintag 160l/min
Maxarbetstryck 8.0bar
Vikt 27.15kg
Äänentehotaso 91.0dB(A)
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
36 Ferm
Garantie
Voustrouverezlesconditionsdegarantiesurlacartedegarantieci-jointe.
CE DÉCLARATIONDECONFORMITÉ(F)
Nousdeclaronssousnotrepropreresponsabilitéqueceproduitestenconformitéavecles
normesoudocumentsnormaliséssuivants:
prEN1012-1,prEN1012-2,EN60204-1,EN-12100,ISO5388,EN55014-2,EN61000-3-2,
EN61000-3-3
conformeauxréglementations:
98/37/CEE,73/23/CEE,89/336/CEE,87/404/EEC
dès01-01-2006
ZWOLLENL
W.Kamphof
Qualitydepartment
C’estnotrepolitiqued’améliorercontinuellementnosproduitsetparconséquentderéserver
ledroitdechangerlesinstructionsdesproduitssansunavisantérieur.
FermBV•Lingenstraat6•8028PMZwolle•Hollande
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK

Question & answers

There are no questions about the Ferm CRM1025 FCO-1524 yet.

Ask a question about the Ferm CRM1025 FCO-1524

Have a question about the Ferm CRM1025 FCO-1524 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm CRM1025 FCO-1524. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm CRM1025 FCO-1524 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.