Ferm CRM1008 FC 730 manual

View a manual of the Ferm CRM1008 FC 730 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Kompressor
  • Model/name: CRM1008 FC 730
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Svenska, Danska, Finska

Table of Contents

Page: 16
FC-730COMPRESSOR
SIFFRORNA I NEDANSTÅENDE TEXT MOTS-
VARARBILDERNAPÅSIDAN2
TEKNISKASPECIFIKATIONER
Denna apparat är en kilremsdriven tvåcylindrig kom-
pressor i mobilt utförande. Den kompressorn är des-
sutom försedd med en reduceringsventil, automatisk
frånslagningochsnabbkoppling.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Idennabruksanvisninganvändsföljandesymboler:
Anger att det föreligger risk för kroppsskada, livs-
fara eller risk för skador på maskinen om instruk-
tionernaidennabruksanvisninginteefterlevs.
Angerelektriskspänning.
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan maski-
nen tas i bruk. Se till att du känner till hur maskinen fun-
gerarochärinsattihurdenskallanvändas.Följunderhål-
lsinstruktionerna för att maskinen alltid skall fungera på
bästa sätt. Förvara denna bruksanvisning och den bifog-
adedokumentationenvidmaskinen.
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta alltid
de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i samband
med brandfara, fara för elektriska stötar och krop-
psskada. Läs förutom nedanstående instruktioner
även igenom bladet med säkerhetsföreskrifter som
bifogasseparat.
Förvarainstruktionernaomsorgsfullt!
SPECIELLASÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Kompressorn ska endast användas i en muljö med
god ventilation och i temperaturområdet +5° /
+40°C. Miljön måste vara fri från damm, syror, ånga,
explosiva gaser samt antändbara och andra riskfyllda
material.
• För att få en bra ventilation och kylning är det av vikt
att avståndet mellan skyddskåpa och vägg uppgår till
minst50à60cm.
• Lämna inte maskinen stående utomhus. Den kan ta
skadavidotjänligväderlek.
• Vid alla maskinens tillämpningar, t ex däckpåfyllning,
pneumatiska verktyg, sprutmålning och tvätt med
tvättmedel, måste gällande säkerhetsavstånd (mini-
mum sex meter) mellan kompressor och arbetsplats
nogabeaktas
• Det är förbjudet att svetsa på tanken (H) eller göra
någon som helst annan modifiering. Upptäcker ni
någon defekt på tanken, t ex läcka eller rost; lämna
maskinenhoseråterförsäljareföråtgärd.
• Rikta aldrig tryckluft mot kroppen eller mot någon
annan person. Använd alltid skyddsglasögon för att
skydda ögonen mot damm och andra partiklar som
virvlarupppågrundavtryckluften.
• Håll säkerhetsavståndet (sex meter) mellan kom-
pressorn och arbetsplatsen, särskilt vid användandet
avfärgochandravätskor.
• Tryckluft från en kompressor kan inte användas för
pharmaceutiska, livsmedels- eller sjukvårdstillämp-
ningarutanytterligarerening.
• Användintetryckluftentillattpåfyllatexdykartuber.
INNANDUTARKOMPRESSORNIDRIFT:
• Stämmer motorns och ett eventuellt motorskydds
anslutningsspänningmedelnätetsspänning;
• Användenjordadelnätsanslutning;
• Att sladd och stickkontakt är i gott skick, utan slitna
fransarellerskada;
• Reduceringsventilen får inte vara helt stängd för att
förebyggaskadapåmembranen;
• Mät oljenivån med hjälp av mätstickan. Oljan ska stå
mellan de båda markeringarna MIN / MAX på mät-
stickannärkompressornstårhorisontellt;
• Föredriftsättningmåsteluftbehållarenvaratom.
För att förebygga att spänningsfluktuationer orsa-
kar skada på motorlindningar rekommenderar vi
monteringavenmotorskyddsomkopplare.
KOMPRESSORN SKALL DIREKT SLÅS IFRÅN
VID:
• Elkabel eller kontakter uppvisar någon som helst
defekt,texskadadisolering.
• Strömbrytarenintefungerarsomdenska.
• Rökigellerdåligluktindikerarbrändisolering.
ELEKTRISKSÄKERHET
Kontrollera alltid om din nätspänning överensstämmer
medvärdetpåtypplattan.
Vidutbyteavkablarellerstickkontakter
Släng omedelbart bort gamla kablar eller stickkontakter
så fort de har ersatts av nya exemplar. Det är farligt att
stickainstickkontaktentillenlöskabelivägguttaget.
Vidanvändningavförlängningskablar
Använd uteslutande en godkänd förlängningskabel som
är lämplig för maskinens effekt. Ledarna måste ha en dia-
meter på minst 1,5 mm2. Om förlängningskabeln sitter
påenhaspel,rulladåutdenheltochhållet.
Spänning | 230V
Frekvens | 50Hz
Effektförbrukning | 2200W
Varvtal,obelastad | 2880/min
Pump | 326l/min
Vikt | 86kg
Lpa(bullernivå) | 77dB(A)
S Svenska
Ferm 17
FC-730COMPRESSOR
TALLENEIDENFØLGENDETEKSTKORRESPON-
DERERMEDAFBILDNINGERNEPÅSIDE2
TEKNISKEDATA
Dennemaskineeren2-cylindretmobilkompressormed
kileremdrev. Denne kompressor er endvidere udstyret
med en reduktionsventil, en automatisk stoppeanord-
ningogenhurtigkobling.
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
I denne brugsanvisning anvendes de følgende piktogram-
mer:
Angiver risiko for legemensbe skadigelse, livsfare
eller maskinskade, hvis instruktionerne i denne
brugsanvisningtilsidesœttes.
Angiverelektriskspœnding.
Lœs denne brugsanvisning godt igennem før maskinen
tages i brug. Sørg for at De kender maskinens funktion og
betjening.Vedligeholdmaskinenifølgeinstruktionerne,for
at maskinen altid kan fungere optimalt. Bevar denne brug-
sanvisningogdenvedlagtedokumentationtilmaskinen.
Vedanvendelseafelektriskemaskinerskalmanaltid
følge de lokalt gœldende sikkerhedsforskrifter i for-
bindelse med brandfare, fare for elektrisk stød og
legemensbeskadigelse.Lœsudoverdenedenstående
instruktioner også sikkerhedsforskrifterne i den
separatvedlagtesikkerhedsfolder.
Bevarinstruktionernegodt!
• Luftkompressoren må kun anvendes i egnede omgi-
velser (God ventilation of ved temperaturer mellem
+5/+40°C).Påstedethvorkompressorenanvendes,
må der ikke forefindes støv, syrer, dampe, eksplosive
gasser,brændbareellerustabilematerialer.
• For at opnå en god ventilation og køling er det vigtigt,
at afstanden mellem beskyttelseskappen og væggen
ermindst50til60cm.
• Maskinen må ikke efterlades udendørs, hvor den er
udsatforvejret.
• Oprethold en sikker afstand mellem kompressoren
og arbejdsområdet, især ved brug af maling eller fly-
dendestoffer.
• Der må ikke svejses eller udføres andet arbejde på
tanken. Hvis der opstår en fejl, utæhed eller tæring,
skal kompressoren tages til et servicecenter, og tan-
kenudskiftes.
• Ret aldrig trykluftstrålen mod andre mennesker eller
dig selv, og husk, at brugen af beskyttelsebriller er
nødvendig for at beskytte øjnene mod støv og andre
partikler,derhvirvlesopaftrykluften.
• De forskellige anvendelser af trykluft (oppustning af
dæk, trykluftsværktøjer, sprøjtemaling, afvaskning,
rengøring med rensemidler, mm.) skal overholde
alle gældende regler for den pågældende anvendelse,
samt den garanterede minimumsafstand på 6 meter
mellemarbejdsområdedetogkompressoren
• Trykluft fra en kompressor må ikke anvendes til far-
maceutiske protdukter, madvarer eller sundheds-
produkterudenyderligerebehandling.
• Brugikketryklufttiloppustningaffrømandsudstyr.
KONTROLLER:
• Om motorens og eventuelt motorværnets tilslut-
ningsspænding stemmer overens med netspændin-
gen;
• brugetnetkabelmedjordforbindelse;
• Om netkablet og stikket er i god stand; solidt, uden
frynserellerandrebeskadigelser;
• undgåatanvendeforlangeforlængerledninger;
• Reduktionsventilen må ikke være lukket helt for at
undgå,atmembranenbeskadiges;
• Olieniveauet ved hjælp af oliepinden. Olie skal stå
mellem de to markeringer på oliepinden, når kom-
pressorenstårvandret.
• Føribrugtagningskallufttankenværetom.
For at undgå beskadigelse af motorviklingen på
grund af spændingssvingninger, anbefales det at
montereenmotor-sikringsafbryder.
KOMPRESSORENSKALSLUKKES
ØJEBLIKKELIGT:
• Hvis stikkontakten eller netkablet er defekte eller i
tilfældeafødelagteledninger;
• Hvisafbryderenerdefekt;
• Hvis der er røg eller lugt af brændt isolationsmate-
riale.
ELEKTRISKSIKKERHED
Kontrolleraltidomnetspœndingensvarertilvœrdienpå
typeskiltet.
Vedudskiftningafledningerogstik
Kasser gamle ledninger og stik, så snart de er skiftet ud
med nye. Det er farligt at sœtte et stik fra en løs ledning i
enstikkontakt.
Vedbrugafforlœngerledninger
Brug udelukkende godkendte forlœn gerledninger, der
er beregnede til maskinens effekt. Lederne skal have et
gennemsnit på mindst 1,5 mm2. Hvis forlœngerlednin-
gensidderpåentromle,rullesledningenheltaf.
Spœnding | 230V
Frekvens | 50Hz
Optageteffekt | 2200W
Omdrejninger,ubelastet | 2880/min
Pumpkapacitet | 326/min
Vœgt | 86kg
Lpa(lydtryk) | 77dB(A)
DK Dansk
24 Ferm

Question & answers

There are no questions about the Ferm CRM1008 FC 730 yet.

Ask a question about the Ferm CRM1008 FC 730

Have a question about the Ferm CRM1008 FC 730 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm CRM1008 FC 730. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm CRM1008 FC 730 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.