Ferm CRM1004 FC-700 manual

View a manual of the Ferm CRM1004 FC-700 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Kompressor
  • Model/name: CRM1004 FC-700
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Svenska, Danska, Norska, Finska

Table of Contents

Page: 7
3.INSTALLATION
Kompressorenskalopstillesigodtventileretrum,derik-
keerudsatforfrost.Foratopnåengodventilationogkø-
ling er det vigtigt, at afstanden mellem beskyttelseskap-
penogvæggenermindst50til60cm.
4.IGANGSÆTNING
- Indstilnetafbryderenistillingen"FRA"eller"0"førdu
sætterstikkettilistikkontakten.
- Kompressoren tændes ved at indstille netafbryderen
istillingen"TIL"eller"1".
- Paspå,atnetkabletikkekommerinærhedafdebevæ-
geligedeleaftrykluftredskadskaber,someventuelter
tilsluttet.
- Lufttrykketkanreguleresmanueltvedhjælpafreduk-
tionsventilen. Den valgte indstilling kan låses ved at
trykkepåreduktionsventilen.
5.VEDLIGEHOLDELSE
Stikketskalaltidtrækkesudafstikkontakten
inden vedligeholdelse og rengøring af kom-
pressorenpåbegyndes.Brugaldrigvandeller
letantændelige væsker til at rengøre kom-
pressorenmed.Kompressorenrengøresiste-
detmedenegnetbørste.
REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE AF KOM-
PRESSOREN FORHINDRER UNØDVENDIGE
PROBLEMER.
Hvermåned:
Rengørluftfilteret.
Hver1000.driftstime:
Kompressorens og motorens ydre rengøres grun-
digtforatsikreeffektivkøling.
Kondensvand:
Aftap med jævne mellemrum kondensvandet fra luft-
beholderen ved hjælp af aftapningshanen på lufttan-
kensunderside.Detteskalgøresfleregangeomugen.
Reparationer må udelukkende udføres af autori-
seredeteknikere!
Dette elektriske apparatet opfylder alle gældende
forskrifter. For at beskytte brugeren mod ulykker,
måreparationerudelukkendeudføresaffaguddannet
personale.
Vierklæreratunderalmindeligtansvar,atdette
produkt er i overenstemmelse med følgende
normer eller normative dokumenter
prEN1012-1, EN60204-1, EN292, ISO5388
EN550014, EN55104, EN61000-3-2, EN61000-3-3
i henhold til bestemmelserne i direktiverne:
89/392/EEC - 91/368/EEC
93/44/EEC - 93/68/EEC
73/23EEC - 89/336/EED - 92/31/EEC
frà 01-04-1999
GENEMUIDEN NL
G.M. Ensing
Quality department
CEı KONFORMITETSERKLÆRING (DK)
!
Ferm 13
Produkt: FermOljefrikompressor
TypFC-700,art.nr231700
Fermbv,Genemuiden,Holland
1.TEKNISKAUPPGIFTER
Denhärapparatenärendirektkopplad,1-cylinderskom-
pressor i mobilt utförande. Den oljefria kompressorn är
dessutom försedd med en reduceringsventil, automatisk
frånslagningochsnabbkoppling.
Ljudtrycksnivå 83,8dB(A)
LÄS DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN NO-
GA, INNAN DU TAR KOMPRESSORN I
DRIFT!
2.SPECIELLA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
INNANDUTARKOMPRESSORNIDRIFT:
1. Kompressorn placeras i ett väl ventilerat och
frostfrittutrymme.
För att få en bra ventilation och kylning är det av vikt att
avståndetmellanskyddskåpaochvägguppgårtillminst50
à60cm.
2.Kontrolleraföljande:
- stämmer motorns och ett eventuellt motorskydds
anslutningsspänning med elnätets spänning (maski-
ner för en elnätspänning på 230 V kan utan problem
anslutastillenspänningpå220V)
- användenjordadelnätsanslutning
- att sladd och stickkontakt är i gott skick, utan slitna
fransarellerskada
- undvikattanvändaförlångförlängsladd
- reduceringsventilenfårintevaraheltstängdförattfö-
rebyggaskadapåmembranen
- företagandeidriftskallluftbehållarenvaratom.
VIKTIGT: För att förebygga att spänningsfluktuationer
orsakar skada på motorlindningar rekommenderar vi
monteringavenmotorskyddsomkopplare.
KOMPRESSORN SKALL DIREKT SLÅS IFRÅN
VID:
1.skadadstickkontakt,sladdellerskadapåelledning
2.skadadomkopplare
3.rökellerillaluktanderökfrånsveddisolering.
3.INSTALLATION
Kompressorn skall placeras i ett väl ventilerat och frost-
fritt utrymme. För att få en bra ventilation och kylning är
detavviktattavståndetmellanskyddskåpaochväggupp-
gårtillminst50à60cm.
4.TAGANDEIDRIFT
- Ställ in strömbrytaren på "FRÅN" eller "0" innan du
kopplarstickkontaktentillvägguttaget.
- Genom att slå på strömbrytaren till "TILL" eller "1"
sättskompressornigång.
- Se alltid till att elsladden hålls borta från rörliga delar
påeventuellttillkoppladetryckluftsredskap.
- Med hjälp av reduceringsventilen går det att reglera
lufttrycket för hand. Genom att trycka in reduce-
ringsventilenkandetinställdalägetlåsas.
5.UNDERHÅLL
Vid underhåll och rengöring skall alltid stick-
kontakten tas ut ur vägguttaget. Använd al-
drig vatten eller lättantändliga vätskor för
rengöring av kompressorn. Borsta av kom-
pressornmedenborstesåattdenblirren.
REGELBUNDET UNDERHÅLL AV KOMPRES-
SORNFÖREBYGGERONÖDIGAPROBLEM!
Varjemånad:
Rengörluftfiltret.
Var1000:edriftstimma:
Rengör både utsida på kompressor och motor väl, så
attdetalltidfinnseffektivkylning.
Kondensvatten:
Tappa ut kondensvatten ur luftbehållaren regelbun-
det genom den kran som sitter på behållarens under-
sida.Gördetfleragångeriveckan.
Reparationer får bara utföras av behöriga repa-
ratörer!
Detta elektriska redskap uppfyller gällande säker-
hetsföreskrifter. För att förhindra olyckor för använ-
daren skall reparationer bara utföras av fackkunniga
personer.
!
S Svenska
8 Ferm

Question & answers

There are no questions about the Ferm CRM1004 FC-700 yet.

Ask a question about the Ferm CRM1004 FC-700

Have a question about the Ferm CRM1004 FC-700 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm CRM1004 FC-700. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm CRM1004 FC-700 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.