Ferm CRM1002 FC-720 manual

View a manual of the Ferm CRM1002 FC-720 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Kompressor
  • Model/name: CRM1002 FC-720
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Svenska, Danska, Finska

Table of Contents

Page: 16
FC-720COMPRESSOR
SIFFRORNA I NEDANSTÅENDE TEXT MOTS-
VARARBILDERNAPÅSIDAN2
TEKNISKASPECIFIKATIONER
Denna apparat är en kilremsdriven tvåcylindrig kom-
pressor i mobilt utförande. Den kompressorn är des-
sutom försedd med en reduceringsventil, automatisk
frånslagningochsnabbkoppling.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Idennabruksanvisninganvändsföljandesymboler:
Anger att det föreligger risk för kroppsskada, livs-
fara eller risk för skador på maskinen om instruk-
tionernaidennabruksanvisninginteefterlevs.
Angerelektriskspänning.
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan maski-
nen tas i bruk. Se till att du känner till hur maskinen fun-
gerarochärinsattihurdenskallanvändas.Följunderhål-
lsinstruktionerna för att maskinen alltid skall fungera på
bästa sätt. Förvara denna bruksanvisning och den bifog-
adedokumentationenvidmaskinen.
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta alltid
de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i samband
med brandfara, fara för elektriska stötar och krop-
psskada. Läs förutom nedanstående instruktioner
även igenom bladet med säkerhetsföreskrifter som
bifogasseparat.
Förvarainstruktionernaomsorgsfullt!
SPECIELLASÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Kompressorn ska endast användas i en muljö med
god ventilation och i temperaturområdet +5° /
+40°C. Miljön måste vara fri från damm, syror, ånga,
explosiva gaser samt antändbara och andra riskfyllda
material.
• För att få en bra ventilation och kylning är det av vikt
att avståndet mellan skyddskåpa och vägg uppgår till
minst50à60cm.
• Lämna inte maskinen stående utomhus. Den kan ta
skadavidotjänligväderlek.
• Vid alla maskinens tillämpningar, t ex däckpåfyllning,
pneumatiska verktyg, sprutmålning och tvätt med
tvättmedel, måste gällande säkerhetsavstånd (mini-
mum sex meter) mellan kompressor och arbetsplats
nogabeaktas
• Det är förbjudet att svetsa på tanken (H) eller göra
någon som helst annan modifiering. Upptäcker ni
någon defekt på tanken, t ex läcka eller rost; lämna
maskinenhoseråterförsäljareföråtgärd.
• Rikta aldrig tryckluft mot kroppen eller mot någon
annan person. Använd alltid skyddsglasögon för att
skydda ögonen mot damm och andra partiklar som
virvlarupppågrundavtryckluften.
• Håll säkerhetsavståndet (sex meter) mellan kom-
pressorn och arbetsplatsen, särskilt vid användandet
avfärgochandravätskor.
• Tryckluft från en kompressor kan inte användas för
pharmaceutiska, livsmedels- eller sjukvårdstillämp-
ningarutanytterligarerening.
• Användintetryckluftentillattpåfyllatexdykartuber.
INNANDUTARKOMPRESSORNIDRIFT:
• Stämmer motorns och ett eventuellt motorskydds
anslutningsspänningmedelnätetsspänning;
• Användenjordadelnätsanslutning;
• Att sladd och stickkontakt är i gott skick, utan slitna
fransarellerskada;
• Reduceringsventilen får inte vara helt stängd för att
förebyggaskadapåmembranen;
• Mät oljenivån med hjälp av mätstickan. Oljan ska stå
mellan de båda markeringarna MIN / MAX på mät-
stickannärkompressornstårhorisontellt;
• Föredriftsättningmåsteluftbehållarenvaratom.
För att förebygga att spänningsfluktuationer orsa-
kar skada på motorlindningar rekommenderar vi
monteringavenmotorskyddsomkopplare.
KOMPRESSORN SKALL DIREKT SLÅS IFRÅN
VID:
• Elkabel eller kontakter uppvisar någon som helst
defekt,texskadadisolering.
• Strömbrytarenintefungerarsomdenska.
• Rökigellerdåligluktindikerarbrändisolering.
ELEKTRISKSÄKERHET
Kontrollera alltid om din nätspänning överensstämmer
medvärdetpåtypplattan.
Vidutbyteavkablarellerstickkontakter
Släng omedelbart bort gamla kablar eller stickkontakter
så fort de har ersatts av nya exemplar. Det är farligt att
stickainstickkontaktentillenlöskabelivägguttaget.
Vidanvändningavförlängningskablar
Använd uteslutande en godkänd förlängningskabel som
är lämplig för maskinens effekt. Ledarna måste ha en dia-
meter på minst 1,5 mm2. Om förlängningskabeln sitter
påenhaspel,rulladåutdenheltochhållet.
Spänning | 230V
Frekvens | 50Hz
Effektförbrukning | 1500W
Varvtal,obelastad | 2800/min
Pump | 244l/min
Vikt | 62kg
Lpa(bullernivå) | 77dB(A)
S Svenska
Ferm 17
FC-720COMPRESSOR
TALLENEIDENFØLGENDETEKSTKORRESPON-
DERERMEDAFBILDNINGERNEPÅSIDE2
TEKNISKEDATA
Dennemaskineeren2-cylindretmobilkompressormed
kileremdrev. Denne kompressor er endvidere udstyret
med en reduktionsventil, en automatisk stoppeanord-
ningogenhurtigkobling.
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
I denne brugsanvisning anvendes de følgende piktogram-
mer:
Angiver risiko for legemensbe skadigelse, livsfare
eller maskinskade, hvis instruktionerne i denne
brugsanvisningtilsidesœttes.
Angiverelektriskspœnding.
Lœs denne brugsanvisning godt igennem før maskinen
tages i brug. Sørg for at De kender maskinens funktion og
betjening.Vedligeholdmaskinenifølgeinstruktionerne,for
at maskinen altid kan fungere optimalt. Bevar denne brug-
sanvisningogdenvedlagtedokumentationtilmaskinen.
Vedanvendelseafelektriskemaskinerskalmanaltid
følge de lokalt gœldende sikkerhedsforskrifter i for-
bindelse med brandfare, fare for elektrisk stød og
legemensbeskadigelse.Lœsudoverdenedenstående
instruktioner også sikkerhedsforskrifterne i den
separatvedlagtesikkerhedsfolder.
Bevarinstruktionernegodt!
• Luftkompressoren må kun anvendes i egnede omgi-
velser (God ventilation of ved temperaturer mellem
+5/+40°C).Påstedethvorkompressorenanvendes,
må der ikke forefindes støv, syrer, dampe, eksplosive
gasser,brændbareellerustabilematerialer.
• For at opnå en god ventilation og køling er det vigtigt,
at afstanden mellem beskyttelseskappen og væggen
ermindst50til60cm.
• Maskinen må ikke efterlades udendørs, hvor den er
udsatforvejret.
• Oprethold en sikker afstand mellem kompressoren
og arbejdsområdet, især ved brug af maling eller fly-
dendestoffer.
• Der må ikke svejses eller udføres andet arbejde på
tanken. Hvis der opstår en fejl, utæhed eller tæring,
skal kompressoren tages til et servicecenter, og tan-
kenudskiftes.
• Ret aldrig trykluftstrålen mod andre mennesker eller
dig selv, og husk, at brugen af beskyttelsebriller er
nødvendig for at beskytte øjnene mod støv og andre
partikler,derhvirvlesopaftrykluften.
• De forskellige anvendelser af trykluft (oppustning af
dæk, trykluftsværktøjer, sprøjtemaling, afvaskning,
rengøring med rensemidler, mm.) skal overholde
alle gældende regler for den pågældende anvendelse,
samt den garanterede minimumsafstand på 6 meter
mellemarbejdsområdedetogkompressoren
• Trykluft fra en kompressor må ikke anvendes til far-
maceutiske protdukter, madvarer eller sundheds-
produkterudenyderligerebehandling.
• Brugikketryklufttiloppustningaffrømandsudstyr.
KONTROLLER:
• Om motorens og eventuelt motorværnets tilslut-
ningsspænding stemmer overens med netspændin-
gen;
• brugetnetkabelmedjordforbindelse;
• Om netkablet og stikket er i god stand; solidt, uden
frynserellerandrebeskadigelser;
• undgåatanvendeforlangeforlængerledninger;
• Reduktionsventilen må ikke være lukket helt for at
undgå,atmembranenbeskadiges;
• Olieniveauet ved hjælp af oliepinden. Olie skal stå
mellem de to markeringer på oliepinden, når kom-
pressorenstårvandret.
• Føribrugtagningskallufttankenværetom.
For at undgå beskadigelse af motorviklingen på
grund af spændingssvingninger, anbefales det at
montereenmotor-sikringsafbryder.
KOMPRESSORENSKALSLUKKES
ØJEBLIKKELIGT:
• Hvis stikkontakten eller netkablet er defekte eller i
tilfældeafødelagteledninger;
• Hvisafbryderenerdefekt;
• Hvis der er røg eller lugt af brændt isolationsmate-
riale.
ELEKTRISKSIKKERHED
Kontrolleraltidomnetspœndingensvarertilvœrdienpå
typeskiltet.
Vedudskiftningafledningerogstik
Kasser gamle ledninger og stik, så snart de er skiftet ud
med nye. Det er farligt at sœtte et stik fra en løs ledning i
enstikkontakt.
Vedbrugafforlœngerledninger
Brug udelukkende godkendte forlœn gerledninger, der
er beregnede til maskinens effekt. Lederne skal have et
gennemsnit på mindst 1,5 mm2. Hvis forlœngerlednin-
gensidderpåentromle,rullesledningenheltaf.
Spœnding | 230V
Frekvens | 50Hz
Optageteffekt | 1500W
Omdrejninger,ubelastet | 2800/min
Pumpkapacitet | 244/min.
Vœgt | 62kg
Lpa(lydtryk) | 77dB(A)
DK Dansk
24 Ferm
Page: 18
UNDERHÅLL
Förevarjearbetsmomentpåsjälvakompressorn;kop-
plabortmaskinenfrånelnötetochtömlufttankenhelt.
REGELBUNDET UNDERHÅLL AV KOMPRES-
SORNFÖREBYGGERONÖDIGAPROBLEM!
DRIFTSTÖRNINGAR
Omendriftstörninguppträdertillexempeltillföljdavatt
en del har blivit sliten, kontakta då din lokala Ferm-
återförsäljare.
Längst bak i denna bruksanvisning finns en ritning med de
delarsomkanefterbeställas.
FELSÖKNING
Luft läcker genom tryckströmbrytaren (B) när
kompressornstannas
• Backventilen är sliten eller smutsig och fungerar inte
korrekt.
• Demontera ventilhuvudet och rengör ordentligt,
rengör gummipackningen (R), byt vid behov ut aktu-
ellkomponent.
• Monteranoggrantdelarnaigen.
Försämradeprestanda;lågttryckochstartarförofta
• Omtryckkravetärkonstant;sökläckorirörochslangar
samtkontrollerainloppsfilterochremspänning
• Filterkassett om detta är igensatt eller slitet samt
kontrolleraremspänningen
• Byt vit behov packningar och rengör gummipacknin-
gar och rengör. Byt filterkassett om detta är igensatt
ellerslitet.
• Kontrolleraremspänningen.
Kompressorn stannar efter startförsök eller
stannarochåterstartarinte
Kompressornärvarmochdettermiskaöverbelastnings-
skyddet har utlösts (låg omgivningstemperatur, fel spän-
ning,felaktigsmörjning)ellerkontaktfel.
• Kontrollera alla parametrar enligt ovan. Vänta några
minuter och tryck sedan åaterställningknappen. Hjäl-
perintedetta;kontaktaeråterförsäljare.
Motorn eller pumpen överhettas. Ökade vibra-
tionerochhögremotorbuller
• Motornellerpumpärotilräckligtkylda.
• Felaktigspänning.
• Kontrellera omgivningstemperatur, oljenivå och
oljekvalitetiinloppsfilter.
Oljaitryckluften
• Förhögoljenivån.
• Slitnakolvringar.
• Kontrolleraoljenivån.
• Kontaktaeråterförsäljare..
KONDENSERARDRÄNERAS
Luftfuktigheten som kondenserar i tanken måste dräne-
ras en gång i veckan via pluggen. Detta skyddar tanken
motrostochupprätthållerdesseffektivevolym.
Kondensvatten och olja måste hanteras i enlighet med
gällandemiljölagar.
DRIVREMMENJUSTERING
Drivremmenskavararättspänd.Ärdenförlösslirarden
på drivhjulet och överhettas, vilket sliter ut den snabbt
samt försämrar maskinens kapacitet. Är den för hårt
spändsliterdettapå.
OLJENIVÅ
Kompressorn levereras med en speciell testolja som
måste bytas efter ca. 100 driftstimmar. Kontrollera
regelbundet oljenivån med mätstickan. Om kompres-
sorn står horisontellt och har varit avstängd en tid, är
oljenivån den rätta om oljan står mellan de båda marke-
ringarna på mätstickan. Var 1000:e driftstimme måste
oljan bytas. Använd inte motorolja utan API CC SAE 40
kompressorolja. Vid temperaturer under 0° C bör API
CCSAE20användas.
VARJEMÅNAD
Rengörluftfiltret.
Var300:edriftstimma:
• Bytolja.
• Rengör både utsida på kompressor och motor väl, så
attdetalltidfinnseffektivkylning.
Kondensvatten:
Tappa ut kondensvatten ur luftbehållaren regelbundet
genom den kran som sitter på behållarens undersida.
Gördetfleragångeriveckan.
Reparationer får bara utföras av behöriga repa-
ratörer!
Detta elektriska redskap uppfyller gällande säkerhetsfö-
reskrifter. För att förhindra olyckor för användaren skall
reparationerbarautförasavfackkunnigapersoner.
Reparation för endast utföras av behörig service-
tekniker
Ferms maskiner har konstruerats för att under lång tid
fungeraproblemfrittmedettminimaltunderhåll.Genom
att regelbundet rengöra maskinen och hantera den på
rättsättbidrardutillenlånglivslängdfördinmaskin.
Rengöring
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk duk,
företrädesvis efter varje användning. Tillse att ventila-
tionsspringornaärfriafråndammochsmuts.
Använd en mjuk duk fuktad med tvålvatten vid svår
smuts. Använd inga lösningsmedel som bensin, alkohol,
ammoniaketc.Sådanaämnenskadarplastdelarna.
MILJÖ
För att undvika transportskador levereras maskinen i en
så stadig förpackning som möjligt. Förpackningen har så
långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart mate-
rial. Ta därför tillvara möjligheten att återvinna förpack-
ningen.
Återlämna gamla maskiner till din lokala Ferm-
återförsäljare när du byter ut dem. Där kommer maski-
nenatttasomhandpåettmiljövänligtsätt.
GARANTI
Garantivillkorenframgåravdetseparatbifogadegaranti-
kortet.
Ferm 19
BRUGER
KÄYTTÖÖNOTTO
Fig.D
• Kytke pääkytkin(1) "POIS PÄÄLTÄ"- tai "0" - asen-
toon,ennenkuintyönnätpistokkeenpistorasiaan.
• Kompressori käynnistetään kytkemällä pääkytkin (1)
"PÄÄLLÄ"-tai"1"-asentoon.
• Jos kompressoriin liitetään ilmanpainetyökaluja, on
huolehdittavasiitä,ettätyökalujenliikkuvatosateivät
pääsevahingoittamaanverkkojohtoa.
• Ilmanpainetta voidaan säätää käsiohjauksella painee-
nalennusventtiilin (2) avulla. Venttiilin oikea asento
voidaan lukita painamalla venttiiliä alas. Älä kuitenk-
aan kierrä venttiiliä liian kiinni, koska kalvot voivat sil-
loinvahingoittua.
PAINEENSÄÄTÖ
Fig.E
Painekytkin (1) on jo valmiiksi säädetty testivai-
heessa, älä muuta painekytkimen raja-asetuksia
(paineennostaminenonvaarallistamoottorille).
Paineenalennusventtiilinliitinaukipitäenvedäylössäätö-
nuppi (2) ja kierrä sitä sitten myötäpäivään nostaaksesi
painetta ja vastapäivään halutessasi alentaa painetta, älä
milloinkaan säädä ääriarvoon saakka tarkistamatta halut-
tua painetta letkunpainemittarista (4). Paina nuppi alas
lukitaksesi se valittuun arvoon. Käytön jälkeen palauta se
0-arvoon. Säiliössä on suora ulosotto maksimi painetta
varten. Tuotetun ilman paine riippuu säädetystä paineen
arvostajalisäilmanmääränäkyysäiliöpainemittarista.
HUOLTO
Ennen huoltotoimenpiteiden tai puhdistuksen aloitta-
mistapistokeonainairrotettavapistorasiasta.
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO EHKÄISEE TARPEETTO-
MIENONGELMIENSYNTYMISTÄ!
HÄIRIÖT
Joskoneentoiminnassailmeneehäiriöesim.jonkinosankulu-
misenjohdosta,otayhteyttälähimpäänFerm-jälleenmyyjään.
Näidenkäyttöohjeidenlopustalöydätkokoonpanopiirustuk-
senjavaraosalistan.
MAHDOLLISETVIATJAPARANNUSKEINOT
Fig.F
Illmavuotopainekytkimessä(1)kunkompressorion
pysähtynyt.
• Takaiskuventtili(R)likainentaivioittunuteikätoimioikein
• Irroita takaiskuventtilin kansi ja puhdista kuminen kiekko
(R)tai vaihdase.
• Kokoahuolellisesti.
Tehone aleneminen käynnistyy liian usein, alheinen
paine
• Mikälipaineenalentimensäädötovatennallaan;
• Mahdollisetilmavuodotletkuliittimissäjaputkistossa,tuk-
keutunutsuodatinpatruuna.
• Puhdistataivaihdapikalittimet,vaihdaimuilmansuodatin.
• Tarkistahihnankireys.
Mootoritaikompressoriylikuumenee.
Riittämätonjäähdytysilmansaanti
• Tarkista ympäristön lämpötila, moottorin pyörimis-
suunta,öliynmääräjalaatu.
Kompressori pysähtyy käynnistysyrityksen jälkeen
taipysähdyttyääneienääkäynnisty.
• Ylivirtasuojalauennut(alhainenlämpötila,vääräjännitetai
kompressorinvääräölylaatu).
• Tarikistakaikkitekijätkutenedellä.
• Paina kuittauspainiketta muutaman minuutin kuluktua.
Elleivikapoistu,otayhteyserikoiskorjaamoon.
Epänormaalinpaljonölyäpaineilmanseassa
• Liiankorkeaöljymäärä.
• Vioittueetmännänrenkaat.
• Tarkistakompressorinöljyäärä.
• Otayhteyserikoiskorjamoon.
TIIVISTYENEENKOSTEUDEN
Paineilmasöiliöön tiivistynyt ilman kosteus täytyy tyhjentää
venttillin (7) kautta vähintään kerran viikossa ilmatilavuuden
lisäämiseksijakäyttöiänpidentmiseksi.
Ellei tiivistyneen veden joukossa ole öljyä, voidaan se valuttaa
maastoonilmanpelkoasaastuttamisesta.
KÄYTTÖHIHNA
Kiilahihnat vaativat toimiakseen juuri oikean kireyden, koska
löysyydestäjohtuvaluistaminenaiheuttaaylikuumenemistaja
sitennopeanhihnantuhoutumisen.Korkeillakierroksillaliian
kireähihnaylikuormittaalaakereitaaiheuttaenniidennopean
tuhoutumisen sekä moottorin ylikuumenemisen. Hihnan
kireys tarkistetaan hihnapyörien puolivälistä ruuvimeisselillä
painaenjolloinlinjaeroatulisiolla1cm.
22 Ferm

Question & answers

There are no questions about the Ferm CRM1002 FC-720 yet.

Ask a question about the Ferm CRM1002 FC-720

Have a question about the Ferm CRM1002 FC-720 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm CRM1002 FC-720. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm CRM1002 FC-720 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.