Ferm CDM1080 manual

View a manual of the Ferm CDM1080 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: CDM1080
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Ukrainare, Svenska, Finska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 28
29
SV
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
Paketets innehåll
1 Sladdlös skruvmejsel
1 Laddare
1 Magnetisk bitshållare
18 Tillbehör
1 Bruksanvisning
1 Säkerhetsinstruktioner
1 Garantibevis
Kontrollera apparaten, eventuella lösa delar och
tillbehör för skador orsakade under transporten.
Produktinformation
Fig. 1
1. Verktygshållare
2. På/Av-knapp
3. Greppvänligt handtag
4. Lysdiod (röd)
5. Anslutning för laddare
6. Förlängning
7. Tillbehör
8. Lysdiod (vit)
2. SÄKERhETSAnVISnIngAR
Förklaring till symboler DESCRIPTIOn
(FIg. A)
Det finns risk för personskador, livsfara
eller risk, skada på verktyget om
instruktio-nerna i denna bruksanvisning
inte följs ordentligt.
Anger fara för elektrisk stöt.
Endast för inomhusbruk.
Transformatorn är inte farlig om något fel
skulle uppstå.
Termiskt skydd
Släng den inte bland hushållsavfallet.
ytterligare säkerhetsinstruktioner
• Använd endast batteriblocket med den
batteriladdare som tillhandahållits – att
använda andra laddare kan vara farligt.
• Håll batteriblock, verktyg och batteriladdare
borta från fuktiga och våta miljöer.
• Innan du använder batteriladdaren, kontrollera
att alla ledningar är anslutna ordentligt.
• Om det finns ledningar på laddaren som är
skadade får laddaren inte användas innan
dessa är utbytta.
• När laddaren inte används får den inte vara
inkopplad. Vid urkoppling, drag inte ut
kontakten genom att dra i kabeln.
• Om laddaren går sönder eller får andra
tekniska problem, får du ta den till en erkänd
återförsäljare för kontroll innan den används
igen. Skadade delar måste bytas ut.
• Var försiktig vid hantering av batteriblocket.
Tappa det inte och stöt det inte mot andra
föremål.
• Försök aldrig själv att reparera batteriladdaren
eller ackumulatorn. Detta kan vara mycket
farligt! Reparationer skall alltid utföras av en
auktoriserad verkstad.
Page: 29
30
SV
• Koppla alltid ur laddaren före rengöring eller
annat underhållsarbete.
• Försök inte att ladda ackumulatorn i
temperaturer som är lägre än 5°C eller högre
än 40°C.
• Om ackumulatorn går sönder eller inte kan
laddas upp längre skall den kasseras i enlighet
med gällande föreskrifter.
• Vid borrning eller skruvande i väggar, golv, etc.
kan du komma åt elektriska ledningar. Håll
verktyget i plasthandtaget för att undvika
elektrisk chock. Håll aldrig verktyget i chucken
eller annan metalldel.
Elektrisk säkerhet
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta
alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i
samband med brandfara, fara för elektriska stötar
och kroppsskada.
Läs förutom nedanstående instruktioner även
igenom bladet med säkerhetsföreskrifter som
bifogas separat.
Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Maskin klass II – dubbel isolering, jordad
kontakt behövs ej.
Byta ut kablar eller stickkontakter
Om nätkabeln skadas, måste den bytas ut mot en
speciell nätkabel som finns hos tillverkaren eller
tillverkarens kundservice. Släng gamla kablar
eller stickkontakter meddetsamma efter det att du
har bytt ut dem mot nya. Det är farligt att sticka in
stickkontakten av en lös sladd i ett uttag.
3. MOnTERA TILBEhÖR
Sätta i och ta ur skruvbits
Fig. 1 + 7
Skruvbitsen kan enkelt sättas fast direkt i
verktygshållaren eller på förlängaren.
4. AnVÄnDnIng
Följ alltid säkerhetsinstruktionerna och
lämpliga föreskrifter.
Håll verktyget stadigt och tryck in skruvbitsen
med ett jämnt tryck i arbetsföremålet. Tvinga inte
maskinen.Använd endast skruvbits som inte är
utslitna. Utslitna skruvbits påverkar verktygets
prestanda negativt.
Låsa skruvdragaren
Fig. 8
Skruvdragaren har ett automatiskt spindellås.
Spindeln är låst när På/Av-knappen (2) inte är
intryckt. Då kan du använda skruvdragaren (även
om batteriet är tomt) som en vanlig skruvmejsel.
Skruvdragning
Fig. 1
• Tryck in På/Av-knappen för att starta verktyget
(2).
• Tryck in vippströmställaren (R) för medurs
rotation (dra i skruvar).
• Tryck in vippströmställaren (L) för moturs
rotation (dra ur skruvar)
Släpp På/Av-knappen för att stanna verktyget.
Den vita lysdioden lyser när tumlarknappen är
påslagen.
Varning! Att titta direkt på ljuset från
lysdioden en längre tid från nära håll kan
ge ögonskador.
Tips för optimal användning
• Håll alltid verktyget och skruvbitsen i rät linje
med skruven och använd alltid rätt typ och
storlek på bitsen.
• Applicera lite tvättmedel eller tvål som
smörjmedel om det är svårt att dra i skruvarna
(fig. 9).
• Använd spindellåset för att lossa hårt dragna
skruvar eller för att dra åt skruvar ordentligt.
• När du skruvar i trä är det bra om du först
borrar ett hål som är nästan lika djupt som
skruvens längd. Ett pilothål styr skruven och
förhindrar att arbetsstycket splittras eller
förvanskas.
5. LADDA BATTERIET
Ladda litiumjonbatterier (Li-Ion)
Fig. 10
Batteriladdaren som följer med är avsedd för
litiumjonbatteriet i maskinen. Använd inte någon
annan laddare.
Page: 30
31
SV
Litiumjonbatteriet är skyddat mot kraftig
urladdning. När batteriet är tomt stängs maskinen
av med hjälp av en skyddskrets: verktyget slutar
att rotera.
Försiktighet: Om du fortsätter att trycka på
strömbrytaren (På/Av) kan litiumjonbatteriet
skadas.
Laddningen startar så fort som du stoppar i
laddarens stickkontakt i nätuttaget, och adapterns
kontakt har anslutits till apparaten (undersidan av
handtaget).
• Stoppa in adapterkontakten på laddaren i
handtaget (på undersidan av skruvdragaren).
• Stoppa in nätadaptern i uttaget (vägguttaget).
• Laddningsprocessen startar; den röda
lysdioden är nu tänd.
• Batteriet är uppladdat när den röda lysdioden
släcks.
• Att ladda upp batteriet tar högst 5 timmar.
• Handtaget på verktyget kan bli varmt under
uppladdningen. Detta är helt normalt.
6. SERVICE & UNDERHÅLL
Kontrollera att apparaten är ordentligt
avstängd innan underhållsarbete utförs.
Maskinerna har tillverkats för att fungera under en
lång period med minsta möjliga underhåll. För att
få maskinen att kontinuerligt fungera
tillfredsställande ska den skötas och rengöras på
rätt sätt.
Rengöring
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk
duk, företrädesvis efter varje användning. Tillse
att ventilationsspringorna är fria från damm och
smuts.
Använd en mjuk duk fuktad med tvålvatten vid
svår smuts. Använd inga lösningsmedel som
bensin, alkohol, ammoniak etc. Sådana ämnen
skadar plastdelarna.
Smörjning
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Fel
Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund
av en del som är nedsliten. I slutet finns en
sprängskiss över de delar som kan beställas.
Miljö
För att undvika transportskador levereras
maskinen i en så stadig förpackning som möjligt.
Förpackningen har så långt det är möjligt
tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför
tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas
in enligt gällande miljöregler.
garanti
Garantivillkoren framgår av det separat bifogade
garantikortet.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras
utan förvarning.

Question & answers

There are no questions about the Ferm CDM1080 yet.

Ask a question about the Ferm CDM1080

Have a question about the Ferm CDM1080 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm CDM1080. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm CDM1080 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.