Ferm BSM1021 manual

View a manual of the Ferm BSM1021 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Slipmaskin
  • Model/name: BSM1021
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Polska, Ukrainare, Svenska, Danska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska

Table of Contents

Page: 34
35
SV
Strumenti elettrici e/o elettronici difettosi
o usurati devono essere smaltiti in
appropriate aree di riciclaggio.
Garanzia
Leggere le condizioni di garanzia riportate
nell’apposita scheda della garanzia allegata.
Questo prodotto ed il presente manuale utente
sono soggetti a modifiche. Le specifiche possono
essere modificate senza preavviso.
BANDPUTSMASKIN
BSM1021
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en
av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår
filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidorna 2-3
Läs noga igenom denna bruksanvisning
innan du börjar använda maskinen. Gör
dig bekant hur den fungerar och sköts.
Underhåll maskinen enligt anvis-ning-
arna så att den alltid fungerar felfritt.
Bruksanvisning och tillhörande
dokumentation ska förvaras i närheten
av maskinen.
Innehåll
1. Maskindata
2. Säkerhetsinstruktioner
3. Funktion
4. Service & underhåll
1. MASKINDATA
Teksnika data
Spänning 230 V~
Frekvens 50 Hz
Effektförbrukning 950 W
Bandputshastighet utan laddnin 220-350 m/min
Bandputsstorlek 76x533 mm
Putsblocksstorlek 76x135 mm
Vikt 3,55 kg
Lpa (bullernivå) 91,1+3 dB(A)
Lwa (ljudeffektnivå) 102,1+3 dB(A)
Vibrationsvärde bakre handtag 3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
Vibrationsvärde främre handtag 3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
Page: 35
36
SV
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
Produktbeskrivning
Fig. A + B
Bandputsmaskinen är det perfekta redskapet för
polering av trä och slipning av järn, plast eller
liknande material. Bandputsmaskinen måste
användas för grovarbetet. För vanligt
putsningsarbete måste en omloppsputsmaskin
användas.
1. Bakre handtag
2. Främre handtag
3. Främre bandvals
4. Åtdragnings spak
5. Riktningsvisare
6. Hastighetskontroll
7. På/av omkopplare
8. Låsning av omkopplare
9. Dammuppsamlar öppning
10.Dammpåse
11.Drivbands skydd
12.Justerar knapp för inpassning av
bandsandpappret
13.Bandsandpapper
14.Hål för monteringskonsol
Inhoud van de verpakking
1 Bandputsmaskin
1 Sandputsband
1 Damminsamlingspåse
1 Instruktionsbok
1 Säkerhetsinstruktioner
1 Garantibevis
Kontrollera maskinen, lösa delar och tillbehör så
att de inte skadats vid transport.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Symbolernas betydelse
Anger att det föreligger risk för
personskador, livsfara eller risk för
skador på maskinen om instruktionerna i
denna bruksanvisning inte efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Bär skyddsglasögon
Speciella säkerhetsföreskrifter
Håll maskinen i den isolerade greppytan där
tillbehöret kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller nätkablar. Om tillbehöret kommer i
kontakt med spänningsförande ledning, kan de
exponerade metalldelarna på maskinen också bli
spänningsförande. Risk för elstöt.
• Använd alltid hörselskydd och ansiktsmask vid
arbete med bandputsmaskinen.
• Observera att maskinen inte är avsedd för
våtslipning.
• Kontrollera före anslutning till elnätet att
verktygets strömbrytare är frånslagen.
• Se noga till att elsladden inte kommer nära
verktygets rörliga delar.
• Använd skyddsglasögon. Detta är särskilt
viktigt vid slipning ovanför ert ansikte.
• Anbringa inte för stort tryck på maskinen, detta
fördröjer enbart slutresultatet.
Kontakt med eller inandning av damm
som uppstår under slipningen (t.ex. ytor
målade med blyfärg, trä och metall) kan
vara skadligt för användaren och
personer i närheten. Använd alltid
lämplig skyddsutrustning, t.ex. en
ansiktsmask, och dammpåsen när du
slipar.
Page: 36
37
SV
Stann na omedelbart maskinen när:
• Kollektorns borstar och kransar uppvisar
onormal gnistbildning.
• Elkabel eller kontakter uppvisar någon som
helst defekt, t ex skadad isolering.
• Strömbrytaren inte fungerar som den ska.
• Rökig eller dålig lukt indikerar bränd isolering.
Elektrisk säkerhet
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta
alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i
samband med brandfara, fara för elektriska stötar
och kroppsskada. Läs förutom nedanstående
instruktioner även igenom bladet med
säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.
Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Maskin klass II – dubbel isolering, jordad
kontakt behövs ej.
Byta ut kablar eller stickkontakter
Om nätkabeln skadas, måste den bytas ut mot en
speciell nätkabel som finns hos tillverkaren eller
tillverkarens kundservice. Släng gamla kablar
eller stickkontakter meddetsamma efter det att du
har bytt ut dem mot nya.
Det är farligt att sticka in stickkontakten av en lös
sladd i ett uttag.
Vid användning av förlängnings kablar
Använd uteslutande en godkänd
förlängningskabel som är lämplig för maskinens
effekt. Ledarna måste ha en diameter på minst
1,5 mm2
. Om förlängningskabeln sitter på en
haspel, rulla då ut den helt och hållet.
3. FUNKTION
Uppmärksamma alltid säkerhets-
instruktionerna och gällande föreskrifter.
Valav sandpapper
Grovt sandpapper används för att slipa ner det
mesta av ytmaterialet medan fint sandpapper
används till putsning och finish. Är ytan ojämn
slipas ytan först jämn med ett grovt sandpapper
och därefter slipas repor och andra spår efter det
grova sandpapperet bort med ett mediumgrovt
sandpapper. Den slutliga finishen erhålls sedan
med ett fint sandpapper.
Avlägsna och installesandputsbandet
Fig. C
Före montering av bandputsmaskinen
måste strömmen alltid kopplas bort.
• Placera maskinen på sidan med
drivbandsskyddet nedåt.
• Lossa på sandputslåset (4).
• Avlägsna sandputsbandet från maskinen.
• Placera ett nytt sandputsband i maskinen och
försäkra dig om att riktningspilarna på
sandputsbandet pekar i samma riktning som
riktningsindikatorn (5).
• Lås sandputsbandslåset igen (4).
Anpassa sandputsbandet
Fig. B
Om sandputsbandet inte går parallellt med höljets
yttre kant måste sandputsbandet riktas in. Flytta
sandputsbandet till korrekt position med hjälp av
justeringsknappen (12).
Genom att vrida på justeringsknappen medurs
kommer sandputsbandet att röra sig inåt och
genom att vrida den moturs kommer
sandputsbandet att röra sig utåt.
Sätta på och stänga av
Fig. B
• För att sätta på maskinen trycker du på på/
av-knappen (7).
• För att stänga av maskinen frigör du på/av-
knappen.
Om kontinuerlig drift krävs måste
spärrbrytaren (8) användas:
• Sätt på maskinen genom att trycka på på/
av-knappen
• Tryck på spärrbytaren och frigör på/av-
knappen.
• Stäng av maskinen genom att åter igen trycka
på på/av-knappen och frigör därefter på/av-
knappen.
Inställning av hastigheten
Fig. B
Ratten för hastighetsjustering används till att
ställa in hastigheten. Ratten för
hastighetsjustering kan ställas in på 6 lägen. Den
idealiska hastigheten beror på erfordrad
kornstorlek och på det material som ska
bearbetas.
Page: 37
38
SV
Ställ inte in hastigheten vid användning.
• Ställ in ratten för hastighetsjustering (6) i
önskat läge.
- För hårda material, använd ett slipband med
fin kornstorlek och välj en lägre hastighet.
- För mjuka material, använd ett slipband
med grov kornstorlek och välj en högre
hastighet.
• Efter att ha arbetat längre perioder med låg
hastighet ska du låta maskinen svalna genom
att köra den på tomgång på max. hastighet i
cirka 3 minuter.
Montering av dammpåse
Fig. B
En komplett dammpåse ingår. Sätt en vajer
konsol (inuti dammpåsen) in i adaptern av
dammpåsen (då den inte är monterad). Den
bakre delen av konsolen måste peka uppåt.
Använd dammpåsen för att samla upp damm som
frigörs vid sandpappring.
• Sätt på dammpåsen i dammuppsamlar
öppningen
• Töm dammpåsen regelbundet för att erhålla
en ordentligt dammutsugning.
Grepp
Två grepp, ett på framsidan och ett på baksidan
gör det läggare att använda sandputsmaskinen.
Genom att hålla maskinen med två händer har du
bättre kontroll över maskinen och risken att du
kommer i kontakt med rörliga delar minskar. Håll
alltid fast sandputsmaskinen med båda händerna.
Driftsinstruktioner
Försäkra dig om att maskinen har nått full
hastighet före den placeras på arbetsstycket.
Detta förhindrar att maskinen överbelastas.
För putsning av trä placerar du maskinen ca. 15°
utanför träfibrerna. Förflytta sandputsmaskinen
över arbetsstycket i en oavbruten sekvens.
• Böj inte bandsandpappret
• Använd inte samma sandpapper för
sandpappring av trä och metall
• Tryck inte för hårt på maskinen, detta kommer
endast att fördröja sandpappringen.
Stationär användning
Fig. D
Den här maskinen kan även monteras på ett
arbetsbord för användning som en stationär
maskin.
• Placera gummimattan på bordet som anges
med markeringarna. Montera aldrig maskinen
på bordet, för stationär användning, utan
gummimattan.
• Vrid maskinen upp och ner och centrera den
på gummimattan. Monteringshålen ska vara
vända mot framsidan.
• Sätt i de 2 monteringsstiften helt i de 2
monteringshålen (14)
• Använd konsolerna för att spänna fast
maskinen på bordet.
• Dra åt klämman med en vingmutter, för hand.
Se till att maskinen är väl åtdragen, men dra
inte åt den för mycket.
• Se till att maskinen är helt säker innan du slår
på maskinen.
Maskinen kan ställas in för kontinuerlig drift med
blockeringsbrytaren (8).
4. SERVICE & UNDERHÅLL
Tillseatt maskinen inte är
spänningsförande när underhållsarbeten
utförs på de mekaniska delarna.
Denna maskin har konstruerats för att fungera
utan problem under lång tid och med minimalt
underhåll. Du förlänger dess livslängd genom att
regelbundet rengöra den och behandla den
fackmässigt.
Brister
Om maskinen inte skulle fungera kan
nedanstående möjliga orsaker och lämpliga
lösningar vara till hjälp:
1. Motorn överhettas
• Ventilationshålen är igentäppta.
•	 Rengör	ventilationshålen.
• Motorn är defekt.
•	 Kontakta	servicestället	som	anges	på	
garantibeviset.
Page: 38
39
FI
2. Verktyget startar inte
• Skadad kabel eller kontakt.
•	 Kontrollera	och	låt	vid	behov	er	
återförsäljare åtgärda felet.
• Defekt strömställare.
•	 Kontakta	servicestället	som	anges	på	
garantibeviset.
3. Dammet sugs inte upp
• Sugöppningen är igentäppt.
•	 Rengör	sugöppningen.
Laktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och respektera gällande föreskrifter.
Rengöring
Rengör regelbundet maskinhöljet med en mjuk
duk, helst efter varje användning. Håll
ventilationsspringan fri från damm och smuts.
Avlägsna hårt sittande smuts med en mjuk trasa
fuktad med tvålvatten. Använd inte lösningsmedel
som bensin, alkohol, ammoniak osv. Sådana
vätskor skadar plastdelarna.
Smörjning
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Fel
Om det till exempel uppstår något fel på en del på
grund av förslitning ska du sätta dig i förbindelse
med personerna på den serviceadress som
anges på garantikortet.
I bruksanvisningens sista del finns en utförlig
översikt över de delar som kan beställas.
Driftstörningar
För att förhindra transportskador levereras
maskinen i en solid förpackning. Förpackningen
består i stor utsträckning av återanvändningsbart
material. Använd dig alltså av möjligheten att
återanvända förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas
in enligt gällande miljöregler.
Garanti
Läs igenom garantivillkoren på det separat
bifogade garantikortet.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras
utan förvarning.
NAUHAHIOMAKONE
BSM1021
Kiitämme teitä tämän Ferm-tuotteen valinnasta.
Olette hankkineet erinomaisen tuotteen, jonka
valmistaja on yksi Euroopan johtavia toimittajia.
Kaikki Ferm-yhtiön toimittamat tuotteet on
valmistettu korkeimpien suorituskyky- ja
turvallisuusstandardien mukaan. Osana
filosofiaamme tarjoamme myös korkealuokkaisen
asiakaspalvelun, jota tukee kokonaisvaltainen
takuu.
Toivomme, että tuote palvelee teitä monia vuosia.
Tekstin numerot viittaavat kaavioihin sivuilla
2-3
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen käyttöönottoa. Tutustu laitteen
toimintatapaan ja käyttöön. Huolla laite
ohjeiden mukaisesti, jotta se toimii aina
moitteettomasti. Käyttöohje ja siihen
liittyvät asiakirjat on säilytettävä laitteen
läheisyydessä.
Sisältö
1. Laiteen tiedot
2. Turvaohjeet
3. Käyttö
4. Huolto ja kunnossapito
1. LAITTEEN TIEDOT
Tekniset tiedot
Jännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Kulutettu teho 950 W
Hiomapaperinopeus ilman
kuormitust 220-350 m/min
Hiomanauhan koko 76x533 mm
Hiomatyynyn koko 76x135 mm
Paino 3,55 kg
Lpa (äänenpaine) 91,1+3 dB(A)
Lwa (melutaso) 102,1+3 dB(A)
Värähtelyarvo takakahva 3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
Värähtelyarvo etukahva 3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
Tärinätaso
Tämän ohjekirjan takana mainittu
tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745

Question & answers

There are no questions about the Ferm BSM1021 yet.

Ask a question about the Ferm BSM1021

Have a question about the Ferm BSM1021 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm BSM1021. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm BSM1021 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.