Ferm BJM1001 manual

View a manual of the Ferm BJM1001 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Fräsmaskin
  • Model/name: BJM1001
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Czech, Ungerska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 41
SV
42
LAMELLFRÄS
Tack för att du köper denna Fermprodukt.
Genom detta har du nu en utsökt produkt,
levererad av en av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter levererade av Ferm är tillverkade
enligt de högsta standarderna för prestanda och
säkerhet. Som en del av vår filosofi ger vi också
en utmärkt kundservice, uppbackad av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att tycka om att använda
denna produkt i många år framåt.
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidorna 2-3
För din egen och andras säkerhet ska
du läsa dessa instruktioner noga innan
maskinen används. Förvara
bruksanvisningen och den medföljande
dokumentationen tillsammans med
maskinen för framtida bruk.
Inledning
Lamellfräs FBJ-710 lämpar sig för fräsning av
spår till lamellfogar i massivt trä, plywood,
spånskivor, fiberplattor, plexiglas och konstgjord
marmor.
Innehåll
1. Tekniska specifikationer
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Justering av maskin
4. Montering av tilbehör
5. Användning
6. Underhåll
1. Maskininformation
Förpackningen innehåller
1 Lamellfräs
1 Sågklingor
1 Skruvnyckel
1 Justeringsplatta
1 Sexkantsnyckel
1 Dammpåse
1 Bruksanvisning
1 Blad med säkerhetsföreskrifter
1 Garantikort
Kontrollera om maskinen, lösa delar eller tillbehör
uppvisar transportskador.
Maskinens delar
Fig. A
1. På/av-knapp
2. Stödhandtag
3. Axelspärr
4. Vinkelspärr
6. Skala för skenans vinkel
7. Justeringsratt för skärdjup
8. Spännspak för vinkeljustering
9. Spännspak för höjdjustering
10. Ratt för höjdjustering
11 Skala för höjdjustering
12. Bottenplatta
13. Uttag till dammpåse
14. Dammpåse
15. Motorhus
16. Pil (rotationsriktning)
Teksnika data
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Ineffekt 710 W
Hastighet utan belastning 11000/min
Bladdiameter Ø 100 mm
Bladets håldiameter Ø 20 / 22 mm
Största skärdjup 18 mm
Justering av skena 0 - 90°
Axeldiameter M10
Vikt 3,0 kg
Lpa (ljudtryck) 88 dB(A) K=3dB
Lwa (ljudstyrka) 99 dB(A) K=3dB
Vibrationsvärde 3.646 + 3 m/s2
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
Page: 42
SV
43
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
2. Säkerhetsföreskrifter
Symbolernas betydelse
Anger att det föreligger risk för per-
sonskador, livsfara eller risk för ska-dor
på maskinen om instruktio-nerna i
denna bruksanvisning inte efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Ta omedelbart ut stickkontakten ur
eluttaget om sladden har skadats samt
när maskinen underhålls
Förbipasserande får inte komma för
nära
Speciella säkerhåtgärder
• Frässpån och flisor får inte avlägsnas när
maskinen är igång.
• Använd ej cirkelknivar eller cirkelsågblad på
maskinen.
• Skydda fräsbladen mot stötar.
• Använd endast vassa fräsblad, annars kan
arbetsstycket gå sönder p.g.a. ett ökat tryck.
• Kontrollera att fräsbladet inte är skadat innan
du börjar använda maskinen. Använd ej
fräsblad som har sprickor, skadade kanter
eller andra typer av skador.
• Se till att arbetsstycket har tillräckligt med stöd
eller är fasttvingat. Håll händerna borta från
ytan som skall fräsas.
• Använd endast maskinen med stödhandtaget
på.
• Om ett fräsblad måste monteras på axelns
gängor, se till att gängorna räcker för att hålla
kvar fräsbladet.
• Kontrollera att fräsbladet har monterats och
fästs ordentligt. Använd ej reducerande
brickor eller adaptrar för att få bladet att
passa.
• Maskinen måste vara på när fräsbladet förs in
i arbetsstycket.
• Håll alltid maskinen med båda händer och ha
alltid en säker arbetsställning när du använder
maskinen.
• Personer under 16 år får inte använda denna
maskin.
• Använd alltid skyddsglasögon och
hörselskydd. Använd annat skydd som
skyddskläder eller hjälm om så önskas eller
om det är nödvändigt.
• Dra alltid ur kontakten från vägguttaget innan
du börjar justera maskinen. Kontakten får
endast anslutas när maskinen är avstängd.
• Håll kabeln borta från maskinens arbetsyta.
Led alltid kabeln bakom dig.
• Stoppa inte bladet med handen efter att
maskinen har stängts av.
• Bottenplattan måste vara fastspänd när
bladet är utdraget. Bladet måste höjas och
sänkas med jämna rörelser.
• Använd alltid skydden på maskinen
• Använd bara slipskivor vars tillåtna hastighet
är minst lika hög som maskinens högsta
hastighet vid körning utan belastning.
Elektrisk säkerhet
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta
alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i
samband med brandfara, fara för elektriska stötar
och kroppsskada. Läs förutom nedanstående
instruktioner även igenom bladet med
säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.
Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Maskinen är dubbelt isolerad i
överensstämmelse med EN60745,
vilket innebär att det inte behövs någon
jordledare.
Byta ut kablar eller stickkontakter
Om nätkabeln skadas, måste den bytas ut mot en
speciell nätkabel som finns hos tillverkaren eller
tillverkarens kundservice. Släng gamla kablar
eller stickkontakter meddetsamma efter det att du
har bytt ut dem mot nya. Det är farligt att sticka in
stickkontakten av en lös sladd i ett uttag.
Vid användning av förlängnings kablar
Använd uteslutande en godkänd
förlängningskabel som är lämplig för maskinens
effekt. Ledarna måste ha en diameter på minst
1,5 mm2
. Om förlängningskabeln sitter på en
haspel, rulla då ut den helt och hållet.
Page: 43
SV
44
3. Justering av maskin
Justering av skärdjup
Fig. B
• Flytta motorhuset (15) bakåt så långt som
möjligt.
• Ställ in skärdjupet genom att vrida på ratten
för djupjustering (7).
• Flytta motorhuset framåt och kontrollera att
sprinten (A) åker in i hålet på justeringsratten.
Tabellen här nedan visar hur markeringarna på
justeringsratten står i relation till skärdjup,
materialtjocklek och motsvarande lamell.
Markering Material Lamell Fräsdjup
tjocklek i mm
0 8-12 mm No. 0 8.0
10 12-15 mm No. 10 10.0
20 > 15 mm No. 20 12.3
S - Simplex 13.0
D - Duplex 14.7
Max. - - 18.0
Justering av skärvinkel
Fig. C
• Ställ in skärvinkeln genom att lossa på
spännspaken (8) och sätta vinkelspärren (4) i
önskad vinkel.
• Om spännspaken är i vägen när du arbetar
med maskinen, dra ut spännspaken och fäst
den i ett annat läge utan att ändra skärvinkeln.
Höjdjustering
Fig. D
• Ställ in rätt höjd genom att lossa på
spännspaken (9) och vrida ratten för
höjdjustering (10) till önskad höjd med hjälp
av skalan (11).
• Höjden måste motsvara halva
materialtjockleken eftersom lamellspåret
måste alltid vara i mitten av arbetsstycket.
• Om spännspaken är i vägen när du arbetar
med maskinen, dra ut spännspaken och fäst
den i ett annat läge utan att ändra höjden
4. Montering av tillbehör
Koppla alltid ur verktyget från
strömkällan innan montering av ett
tillbehör.
Montering av fräsblad
Fig. E
• Lossa på sexkantsskruven (16) med
medföljande sexkantsnyckel och öppna
bottenplattan.
• Tryck på axelspärren och vrid på axeln (17)
tills den fastnar i spärren. Håll axelspärren
nedtryckt under detta moment.
• Ta bort flänsmuttern (18) från axeln med hjälp
av skruvnyckeln (19).
• Placera fräsbladet (20) på flänsen (21).
• Kom ihåg att pilen på skivfräsen visar samma
riktning som pilen på insidan av motorhuset
• Sätt flänsmuttern (18) på axeln (17) och dra åt
med skruvnyckeln.
• Flänsmuttern har två olika sidor. Den ena
sidan är till för fräsblad med 20 mm
håldiameter och den andra är till för fräsblad
med 22 mm håldiameter.
• Se till att flänsmuttern skruvas på axeln åt rätt
håll.
• Lossa på axelspärren och kontrollera att axeln
inte är spärrad genom att vrida på den.
• Stäng bottenplattan och dra åt
sexkantsskruven (16) med medföljande
sexkantsnyckel.
Se till att bottenplattan är ordentligt
stängd innan du använder maskinen.
Montering av dammpåse
Fig. A
Använd dammpåsen (14) för att samla in
frässpån. Skjut in dammpåsen (14) i utsuget (13).
Töm påsen regelbundet så att utsugsfunktion hela
tiden fungerar.
5. Användning
Sätta på och stänga av
Använd aldrig axelspärren när
maskinen är igång.
• För att stänga av maskinen, skjut på/av-
knappen framåt.
• För att stänga av maskinen, släpp på/av-
knappen. Knappen går automatiskt till ‘av’-
läget.
Page: 44
SV
45
Använd aldrig axelspärren för att stanna
maskinen.
Markering av arbetsstycken
Fig. F
Innan du startar parallellfräsen bör du markera
arbetsstyckena på följande sätt.
• Lägg de två arbetsstycken som ska
sammanfogas på varandra.
• Sätt fast arbetsstyckena och markera mitten
på spåret.
• Avståndet mellan de två spåren bör vara 10-
15 cm. Detta gäller inte för mindre
arbetsstycken. Mindre arbetsstycken behöver
inte markeras.
Maskinens placering
Beroende på arbetsstyckenas storlek kan man
placera maskinen på olika sätt.
Stora arbetsstycken
Fig. G
• Placera maskinen vid arbetsstycket.
• Bottenplattans mittpunkt (denna punkt är
markerad på bottenplattan) måste vara riktad
mot mitten av spåret på arbetsstycket (se
Markering av arbetsstycken).
•
Små arbetsstyken
Fig. H
• Placera maskinen vid arbetsstycket.
• Maskinens kant måste vara riktad mot
arbetsstyckets kant.
Arbetsstycken tunnare än 16 mm
Fig. I
• Placera maskinen vid arbetsstycket.
• Sätt justeringsplattan (5) på vinkelspärren (4).
• Var noggrann när du ställer in höjden. Spåret
till lamellen måste vara i mitten av
arbetsstycket.
Vid arbetsstycken som är tunnare än 16 mm går
det inte att göra lamellspåret i mitten av
arbetsstycket utan att använda justeringsplattan.
Spårfräsning
• Flytta motorhuset bakåt.
• Placera maskinen vid arbetsstycket.
• Sätt maskinen i rätt läge (se Maskinens
placering)
• Håll maskinen med båda händer och sätt på
maskinen.
• Tryck motorhuset försiktigt framåt, så långt
som möjligt.
• Dra tillbaka motorhuset och stäng av
maskinen.
Rör alltid maskinen i samma riktning
som rotationsriktningen. Se pilen på
ovansidan av maskinen (16).
Sammanfogning av arbetsstycken
När spår har gjorts i båda arbetsstycken kan man
foga samman arbetsstyckena.
• Sätt lim i båda spåren.
• Sätt in lamellen i spåret på det ena
arbetsstycket.
• Sätt på det andra arbetsstycket på lamellen.
• Tvinga fast arbetsstyckena och låt limmet
torka.
Användartips för sammanfogning av två
arbetsstycken
Fig. K
• Fräs ett spår lika stort som lamellen i det
första arbetsstycket
• Limma fast lamellen med ett bra lim
(beroende på materialet) i spåret
• Fräs ett längre spår i det andra arbetsstycket
• Nu kan arbetsstyckena enkelt placeras mot
varandra (spelrum för att justera)
• Foga samman arbetsstyckena och vänta tills
limmet har torkat
Kontrollera fräsdjupet
Fig. J
Kontrollera alltid fräsdjupet efter att du har
monterat ett fräsblad.
• Dra ut kontakten från vägguttaget.
• Flytta motorhuset (15) bakåt så långt som
möjligt.
• Ställ skärdjupet i maxläget genom att vrida på
ratten för djupjustering (7).
• Flytta motorhuset framåt tills sprinten (A) åker
in i hålet på justeringsratten (7). Vrid på
fräsbladet tills en tand på fräsbladet är i
främre position.
• Mät avståndet från kanten på bottenplattan till
fräsbladets främre tand.
• Kontrollera att avståndet är 18 mm. Maxläget
är 18 mm.
Page: 45
SV
46
Inställning av skärdjup
Om skärdjupet inte stämmer, justera på följande
sätt.
•
• Flytta motorhuset (15) bakåt så långt som
möjligt.
• Lossa på sprinten (A).
• Ställ in skärdjupet genom att vrid på skruven.
Skruven finns på baksidan av sprinten (A).
• Upprepa proceduren tills skärdjupet stämmer.
• Dra åt sprinten (A).
6. underhåll
Tillse att maskinen inte är spännings-
förande när underhållsarbeten utförs på
de mekaniska delarna.
Maskiner har konstruerats för att under lång tid
fungera problemfritt med ett minimalt underhåll.
Genom att regelbundet rengöra maskinen och
hantera den på rätt sätt bidrar du till en lång
livslängd för din maskin.
Rengöring
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk
duk, företrädesvis efter varje användning. Tillse
att ventilationsspringorna är fria från damm och
smuts. Använd en mjuk duk fuktad med tvålvatten
vid svår smuts. Använd inga lösningsmedel som
bensin, alkohol, ammoniak etc. Sådana ämnen
skadar plastdelarna.
Smörjning
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Fel
Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund av
en del som är nedsliten. I slutet av den här
bruksanvisningen finns en sprängskiss över de
delar som kan beställas.
Driftstörningar
För att undvika transportskador levereras
maskinen i en så stadig förpackning som möjligt.
Förpackningen har så långt det är möjligt
tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför
tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas
in enligt gällande miljöregler.
Garanti
Garantivillkoren framgår av det separat bifogade
garantikortet.

Question & answers

There are no questions about the Ferm BJM1001 yet.

Ask a question about the Ferm BJM1001

Have a question about the Ferm BJM1001 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm BJM1001. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm BJM1001 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.