Ferm BGM1003 manual

View a manual of the Ferm BGM1003 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Slipmaskin
  • Model/name: BGM1003
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Czech, Ungerska, Slovenska, Ryska

Table of Contents

Page: 0
HU
CS
SL
PL
RU
EL
BENCH SANDER
375W
BGM1003
WWW.FERM.COM
HU
375W
Original instructions 05
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 09
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 13
Traduction de la notice originale 17
Traducción del manual original 22
Tradução do manual original 26
Traduzione delle istruzioni originali 31
Översättning av bruksanvisning i original 35
Alkuperäisten ohjeiden käännös 39
Oversatt fra orginal veiledning 43
Oversættelse af den originale brugsanvisning 47
Eredeti használati utasítás fordítása 51
Překlad püvodního návodu k používání 55
Preklad pôvodného návodu na použitie 59
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej 63
Перевод исходных инструкций 67
Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης 71
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
Page: 34
SV
35
Výrobek	a	návod	k	obsluze	podléhají	změnám.	
Technické	údaje	je	možné	změnit	bez	
předchozího	upozornění.
BANDSLIP
Tack för att du har valt att köpa denna Ferm-
produkt.
Du har nu en enastående produkt som har
levererats av en av Europas ledande distributörer.
Alla produkter som Ferm levererar till dig är
tillverkade enligt högsta standarder för prestanda
och säkerhet. Dessutom ingår det i vår filosofi att
erbjuda en högklassig kundservice som backas
upp av vår omfattande garanti.
Vi hoppas att du får många års glädje av din nya
produkt.
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidorna 2-4.
Läs noga igenom denna bruksanvisning
innan du börjar använda maskinen. Gör
dig bekant hur den fungerar och sköts.
Underhåll maskinen enligt anvisningarna
så att den alltid fungerar felfritt.
Bruksanvisning och tillhörande
dokumentation ska förvaras i närheten av
maskinen.
Beskrivning
Bandslipen är en kombinerad maskin med alla
fördelar från en lodrät och en vågrät bandslip och
dem från en skivslipmaskin. Genom sitt kraftiga
utförande i gjutjärn och stål passar maskinen till
alla slipverksamheter.
Innehåll
1. Maskininformation
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Montering av tillbehör
4. Användning
5. Underhåll
1. Maskininformation
Teksnika data
Spänning i volt 230 V, 50 Hz
Energiförbrukning 375 W
S2= 30 min*
Bandhastighet utan laddning 275 m/min
Skivahastighet utan laddning 1400 /min
Dimensioner band 915 x 100 mm
Dimensioner skiva Ø 150 mm
Vikt 16.5 kg
Lpa (bullernivå) 78.6+3 dB(A)
Lwa (ljudenerginivå) 91.6+3 dB(A)
Page: 35
SV
36
*S2= Max driftstid med en kapacitet på 375 W
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts
enligt ett standardiserat test i enlighet med
EN 60745; detta värde kan användas för att
jämföra vibrationen hos olika verktyg och som
en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men
inte används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
Maskinens delar
Fig. 1 + 6
1. Maskinram
2. Motor
3. Styr- och parallell-ånhallsplatta
4. Spännhandtag
5. Styrrulle
6. Slipband
7. Strömbrytare
8. Längdstöd
9. Drivrulle
10.Aluminiumskiva
11.Slipskiva
12.Arbetsblad
13.Geringlåda
14.Bärarm
2. Säkerhetsföreskrifter
Teckenförklaring
Anger att det föreligger risk för
personskador, livsfara eller risk för
skador på maskinen om instruktionerna i
denna bruksanvisning inte efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Bär ögon- och hörselskydd
Använd en skyddsmask mot damm
Förbipasserande får inte komma för nära
Speciella säkerhetsföreskrifter
•	 Kontrollera följande:
•	 Stämmer motorns anslutningsspänning
med elnä-tets.
•	 En jordad elanslutning skall användas.
•	 Är elsladd och stickkontakt i bra skick:
starka, utan fransar eller skador.
•	 Av funktionella skäl är denna utrustnings
rörliga delar inte täckta. Var därför försiktig.
Håll redskapet ordentligt fast, så att det inte
rycks ur händerna så att de kommer i kontakt
med slipytorna.
•	 Undvik användning av långa
förlängningskablar.
•	 Sätt eventuellt fast bandslipen med skruvar.
När slipmaskinen tas i drift:
•	 Håll alltid sladden på avstånd från rörliga delar
på redskapet.
•	 Använd skyddsglasögon.
•	 Använd en dammask.
Elektrisk säkerhet
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta
alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i
samband med brandfara, fara för elektriska stötar
och kroppsskada. Läs förutom nedanstående
instruktioner även igenom bladet med
säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.
Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Byta ut kablar eller stickkontakter
Om nätkabeln skadas, måste den bytas ut mot en
speciell nätkabel som finns hos tillverkaren eller
tillverkarens kundservice. Släng gamla kablar
eller stickkontakter meddetsamma efter det att du
har bytt ut dem mot nya. Det är farligt att sticka in
stickkontakten av en lös sladd i ett uttag.
Page: 36
SV
37
Vid användning av förlängnings kablar
Använd uteslutande en godkänd
förlängningskabel som är lämplig för maskinens
effekt. Ledarna måste ha en diameter på minst 1,5
mm2
. Om förlängningskabeln sitter på en haspel,
rulla då ut den helt och hållet.
3. Montering av tillbehör
Installation
Undvik användningen av långa
förlängningskablar. Sätt eventuellt fast bandslipen
på en arbetsbänk med skruvar genom hålen
i maskinens fot. Var noga med tillräckligt med
utrymme runt maskinen för arbetsstycken som
skall slipas.
Montering
•	 Sätt maskinramen upp- och nedvänd och tryck
in fyra gummifötter i fötterna (1) på
maskinramen.
•	 Maskinram, aluminiumskiva (10) och
arbetsblad (12) levereras i separata
förpackningar.
•	 Skjut aluminiumskivan på axeln och sätt fast
skivan med insexbulten i sidan på skivan
(Fig.2 - 4).
•	 Placera arbetsbladet (12) med axeln i
maskinramen och sätt fast den med bulten i
sidan på maskinramen. Kontrollera med en
90° vinkelhake på arbetsbladet och mot
slipskivan om vinkeln är precis 90° (Fig.5).
•	 Ställ eventuellt in den vinkeln genom att vrida
på visaren till gradindikatorn.
•	 Geringlådan (13) kan placeras på arbetsbladet
(12). Den levereras också separat. Med
geringlådan (13) kan man ställa in den vinkel
som skall slipas helt exakt.
•	 Längdstöden (8) för bandslipen kan placeras
bakom övre bulten till skivremmens
skyddshölje. På det sättet kan ett arbetsstycke
utan någon större risk hållas mot slipbandet.
För att förebygga att dina fingrar eller
arbetsstycket kläms mellan arbetsblad
(12) och slipskiva (11) måste avståndet
dem emellan vara högst 1,6 mm.
Val av sandpapper
Grovt sandpapper (korn 60) avlägsnar i allmänhet
det mesta materialet och fint sandpapper (korn
150) används till finputsningen. Om ytan är ojämn,
börjar du med grovt sandpapper och slipar tills
ytan blivit jämn. Därefter använder du mellangrovt
sandpapper (korn 100) för att få bort slipspåren
som det grova sandpapperet lämnat efter sig och
slutligen tar du till fint sandpapper (korn 150) för
finputsningen. Fortsätt med slipningen tills ytan
är jämn.
Påsättning av sandpapper
Fig. 6 - 9
Om bandslipen med slipskivan är vänd mot
dig, rör sig bandet från höger till vänster
över maskinens ovansida. Genom denna
slipriktning kommer arbetsstycket att tryckas
mot längdstödets högra sida. Rätt slipriktning för
sandpapperet står angivet på innersidan med
en pil (se illustration). Om det inte finns någon
pil angiven, skall du placera slipbandet så att
sömmens upphöjda del står i bandets slipriktning.
Var noga med att slipbandet placeras på rätt
sätt. Som standard har maskinen 100 x 915 mm
slipband (nr 7).
•	 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
•	 Tryck spännhandtaget helt åt höger för att
lossa på spänningen på styrrullarna (Fig.1:
14).
•	 Skjut slipbandet över båda styrrullarna från
maskinens baksida.
•	 Tryck spännhandtaget helt åt vänster.
Slipbandet skall nu sitta spänt över
styrrullarna.
•	 Vrid med hjälp av vingmuttern på höger
styrrulle denna precis vinkelrätt mot
slipbandets slipriktning. Den är rätt inställd när
slipbandets sidor går parallellt med
underläggsplattan.
Slipskiva
Till slipskivan används sandpapper eller lapp-
polerplattor med en standarddiameter på
150 mm. Slipplattorna är självhäftande.
Vå grät placering av slipband
För att få en större flexibilitet på slipbandet kan
dess undersida användas, därför att där inte finns
någon underläggsplatta. För att göra undersidan
lätt åtkomlig kan slipbandet placeras vågrätt.
•	 Skruva loss de två muttrarna på slipmaskinens
framsida, runt vänster styrrulleaxel, med en
skiftnyckel.
•	 Vrid slipbandet uppåt till önskat läge.
•	 Dra åt de två muttrarna igen.
Page: 37
SV
38
•	 Arbetsstycket kan nu vila på arbetsbordet och
inte på slipbandet.
•	 Arbetsbladet som används till slipskivan kan
nu stickas in med axeln genom hålet i
maskinramen på vänster sida av slipmaskinen.
•	 Dra åt bulten på slipmaskinens baksida.
•	 Arbetsbladet kan nu användas som stöd vid
slipning av arbetsstycken mot slipbandet.
4. Användning
Starta/Slå av
•	 Kontrollera att omkopplaren står i läget “1” för
att starta slipmaskinen.
•	 För att koppla ifrån slipen skall du trycka in
samma omkopplare till läget “0”.
•	 Håll alltid elsladden borta från rörliga delar.
•	 Utöva inget stort tryck mot arbetsstycket,
slipbandet blir då bara långsammare.
Slipning
De slipband och slipskivor som levererats med
maskinen passar till bearbetning av metall,
trä eller plast. Håll ordentligt i arbetsstycket
under slipningen. Utöva inget extra tryck. Flytta
arbetsstycket fram och tillbaka över slipbandet
eller slipskivan för att förebygga att sandpapper
eller slipskiva slipar igenom på ett ställe. Runda
föremål kan slipas vid slipbandets utända.
Arbetsstycken som är längre än slipmaskinen kan
slipas genom att längdstöden tas bort.
Obs.: Slipa trä alltid i ådringens längdriktning för
att förebygga att du får träflisor i fingrarna.
För att kunna bearbeta en mycket mjuk yta
kan man använda sig av tricket med att ‘ta upp
kornen’. Det går till så här: Fukta den redan
slipade ytan med en våt trasa eller svamp och låt
den sen torka grundligt. Vissa träfibrer kommer att
svälla upp mer än andra så att ytan blir strävare
än vad den var. Slipa nu bort de träfibrer som
sticker upp med fint sandpapper och så har du
en utomordentligt slät yta. Använd inte den här
metoden för förnissat trä, eftersom fernissan kan
lossna genom fuktighet.
5. Service & underhåll
Vid underhåll och rengöring av bänk-/
bandslipen skall alltid stickkontakten
dras ut ur vägguttaget.
Avbrott
Om inte slipmaskinen fungerar som du vill, följer
nedan ett antal möjliga orsaker med dithörande
åtgärder:
Elektromotorn går varm.
•	 Kall-luftshålen i motorn är tilltäppta av smuts.
•	 Rengör kall-luftshålen.
•	 Motorn har gått sönder.
•	 Lämna in maskinen till din Ferm-
återförsäljare för kontroll och/eller
reparation.
Tillkopplad maskin fungerar inte.
•	 Avbrott i nätanslutningen.
•	 Kontrollera nätanslutning på ledningsbrott.
Lämna in maskinen till din Ferm-
återförsäljare för kontroll och/eller
reparation.
Regelbundet underhåll påa slipmaskinen
förebygger onödiga problem!
Rengöring
Använd aldrig vatten eller andra vätskor vid
rengöring av maskinens elektriska delar. Håll alltid
maskinens ventilationshål rena för att förebygga
att motorn blir överhettad.
Smörjning
Maskinens styrrullar behöver inte smörjas.
Fel
Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund
av en del som är nedsliten. I slutet av den här
bruksanvisningen finns en sprängskiss över de
delar som kan beställas.
Driftstörningar
För att undvika transportskador levereras
maskinen i en så stadig förpackning som möjligt.
Förpackningen har så långt det är möjligt
tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför
tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas in
enligt gällande miljöregler.
Garanti
Garantivillkoren framgår av det separat bifogade

Question & answers

There are no questions about the Ferm BGM1003 yet.

Ask a question about the Ferm BGM1003

Have a question about the Ferm BGM1003 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm BGM1003. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm BGM1003 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.