Ferm BCM1018 manual

View a manual of the Ferm BCM1018 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Batteri
  • Model/name: BCM1018
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska

Table of Contents

Page: 0
BCM1018
WWW.FERM.COM
Original instructions 03
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 06
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 10
Traduction de la notice originale 14
Traducción del manual original 18
Tradução do manual original 22
Traduzione delle istruzioni originali 26
Översättning av bruksanvisning i original 30
Alkuperäisten ohjeiden käännös 34
Oversatt fra orginal veiledning 37
Oversættelse af den originale brugsanvisning 41
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
BATTERY CHARGER
12V
Original instructions 03
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 06
Page: 29
S
30 Ferm
Gli apparecchi elettrici o elettronici
difettosi e/o da gettare devono essere
smaltiti nei punti di riciclaggio
appropriati.
Garanzia
Per le condizioni di copertura, consultare il
Certificato di garanzia fornito separatamente.
BATTERILADDARE
Tack för att du har valt att köpa denna Ferm-
produkt.
Du har nu en enastående produkt som har
levererats av en av Europas ledande distributörer.
Alla produkter som Ferm levererar till dig är
tillverkade enligt högsta standarder för prestanda
och säkerhet. Dessutom ingår det i vår filosofi att
erbjuda en högklassig kundservice som backas
upp av vår omfattande garanti.
Vi hoppas att du får många års glädje av din nya
produkt.
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidorna 2.
Läs noga igenom denna bruksanvisning
innan du börjar använda maskinen. Gör
dig bekant hur den fungerar och sköts.
Underhåll maskinen enligt
anvisningarna så att den alltid fungerar
felfritt. Bruksanvisning och tillhörande
dokumentation ska förvaras i närheten
av maskinen.
Lär känna din batteriladdare
Läs instruktionerna noga innan du använder
batteriladdaren	(särskilt	säkerhetsanvisningarna).	
Uppmärksamma	underhållsanvisningarna	för	att	
se till att apparaten alltid fungerar riktigt. Bekanta
dig med laddarens reglage och se till att du kan
stänga av den snabbt om det skulle uppstå en
nödsituation innan du använder laddaren för första
gången.. Spara denna instruktionsbok samt de
andra dokumenten som medföljer laddaren för
framtida behov.
Innehåll
1. Information
2. Säkerhet
3. Montering
4. Användning av batteriladdaren
5.	 Underhåll
Page: 30
S
31
Ferm
1. INFORMATION
Teknisk beskrivning
Modell 5 A / 12 V
Ingång	 	 230	V	~	50	Hz	•	0,3	A	•	65	W
Utgång		 DC12	V	•	3,5	A;	5	A	(Eff.)
Batteri Min. 10A/max. 50 A
Batteriladdaren har ett överbelastningsskydd i
form av en termosäkring som slår på så snart
strömmen slås av.
Förpackningen innehåller
1 Paket med batteriklämmor
1 Instruktionsbok
1 Garantibevis
2. SÄKERHET
Förklaring till symboler
Maskin klass II - Dubbel isolering - Du
behöver ingen jordad plugg.
Det finns risk för personskador, dödsfall
eller skada på verktyget om
instruktionerna i denna handbok inte följs
ordentligt.
Varnar för elstötar.
Endast för inomhusbruk
Använd säkerhetsglasögon
Allmänna säkerhetsanvisningar
1. Håll arbetsområdet rent.
•	 Ett belamrat arbetsområde kan medföra
olyckor.
•	 Se till att området är väl upplyst.
2. Arbetsmiljö
Lämna aldrig verktyg ute i regnet. Använd inte
verktygen på fuktiga eller blöta ställen. Använd
inte verktygen nära lättantändliga vätskor eller
gaser.
3. Förhindra elstötar.
Se till att nätsladden inte kommer i kontakt
med	värme,	olja	eller	vassa	kanter.	Undvik	
hudkontakt med frilagda delar av nätsladden
eller kontakten.
4. Se till att inga barn är i närheten.
Låt aldrig barn eller åskådare röra verktygen,
förvara verktygen på ett säkert avstånd från
arbetsområdet.
5. Förvara verktygen på ett säkert ställe.
Verktyg som inte används måste förvaras på
ett torrt och låst ställe, utom räckhåll för barn.
6. Använd ingen onödig kraft vid hantering av
verktyget.
Maskinen gör arbetet bättre och säkrare om
det används inom avsett område. Skador som
uppstått genom att onödig kraft använts täcks
inte av garantin.
7. Använd rätt sorts verktyg.
Använd inte lågenergiverktyg för tunga
arbeten. Använd aldrig maskinen för något
annat än vad den är avsedd för.
8. Sladd.
Bär aldrig verktyget i sladden och ryck inte
i sladden för att dra ur kontakten ur uttaget.
Se till att sladden inte kommer i kontakt med
värme, olja eller vassa kanter.
9. Sköt om verktyget.
•	 Verktyget fungerar bäst och säkrast om
det hålls rent.
•	 Var uppmärksam på instruktionerna för
underhåll och byte av tillbehör. Se till att
verktyget är torrt och fritt från olja och fett.
10. Koppla ur maskinen.
Koppla ur maskinen när du inte använder den
och innan du rengör den eller byter tillbehör
och verktyg.
11. Förlängningssladd för utomhusbruk.
Vid arbete utomhus, använd endast
förlängningssladdar som är avsedda
för detta ändamål och som har de rätta
märkningarna. Vid användning av maskiner
med jordanslutning ska en förlängningskabel
med jordanslutning användas.
12. Var uppmärksam.
Se vad du gör, använd ditt sunda förnuft
och använd inte verktyget när du inte kan
koncentrera dig helt på jobbet.
13. Kontrollera att verktyget inte har skador.
•	 Kontrollera att alla säkerhetsanordningar
och skadade delar fungerar som de ska
innan du startar maskinen.
Page: 31
S
32 Ferm
•	 Om inte annat anges i denna handbok,
måste skadade säkerhetsanordningar
repareras eller bytas ut av en godkänd
verkstad. Skadade kontakter måste bytas
ut på verkstad. Använd inte maskinen om
den inte kan sättas på eller stängas av.
Särskilda säkerhetsanvisningar
Säker användning har tagits med i beräkningen
vid utformningen av batteriladdaren. All ändring,
modifiering eller annan användning kan inverka på
apparatens säkerhet. Dessutom upphör garantin
att gälla i sådana fall.
•	 Kontrollera följande:
•	 Om batteriladdarens spänning motsvarar
nätspänningen. Batteriladdare med
märkningen 230 V kan även användas när
nätspänningen är 220 V.
•	 Om nätsladden och nätkontakten är i gott
skick.
•	 Undvik	användning	av	långa	
förlängningssladdar till batteriladdaren.
•	 Försök inte öppna batterihöljet då skadliga
ämnen kan frigöras.
•	 Använd inte batteriladdaren i fuktiga miljöer.
•	 Utsätt	inte	batteriet	(eller	laddaren)	för	starkt	
solljus eller höga temperaturer.
•	 Vid laddning av batteri kan syra börja koka,
något som inte är ovanligt. Det är då viktigt att
se upp för skvättande batterisyra då denna är
frätande. Batteriladdaren måste därför
stängas av för att förhindra olyckor och för att
låta batteriet svalna.
•	 Vid laddning kan sk knallgas frigöras. Därför
är påfyllningslocken inte fastskruvade för
laddning	(gäller	inte	förslutna	batteri,	vilket	
innebär	batteriladdare	utan	påfyllningslock).	
Laddningen måste ske i ett välventilerat
utrymme.
•	 Batteriladdaren stannar inte automatiskt efter
laddningen. Därför måste laddaren stängas av
och kopplas bort från batteriet. Låt inte
batteriladdaren vara ansluten till
nätspänningen efter det att batteriet har
laddats klart.
Laddaren måste stängas av helt i följande fall:
•	 Fel eller skador på nätkontakt eller nätsladd.
•	 Rök eller lukt från svedd isolering
Använd alltid skyddsglasögon och
oömma kläder vid hantering av batteriet
då batterisyra är frätande!
3. MONTERING
Innan batteriladdaren börjar användas måste
följande	åtgärder	utföras	(Fig.	1):
•	 Om batteriet fortfarande är anslutet måste det
kopplas ur,
•	 först minuspolen (A),
•	 sedan pluspolen (B)!
Vi rekommenderar att du tar bort batteriet från
fordonet innan du laddar det.
•	 Mät batterisyrenivån. För att göra detta ska
först batteristoppen tas bort, kontrollera sedan
batterisyrenivån och fyll på med destillerat
vatten	om	det	behövs	(kan	köpas	i	
fackhandeln).	Den	elektriska	laddningsnivån	
kan mätas med en hydrometer.
•	 Rengör anslutningarna och polerna. Detta kan
göras med en stålborste eller med
sandpapper.
•	 Anslut	laddarens	plusklämma	(röd)	till	
batteriets	pluspol	(+).	Anslut	sedan	laddarens	
minusklämma	(svart)	till	batteriets	minuspol	(-).
•	 Kontrollera att laddarens klämmor är ordentligt
fastsatta i batteriet.
•	 Följande åtgärder måste utföras med hjälp av
informationen på laddningsstyrningens
display.
•	 (OBS: (1)	Våra	batteriladdare	lämpar	sig	
endast för batterier med en restspänning på
mer än 2 V - 4 V. Batterier med mindre än
2	V	-	4	V	restspänning	tillförs	ingen	ström.	(2)	
Spänningsmätaren visar endast allmän
information, och lämpar sig inte för exakt
mätning).
4. ANVÄNDNING AV
BATTERILADDAREN
Laddningsprocessen startar efter att klämmorna
anslutits riktigt till batteriet och kontakten har
anslutits till nätspänningen. Laddningsströmmen
visas	på	displayen	på	framsidan	(Fig.	2).
•	 Laddningen startar när den röda lampan
tänds.
•	 Batteriet är fulladdat när den gröna lampan
tänds.
Överbelastning
När laddningsströmmen blir för hög, indikerar
den röda lampan att det är en överbelastning och
laddningsprocessen upphör.
Page: 32
FIN
33
Ferm
När laddaren har svalnat startar den automatiskt
igen	(den	röda	lampan	släcks).
Tvärtom
Den röda lampan indikerar att batteriladdaren inte
är korrekt ansluten till batteriet: klämmorna måste
bytas	(röd	klämma	på	+	och	svart	klämma	på	-).
Kontrollera laddat batteri
Beroende på batterisyrans specifika vikt kan man
ta reda på om batteriet är fulladdat eller inte. Med
hjälp av en särskild viktmätare kan den specifika
vikten anges.
Tomt batteri: s.v. = 1,13 kg/dm3
Fullt batteri: s.v. = 1.28 kg/dm3
5. UNDERHÅLL
Ta alltid ur kontakten ur uttaget vid service eller
rengöring av batteriladdaren. Använd aldrig vatten
eller andra vätskor vid rengöring av batteriladdaren.
Se till att sladden och batteriladdaren hålls rena.
Vissa	rengöringsmedel	och	lösningsmedel	(bensin,	
thinner)	kan	påverka	eller	lösa	upp	plastdelar.	
Dessa produkter innehåller bland annat bensen,
trikloretylen och ammoniak.
Defekta batterier
•	 Skadade batterier som inte behåller
laddningen
Det är ofta så att batterier i väldigt dåligt
tillstånd inte längre kan laddas, de måste
bytas ut då de inte behåller laddningen.
•	 Kortslutna batterier.
Om batteriladdaren inte indikerar att batteriet
laddats efter flera timmar, innebär detta
oftast att en av komponenterna är kortsluten.
Batteriet måste då bytas ut.
Fel
Om batteriladdaren inte längre fungerar som den
ska, kan det bero på följande:
•	 Klämman har anslutits fel. Kontrollera att rätt
klämma är ansluten till rätt pol.
•	 Säkerhetsbrytaren är avstängd.
Batteriets livslängd
Batteriets livslängd ökar om följande åtgärder
vidtas:
•	 Kontrollera batteriets vätskenivå varje månad
och fyll på med destillerat vatten om det
behövs.
•	 Rengör batteripolerna regelbundet för att
undvika avlagringar.
Applicera lite vaselin på polerna.
•	 Om fordonet används sällan kommer batteriet
att laddas ur. Därför måste det laddas
regelbundet till maxkapacitet. På så sätt kan
man undvika att batteriet slutar att fungera.
Om allting har kontrollerats och batteriladdaren
ändå inte fungerar som den ska, måste
den tas med till den verkstad som anges på
garantibeviset.
Miljö
För att undvika transportskador levereras
batteriladdaren i ett solitt paket som till största
delen består av återvinningsbart material.
Se därför till att lämna emballaget på en
återvinningsstation.
Felaktig och/eller kasserad elektrisk eller
elektronisk utrustning måste lämnas in
på lämplig miljöstation.
Garanti
Se det medföljande garantibeviset för
garantivillkoren.
Page: 44
45
Ferm
DECLARATION OF CONFORMITY
BATTERY CHARGER 5A/12V
(GB)	 	
We	declare	under	our	sole	responsibility	that	this	product	
is in conformity and accordance with the following
standards and regulations:
(D)			 	
Der	Hersteller	erklärt	eigenverantwortlich,	dass	dieses	
Produkt den folgenden Standards und Vorschriften
entspricht:
(NL)		 	
Wij	verklaren	onder	onze	volledige	verantwoordelijk	
	
heid	
dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is
met, de volgende standaarden en reguleringen:
(F)	 		 	
Nous	déclarons	sous	notre	seule	responsabilité	que	ce	
produit est conforme aux standards et directives suivants:
(E)			
	 	
Declaramos	bajo	nuestra	exclusiva	responsabilidad	que	
este producto cumple con las siguientes normas y
estándares de funcionamiento:
(P)	 	 	
Declaramos	por	nossa	total	responsabilida-de	que	este	
produto está em conformidade e cumpre as normas e
regulamentações que se seguem:
(I)		 	 	
Dichiariamo,	sotto	la	nostra	responsabilità,	che	questo	
prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti
seguenti:
(S)	 		 	
Vi	garanterar	på	eget	ansvar	att	denna	produkt	upp	
fyller	
och följer följande standarder och bestämmelser:
(FIN)			
Vakuutamme	yksinomaan	omalla	vastuullamme,	että	
tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
(N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i
samsvar med følgende standarder og regler:
(DK)	 	
Vi	erklærer	under	eget	ansvar,	at	dette	produkt	er	i	
overensstemmelse med følgende standarder og
bestemmelser:
(H)		 	
Felelősségünk	teljes	tudatában	kijelentjük,	hogy	ez	a	
termék teljes mértékben megfelel az alábbi
szabványoknak	és	előírásoknak:
(CZ)		 	
Na	naši	vlastní	zodpovědnost	prohlašujeme,	že	je	tento	
výrobek v souladu s následujícími standardy a normami:
(SK)		 	
Vyhlasujeme	na	našu	výhradnú	zodpovednosť,	že	tento	
výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a
predpismi:
(SLO)		
S	polno	odgovornostjo	izjavljamo,	da	je	ta	izdelek	v	skla-
du in da odgovarja naslednjim standardom terpredpisom:
(PL)		 	
Deklarujemy	na	własną	odpowiedzialność,	że	ten	produkt	
spełnia	wymogi	zawarte	w	następujących	normach	i	
przepisach:
(LT)		 	
Prisiimdami	visą	atsakomybę	deklaruojame,	kad	šis	
gaminys	atitinka	žemiau	paminėtus	standartus	arba	
nuostatus:
(LV)		 	
Apgalvojam	ar	visu	atbildību,	ka	šis	produkts	ir	saskaņā	
un	atbilst	sekojošiem	standartiem	un	nolikumiem:
(EST)		
Deklareerime	meie	ainuvastutusel,	et	see	toode	on	vasta-
vuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:
(RO)		 	
Declarăm	prin	aceasta	cu	răspunderea	deplină	că	
produsul	acesta	este	în	conformitate	cu	următoarele	
standarde sau directive:
(HR)	 	
Izjavljujemo	pod	vlastitom	odgovornoĻśu	da	je	strojem	
ukladan	sa	slijedeśim	standardima	ili	standardiziranim	
dokumentima i u skladu sa odredbama:
(SB)	 	
Pod	punom	odgovornošću	izjavljujemo	da	je	usaglašen	
sa	sledećim	standardima	ili	normama:
(RUS)		
Под	свою	ответственность	заявляем,	что	данное	
изделие	соответствует	следующим	стандартам	и	
нормам:	
(UA)	 	
На	свою	власну	відповідальність	заявляємо,	що	дане	
обладнання	відповідає	наступним	стандартам	і	
нормативам:
(GR)	 	
Δηλώνουμε	υπεύθυνα	ότι	το	προϊόν	αυτό	συμφωνί	και	
τηεί	τους	παρακάτω	κανονισμούς	και	πρότυτυπα:
EN50366, EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2
89/336/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
Zwolle, 01-10-2011
I. Mönnink
CEO Ferm BV
It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the
product specification without prior notice.
Ferm	BV	•	Lingenstraat	6	•	8028	PM	•	Zwolle	The	Netherlands

Question & answers

There are no questions about the Ferm BCM1018 yet.

Ask a question about the Ferm BCM1018

Have a question about the Ferm BCM1018 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm BCM1018. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm BCM1018 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.