Ferm BCM1017 manual

View a manual of the Ferm BCM1017 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Batteri
  • Model/name: BCM1017
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Danska, Portugis, Norska, Finska

Table of Contents

Page: 0
BCM1017
www.ferm.com
Original instructions	 03
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung	 08
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	14
Traduction de la notice originale	 20
Traducción del manual original	 26
Tradução do manual original	 32
Traduzione delle istruzioni originali	 37
Översättning av bruksanvisning i original	 43
Alkuperäisten ohjeiden käännös	 48
Oversatt fra orginal veiledning	 53
Oversættelse af den originale brugsanvisning	 58
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
Power Battery
Charger / Jump
Starter 6V-12V
Page: 42
Ferm 43
S
BATTERILADDARE

Läs dessa instruktioner noga innan du
använder batteriladdaren!
Lär känna din batteriladdare
Läs instruktionerna noga innan du
använder batteriladdaren (särskilt
säkerhetsanvisningarna). Uppmärksamma
underhållsanvisningarna för att se till att
apparaten alltid fungerar riktigt. Bekanta dig
med laddarens reglage och se till att du kan
stänga av den snabbt om det skulle uppstå en
nödsituation innan du använder laddaren för
första gången. Spara denna instruktionsbok
samt de andra dokumenten som medföljer
laddaren för framtida behov.
Innehåll
1.	Information
2.	Säkerhet
3.	Montering
4.	 Användning av batteriladdaren
5.	 Underhåll
1. INFORMATION
Teknisk beskrivning
Ingång					 230 V ~ 50 Hz
Modell					 Start 75 A; 6 V/12 V
Utgång		 	 	 	 2 A	
	 6 A		 12 A
Batterikapacitet		 20 Ah	 60 Ah	 120 Ah
Batteriladdaren har ett överbelastningsskydd i
form av en termosäkring som slår på så snart
strömmen slås av.
Förpackningen innehåller
Följande artiklar medföljer batteriladdaren:
1	 Paket med batteriklämmor
1	Instruktionsbok
1	 Garantibevis
2. SÄKERHET
Symbolförklaring
I denna instruktionsbok används följande
symboler:
Läs instruktionerna noga

I enlighet med grundläggande
tillämplig säkerhetsstandard enligt
Europeiska direktiv

Det finns risk för personskador,
dödsfall eller skada på verktyget om
instruktionerna i denna handbok inte
följs ordentligt.
Varnar för elstötar.
Endast för inomhusbruk
Använd säkerhetsglasögon

Felaktig och/eller kasserad elektrisk
eller elektronisk utrustning måste
lämnas in på lämplig miljöstation.
Allmänna säkerhetsanvisningar
1.	 Håll arbetsområdet rent.
•	 Ett belamrat arbetsområde kan medföra
olyckor.
•	 Se till att området är väl upplyst.
2.	Arbetsmiljö
	 Lämna aldrig verktyg ute i regnet. Använd
inte verktygen på fuktiga eller blöta ställen.
Använd inte verktygen nära lättantändliga
vätskor eller gaser.
3.	 Förhindra elstötar.
	 Se till att nätsladden inte kommer i kontakt
med värme, olja eller vassa kanter.
Undvik hudkontakt med frilagda delar av
nätsladden eller kontakten.
4.	 Se till att inga barn är i närheten.
	 Låt aldrig barn eller åskådare röra
verktygen, förvara verktygen på ett säkert
avstånd från arbetsområdet.
Page: 43
Ferm
44
S
5.	 Förvara verktygen på ett säkert ställe.
	 Verktyg som inte används måste förvaras
på ett torrt och låst ställe, utom räckhåll för
barn.
6.	 Använd ingen onödig kraft vid hantering
av verktyget.
	 Maskinen gör arbetet bättre och säkrare
om det används inom avsett område.
Skador som uppstått genom att onödig kraft
använts täcks inte av garantin.
7.	 Använd rätt sorts verktyg.
	 Använd inte lågenergiverktyg för tunga
arbeten. Använd aldrig maskinen för något
annat än vad den är avsedd för.
8.	Sladd.
	 Bär aldrig verktyget i sladden och ryck inte
i sladden för att dra ur kontakten ur uttaget.
Se till att sladden inte kommer i kontakt
med värme, olja eller vassa kanter.
9.	 Sköt om verktyget.
•	 Verktyget fungerar bäst och säkrast om
det hålls rent.
•	 Var uppmärksam på instruktionerna för
underhåll och byte av tillbehör. Se till att
verktyget är torrt och fritt från olja och
fett.
10.	Koppla ur maskinen.
	 Koppla ur maskinen när du inte använder
den och innan du rengör den eller byter
tillbehör och verktyg.
11.	 Förlängningssladd för utomhusbruk.
	 Vid arbete utomhus, använd endast
förlängningssladdar som är avsedda
för detta ändamål och som har de
rätta märkningarna. Vid användning av
maskiner med jordanslutning ska en
förlängningskabel med jordanslutning
användas.
12.	Var uppmärksam.
	 Se vad du gör, använd ditt sunda förnuft
och använd inte verktyget när du inte kan
koncentrera dig helt på jobbet.
13.	Kontrollera att verktyget inte har skador.
•	 Kontrollera att alla
säkerhetsanordningar och skadade
delar fungerar som de ska innan du
startar maskinen.
•	 Om inte annat anges i denna handbok,
måste skadade säkerhetsanordningar
repareras eller bytas ut av en godkänd
verkstad. Skadade kontakter måste
bytas ut på verkstad. Använd inte
maskinen om den inte kan sättas på
eller stängas av.
Särskilda säkerhetsanvisningar
Säker användning har tagits med i beräkningen
vid utformningen av batteriladdaren. All ändring,
modifiering eller annan användning kan inverka
på apparatens säkerhet. Dessutom upphör
garantin att gälla i sådana fall.
•	 Kontrollera följande:
•	 Om batteriladdarens spänning
motsvarar nätspänningen.
Batteriladdare med märkningen 230 V
kan även användas när nätspänningen
är 220 V.
•	 Om nätsladden och nätkontakten är i
gott skick.
•	 Undvik användning av långa
förlängningssladdar till batteriladdaren.
•	 Försök inte öppna batterihöljet då skadliga
ämnen kan frigöras.
•	 Använd inte batteriladdaren i fuktiga miljöer.
•	 Utsätt inte batteriet (eller laddaren) för
starkt solljus eller höga temperaturer.
•	 Vid laddning av batteri kan syra börja koka,
något som inte är ovanligt. Det är då viktigt
att se upp för skvättande batterisyra då
denna är frätande. Batteriladdaren måste
därför stängas av för att förhindra olyckor
och för att låta batteriet svalna.
•	 Vid laddning kan sk knallgas frigöras. Därför
är påfyllningslocken inte fastskruvade för
laddning (gäller inte förslutna batteri, vilket
innebär batteriladdare utan påfyllningslock).
Laddningen måste ske i ett välventilerat
utrymme.
•	 Batteriladdaren stannar inte automatiskt
efter laddningen. Därför måste laddaren
stängas av och kopplas bort från batteriet.
Låt inte batteriladdaren vara ansluten till
nätspänningen efter det att batteriet har
laddats klart.
Page: 44
Ferm 45
S
•	 Dessa enheter lämpar sig endast för de
syre- och blyhaltiga batterierna som visas
i tabell 1, och används för att ladda upp
batterier och för att starta bilar. Apparaterna
får inte användas för icke-standard batterier
och tillbehör. De får inte heller användas
som likström, för att undvika risk för brand
och stötar.
•	 Laddaren får endast anslutas till lämpligt
jordat uttag.
•	 Förbered vatten och såpvatten när batteriet
skall användas. I batteriet finns korrosiva
ämnen som är mycket skadliga för huden
och för ögonen. Om du kommer i kontakt
med dessa ämnen, skölj omedelbart av
aktuellt ställe med vatten, och uppsök
läkare.
•	 I ett batteri finns stora mängder energi, och
dess plus- och minuspol får inte samtidigt
komma i kontakt med metall. Om så sker
finns stor risk för att en kortslutning uppstår,
vilket kan leda till personskador eller brand.
•	 Ej uppladdningsbara batterier får ej laddas.
•	 Den batteriklämma som inte är ansluten till
karossen skall anslutas först. Den andra
anslutningen görs till fordonets kaross, långt
ifrån batteriet och bensintanken. Anslut
därefter batteriladdaren till elnätet.
Laddaren måste stängas av helt i följande
fall:
•	 Fel eller skador på nätkontakt eller
nätsladd.
•	 Rök eller lukt från svedd isolering
Använd alltid skyddsglasögon och oömma
kläder vid hantering av batteriet då batterisyra
är frätande!
3. MONTERING
Innan batteriladdaren börjar användas måste
följande åtgärder utföras (Fig. 1) :
•	 Om batteriet fortfarande är anslutet måste
det kopplas ur,
•	 först minuspolen (A),
•	 sedan pluspolen (B)!
	 Vi rekommenderar att du tar bort batteriet
från fordonet innan du laddar det.
•	 Mät batterisyrenivån. För att göra detta ska
först batteristoppen tas bort, kontrollera
sedan batterisyrenivån och fyll på med
destillerat vatten om det behövs (kan
köpas i fackhandeln). Den elektriska
laddningsnivån kan mätas med en
hydrometer.
•	 Rengör anslutningarna och polerna. Detta
kan göras med en stålborste eller med
sandpapper.
•	 Anslut laddarens plusklämma (röd)
till batteriets pluspol (+). Anslut sedan
laddarens minusklämma (svart) till
batteriets minuspol (-).
	 Kontrollera att laddarens klämmor är
ordentligt fastsatta i batteriet.
•	 Följande åtgärder måste utföras med hjälp
av informationen på laddningsstyrningens
display.
•	 Laddaren får inte ligga direkt mot batteriet
och omvänt. Dessa är otillåtna och osäkra.
•	 Om batteriets temperatur vid laddning stiger
till över 40 grad Celsius, måste spänningen
minskas. När temperaturen är över 45
grader C måste laddningen stoppas.
Laddningen får inte fortsättas innan
temperaturen har minskats.
•	 Sätt i kontakten i uttaget och ställ brytaren
på ”Charge”. Kontrollera under laddningen
att visaren på spänningsmätaren fungerar
korrekt. (OBS: (1) Våra batteriladdare
lämpar sig endast för batterier med en
restspänning på mer än 2 V. Batterier med
mindre än 2 V restspänning tillförs ingen
ström. (2) Spänningsmätaren visar endast
allmän information, och lämpar sig inte för
exakt mätning).
•	 Om ljusindikatorn visar ”full” vid laddning,
kontrollera så att batterivätskans specifika
vikt ligger på 1,28. Om inte, fortsätt
laddningen, om ja, är batteriet färdigladdat.
Ställ sedan brytaren ”Spänning” på ”av”.
Dra därefter ur kontakten och ta bort de
två klämmorna på batteriets plus- och
minuspol. ( Vid laddning av bilbatterier, ta
först bort klämman som sitter på karossen).
Page: 45
Ferm
46
S
4. ANVÄNDNING AV
BATTERILADDAREN
Förklaringar till omställare,
indikeringslampor och display på
frontpanelen.
laddning / Av / Start
Produkten kan användas som batteriladdare
”CHARGE” (1) och jump-start ”START” (II).
Välj rätt läge med omkopplaren (3 lägen) på
höger sida av frontpanelen. När omställaren är
i mittläget ”OFF” (0) är laddaren avstängd (Fig.
2).
6V/ 12V
Batteriladdaren kan ladda batterier på 6V och
12V. Tryck in omställaren på höger sida av
frontpanelen till önskat läge.
Charge/ Start
Välj rätt läge med omkopplaren (2 lägen) i
mitten av frontpanelen.
Välj ström
Välj strömstyrka 2A/6A/12A på laddaren till
de lägen som motsvarar spänningen och det
laddade batteriets kapacitet.
Laddningsindikering
De fyra röda lamporna på frontpanelens
vänstra sida anger batteriets uppskattade
laddningskapacitet (25 %, 50 %, 75 %, FULLT).
Tvärtom
Den röda lampan indikerar att batteriladdaren
inte är korrekt ansluten till batteriet: klämmorna
måste bytas (röd klämma på + och svart
klämma på -).
Laddningsprocess
•	 Anslut klämmorna riktigt till batteriet och
kontakten till nätspänningen.
•	 Välj spänning 6V / 12V.
•	 Välj läge ”CHARGE” (läge 2)
•	 Vrid strömställaren till läge ”CHARGE”
•	 Laddningsströmmen visas nu på displayen
på framsidan. Denna strömmätare är inget
precisionsinstrument utan ger endast en
grov uppskattning av laddningsströmmen.
•	 Under laddningsprocessen ger
laddningsindikatorn (4 röda lampor)
information om batteriets uppskattade
kapacitet. När indikeringslampan ”FULL”
lyser är laddningen slutförd.
•	 Vrid strömställaren till läge ”OFF” och
koppla ur laddaren från nätanslutningen.
•	 Ta bort klämmorna från batteriets plus- och
minuspoler.
Jump-startprocess
•	 Ladda batteriet i 10-15 minuter enligt
beskrivningen ovan
•	 Vrid strömställaren till läge ”START”
•	 Välj läge “START” (läge 2)
•	 Starta bilen genast
I detta läge kan laddaren användas under en
kort period i ett överströmläge.
Varning!
Varva inte motorn > 5 sek.
Vänta ca 100 sekunder mellan
startförsöken
Försök inte starta mer än 3 gånger.
Misslyckas de tre försöken bör
batteriet laddas upp helt igen.
Felsökning
1.	 Ingen laddningsström
•	 Dålig kontakt med eluttag
•	 Kontakta en kvalificerad elektriker
•	 Välj spänning 6V / 12V är felaktigt inställd
•	 Välj korrekt spänningsläge
•	 Initialspänningen är för låg
•	 Byt batteriet
•	 Batteriets plus- och minuspoler är
oxiderade och/eller smutsiga
•	 Rengör polerna
•	 Batteriet har skadats
•	 Byt ut batteriet
2.	 Låg laddningsström
•	 Batteriets plus- och minuspoler är
oxiderade och/eller smutsiga
•	 Rengör polerna
•	 Batteriet är fulladdat
•	 Mät specifik vikt
3.	 För mycket buller från transformatorn
•	 Välj spänning 6V/12V är felaktigt inställd
•	 Välj korrekt spänningsläge
Page: 46
Ferm 47
S
•	 Instabilt läge
•	 Välj läge för riktig placering
Kontrollera laddat batteri
Beroende på batterisyrans specifika vikt kan
man ta reda på om batteriet är fulladdat eller
inte. Med hjälp av en särskild viktmätare kan
den specifika vikten anges.
Tomt batteri: s.v. = 1,13 kg/dm3
Fullt batteri: s.v. = 1.28 kg/dm3

OBS! Gasblandningen kan orsaka
explosioner. Dra alltid ur kontakten
innan klämmorna ansluts till eller tas
bort ifrån batteriet.  
5. UNDERHÅLL
Ta alltid ur kontakten ur uttaget vid service
eller rengöring av batteriladdaren. Använd
aldrig vatten eller andra vätskor vid rengöring
av batteriladdaren. Se till att sladden
och batteriladdaren hålls rena. Vissa
rengöringsmedel och lösningsmedel (bensin,
thinner) kan påverka eller lösa upp plastdelar.
Dessa produkter innehåller bland annat bensen,
trikloretylen och ammoniak.

OBS! För att undvika elektriska risker
måste laddaren anslutas till ett jordat
och väl säkrat uttag, och den får inte
utsättas för regn eller snö. Defekta
kablar och ledningar måste
omedelbart bytas ut av en fackman.
Defekta batterier
•	 Skadade batterier som inte behåller
laddningen
	 Det är ofta så att batterier i väldigt dåligt
tillstånd inte längre kan laddas, de måste
bytas ut då de inte behåller laddningen.
•	 Kortslutna batterier.
	 Om batteriladdaren inte indikerar att
batteriet laddats efter flera timmar, innebär
detta oftast att en av komponenterna är
kortsluten. Batteriet måste då bytas ut.
Fel
Om batteriladdaren inte längre fungerar som
den ska, kan det bero på följande:
•	 Klämman har anslutits fel. Kontrollera att
rätt klämma är ansluten till rätt pol.
•	 Säkerhetsbrytaren är avstängd.
Batteriets livslängd
Batteriets livslängd ökar om följande åtgärder
vidtas:
•	 Kontrollera batteriets vätskenivå varje
månad och fyll på med destillerat vatten om
det behövs.
•	 Rengör batteripolerna regelbundet för att
undvika avlagringar. Applicera lite vaselin
på polerna.
•	 Om fordonet används sällan kommer
batteriet att laddas ur. Därför måste det
laddas regelbundet till maxkapacitet. På så
sätt kan man undvika att batteriet slutar att
fungera.
Om allting har kontrollerats och batteriladdaren
ändå inte fungerar som den ska, måste
den tas med till den verkstad som anges på
garantibeviset.
Miljö
För att undvika transportskador levereras
batteriladdaren i ett solitt paket som till största
delen består av återvinningsbart material.
Se därför till att lämna emballaget på en
återvinningsstation.

Felaktig och/eller kasserad elektrisk
eller elektronisk utrustning måste
lämnas in på lämplig miljöstation.

Question & answers

There are no questions about the Ferm BCM1017 yet.

Ask a question about the Ferm BCM1017

Have a question about the Ferm BCM1017 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm BCM1017. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm BCM1017 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.