Ferm AGM1043 manual

View a manual of the Ferm AGM1043 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Vinkelslip
  • Model/name: AGM1043
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Rumänska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 32
33
SV
●	 Pulire	regolarmente	l’involucro	con	un		
panno morbido.
●	 Mantenere	le	feritoie	di	ventilazione	pulite	
e libere da polvere e sporco. Se necessario,
utilizzare	un	panno	morbido	inumidito	per	
rimuovere polvere e sporco dalle feritoie di
ventilazione.
Indicatore di usura spazzole in carbonio (fig. A)
Se	le	spazzole	in	carbonio	sono	usurate,	l’indicatore	
di	usura	(8)	delle	spazzole	in	carbonio	si	accenderà.	
Le	spazzole	in	carbonio	devono	essere	sostituite	
dal	reparto	di	assistenza	clienti	del	fabbricante	o	da	
personale	analogamente	qualificato.
GARANZIA
Consultare	i	termini	e	le	condizioni	della	garanzia	
allegata.
AMBIENTE
Smaltimento
8
Il	prodotto,	gli	accessori	e	l’imballaggio	devono	
essere raccolti separatamente per un riciclaggio
ecocompatibile.
Soltanto per paesi CE
Non smaltire gli elettroutensili nei contenitori per
rifiuti	domestici.	Ai	sensi	della	Direttiva	2002/96/CE	
del	Parlamento	europeo	in	materia	di	Rifiuti	da	
apparecchiature elettriche ed elettroniche e della
relativa	attuazione	nell’ambito	della	legislazione	
nazionale,	gli	elettroutensili	inutilizzabili	devono	
essere raccolti separatamente e smaltiti in modo
ecocompatibile.
Questo prodotto ed il presente manuale utente
sono	soggetti	a	modifiche.	Le	specifiche	possono	
essere	modificate	senza	preavviso.
VINKELSLIP
AGM1043
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du	har	nu	fått	en	utmärkt	produkt,	levererad	av	en	
av Europas ledande leverantörer.
Alla	produkter	som	levereras	från	Ferm	är	
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda	och	säkerhet.	Som	en	del	av	vår	
filosofi	ingår	även	att	vi	tillhandahåller	en	utmärkt	
kundservice,	som	även	backas	upp	av	vår	
omfattande garanti.
Vi	hoppas	att	du	kommer	att	ha	glädje	av	denna	
produkt	i	många	år.
SÄKERHETSVARNINGAR
1
VARNING
Läs de medföljande
säkerhetsvarningarna, de
tillkommande säkerhetsvarningarna
och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
Följande symboler används i bruksanvisningen
eller	på	produkten:
1 Läs igenom bruksanvisningen.
2 Risk för personskada.
3 Risk för elstöt.
4
Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll.
6
Risk för flygande föremål. Håll
kringstående borta från arbetsområdet.
5
Använd skyddsglasögon.
Använd hörselskydd.
I Använd skyddshandskar.
Page: 33
34
SV
J
Tryck inte på spindelns spärrknappen
medan motorn är i gång.
K Brandrisk.
8
Släng inte produkten i olämpliga
behållare.
9
Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder
i EU-direktiven.
yTTERLIGARE SÄKERHETSVARNINGAR
fÖR VINKELSLIPAR
●	 Maskinen	är	konstruerad	för	att	användas	som	
slip-	eller	kapmaskin.	Maskinen	lämpar	sig	inte	
för	arbetsmoment	som	putsning,	stålborstning,	
polering etc. Risk för personskador.
●	 Använd	inte	tillbehör	som	inte	är	speciellt	
designade och rekommenderade av
tillverkaren. Risk för personskada.
●	 Undersök	maskinen	och	tillbehören	före	
användning. Använd aldrig tillbehör som är
böjda,	spruckna	eller	på	annat	sätt	skadade.	
Om	maskinen	eller	något	av	tillbehören	har	
tappats,	kontrollera	då	maskinen	eller	
tillbehöret	med	avseende	på	skador.	
Rengör	vid	behov	flänsarna	(18	&	23).
●	 Låt	maskinen	gå	utan	belastning	på	en	säker	
plats efter montering av tillbehören.
Om	maskinen	vibrerar	starkt	ska	maskinen	
stängas av omedelbart och nätsladden dras ur
väggkontakten. Sedan försöker man lösa
problemet.
●	 Kontrollera	att	maximala	hastigheten	för	
slipskivan är större än eller lika stor som
maximala hastigheten för maskinen.
Titta	på	maskinen	märkskylt.
●	 Använd	endast	slipskivor	med	korrekt	tjocklek	
och	ytterdiameter.	Titta	på	maskinen	märkskylt.
●	 Kontrollera	att	spindeldiametern	på	slipskivan,	
brickorna,	låsmuttrar	etc.	motsvarar	diametern	
på	maskinens	spindel.
●	 Se	till	att	slipskivan	är	korrekt	monterad.	
Använd inte adaptrar eller andra hjälpmedel
för montering av slipskivor med annan
spindeldiameter.
●	 Använd	bara	slipskivor	som	rekommenderas	
av tillverkaren. Använd bara skydd som är
speciellt konstruerade för slipskivor.
●	 Använd	bara	slipskivor	som	lämpar	sig	för	
tillämpningen. Exempel: slipa inte med sidan
på	en	kapskiva.
●	 Använd	inte	maskinen	utan	skyddskåpan.	
Montera	skyddet	säkert	för	maximal	säkerhet.	
Kontrollera	att	användaren	är	skyddad	från	
slipskivan	så	mycket	som	möjligt.
●	 Se	till	att	arbetsstycket	har	korrekt	stöd	eller	
fäste.
●	 Använd	skyddsglasögon.	Använd	hörselskydd.	
Använd	skyddsmask.	Om	nödvändigt,	använd	
andra skyddsanordningar, som skyddshandskar,
skyddsskor, etc. Risk för personskador.
●	 Håll	kringstående	borta	från	arbetsområdet.	
Kontrollera	att	alla	personer	inom	arbetsområdet	
bär skyddsutrustning. Risk för personskada.
●	 Håll	nätkabeln	på	avstånd	från	det	roterande	
slipskivan.	Om	nätkabeln	träffas	av	den	
roterande skivan, kan dina händer eller armar
komma i kontakt med slipskivan.
Risk för personskador.
●	 Håll	maskinen	i	den	isolerade	greppytan	där	
slipskivan kan komma i kontakt med dolda
ledningar	eller	nätkabeln.	Om	slipskivan	kommer	
i kontakt med spänningsförande ledning, kan de
exponerade	metalldelarna	på	maskinen	också	
bli spänningsförande. Risk för elstöt.
●	 Använd	inte	maskinen	medan	du	bär	den	vid	
din sida. Risk för personskada.
●	 Använd	inte	maskinen	på	arbetsstycken	som	
kräver ett maximalt slipdjup som är större än
slipskivans maximala slipdjup.
●	 Använd	inga	tillbehör	som	kräver	kylvätska.	
Risk för elstöt.
●	 Använd	inte	maskinen	nära	lättantändligt	
material. Brandrisk.
●	 Arbeta	inte	med	material	som	innehåller	asbest.	
Asbest betraktas som cancerframkallande.
●	 Bearbeta	inte	metaller	med	en	magnesiumhalt	
större än 80 %.
●	 Tänk	på	att	slipskivan	fortsätter	att	rotera	en	
kort stund efter att maskinen har stängts av.
Försök	aldrig	hjälpa	till	att	få	slipskivan	att	
stanna.
●	 Placera	aldrig	maskinen	på	ett	bord	eller	en	
arbetsbänk innan den stängts av.
●	 Rengör	ventilationsöppningarna	regelbundet.	
Risk för elstöt.
En	rekyl	är	en	plötslig	reaktion	på	en	klämd,	
fastlåst	eller	felinriktad	slipskiva,	som	gör	att	
maskinen	lyfts	upp	och	bort	från	arbetsstycket	
mot	användaren.	Om	slipskivan	är	hårt	fastklämd	
eller	fastlåst	i	slipspåret,	kläms	slipskivan	fast	och	
maskinen	drivs	snabbt	bakåt	mot	användaren.	
Page: 34
35
SV
Om	slipskivan	är	sned	eller	felinriktad	i	slipspåret,	
kan	bakkanten	på	slipskivan	gräva	sig	ner	i	ytan	
på	arbetsstycket,	vilket	får	slipskivan	att	klättra	
upp	ur	spåret	och	pressas	bakåt	mot	användaren.
En rekyl är resultatet av felaktig användning av
maskinen och/eller felaktigt arbetssätt.
Rekyler kan undvikas genom att vidta lämpliga
försiktighetsåtgärder:
●	 Håll	maskinen	med	båda	händerna.	Håll	
armarna	så	att	du	kan	stå	emot	rekylkraften.	
Ha	kroppen	på	endera	sidan	av	slipskivan,	inte	
i linje med slipskivan. En rekyl kan göra att
slipskivan	hoppar	bakåt.	Om	lämpliga	
försiktighetsåtgärder	vidtas,	kan	rekylkrafterna	
kontrolleras av användaren.
●	 Var	extra	försiktig	när	du	använder	maskinen	
i	hörn,	på	skarpa	kanter,	etc.	Kontrollera	att	
slipskivan inte kläms fast. Risk för rekyl.
●	 Om	slipskivan	kläms	fast	eller	om	du	av	någon	
orsak	avbryter	en	slipning,	släpp	då	upp	
strömbrytaren	och	håll	maskinen	stilla	
i materialet tills slipskivan har stannat helt.
Försök	aldrig	ta	bort	maskinen	från	
arbetsstycket	eller	dra	maskinen	bakåt	medan	
slipskivan är i rörelse. Risk för rekyl.
●	 Använd	inte	nötta	eller	skadade	slipskivor.	
Nötta eller felaktigt monterade slipskivor ger
smala snitt, vilket resulterar i högre friktion och
rekyler och ökar risken för att slipskivan ska
klämmas fast.
●	 Använd	inte	tandade	sågblad.	Använd	inte	
träsnidarblad	för	sågkedjor.	Risk	för	
personskada.
Elektrisk säkerhet
3
Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
●	 Använd	inte	maskinen	om	nätkabeln	eller	
nätkontakten är skadad.
●	 Använd	endast	förlängningskablar	som	är	
lämpliga för maskinens nominella effekt, minst
1,5 mm2
	tjocka.	Om	förlängningskabel	på	
trumma	används	måste	kabeln	alltid	rullas	ut	
helt.
TEKNISKA DATA
AGM1043
Nätspänning	 V~	 230
Nätfrekvens	 Hz	 50
Ineffekt	 W	 880
Obelastad	hastighet	 min–1
11.000
Slipskiva
	 Diameter	 mm	 125
	 Hål	 mm	 22,2
Spindelgänga	 	 M14
Vikt	 kg	 2,2
BULLER OCH VIBRATIONER
AGM1043
Bullernivå	(Lpa
) dB(A) 87,7
Ljudeffekt	(Lwa
) dB(A) 98,7
Osäkerhet	(K)	 dB(A)	 3
Skakas m/s2
7,52
Osäkerhet	(K)	 m/s2
1,5
2 Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet	som	står	på	baksidan	
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett	standardiserat	test	i	enlighet	med	EN	60745;	
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
-	 om	verktyget	används	på	ett	annat	än	det	
avsedda	syftet	eller	med	fel	eller	dåligt	
underhållna	tillbehör	kan	detta	drastiskt	öka	
vibrationsnivån
-	 när	verktyget	stängs	av	eller	är	på	men	inte	
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda	dig	mot	vibration	genom	att	underhålla	
verktyget	och	dess	tillbehör,	hålla	händerna	
varma och styra upp ditt arbetssätt
BESKRIVNINg (fIg. A)
Din	vinkelslip	har	konstruerats	för	slipning	och	
kapning	av	mursten	och	stål.
1. Strömbrytare
	 2.	 Strömbrytarelås
	 3.	 Spindelns	spärrknapp
	 4.	 Spindel
5. Skydd
	 6.	 Huvudhandtag
	 7.	 Hjälphandtag
	 8.	 Kolborstindikator
Page: 35
36
SV
MONTERING
4
Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
vägguttaget.
Montering och demontering av slipskivan
(fig. B)
2 Ta aldrig bort skyddskåpan.
Montering
●	 Placera	maskinen	på	ett	bord	med	skyddet	(5)	
vänt	uppåt.
●	 Montera	brickan	(9)	på	spindeln	(4).
●	 Montera	slipskivan	(10)	på	spindeln	(4).
●	 Tryck	in	och	håll	inne	spindelns	spärrknappen	
(3)	och	dra	fast	låsmuttern	(11)	med	
skruvnyckeln (12).
Demontering
●	 Placera	maskinen	på	ett	bord	med	skyddet	(5)	
vänt	uppåt.
●	 Tryck	in	och	håll	inne	spindelns	spärrknappen	
(3)	och	lossa	låsmuttern	(11)	med	
skruvnyckeln (12).
●	 Ta	bort	slipskivan	(10)	från	spindeln	(4).
●	 Tryck	in	och	håll	inne	spindelns	spärrknappen	
(3)	och	dra	fast	låsmuttern	(11)	med	
skruvnyckeln (12).
Montering av hjälphandtaget (fig. C)
●	 Dra	fast	hjälphandtaget	(7)	i	ett	av	
monteringshålen	(13).
ANVÄNDNING
Starta och stänga av (fig. A & D)
●	 För	att	starta	maskinen	för	kontinuerlig	drift,	
för	strömbrytarelåset	(2)	åt	höger	och	skjut	
strömbrytaren (1) i riktning mot slipskivan
(fig.	D1).
●	 For	att	stänga	av	maskinen,	tryck	på	nedre	
delen	av	strömbrytaren	(1)	(fig.	D2).
Tips för bästa användning
●	 Spänn	fast	arbetsstycket.	Använd	ett	
fastspänningsdon för mindre arbetsstycken.
●	 Rita	en	linje	som	visar	i	vilken	riktning	
slipskivan ska föras.
●	 Håll	maskinen	med	båda	händerna.
●	 Starta	maskinen.
●	 Vänta	tills	maskinen	uppnått	full	hastighet.
●	 Placera	slipskivan	på	arbetsstycket.
●	 Flytta	maskinen	långsamt	längs	den	tidigare	
ritade linjen och tryck slipskivan med fast hand
mot arbetsstycket.
●	 Utöva	inte	för	stort	tryck	på	maskinen.	
Låt	maskinen	göra	arbetet.
●	 Stäng	av	maskinen	och	vänta	tills	den	stannat	
helt innan du sätter ner maskinen.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
4
Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
nätkontakten ur vägguttaget.
●	 Rengör	höljet	regelbundet	med	en	mjuk	trasa.
●	 Se	till	att	ventilationshålen	är	fria	från	damm	
och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig
trasa	för	att	ta	bort	damm	och	smuts	från	
ventilationshålen.
Kolborstindikator (fig. A)
Om	kolborstarna	är	slitna,	kommer	
kolborstindikatorn	(8)	att	gå	till.	Kolborstarna	
måste	bytas	av	tillverkarens	kundservice	eller	
annan behörig person.
GARANTI
Se de medföljande garantivillkoren.
MILJÖ
Bortskaffning
8
Produkten,	tillbehören	och	förpackningen	måste	
sorteras	för	miljövänlig	återvinning.
Endast för EU-länder
Släng	inte	elverktyg	i	hushållsavfallet.	Enligt	det	
europeiska WEEE-direktivet 2002/96/EG för avfall
från	elektrisk	och	elektronisk	utrustning	och	dess	
tillämpning nationellt ska elverktyg som inte
längre kan användas samlas in separat och
kasseras	på	ett	miljövänligt	sätt.
Med	förbehåll	för	ändringar	i	produkten	och	
bruksanvisningen.	Specifikationer	kan	ändras	
utan förvarning.

Question & answers

There are no questions about the Ferm AGM1043 yet.

Ask a question about the Ferm AGM1043

Have a question about the Ferm AGM1043 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm AGM1043. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm AGM1043 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.