Ferm AGM1041 manual

View a manual of the Ferm AGM1041 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Vinkelslip
  • Model/name: AGM1041
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska

Table of Contents

Page: 0
ANGLE GRINDER
1050W - 125MM
AGM1041
WWW.FERM.COM
Original instructions 04
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 10
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 18
Traduction de la notice originale 25
Traducción del manual original 32
Tradução do manual original 39
Traduzione delle istruzioni originali 46
Översättning av bruksanvisning i original 53
Alkuperäisten ohjeiden käännös 60
Oversatt fra orginal veiledning 66
Oversættelse af den originale brugsanvisning 73
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
Original instructions 04
Page: 52
SV
53
Ferm
VINKELSLIP
Tack för att du köper denna Fermprodukt.
Genom detta har du nu en utsökt produkt,
levererad av en av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter levererade av Ferm är tillverkade
enligt de högsta standarderna för prestanda
och säkerhet. Som en del av vår filosofi ger vi
också en utmärkt kundservice, uppbackad av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att tycka om att använda
denna produkt i många år framåt.
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidorna 2-3
För din egen och andras säkerhet ska
du läsa dessa instruktioner noga innan
maskinen används. Förvara
bruksanvisningen och den medföljande
dokumentationen tillsammans med
maskinen för framtida bruk.
Inledning
Den här maskinen används för slipning och
grovslipning av metall och sten. Med hjälp av rätt
tillbehör kan den också användas för borstning
och putsning.
Innehåll
1. Maskininformation
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Montering av tillbehor
4. Användning
5. Service & underhåll
1. MASKININFORMATION
Förpackningens innehåll
1 Vinkelslip
1 Sidohandtag
1 Spännyckel
1 Kolborstarna set
1 Bruksanvisning
1 Säkerhetsföreskrifter
1 Garantikort
Kontrollera att maskinen, lösa delar och tillbehör
inte har skadats under transporten.
Tekniska specifikationer
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Ineffekt 1050 W
Obelastad hastighet 11000 v/min
Skivdiameter 125 mm
Spindelgänga M14
Vikt 2,45 kg
Lpa (ljudtrycksnivå) 90 dB(A) K=3dB
Lwa (ljudeffektnivå) 101 dB(A) K=3dB
Vibrationsvärde 2,989+1,5 m/s2
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts
enligt ett standardiserat test i enlighet med
EN 60745; detta värde kan användas för att
jämföra vibrationen hos olika verktyg och som
en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men
inte används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
Produktinformation
Fig. 1
1. Strömbrytare
2. Skyddskåpa
3. Sidohandtag
4. Slipskiva
5. Spindellås
6. Låsknapp
Page: 53
SV
54 Ferm
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Symbolernas betydelse
Anger att det föreligger risk för per-
sonskador, livsfara eller risk för ska-dor
på maskinen om instruktio-nerna i
denna bruksanvisning inte efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Använd endast spindellåset i
stillastående läge.
Brandfara.
Förbipasserande får inte komma för
nära.
Bär skyddsglasögon och hörselskydd.
Använd skyddshandskar.
Allmänna säkerhetsvarningar för slipning
eller genomgångslipningsfunktioner:
a) Detta elverktyg är avsett att användas
som slipmaskin eller kapningsverktyg.
Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar,
illustrationer och specifikationer levererade
med detta verktyg. Underlåtenhet att följa alla
instruktioner som anges nedan kan resultera
i elektriska stötar, brand och / eller allvarlig
skada.
b) Användningar såsom avslipning, stålborstning
eller polering rekommenderas inte att utföras
med detta elverktyg. Användningar för vilka
elverktyget inte var avsett, kan utgöra en risk
och orsaka personskador.
c) Använd inte tillbehör som inte är speciellt
avsedda och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret
kan anslutas till ditt elverktyg, garanterar det
inte en säker användning.
d) Tillbehörets märkvarvtal måste minst vara
lika med den högsta hastigheten märkt på
elverktyget. Tillbehör som går fortare än deras
märkvarvtal kan gå sönder och flyga åt sidan.
e) Ytterdiametern och tjockleken av ditt tillbehör
måste befinna sig inom ditt elverktygs
märkkapacitet. Felaktigt dimensionerade
tillbehör kan inte vara tillräckligt skyddade
eller styrda.
f) Slipskivsspindel, flänsar, sliprondeller eller
andra tillbehör måste passa ordentligt i
elverktygets spindel. Tillbehör med ett axelhål
som intet matchar elverktygets hårdvara
kommer att går ur balans och vibrera
överdrivet och kan orsaka förlust av kontroll.
g) Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje
användning kontrollera tillbehöret såsom
slipskivor för flis eller sprickor, sliprondell för
sprickor, överdrivet slitage, stålborste för lösa
eller spruckna ledningar. Om elverktyget eller
tillbehöret tappas, kontrollera skadan eller
installera ett oskadat tillbehör. Efter att ha
kontrollerat och installerat ett tillbehör, ställ
dig själv och åskådare bortom tillbehörets
rotationsplan och kör elverktyget på den
högsta tomgångshastigheten i en minut.
Skadade tillbehör bryts normalt sönder under
denna testtid.
h) Bär personlig skyddsutrustning. Beroende
på användningen, använd ansiktsvisir,
skyddsglasögon. Bär passande,
dammskyddsmask, hörskydd, handskar och
skyddsförkläde som kan stoppa små fragment
från slipning eller arbetstycken. Ögonskyddet
måste vara i stånd att stoppa flygande
skräp genererat av olika användningar.
Dammskyddsmasken eller andningsmasken
måste vara i stånd att filtrera partiklar
genererade av din användning. Förlängd
exponering mot för högt buller kan orsaka
hörselförslust.
i) Håll åskådare på ett säkert avstånd
från arbetsområdet. Var och en som går
in i arbetsområdet ska bära personlig
skyddsutrustning. Fragment av arbetsstycken
eller av trasiga tillbehör kan flyga iväg och
orsaka skador utöver användningsområdet.
j) Håll elverktyget enbart i de isolerade
greppytorna, när du utför ett moment där det
skärande tillbehöret kan komma i kontakt
med dolda ledningar eller dess egen kabel.
Skärnings tillbehör som kommer i kontakt
med en strömförande ledning kan göra
metalldelar på elverktyget strömförande och
ge operatören en elchock.
k) Placera kabeln fri från det roterande
tillbehöret. Om du tappar kontrollen, kan
kabeln skäras av eller haka upp sig och dra in
Page: 54
SV
55
Ferm
din hand eller arm i det roterande tillbehöret.
l) Lägg aldrig ner elverktyget förrän det har helt
stannat. Det roterande tillbehöret kan ta tag i
ytan så att du inte kan kontrollera det.
m) Ha inte elverkyget påslaget när du bär det vid
din sida. Oavsiktlig kontakt med det roterande
tillbehöret kan ta tag i din klädsel, och dra in
tillbehöret i din kropp.
n) Rengör regelbundet elverktygets luftintag.
Motorfläkten drar till sig dammet i huset och
överflödig ackumulering av metalldamm kan
orsaka elektriska faror.
o) Använd inte elverktyget i närheten av
antändbara material. Gnistor kan antända
dessa material.
p) Använd inte tillbehör som kräver flytande
kylmedia. Användning av vatten eller andra
kylvätskor kan ge upphov till dödande elchock
eller chock.
Bakslag och relaterade varningar
Bakslag är en snabb reaktion på en klämd eller
upphakad slipskiva, sliprondell, borste eller något
annat tillbehör. Klämning eller upphakning orsakar
snabbt stopp på det roterande tillbehöret som i
sin tur orsakar det okontrollerade elverktyget att
forceras i motsatt riktning av tillbehörets rotation
vid punkten av kärvningen.
Till exempel, om en slipskiva hakas upp eller
kläms av arbetsstycket, kan slipkanten som
går in i klämpunkten gräva i materialytan och
orsaka att skivan klättrar eller sparkas ut. Skivan
kan antingen hoppa mot eller från operatören,
beroende på skivans rörelseriktning vid
klämpunkten. Slipskivor kan också gå sönder
under dessa förhållanden.
Bakslag är resultatet av elverktygets missbruk
och/eller av felaktiga arbetsrutiner eller
arbetsförhållanden och kan undvikas genom att
vidtaga lämpliga försiktighetsåtgärder som anges
nedan.
a) Behåll ett fast grepp på elverktyget och
placera armen så att du kan motstå
bakslagskrafter. Använd alltid extra
handtaget, om medlevererat, för maximal
kontroll över bakslag eller vridmoments-
reaktion under start. Operatören kan
kontrollera vridmomentsreaktioner
eller bakslagskrafter, om lämpliga
försiktighetsåtgärder vidtas.
b) Placera aldrig handen i närheten av det
roterande tillbehöret. Tillbehöret kan slå
tillbaka över handen.
c) Placera inte din kropp i området där
elverktyget kommer att röra sig om bakslag
inträffar. Bakslaget kommer att driva verktyget
i motsatt riktning till skivans rörelse vid
upphakningspunkten.
d) Var speciellt försiktig när du arbetar hörn,
skarpa kanter etc. Undvik vertikal vibrering
och upphakning av tillbehöret. Hörn, skarpa
kanter eller vertikal vibrering har tendens att
haka upp det roterande tillbehöret och orsaka
förlust av kontroll eller bakslag.
e) Anslut inte en sågkedja blad för träsninderi
eller tandat blad. Sådana blad skapar ofta
bakslag och förlust av kontroll.
Specifika säkerhetsvarningar för slipning och
genomgångslipningsfunktioner:
a) Använd enbart skivtyper som rekommenderas
för ditt elverktyg och det specifika skyddet
ämnat för den valda skivan. Skivor för
vilket elverktyget inte var utformat kan inte
tillräckligt skyddas och är osäkra.
b) Skyddet måste vara säkert anslutet till
elverktyget och placerat för maximal säkerhet,
så att den minsta skivdelen är exponerad
mot operatören. Skyddet hjälper att skydda
operatören från trasiga skivfragment och
oavsiktlig kontakt med skivan.
c) Skivor måste enbart användas för
rekommenderade användningar. Till exempel:
slipa inte med sidan av en kapningsskiva.
Slipande kapningsskivor är ämnade för
periferisk slipning, sidokrafterna applicerade
på dessa skivor kan orsaka splittring.
d) Använd alltid oskadade skivfänsar som är
av rätt storlek och form för din valda skiva.
Rätt skivflänsar stöder skivan och minskar
möjligheten att skivan går sönder. Flänsar
för kapningsskivor kan vara annorlunda än
flänsar för slipskivor.
e) Använd inte nerslitna skivor från större
elverktyg. Skivor ämnade för större elverktyg
är inte passande för den högre hastigheten av
mindre verktyg och kan brista.
Extra specifika säkerhetsvarningar för
genomgångslipningsfunktioner:
a) Kläm inte kapningsskivan och applicera
inte överdrivet tryck. Försök inte att göra ett
överdrivet kapningsdjup. Överbelastning på
skivan ökar belastningen och känsligheten
att skivan vrids eller kärvar i skäret och
möjligheten till bakslag eller att skivan går
sönder.
Page: 55
SV
56 Ferm
b) Placera inte din kropp i linje med och
bakom den roterande skivan. När skivan,
vid användningspunkten, rör sig ifrån din
kropp, kan det eventuella bakslaget driva den
snurrande skivan och elverktyget direkt på
dig.
c) När skivan kärvar eller av någon anledning
avbryter ett skär, stäng av elverktyget och
håll det orörligt tills skivan har helt stannat.
Försök aldrig att avlägsna kapningsskivan
från skäret medan skivan är i rörelse för då
kan ett bakslag inträffa. Kontrollera och vidtag
korrigerande åtgärd för att eliminera orsaken
till att skivan kärvar.
d) Återstarta inte kapningen i arbetsstycket. Låt
skivan uppnå full hastighet och går sedan
åter in i skäret. Skivan kan kärva, gå upp
eller slå tillbaka om elverktyget återstartas på
arbetsstycket.
e) Stöd paneler eller annat överdimensionerat
arbetsstycke för att minimera risken att skivan
kläms och slår tillbaka. Stora arbetsstycken
tenderar att hakas upp av sin egen vikt. Stöd
måste placeras under arbetsstycket nära
skärlinjen och nära arbetsstyckets kant på
båda sidorna av skivan.
f) Var extra försiktig när du gör ett “fickskär” i
befintliga väggar eller andra dolda områden.
Den utskjutande skivan kan kapa av gas eller
vattenledningar, elledningar eller föremål som
kan orsaka bakslag.
Förvara instruktionerna omsorgsfullt!
•	 Kontrollera att det maximala varvtalet som
anges på slipskivan överenskommer med
maskinens maximala varvtal. Maskinens
varvtal får ej överskrida värdet på slipskivan.
•	 Se till att slipskivans dimensioner överens-
kommer med maskinens specifikationer.
•	 Se till att slipskivan är rätt monterad och
ordentligt fastsatt. Använd inga passringar
eller adaptar för att få en slipskiva att passa.
•	 Behandla och förvara slipskivor enligt
leverantörens anvisningar.
•	 Använd aldrig maskinen för genomslipning av
arbetsstycken vars tjocklek överskrider
slipskivans maximala slipdjup.
•	 Använd aldrig genomslipningsskivor för
avgradning.
•	 Se vid bruk av slipskivor som monteras på
spindelns gänga till att spindelns gänga är
tillräckligt djup. Se till att spindeln är ordentligt
skyddad och inte vidrör slipytan.
•	 Syna slipskivan före bruk på eventuella
skador. Använd inga slipskivor som är
spruckna, brustna eller skadade på annat
sätt.
•	 Låt maskinen före bruk löpa obelastad under
30 sekunder. Stäng genast av maskinen om
den börjar skaka kraftigt eller om andra
störningar uppträder. Kontrollera maskinen
och slipskivan grundligt innan du startar
maskinen på nytt.
•	 Se till att eventuella gnistor inte orsakar fara
för personer eller stänker i riktning av
lättantändliga ämnen.
•	 Se till att arbetsstycket stöds eller spänns fast
ordentligt. Håll händerna undan från ytan som
ska slipas.
•	 Bär alltid skyddsglasögon och hörselskydd.
Bär vid behov vidare personligt skydd, t.ex.
hjälm eller förkläde.
•	 Se till att monterade skivor och stycken har
fästs ordentligt enligt tillverkarens
instruktioner.
•	 Se till att mellanlägg används när det
medföljer gjutna slipprodukter och när det
behövs.
•	 Om ett skydd medföljer verktyget, använd
aldrig verktyget utan skyddet.
•	 När det gäller verktyg som använder skivor
med gängande hål, se till att skivans gängor
är tillräckligt långa för att hålla axellängden.
•	 Se till att ventilationsöppningar hålls öppna
när du arbetar under dammiga förhållanden.
Om du behöver avlägsna damm, koppla först
ur verktyget från eluttaget (använd icke-
metalliska föremål) och var försiktig så att du
inte skadar några inre delar.
•	 P.g.a. bristande förhållande i elnätet, kan
korta spänningsfall uppstå när man startar
utrustningen. Detta kan påverka annan
utrustning (t.ex. en lampa kan börja blinka).
Om nätimpedans Zmax < 0.348 Ohm, är det
inte troligt att sådana störningar uppstår. (Vid
behov kan du kontakta din lokala elleverantör
för mer information).
Stann na omedelbart maskinen när:
•	 Kollektorns borstar och kransar uppvisar
onormal gnistbildning.
•	 Elkabel eller kontakter uppvisar någon som
helst defekt, t ex skadad isolering.
•	 Strömbrytaren inte fungerar som den ska.
•	 Rökig eller dålig lukt indikerar bränd isolering.
Elektrisk säkerhet
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta
alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i
Page: 56
SV
57
Ferm
samband med brandfara, fara för elektriska stötar
och kroppsskada. Läs förutom nedanstående
instruktioner även igenom bladet med
säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.
Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Maskin klass II – dubbel isolering,
jordad kontakt behövs ej.
Byta ut kablar eller stickkontakter
Om nätkabeln skadas, måste den bytas ut mot en
speciell nätkabel som finns hos tillverkaren eller
tillverkarens kundservice. Släng gamla kablar
eller stickkontakter meddetsamma efter det att du
har bytt ut dem mot nya. Det är farligt att sticka in
stickkontakten av en lös sladd i ett uttag.
Vid användning av förlängnings kablar
Använd uteslutande en godkänd
förlängningskabel som är lämplig för maskinens
effekt. Ledarna måste ha en diameter på minst 1,5
mm2
. Om förlängningskabeln sitter på en haspel,
rulla då ut den helt och hållet.
3. MONTERING AV TILLBEHÖR
Ta alltid stickkontakten ur vägguttaget
före monteringen.
Montering av handtag
Fig. 1
Handtaget passar både vänsterhänta och
högerhänta.
•	 Vrid handtaget (3) till skåran på maskinens
högra sida för vänsterhänt användning.
•	 Vrid handtaget (3) till skåran på maskinens
vänstra sida för högerhänt användning.
•	 Vrid handtaget (3) till skåran på maskinens
ovansida för vertikal användning.
Montering av en slipskiva
Fig. 2
Använd slipskivor av rätt format. Använd endast
fiberförstärkta slipskivor. Slipskivan får inte vidröra
skyddskåpans kant.
•	 Tryck in spindellåset (6) och vrid spindeln (9)
tills den griper i låset. Håll under tiden
spindellåset intryckt.
•	 Avlägsna flänsmuttern (12) från spindeln med
spännyckeln (11).
•	 Placera slipskivan (7) på flänsen (5).
•	 Sätt tillbaka flänsmuttern på spindeln och vrid
fast den med spännyckeln.
•	 Släpp spindellåset och vrid spindeln för att
kontrollera att spärren har lossats.
Montering av slipskivor och skivor för
grovbearbetning
Fig. 3 och 4 visar hur flänsen (10) ska monteras
när tjocka skivor (4 - 8 mm) och tunna skivor (2,5 -
4 mm) används.
Följande slipskivor kan användas tillsammans
med denna slipmaskin.
•	 För avgradning: spårad, förstärkt med
glasfiber typ 27. Mått Ø 125x6.0x22.2 mm.
•	 För skärning: spårad, förstärkt med glasfiber
typ 41 och typ 42. Mått Ø 125x3.0x22.2 mm.
Om du använder normala slipskivor ska
de alltid vara förstärkta med glasfiber.
4. ANVÄNDNING
Följ alltid säkerhetsanvisningarna samt
tillämpliga bestämmelser.
Håll undan verktyget från arbetsstycket när du
sätter på eller stänger av det eftersom slipskivan
kan skada arbetsstycket.
•	 Kläm fast arbetsstycket ordentligt eller
använd någon annan metod för att se till att
arbetsstycket inte rör sig under arbetet.
•	 Kontrollera skivorna regelbundet. Utslitna
slipskivor gör att verktygets effekt minskar.
Byt till en ny slipskiva i god tid.
•	 Stäng alltid av maskinen innan du tar ut
kontakten ur uttaget.
Avgradning
Fig. 5
En lutningsvinkel på 30º till 40º ger bäst resultat
vid avgradning. Flytta maskinen fram och tillbaka
samtidigt som du trycker lätt. Detta hindrar
arbetsstycket från att missfärgas eller från att bli
Page: 57
SV
58 Ferm
för varmt och förhindrar ojämnheter.
Använd aldrig slipande skärskivor för
avgradningsarbete!
Skärning
Fig. 6
Se till att ha en stadig och oavbruten kontakt med
arbetsstycket för att förhindra vibrationer, luta
det inte eller tillför tryck vid skärning. Använd lätt
tryck som är anpassat till materialet under arbetet.
Sakta inte ner farten på slipskivorna genom att
trycka på från sidan. Det är viktigt vilket håll du
vill skära åt. Verktyget måste alltid arbeta mot
skärriktiningen, därför får verktyget inte flyttas åt
andra hållet! Det finns en risk att verktyget fastnar
i skåran vilket kan medföra rekyleffekt och förlorad
kontroll.
AV/PÅ-brytaren
Fig. 1
Brytare PÅ
Använd ett finger för att trycka låsningsknappen
framåt och tryck därefter på brytaren.
Brytare AV
Släpp brytaren.
Slipen kommer att fortsätta röra sig
efter att den har stängts av.
Lägg inte ner verktyget förrän maskinen har
slutat att röra sig. Lägg inte maskinen på ett
dammigt underlag. Dammpartiklar kan tränga in i
maskinen.
Använd aldrig spindelnyckeln för att
stanna motorn.
Använd aldrig maskinen för slipning av
magnesiumstycken.
5. SERVICE & UNDERHÅLL
Tillse att maskinen inte är spännings-
förande när underhållsarbeten utförs på
de mekaniska delarna.
Denna maskin har konstruerats för att fungera
utan problem under lång tid och med minimalt
underhåll. Du förlänger dess livslängd genom
att regelbundet rengöra den och behandla den
fackmässigt.
Brister
Om maskinen inte skulle fungera kan
nedanstående möjliga orsaker och lämpliga
lösningar vara till hjälp:
1. Maskinen fungerar inte.
•	 Strömmen är avslagen.
•	 (Förlängnings) kabeln är skadad.
2. Elmotorn kommer knappt upp i maximal
hastighet.
•	 Förlängningskabeln är för smal och/eller för
lång.
•	 Spänningen i nätuttaget är lägre än 230 V.
3. Maskinen överhettar.
•	 Ventilationsöppningarna är blockerade Gör
rent dem med en torr trasa.
•	 Maskinen har överbelastats. Använd
maskinen endast för avsett ändamål.
4. Kraftig gnistbildning eller så går elmotorn
ojämnt.
•	 Det finns smuts inuti motorn eller kolborstarna
är utslitna.
•	 Byt ut kolborstarna eller lämna in maskinen till
en specialiserad verkstad .
Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och respektera gällande föreskrifter.
Rengöring
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk
duk, företrädesvis efter varje användning. Tillse
att ventilationsspringorna är fria från damm och
smuts. Använd en mjuk duk fuktad med tvålvatten
vid svår smuts. Använd inga lösningsmedel som
bensin, alkohol, ammoniak etc. Sådana ämnen
skadar plastdelarna.
Smörjning
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Fel
Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund
av en del som är nedsliten. Separat finns en
sprängskiss över de delar som kan beställas.

Question & answers

There are no questions about the Ferm AGM1041 yet.

Ask a question about the Ferm AGM1041

Have a question about the Ferm AGM1041 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm AGM1041. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm AGM1041 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.