Ferm AGM1037 manual

View a manual of the Ferm AGM1037 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Vinkelslip
  • Model/name: AGM1037
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska

Table of Contents

Page: 49
SV
50
4. Scintillamento eccessivo o funzionamento
irregolare del motore.
•	 C’è dello sporco all’interno del motore o le
spazzole di carbone sono consumate.
•	 Sostituite le spazzole di carbone o portate la
macchina presso un centro di assistenza
specializzato.
Le riparazioni e l’assistenza devono
essere eseguite solo da un tecnico o da
un centro assistenza qualificati.
Pulizia
Pulite regolarmente la carcassa della macchina
con un panno morbido, preferibilmente dopo
ogni uso. Mantenete le prese d’aria libere da
polvere e sporco. Se lo sporco non si stacca
usate un panno morbido inumidito di acqua
saponata. Non usate mai solventi come benzina,
alcol, ammoniaca, ecc. Questi solventi possono
danneggiare le parti in plastica.
Guasti
In caso di guasto, per esempio a causa dell’usura
di un pezzo, si prega di contattare il servizio di
assistenza indicato sulla scheda di garanzia. Sul
retro di questo manuale si trova una vista esplosa
delle parti che possono essere ordinate.
L’ambiente
Per prevenire danni durante il trasporto la
macchina viene consegnata con un resistente
imballaggio con materiale prevalentemente
riciclabile. Fare quindi uso delle opzioni di
riciclaggio dell’imballaggio.
Gli apparecchi elettrici difettosi e/o
eliminati devono essere raccolti presso
le appropriate unità di riciclaggio.
Garanzia
Le condizioni di garanzia sono riportate nella
scheda di garanzia allegata separatamente.
Questo prodotto ed il presente manuale utente
sono soggetti a modifiche. Le specifiche possono
essere modificate senza preavviso.
VINKELPOLERMASKIN
Tack för att du har valt att köpa denna
Ferm-produkt.
Du har nu en enastående produkt som
har levererats av en av Europas ledande
distributörer.
Alla produkter som Ferm levererar till dig är
tillverkade enligt högsta standarder för prestanda
och säkerhet. Dessutom ingår det i vår filosofi att
erbjuda en högklassig kundservice som backas
upp av vår omfattande garanti.
Vi hoppas att du får många års glädje av din nya
produkt.
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidorna 2-3.
Läs noga igenom denna bruksanvisning
innan du börjar använda maskinen. Gör
dig bekant hur den fungerar och sköts.
Underhåll maskinen enligt anvisningarna
så att den alltid fungerar felfritt.
Bruksanvisning och tillhörande
dokumentation ska förvaras i närheten
av maskinen.
Innehåll
1. Maskindata
2. Säkerhetsanvisningar
3. Montering
4. Användning
5. Service & underhåll
Inledning
Den handhållna elektriska polermaskinen är
lämplig för icke professionell användning. Varje
annan användning annan än polering och lätt
avslipning är strängeligen förbjuden.
1. Maskindata
Teknisk specifikation
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Ineffekt 1400 W
Tomgångshastighet 0-3200/min
Skivdiameter 180 mm
Spindelmått M 14
Vikt 3.4 kg
Lpa (ljudtryck) 85+3 dB(A)
Lwa (ljudtrycknivå) 96+3 dB(A)
Vibrationsvärde 11.59+1.5 m/s2
Page: 50
SV
51
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts
enligt ett standardiserat test i enlighet med
EN 60745; detta värde kan användas för att
jämföra vibrationen hos olika verktyg och som
en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men
inte används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
Paketets innehåll
1 Vinkelpolermaskin
1 U-format handtag
1 Sexkantnyckel
1 Bruksanvisning
1 Säkerhetsanvisningar
1 Garantikort
Kontrollera maskinen, lösa delar och tillbehör för
transportskador.
Egenskaper
Fig. 1
1. På/av brytare
2. Hastighetskontroll
3. U-format handtag
4. Padhållare
5. Spindellåsning
6. Brytarlås
2. Säkerhetsanvisningar
Symbolernas betydelse
Anger att det föreligger risk för
per-sonskador, livsfara eller risk för
ska-dor på maskinen om instruktio-
nerna i denna bruksanvisning inte
efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Använd endast spindellåset i
stillastående läge.
Brandfara.
Förbipasserande får inte komma för
nära.
Bär skyddsglasögon och hörselskydd.
Använd skyddshandskar.
Säkerhetsvarningar gemensamt för slipning,
stålborstning eller polering:
a) Detta verktyg är avsett att fungera som
en slipmaskin, stålborste, polermaskin.
Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner,
illustrationer och specifikationer som följer
med elverktyget. Underlåtenhet att följa
samtliga instruktioner som räknas upp nedan
kan resultera i elstötar, brand och / eller
allvarliga skador.
b) Arbeten som t ex slipning eller kapning
rekommenderas inte med detta elverktyg.
Verksamhet för vilken elverktyget inte är
avsett för, kan medföra fara och orsaka
personskador.
c) Använd inte tillbehör som inte är speciellt
avsedda och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret
kan anslutas till ditt elverktyg, garanterar det
inte en säker användning.
d) Tillbehörets märkvarvtal måste minst vara
lika med den högsta hastigheten märkt på
elverktyget. Tillbehör som går fortare än
deras märkvarvtal kan gå sönder och flyga åt
sidan.
e) Ytterdiametern och tjockleken av ditt tillbehör
måste befinna sig inom ditt elverktygs
märkkapacitet. Felaktigt dimensionerade
tillbehör kan inte vara tillräckligt skyddade
eller styrda.
f) Slipskivsspindel, flänsar, sliprondeller eller
andra tillbehör måste passa ordentligt i
elverktygets spindel. Tillbehör med ett axelhål
som intet matchar elverktygets hårdvara
kommer att går ur balans och vibrera
Page: 51
SV
52
överdrivet och kan orsaka förlust av kontroll.
g) Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje
användning kontrollera tillbehöret såsom
slipskivor för flis eller sprickor, sliprondell för
sprickor, överdrivet slitage, stålborste för lösa
eller spruckna ledningar. Om elverktyget eller
tillbehöret tappas, kontrollera skadan eller
installera ett oskadat tillbehör. Efter att ha
kontrollerat och installerat ett tillbehör, ställ
dig själv och åskådare bortom tillbehörets
rotationsplan och kör elverktyget på den
högsta tomgångshastigheten i en minut.
Skadade tillbehör bryts normalt sönder under
denna testtid.
h) Bär personlig skyddsutrustning. Beroende
på användningen, använd ansiktsvisir,
skyddsglasögon. Bär passande,
dammskyddsmask, hörskydd, handskar
och skyddsförkläde som kan stoppa små
fragment från slipning eller arbetstycken.
Ögonskyddet måste vara i stånd att
stoppa flygande skräp genererat av olika
användningar. Dammskyddsmasken
eller andningsmasken måste vara i stånd
att filtrera partiklar genererade av din
användning. Förlängd exponering mot för
högt buller kan orsaka hörselförslust.
i) Håll åskådare på ett säkert avstånd
från arbetsområdet. Var och en som går
in i arbetsområdet ska bära personlig
skyddsutrustning. Fragment av arbetsstycken
eller av trasiga tillbehör kan flyga iväg och
orsaka skador utöver användningsområdet.
j) Håll elverktyget enbart i de isolerade
greppytorna, när du utför ett moment där det
skärande tillbehöret kan komma i kontakt
med dolda ledningar eller dess egen kabel.
Skärnings tillbehör som kommer i kontakt
med en strömförande ledning kan göra
metalldelar på elverktyget strömförande och
ge operatören en elchock.
k) Placera kabeln fri från det roterande
tillbehöret. Om du tappar kontrollen, kan
kabeln skäras av eller haka upp sig och dra in
din hand eller arm i det roterande tillbehöret.
l) Lägg aldrig ner elverktyget förrän det har helt
stannat. Det roterande tillbehöret kan ta tag i
ytan så att du inte kan kontrollera det.
m) Ha inte elverkyget påslaget när du bär det
vid din sida. Oavsiktlig kontakt med det
roterande tillbehöret kan ta tag i din klädsel,
och dra in tillbehöret i din kropp.
n) Rengör regelbundet elverktygets luftintag.
Motorfläkten drar till sig dammet i huset och
överflödig ackumulering av metalldamm kan
orsaka elektriska faror.
o) Använd inte elverktyget i närheten av
antändbara material. Gnistor kan antända
dessa material.
p) Använd inte tillbehör som kräver flytande
kylmedia. Användning av vatten eller andra
kylvätskor kan ge upphov till dödande
elchock eller chock.
Bakslag och relaterade varningar
Bakslag är en snabb reaktion på en klämd eller
upphakad slipskiva, sliprondell, borste eller
något annat tillbehör. Klämning eller upphakning
orsakar snabbt stopp på det roterande tillbehöret
som i sin tur orsakar det okontrollerade
elverktyget att forceras i motsatt riktning av
tillbehörets rotation vid punkten av kärvningen.
Till exempel, om en slipskiva hakas upp eller
kläms av arbetsstycket, kan slipkanten som
går in i klämpunkten gräva i materialytan och
orsaka att skivan klättrar eller sparkas ut. Skivan
kan antingen hoppa mot eller från operatören,
beroende på skivans rörelseriktning vid
klämpunkten. Slipskivor kan också gå sönder
under dessa förhållanden.
Bakslag är resultatet av elverktygets missbruk
och/eller av felaktiga arbetsrutiner eller
arbetsförhållanden och kan undvikas genom att
vidtaga lämpliga försiktighetsåtgärder som anges
nedan.
a) Behåll ett fast grepp på elverktyget och
placera armen så att du kan motstå
bakslagskrafter. Använd alltid extra
handtaget, om medlevererat, för maximal
kontroll över bakslag eller vridmoments-
reaktion under start. Operatören kan
kontrollera vridmomentsreaktioner
eller bakslagskrafter, om lämpliga
försiktighetsåtgärder vidtas.
b) Placera aldrig handen i närheten av det
roterande tillbehöret. Tillbehöret kan slå
tillbaka över handen.
c) Placera inte din kropp i området där
elverktyget kommer att röra sig om bakslag
inträffar. Bakslaget kommer att driva
verktyget i motsatt riktning till skivans rörelse
vid upphakningspunkten.
d) Var speciellt försiktig när du arbetar hörn,
skarpa kanter etc. Undvik vertikal vibrering
och upphakning av tillbehöret. Hörn, skarpa
Page: 52
SV
53
kanter eller vertikal vibrering har tendens att
haka upp det roterande tillbehöret och orsaka
förlust av kontroll eller bakslag.
e) Anslut inte en sågkedja blad för träsninderi
eller tandat blad. Sådana blad skapar ofta
bakslag och förlust av kontroll.
Specifika säkerhetsvarningar för slipning och
genomgångslipningsfunktioner:
a) Använd enbart skivtyper som
rekommenderas för ditt elverktyg och det
specifika skyddet ämnat för den valda skivan.
Skivor för vilket elverktyget inte var utformat
kan inte tillräckligt skyddas och är osäkra.
b) Skyddet måste vara säkert anslutet till
elverktyget och placerat för maximal
säkerhet, så att den minsta skivdelen
är exponerad mot operatören. Skyddet
hjälper att skydda operatören från trasiga
skivfragment och oavsiktlig kontakt med
skivan.
c) Skivor måste enbart användas för rekom-
menderade användningar. Till exempel: slipa
inte med sidan av en kapningsskiva. Slipande
kapningsskivor är ämnade för periferisk
slipning, sidokrafterna applicerade på dessa
skivor kan orsaka splittring.
d) Använd alltid oskadade skivfänsar som är
av rätt storlek och form för din valda skiva.
Rätt skivflänsar stöder skivan och minskar
möjligheten att skivan går sönder. Flänsar
för kapningsskivor kan vara annorlunda än
flänsar för slipskivor.
e) Använd inte nerslitna skivor från större
elverktyg. Skivor ämnade för större elverktyg
är inte passande för den högre hastigheten
av mindre verktyg och kan brista.
Extra specifika säkerhetsvarningar för
genomgångslipningsfunktioner:
a) Kläm inte kapningsskivan och applicera
inte överdrivet tryck. Försök inte att göra ett
överdrivet kapningsdjup. Överbelastning på
skivan ökar belastningen och känsligheten
att skivan vrids eller kärvar i skäret och
möjligheten till bakslag eller att skivan går
sönder.
b) Placera inte din kropp i linje med och
bakom den roterande skivan. När skivan,
vid användningspunkten, rör sig ifrån din
kropp, kan det eventuella bakslaget driva den
snurrande skivan och elverktyget direkt på
dig.
c) När skivan kärvar eller av någon anledning
avbryter ett skär, stäng av elverktyget och
håll det orörligt tills skivan har helt stannat.
Försök aldrig att avlägsna kapningsskivan
från skäret medan skivan är i rörelse för
då kan ett bakslag inträffa. Kontrollera och
vidtag korrigerande åtgärd för att eliminera
orsaken till att skivan kärvar.
d) Återstarta inte kapningen i arbetsstycket. Låt
skivan uppnå full hastighet och går sedan
åter in i skäret. Skivan kan kärva, gå upp
eller slå tillbaka om elverktyget återstartas på
arbetsstycket.
e) Stöd paneler eller annat överdimensionerat
arbetsstycke för att minimera risken att skivan
kläms och slår tillbaka. Stora arbetsstycken
tenderar att hakas upp av sin egen vikt. Stöd
måste placeras under arbetsstycket nära
skärlinjen och nära arbetsstyckets kant på
båda sidorna av skivan.
f) Var extra försiktig när du gör ett “fickskär” i
befintliga väggar eller andra dolda områden.
Den utskjutande skivan kan kapa av gas eller
vattenledningar, elledningar eller föremål
som kan orsaka bakslag.
Förvara instruktionerna omsorgsfullt!
•	 Kontrollera att det maximala varvtalet som
anges på slipskivan överenskommer med
maskinens maximala varvtal. Maskinens
varvtal får ej överskrida värdet på slipskivan.
•	 Se till att slipskivans dimensioner
överens-kommer med maskinens
specifikationer.
•	 Se till att slipskivan är rätt monterad och
ordentligt fastsatt. Använd inga passringar
eller adaptar för att få en slipskiva att passa.
•	 Behandla och förvara slipskivor enligt
leverantörens anvisningar.
•	 Använd aldrig maskinen för genomslipning av
arbetsstycken vars tjocklek överskrider
slipskivans maximala slipdjup.
•	 Använd aldrig genomslipningsskivor för
avgradning.
•	 Se vid bruk av slipskivor som monteras på
spindelns gänga till att spindelns gänga är
tillräckligt djup. Se till att spindeln är ordentligt
skyddad och inte vidrör slipytan.
•	 Syna slipskivan före bruk på eventuella
skador. Använd inga slipskivor som är
spruckna, brustna eller skadade på annat sätt.
•	 Låt maskinen före bruk löpa obelastad under
30 sekunder. Stäng genast av maskinen om
Page: 53
SV
54
den börjar skaka kraftigt eller om andra
störningar uppträder. Kontrollera maskinen
och slipskivan grundligt innan du startar
maskinen på nytt.
•	 Se till att eventuella gnistor inte orsakar fara
för personer eller stänker i riktning av
lättantändliga ämnen.
•	 Se till att arbetsstycket stöds eller spänns fast
ordentligt. Håll händerna undan från ytan
som ska slipas.
•	 Bär alltid skyddsglasögon och hörselskydd.
Bär vid behov vidare personligt skydd, t.ex.
hjälm eller förkläde.
•	 Se till att monterade skivor och stycken har
fästs ordentligt enligt tillverkarens
instruktioner.
•	 Se till att mellanlägg används när det med-
följer gjutna slipprodukter och när det behövs.
•	 Om ett skydd medföljer verktyget, använd
aldrig verktyget utan skyddet.
•	 När det gäller verktyg som använder skivor
med gängande hål, se till att skivans gängor
är tillräckligt långa för att hålla axellängden.
•	 Se till att ventilationsöppningar hålls öppna
när du arbetar under dammiga förhållanden.
Om du behöver avlägsna damm, koppla först
ur verktyget från eluttaget (använd
icke-metalliska föremål) och var försiktig så
att du inte skadar några inre delar.
•	 P.g.a. bristande förhållande i elnätet, kan
korta spänningsfall uppstå när man startar
utrustningen. Detta kan påverka annan
utrustning (t.ex. en lampa kan börja blinka).
Om nätimpedans Zmax < 0.348 Ohm, är det
inte troligt att sådana störningar uppstår. (Vid
behov kan du kontakta din lokala elleverantör
för mer information).
Stann na omedelbart maskinen när:
•	 Kollektorns borstar och kransar uppvisar
onormal gnistbildning.
•	 Elkabel eller kontakter uppvisar någon som
helst defekt, t ex skadad isolering.
•	 Strömbrytaren inte fungerar som den ska.
•	 Rökig eller dålig lukt indikerar bränd isolering.
Elsäkerhet
När du använder elektriska maskiner beakta
alltid de gällande säkerhetsbestämmelserna
i ditt land för att reducera eldfara, elektriska
stötar och personskador. Läs de följande
säkerhetsanvisningarna och också de bifogade
säkerhetsanvisningarna.
Kontrollera alltid att energitillförseln
motsvarar spänningen på märkplåten.
Din maskin är dubbelisolerad; därför
krävs ingen jordledare.
Byte av kablar och stickproppar
Kasta omgående gamla kablar eller stickkon-
takter som har ersatts med nya. Det är farligt
att sticka in stickkontakten av en lös kabel i
vägguttaget.
Användning av kabelförlängningar
Använd enbart godkända kabelförlängningar
passande för maskinens ineffekt. Min.
ledarestorlek är 1.5 mm2
. När du använder
kabelrulle linda alltid av rullen helt.
3. Montering
Skilj alltid verktyget från elnätet före
montering av ett tillbehör.
Montering av handtaget
Fig. 2
Handtaget passar antingen för vänster- eller
högerhänt användning.
•	 Installera handtaget så att hålen matchar
skruvhålen på maskinen.
•	 Dra åt handtaget med skruvar och
sexkantnyckel.
Monteringstillbehör
Fig. 3
•	 Tryck på spindellåsningen
•	 Skruva och dra åt dynhållaren på spindeln
•	 Tryck ner spindellåsningen
•	 Montera polerdynan på dynhållaren.
•	
Tillbehör
Fig. 4
Mönsterfilt (1)
Den används för avslipning och polering av nya
färger och plast.
Fiberdyna (2)
Den används in kombination med andra dynor.
Polerpad (3)
I kombination med fiberdyna, används denna
Page: 54
SV
55
för en hög lysterpolering och vaxning. Det
plastifierade lagret inuti garanterar maximal
användning av det använda vaxet.
Lammullspolerhätta (4)
Denna används för en högglansfinish. Att
användas i kombination med filterdynan.
4. Användning
Följ alltid säkerhetsanvisningarna och
håll dig till de tillämpliga föreskrifterna.
•	 Håll maskinen från arbetsstycket vid på och
avstängning.
•	 Stäng alltid först av maskinen innan du drar
ut stickproppen ur uttaget.
Hastighetskontroll
Fig. 5
Skivans hastighet kan kontrolleras med den
roterande knappen på handtaget. Ju högre läge
desto högre hastighet. När du applicerar vax och
polish starta inte med hög hastighet.
Till- och frånkoppling
Fig. 6
•	 Se till att maskinen är obelastad och att
skivan går fritt när strömmen slås på eller
från.
•	 Denna maskin är utrustad med en
säkerhetsbrytare. Starta maskinen genom att
trycka på knappen “lås från” (för att frigöra
brytaren) och sätt igång maskinen.
Avstängning
Lösgör brytaren.
Polermaskinen fortsätter att köras efter
att den har stängts av.
Lägg enbart ner maskinen när en gång motorn
har helt stannat att rotera. Lägg inte maskinen
på en dammig yta. Dammpartiklar kan tränga in i
maskinen.
Använd aldrig spindelnyckeln för att
stanna motors rotering.
5. Service & underhåll
Säkerställ att maskinen är skild från
nätet när du utför underhållsarbeten på
motorn.
Denna maskin har konstruerats för att fungera över
en längre tidsperiod med ett minimum underhåll.
Kontinuerlig tillfredsställande funktion beror på
korrekt skötsel och regelbunden rengöring.
Felsökning
Skulle maskinen inte fungera korrekt, ges
härunder ett antal möjliga orsaker och de
lämpliga lösningarna:
1. Maskinen fungerar inte.
•	 Strömmen är frånslagen.
•	 (Förlängnings) kabel skadad.
2. Elmotorn når knappast max. hastighet.
•	 Förlängningskabeln är för tunn och/eller för
lång.
•	 Nätspänning är lägre än 230 V.
3. Maskinen överhettas.
•	 Luftventilationsöppningar är blockerade.
Rengör dem med en torr trasa.
•	 Maskinen har överbelastats. Använd
maskinen för det ändamål den är tillverkad
4. Överflödig gnistning eller motorn går
oregelbundet.
•	 Det är smuts inuti motorn eller är kolborstarna
slitna.
•	 Byt kolborstarna eller ta med maskinen till ett
specialiserat reparationscentra.
Reparationer och service ska enbart
utföras av kvalificerad tekniker eller
servicefirma.
Rengöring
Håll maskinens ventilationsöppningar rena för
att förhindra överhettning av maskinen. Rengör
maskinhuset regelbundet med en mjuk och
ren trasa, helst efter varje användning. Håll
ventilationsöppningarna fria från damm och
smuts. Om smutsen inte går bort använd en
mjuk trasa fuktad med tvålvatten. Använd aldrig
lösningsmedel sådana som bensin, alkohol,
ammoniakvatten, etc. Dessa lösningsmedel kan
skada plastdelarna.

Question & answers

There are no questions about the Ferm AGM1037 yet.

Ask a question about the Ferm AGM1037

Have a question about the Ferm AGM1037 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm AGM1037. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm AGM1037 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.