Ferm AGM1029 manual

View a manual of the Ferm AGM1029 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Vinkelslip
  • Model/name: AGM1029
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ukrainare, Ryska, Finska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 39
40
SV
GARANZIA
Consultare i termini e le condizioni della garanzia
allegata.
AMBIENTE
Smaltimento
8
Il prodotto, gli accessori e l′imballaggio devono
essere raccolti separatamente per un riciclaggio
ecocompatibile.
Soltanto per paesi CE.
Non smaltire gli elettroutensili nei contenitori per
rifiuti domestici. Ai sensi della Direttiva 2002/96/CE
del Parlamento europeo in materia di Rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche e della
relativa attuazione nell′ambito della legislazione
nazionale, gli elettroutensili inutilizzabili devono
essere raccolti separatamente e smaltiti in modo
ecocompatibile.
DICHIARAZIONE DI CONfORMITÀ
Ferm B.V. dichiara a propria esclusiva responsabilità
che questo prodotto (AGM1029) è conforme con
i seguenti standard e direttive:
EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
2006/42/CE, 2002/95/CE, 2002/96/CE,
2004/108/CE, 2006/95/CE
Zwolle, 01-01-2010
I. Mönnink
CEO Ferm BV
Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Paesi Bassi
Questo prodotto ed il presente manuale utente
sono soggetti a modifiche. Le specifiche possono
essere modificate senza preavviso.
VINKELSLIP
AGM1029
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad
av en av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår
filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
SÄKERHETSVARNINGAR
1
VARNING
Läs de medföljande
säkerhetsvarningarna, de
tillkommande säkerhetsvarningarna
och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
Följande symboler används i bruksanvisningen
eller på produkten:
1 Läs igenom bruksanvisningen.
2 Risk för personskada.
3 Risk för elstöt.
4
Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll.
6
Risk för flygande föremål. Håll
kringstående borta från arbetsområdet.
5
Använd skyddsglasögon.
Använd hörselskydd.
I Använd skyddshandskar.
J
Tryck inte på spindelns spärrknappen
medan motorn är i gång.
Page: 40
41
SV
K Brandrisk.
7 Dubbelisolerad.
8
Släng inte produkten i olämpliga
behållare.
9
Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder
i EU­direktiven.
ytterligare säkerhetsvarningar för vinkelslipar
● Maskinen är konstruerad för att användas som
slip- eller kapmaskin. Maskinen lämpar sig inte
för arbetsmoment som putsning, stålborstning,
polering etc. Risk för personskador.
● Använd inte tillbehör som inte är speciellt
designade och rekommenderade av
tillverkaren. Risk för personskada.
● Undersök maskinen och tillbehören före
användning. Använd aldrig tillbehör som är
böjda, spruckna eller på annat sätt skadade.
Om maskinen eller något av tillbehören har
tappats, kontrollera då maskinen eller
tillbehöret med avseende på skador.
Byt vid behov ut tillbehöret.
● Låt maskinen gå utan belastning på en säker
plats efter montering av tillbehören.
Om maskinen vibrerar starkt ska maskinen
stängas av omedelbart och nätsladden dras ur
väggkontakten. Sedan försöker man lösa
problemet.
● Kontrollera att maximala hastigheten för
slipskivan är större än eller lika stor som
maximala hastigheten för maskinen.
Titta på maskinen märkskylt.
● Använd endast slipskivor med korrekt tjocklek
och ytterdiameter. Titta på maskinen märkskylt.
● Kontrollera att spindeldiametern på slipskivan,
brickorna, låsmuttrar etc. motsvarar diametern
på maskinens spindel.
● Se till att slipskivan är korrekt monterad.
Använd inte adaptrar eller andra hjälpmedel
för montering av slipskivor med annan
spindeldiameter.
● Använd bara slipskivor som rekommenderas
av tillverkaren. Använd bara skydd som är
speciellt konstruerade för slipskivor.
● Använd bara slipskivor som lämpar sig för
tillämpningen. Exempel: slipa inte med sidan
på en kapskiva.
● Använd inte maskinen utan skyddet.
Montera skyddet säkert för maximal säkerhet.
Kontrollera att användaren är skyddad från
slipskivan så mycket som möjligt.
● Se till att arbetsstycket har korrekt stöd eller
fäste.
● Använd skyddsglasögon. Använd hörselskydd.
Använd skyddsmask. Om nödvändigt, använd
andra skyddsanordningar, som skyddshandskar,
skyddsskor, etc. Risk för personskador.
● Håll kringstående borta från arbetsområdet.
Kontrollera att alla personer inom arbetsområdet
bär skyddsutrustning. Risk för personskada.
● Håll nätkabeln på avstånd från det roterande
slipskivan. Om nätkabeln träffas av den
roterande skivan, kan dina händer eller armar
komma i kontakt med slipskivan.
Risk för personskador.
● Håll maskinen i den isolerade greppytan där
slipskivan kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller nätkabeln. Om slipskivan kommer
i kontakt med spänningsförande ledning, kan
de exponerade metalldelarna på maskinen
också bli spänningsförande. Risk för elstöt.
● Använd inte maskinen medan du bär den vid
din sida. Risk för personskada.
● Använd inte maskinen på arbetsstycken som
kräver ett maximalt slipdjup som är större än
slipskivans maximala slipdjup.
● Använd inga tillbehör som kräver kylvätska.
Risk för elstöt.
● Använd inte maskinen nära lättantändligt
material. Brandrisk.
● Arbeta inte med material som innehåller asbest.
Asbest betraktas som cancerframkallande.
● Bearbeta inte metaller med en magnesiumhalt
högre än 80%.
● Tänk på att slipskivan fortsätter att rotera en
kort stund efter att maskinen har stängts av.
Försök aldrig hjälpa till att få slipskivan att stanna.
● Placera aldrig maskinen på ett bord eller en
arbetsbänk innan den stängts av.
● Rengör ventilationsöppningarna regelbundet.
Risk för elstöt.
En rekyl är en plötslig reaktion på en klämd,
fastlåst eller felinriktad slipskiva, som gör att
maskinen lyfts upp och bort från arbetsstycket
mot användaren. Om slipskivan är hårt fastklämd
eller fastlåst i slipspåret, kläms slipskivan fast och
maskinen drivs snabbt bakåt mot användaren.
Om slipskivan är sned eller felinriktad i slipspåret,
kan bakkanten på slipskivan gräva sig ner i ytan
på arbetsstycket, vilket får slipskivan att klättra
upp ur spåret och pressas bakåt mot användaren.
Page: 41
42
SV
En rekyl är resultatet av felaktig användning av
maskinen och/eller felaktigt arbetssätt.
Rekyler kan undvikas genom att vidta lämpliga
försiktighetsåtgärder:
● Håll maskinen med båda händerna. Håll
armarna så att du kan stå emot rekylkraften.
Ha kroppen på endera sidan av slipskivan,
inte i linje med slipskivan. En rekyl kan göra att
slipskivan hoppar bakåt. Om lämpliga
försiktighetsåtgärder vidtas, kan rekylkrafterna
kontrolleras av användaren.
● Var extra försiktig när du använder maskinen
i hörn, på skarpa kanter, etc. Kontrollera att
slipskivan inte kläms fast. Risk för rekyl.
● Om slipskivan kläms fast eller om du av någon
orsak avbryter en slipning, släpp då upp
strömbrytaren och håll maskinen stilla
i materialet tills slipskivan har stannat helt.
Försök aldrig ta bort maskinen från
arbetsstycket eller dra maskinen bakåt medan
slipskivan är i rörelse. Risk för rekyl.
● Använd inte nötta eller skadade slipskivor.
Nötta eller felaktigt monterade slipskivor ger
smala snitt, vilket resulterar i högre friktion och
rekyler och ökar risken för att slipskivan ska
klämmas fast.
● Använd inte tandade sågblad. Använd inte
träsnidarblad för sågkedjor.
Risk för personskada.
Elektrisk säkerhet
3
Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
● Använd inte maskinen om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad.
● Använd endast förlängningskablar som är
lämpliga för maskinens nominella effekt, minst
1,5 mm2
tjocka. Om förlängningskabel på
trumma används måste kabeln alltid rullas ut
helt.
TEKNISKA DATA
AGM1029
Nätspänning V~ 220-240
Nätfrekvens Hz 50
Ineffekt W 2.000
Obelastad hastighet min–1
6.000
Slipskiva
Diameter mm 230
Hål mm 22
Spindelgänga M14
Vikt kg 5,7
BULLER OCH VIBRATIONER
AGM1029
Bullernivå (Lpa
) dB(A) 94,5
Ljudeffekt (Lwa
) dB(A) 107,5
Osäkerhet (K) dB(A) 3
Skakas m/s2
6,63
Osäkerhet (K) m/s2
1,5
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
2 Använd hörselskydd.
BESKRIVNINg (fIg. A)
Din vinkelslip har konstruerats för slipning och
kapning av mursten och stål.
1. Strömbrytare
2. Frigörningsknapp
3. Spindelns spärrknapp
4. Spindel
5. Skydd
6. Huvudhandtag
7. Hjälphandtag
8. Utlösningsknapp för huvudhandtaget
9. Kolborsthållare
MONTERING
Page: 42
43
SV
4
Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
vägguttaget.
Montering och borttagning av skyddet (fig. B)
2 Använd inte maskinen utan skyddet.
Montering
● Placera maskinen på ett bord med spindeln (4)
vänd uppåt.
● Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och ta
bort flänsen (10) med flänsnyckeln (11).
● Om så behövs, ta bort slipskivan (12).
● Ta bort flänsen (13).
● Montera skyddet (5). Dra fast skyddet (15)
genom att dra fast insexskruven (14) och
muttern (15) med insexnyckeln (16).
● Montera flänsen (13).
● Om så behövs, montera slipskivan (12).
● Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och
montera flänsen (10) med flänsnyckeln (11).
Borttagning
● Placera maskinen på ett bord med spindeln (4)
vänd uppåt.
● Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och ta
bort flänsen (10) med flänsnyckeln (11).
● Om så behövs, ta bort slipskivan (12).
● Ta bort flänsen (11).
● Ta bort skyddet (15) genom att lossa
insexskruven (14) och muttern (15) med
insexnyckeln (16).
● Montera flänsen (13).
● Om så behövs, montera slipskivan (12).
● Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och
montera flänsen (10) med flänsnyckeln (9).
Montering och borttagning av slipskivan (fig. B)
2 Använd inte maskinen utan skyddet.
Montering
● Placera maskinen på ett bord med skyddet (5)
vänt uppåt.
● Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och ta
bort flänsen (10) med flänsnyckeln (11).
● Montera slipskivan (12).
● Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och
montera flänsen (10) med flänsnyckeln (11).
Borttagning
● Placera maskinen på ett bord med skyddet (5)
vänt uppåt.
● Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och ta
bort flänsen (10) med flänsnyckeln (11).
● Ta bort slipskivan (12).
● Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och
montera flänsen (10) med flänsnyckeln (11).
Montering och borttagning av hjälphandtaget
(fig. C)
Montering
● Dra fast hjälphandtaget (7) i ett av
monteringshålen (17).
Borttagning
● Lossa hjälphandtaget (7) från monteringshålet
(17).
ANVÄNDNING
Starta och stänga av (fig. A)
● För att starta maskinen i kontinuerliga läget,
tryck in frigörningsknappen (2) och tryck
samtidigt på strömbrytaren (1).
● For att stänga av maskinen, tryck en gång till
på strömbrytaren (1).
Inställning av huvudhandtaget (fig. D)
Huvudhandtaget kan ställas in i 3 lägen.
2
Ställ inte in huvudhandtaget när sågen
används.
● För utlösningsknappen (8) i huvudhandtagets
(6) riktning.
● Vrid huvudhandtaget (6) till önskat läge tills det
snäpper fast.
● Släpp upp utlösningsknappen (8).
Tips för bästa användning
● Spänn fast arbetsstycket. Använd ett
fastspänningsdon för mindre arbetsstycken.
● Rita en linje som visar i vilken riktning
slipskivan ska föras.
● Håll maskinen med båda händerna.
● Starta maskinen.
● Vänta tills maskinen uppnått full hastighet.
● Placera slipskivan på arbetsstycket.
● Flytta maskinen långsamt längs den tidigare
ritade linjen och tryck slipskivan med fast hand
mot arbetsstycket.
● Utöva inte för stort tryck på maskinen.
Låt maskinen göra arbetet.
● Stäng av maskinen och vänta tills den stannat
helt innan du sätter ner maskinen.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Page: 43
44
SV
4
Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
nätkontakten ur vägguttaget.
● Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
● Se till att ventilationshålen är fria från damm
och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig
trasa för att ta bort damm och smuts från
ventilationshålen.
Byte av slipskivan (fig. B)
Slitna eller skadade slipskivor måste omedelbart
bytas ut.
2
Använd endast vassa, oskadade
slipskivor.
● Ta bort den gamla slipskivan (12) genom att
fortsätta enligt beskrivningen i avsnittet
″Montering och borttagning av slipskivan″.
● Montera den nya slipskivan (12) genom att
fortsätta enligt beskrivningen i avsnittet
″Montering och borttagning av slipskivan″.
Kontroll och byte av kolborstarna (fig. A)
Kolborstarna måste kontrolleras regelbundet.
Om kolborstarna är slitna kommer maskinen att
gå ojämnt.
2 Använd endast rätt typ av kolborstar.
● Ta bort kolborsthållarna (9) med en
skruvmejsel.
● Rengör kolborstarna.
● Vid slitage måste båda kolborstarna bytas ut
samtidigt.
● Sätt dit kolborsthållarna (9) med en
skruvmejsel.
● Låt efter montering av nya kolborstar
maskinen löpa obelastad i 15 minuter.
GARANTI
Se de medföljande garantivillkoren.
MILJÖ
Bortskaffning
8
Produkten, tillbehören och förpackningen måste
sorteras för miljövänlig återvinning.
Endast för EU-länder
Släng inte elverktyg i hushållsavfallet. Enligt det
europeiska WEEE-direktivet 2002/96/EG för avfall
från elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning nationellt ska elverktyg som inte längre
kan användas samlas in separat och kasseras på
ett miljövänligt sätt.
fÖRKLARING
OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Ferm B.V. förklarar på eget ansvar att denna
produkt (AGM1029) uppfyller följande standarder
och direktiv:
EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
2006/42/EG, 2002/95/EG, 2002/96/EG,
2004/108/EG, 2006/95/EG
Zwolle, 01-01-2010
I. Mönnink
CEO Ferm BV
Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Nederländerna
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras
utan förvarning.

Question & answers

There are no questions about the Ferm AGM1029 yet.

Ask a question about the Ferm AGM1029

Have a question about the Ferm AGM1029 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm AGM1029. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm AGM1029 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.