Electrolux Create 4 E4CM1-6ST manual

Manual för Electrolux Create 4 E4CM1-6ST på Engelsk. Denna PDF-handbok har 136 sidor.

Sida: 1
Tack för att du valt en produkt från Electrolux. Bästa resultat får du med originaltillbehör och reservdelar från Electrolux. De har utvecklats särskilt för din produkt. Denna produkt är utformad med miljön i åtanke. Alla plastdelar är markerade för återvinningssyften. Besök vår webbplats för att: Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation: www.electrolux.com Registrera din produkt för bättre service: www.electrolux.com/productregistration Köpa tillbehör och förbrukningsvaror för din produkt: www.electrolux.com/shop KUNDTJÄNST OCH SERVICE Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen. Informationen står på märkplåten. Modell, PNC, serienummer. Varning / säkerhetsföreskrifter Allmän information och tips Miljöinformation GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA
Sida: 2
KOMPONENTER A B C D E F G H I J K *beroende på modell ON/OFF-strömbrytare med strömindikatorlampa Vattenbehållare Vattennivåmätare Lock med gångjärn Filterhållare med antidroppventil Kaffekanna i glas Varmhållningplatta* Elsladd och kontakt Aromknapp Mätsked Termos i rostfritt stål* A F G H B C D E K J I I GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA
Sida: 3
SÄTT IGÅNG 1 2 3 4 5 6 Placera produkten på en plan yta. När du sätter på produkten för första gången, fyll behållaren med kallt vatten. Starta produkten med ON/OFF- brytaren. Låt en full tank med vatten passera genom produkten en eller två gånger för att rengöra den utan att använda pappersfilter eller kaffe. Brygga kaffe: öppna locket och fyll vattentanken med kallt vatten upp till önskad nivå. Det finns en vattennivåindikator för 2–10 stora koppar / 3-15 små koppar i vattentanken. Sätt i pappersfilter i filterbehållaren och fyll det med malet kaffe. Det finns en mätare för rekommenderat antal skedar kaffe bredvid vattenmätaren. För kaffe med medelstyrka räcker en måttsked (ca 6-7 g) per kopp. Stäng vattentankens lock och placera kannan (komplett med locket) på värmeplattan. Sätt på produkten med ON/OFF-brytaren. Strömindikatorn tänds och varmt vatten kommer att rinna ner i filtret. När vattnet slutat rinna håller värmeplattan kaffet varmt tills maskinen stängs av med ON/OFF-knappen. Om maskinen inte stängs av manuellt kommer den automatiska säkerhetsfunktionen att stänga av den efter 40 minuter. Om kannan tas bort kommer filterventilen att förhindra att kaffe droppar på värmeplattan. När det kokar får man inte ta bort kannan längre än 30 sekunder, annars finns risk att filtret svämmar över. Aromväljaren förlänger bryggningstiden för att maximera extraktionen av smaken och få ett starkare kaffe för ett mindre antal koppar (normalt färre än 6). Tryck på Arom-knappen så tänds ikonen för Arom. GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA
Sida: 4
SÄKERHETSRÅD Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller som har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte får handledning och instruktioner avseende användningen av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. Produkten får endast anslutas till ett uttag med den spänning och strömstyrka som överensstämmer med specifikationerna på märkplåten! Använd eller ta aldrig i en produkt om elkabeln eller höljet har skador. Produkten får endast anslutas till ett jordat uttag. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 1 2 3 4 5 Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Torka av alla ytor på utsidan med en fuktig trasa. Kaffekanna (F) och kannans lock tål maskindisk. Använd inte starka rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt och sänk inte ned maskinen i vätska! För rengöring av filterhållaren (E): lyft upp handtaget och ta bort filterhållaren. Rengör filterventilen noggrant genom att rotera den flera gånger medan den sköljs. Avkalkning rekommenderas regelbundet beroende på vattenhårdhet. Fyll behållaren med vatten och avkalka enligt produktinstruktionerna och följ sedan steg 9 och 10. Placera kaffekannan (F) med lock på värmeplattan (G). Låt avkalkningsmedlet verka i ca 15 minuter och starta sedan maskinen. Stäng av när lösningen har slutat flöda igenom. Upprepa avkalkningen vid behov. Låt maskinen gå minst två gånger med en kanna vanligt vatten. Skölj sedan noggrant kaffekannan (F), kannans lock och filterhållaren (E) under rinnande vatten och aktivera filterventilen upprepade gånger under sköljningen. GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA
Sida: 5
En förlängningssladd avsedd för 10 A kan användas vid behov. Om produkten eller nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara. Placera alltid produkten på en plan, vågrät yta. Lämna aldrig produkten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet. Produkten måste vara avstängd och nätkontakten dras ur varje gång efter användning, före rengöring och underhåll. Produkten och tillbehören blir heta när de används. Använd endast handtag och vred avsedda för ändamålet. Låt svalna före förvaring. Nätkabeln får inte komma i kontakt med heta delar av produkten. Sänk inte ner produkten i vatten eller någon annan vätska. Överskrid inte den maximala fyllningsvolym som står angiven på produkten. Använd inte produkten och placera den inte på en varm yta eller nära en värmekälla. Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.: – personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer; – på bondgårdar; – av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer; – bed and breakfast-miljöer. Kaffemaskinen får inte placeras i ett skåp när den används. Ingen åtgärd behövs för att anpassa produkten till 50 eller 60Hz. Produkten ställer in sig själv. GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA
Sida: 6
Återvinn material med symbolen. Återvinn förpackningen genom att placera den i lämplig återvinningscontainer. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING KASSERING Den här symbolen på produkten indikerar att produkten innehåller ett batteri som inte får kasseras med vanliga hushållssopor. Symbolen på hushållsprodukten eller dess förpackning indikerar att denna hushållsprodukt inte får hanteras som vanligt hushållsavfall. För att återvinna produkten ska du ta den till en miljöstation eller till ett Electrolux servicecenter som kan ta bort och återvinna batteriet och elektriska delar på ett säkert och professionellt sätt. Följ gällande bestämmelser för separat insamling av elektriska produkter och uppladdningsbara batterier. Electrolux förbehåller sig rätten att ändra produkter, information och specifikationer utan föregående meddelande. Symtom Möjliga orsaker Nätsladden är inte inkopplad eller PÅ/AV-knappen är inte på. Inget vatten i vattentanken. För mycket kalkavlagringar bildas i vattentanken. Droppventilen i filterhållaren är tilltäppt av kafferester. Inget kaffefilter sitter i filter hållaren. Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag och starta PÅ/AV-knappen. Fyll vattenlådan med kallt vatten. Utför avkalkning enligt beskrivning. Ta bort hindrande partiklar och rengör droppventilen. Använd alltid ett nytt kaffe filter i filterhållaren vid bryggning av kaffe. Kaffet bryggs inte. Filterhållaren läcker. Kaffepulver hamnar i kaffekannan. Åtgärder FELSÖKNING GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA

Frågor & svar

Har du en fråga om Electrolux Create 4 E4CM1-6ST men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Electrolux Create 4 E4CM1-6ST. Se till att du beskriver ditt problem med Electrolux Create 4 E4CM1-6ST så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Electrolux Create 4 E4CM1-6ST

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Electrolux Create 4 E4CM1-6ST nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Electrolux
  • Produkt: Kaffebryggare
  • Modell/namn: Create 4 E4CM1-6ST
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Danska, Norska, Engelsk, Tyska, Franska, Italiensk, Svenska, Polska, Ryska, Finska, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Lettisk, Litauiska, Estnisk, Czech