Dyson V11 Absolute manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Dyson V11 Absolute below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Dyson
  • Product: Dammsugare
  • Model/name: V11 Absolute
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 135
136
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRE-
SKRIFTER
INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN, LÄS ALLA
ANVISNINGAR OCH VARNINGSTEXTER I
BRUKSANVISNINGEN OCH PÅ MASKINEN
När du använder en elektrisk apparat ska du alltid
följa vissa grundläggande säkerhetsföreskrifter,
inklusive följande:
VARNING
De här varningarna gäller maskinen och i
förekommande fall, alla verktyg, tillbehör, laddare
eller nätadaptrar.
MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR
OCH PERSONSKADOR:
1. Denna Dyson-produkt får användas av barn
från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller psykisk förmåga om de övervakas
eller anvisas av en ansvarig person som vet hur
produkten används på ett säkert sätt och som
förstår riskerna som användningen innebär.
Rengöring och användarunderhåll får inte göras
av barn utan överinseende.
2. Maskinen får inte användas som leksak och
särskild uppsikt är nödvändig när den används
av barn eller i närheten av barn. Barn ska vara
under uppsikt för att försäkra sig om att de inte
leker med apparaten.
3. Använd bara i enlighet med beskrivningen i
Dysons bruksanvisning. Utför inget underhåll
utöver det som visas i denna Dyson-handbok eller
som rekommenderas av Dysons hjälplinje.
4. Får ENDAST användas i torra miljöer. Använd inte
utomhus eller på våta ytor.
5. Hantera inte någon del av laddaren eller
apparaten med våta händer.
6. Använd inte med en skadad laddare eller kabel.
7. Om apparaten inte fungerar som den ska, om
den har fått en ordentlig smäll, tappats, skadats,
lämnats utomhus eller tappats ner i vatten, ska
den inte användas. Kontakta Dysons hjälplinje.
8. Kontakta Dysons hjälplinje om service eller
reparation krävs. Plocka inte isär apparaten
eftersom felaktig återmontering kan orsaka en
elektrisk stöt eller brand.
9. Elsladden får inte sträckas eller spännas. Håll
sladden borta från uppvärmda ytor. Stäng inte
en dörr om sladden ligger emellan och lägg
inte sladden runt vassa kanter eller hörn. Håll
sladden på avstånd från gångstråk så att ingen
går på den eller snubblar över den. Kör inte
över sladden.
10. Använd inte maskinen för att suga upp vatten.
11. Använd inte för att plocka upp brandfarliga
eller brännbara vätskor, såsom bensin, eller
för att använd i områden där de eller deras
ångor förekommer.
12. Använd inte maskinen för att avlägsna något som
brinner eller ryker, t.ex. cigarretter, tändstickor
eller varm aska.
13. Håll hår, löst sittande plagg, fingrar och andra
kroppsdelar borta från öppningar och rörliga
delar, t.ex. borsthuvudet. Rikta inte slangen,
staven eller verktygen mot ögonen eller öronen
och för inte in dem i munnen.
14. För inte in föremål i öppningarna. Använd inte
maskinen om en öppning är blockerad; håll
öppningen fri från damm, ludd, hår och annat
som kan minska luftflödet.
15. Använd endast tillbehör och ersättningsdelar som
rekommenderas av Dyson.
16. Använd aldrig maskinen om inte den
genomskinliga behållaren och filtret sitter
på plats.
17. Dra ur kontakten till laddaren när den inte ska
användas under en längre tid.
18. Var extra försiktig när du dammsuger trappor.
19. För att förhindra oavsiktlig start, var noga med att
hålla händerna och fingrarna borta från "ON"-
utlösaren tills du är redo att börja dammsuga,
särskilt när du lyfter eller transporterar apparaten.
Att bära apparaten samtidigt som fingret hålls på
”ON”-utlösaren kan leda till olyckor.
20. Installera, ladda eller använd inte den här
maskinen utomhus, i ett badrum eller inom
3 meter (10 fot) från en bassäng. Använd den
inte på våta ytor och utsätt den inte för fukt, regn
eller snö.
21. Använd endast Dyson-laddaren med
artikelnummer 217160 för att ladda denna
Dyson-apparat. Använd endast Dyson-batterier:
andra typer av batterier kan explodera och
orsaka skada på person och egendom.
22. Var försiktig så att du inte drar i ”ON”-
utlösaren förrän munstycket har monterats
tillbaka, när du ska avlägsna eller byta det
motordrivna borststaget.
23. Om ett batteri eller en apparat är skadad eller
modifierad ska den inte användas. Skadade eller
modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart
beteende vilket kan leda till brand, explosion
eller risk för skada. Batteriet och apparaten får
inte utsättas för brand eller höga temperaturer.
Exponering för brand eller temperaturer över
60 °C kan orsaka explosion.
SE
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Page: 136
137
24. Batteriet är en kapslad enhet och utgör under
normala omständigheter inga säkerhetsrisker.
Om vätska mot förmodan skulle läcka ut ur
batteriet ska vätskan inte röras eftersom det kan
leda till irritation eller brännskador, och följande
säkerhetsåtgärder uppmärksammas:
• Hudkontakt – kan orsaka irritation. Tvätta med
tvål och vatten.
• Inandning – kan orsaka irritation i luftvägarna.
Gå ut i friska luften och uppsök läkare.
• Ögonkontakt – kan orsaka irritation. Skölj
ögonen med vatten omedelbart och under minst
15 minuter. Uppsök läkare.
• Avfallshantering – använd handskar
vid hantering av batteriet och kasta det
omedelbart i enlighet med lokala förordningar
eller bestämmelser.
25. Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte
batteriet eller apparaten utanför den temperatur
räckvidd som har angivits i instruktionerna. Om
du laddar felaktigt eller vid en temperatur utanför
det angivna räckvidden kan det skada batteriet
och öka risken för brand. Dyson rekommenderar
följande, för att försäkra om maximal livslängd
för batteriet:
• Apparaten bör förvaras i rumstemperatur när
den inte används. Rekommenderat intervall:
18 °C till 28 °C.
• Intervallet för omgivningstemperatur vid drift och
laddning bör ligga mellan 10 °C och 30 °C.
26. VARNING FÖR BRAND! Placera inte denna
produkt på eller i närheten av en spis eller någon
annan varm yta, och förbränn inte denna apparat
även om den är allvarligt skadad. Batteriet kan
fatta eld eller explodera.
27. RISK FÖR BRAND - Applicera inte parfym eller
doftande produkt på filteret/filteren på denna
apparat. Kemikalierna i sådana produkter är
kända att vara brandfarliga och kan orsaka att
apparaten fattar brand.
LÄS OCH SPARA DESSA
INSTRUKTIONER
Denna Dyson-apparat är endast avsedd
för hushållsbruk.
Använd inte nära
öppna eldlågor.
Förvara inte
nära värmekällor.
Sug inte upp vatten eller
andra vätskor.
Sug inte upp
brinnande föremål.
Placera inte händerna
i närheten av
borsthuvudet när
maskinen används.
Placera inte på eller i
närheten av en spis.
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Page: 137
138
Delar som kan tvättas
Din produkt har delar som kan tvättas och som ska göras rent med jämna mellanrum. Följ
anvisningarna nedan.
• Placera inte någon del av din apparat i en diskmaskin, tvättmaskin, ugn, mikrovågsugn
eller i närheten av öppen eld.
Tvätta filterenheten
Tvätta filterenheten åtminstone en gång per månad eller när indikatorn för
filterunderhåll tänds.
Kontrollera och tvätta filterenheten i enlighet med anvisningarna för att
upprätthålla effektiviteten.
• Ta bort filterenheten genom att vrida den moturs. Dra försiktigt bort den från apparaten.
• Knacka försiktigt på filterenheten för att avlägsna kvarvarande damm eller skräp innan
den tvättas.
• Tvätta filterenheten endast i kallt vatten: du får inte använda diskmedel eller tvätta den i
diskmaskinen eller tvättmaskinen.
• Tvätta först det veckade pappret i filterenheten. Håll filterenheten under kallvattenkranen
med skumgummit vänt nedåt och spola kallt vatten över det veckade pappret.
• Fortsätt att tvätta tills vattnet som rinner igenom är rent.
• Tvätta därefter skumgummit i filterenheten. Håll filterenheten under kallvattenkranen
med skumgummit vänt nedåt så att det smutsiga vattnet inte kontaminerar det veckade
pappret. Spola kallt vatten på insidan och utsidan av skumgummit och krama skumgummit
försiktigt för att få bort smutsen.
• Fortsätt att tvätta tills vattnet som rinner igenom är rent.
• Tvätta filterenheten utvändigt. Fyll sedan enheten med kallt vatten, placera händerna över
de öppna sidorna och skaka försiktigt.
• Fortsätt att tvätta komponenterna och filterenhetens utsida tills vattnet som rinner igenom
är rent.
• Skaka försiktigt på filterenheten för att avlägsna kvarvarande vatten, och låt sedan filtret
torka med skumgummit vänt uppåt.
• Låt filterenheten torka helt i en torr miljö med bra luftflöde under minst 24 timmar.
• Kontrollera att filterenheten är helt torr.
• Sätt tillbaka filterenheten genom att placera den på huvudenheten och vrida den medurs
tills den klickar på plats.
Filterenheten kan behöva tvättas oftare om fint damm sugs upp eller om Boost-läget används
för det mesta.
Placera inte någon del av din apparat i en diskmaskin, tvättmaskin, ugn, mikrovågsugn eller i
närheten av öppen eld.
TVÄTTA BORSTHUVUDENA
Apparatens mjuka rullmunstycke har två tvättbara borststag. Kontrollera och tvätta dem
regelbundet i enlighet med följande anvisningar, för att upprätthålla effektiviteten:
• Se bilderna under ”Underhåll av munstycke” ovan.
• Var försiktig så att du inte drar i ”ON”-utlösaren förrän munstycket har monterats tillbaka,
när du ska avlägsna eller byta det motordrivna borststaget.
Gör så här för att ta loss, tvätta och sätta tillbaka borststagen:
• Vänd munstycket upp och ned så att undersidan är vänd mot dig. Använd ett mynt för
att vrida ändlocket ett kvarts varv moturs tills det klickar fast i det upplåsta läget. Vrid
ändlocket till det öppna läget. Dra försiktigt ut det primära borststaget från munstycket.
Lossa ändlocket från det primära borststaget. Diska inte ändlocket.
• Dra försiktigt ut det bakre borststaget från munstycket.
• Håll borststagen under rinnande vatten och skrubba försiktigt för att få bort ludd
eller smuts.
• Ställ borststagen upp så som visas. Låt torka helt under minst 24 timmar. Kontrollera att
borststagen är helt torrt innan de sätts tillbaka.
• Skjut försiktigt in det bakre borststaget i munstycket.
• Skjut försiktigt in det primära borststaget i munstycket,
• Sätt tillbaka ändlocket på det primära borststaget.
• Ändlocket ska sitta i öppet läge såsom visas. När ändlocket sitter på plats ska det vridas till
stängt läge.
• Stäng låset genom att vrida det ett kvarts varv medurs. Se till att skruven vridits maximalt
och att borststagen sitter fast.
Munstycke med torque
Det går inte att tvätta borststaget på det motordrivna munstycket.
Motordrivet minimunstycke
Det går inte att tvätta borststaget på det motordrivna munstycket.
Blockering – automatisk avstängning
• Den här maskinen är utrustad med en automatisk avstängning.
• Om någon del blockeras kan maskinen stängas av automatiskt.
• Detta kommer att hända efter motorns pulser ett antal gånger (dvs slås på och av i snabb
följd) och blockeringsindikatorn lyser.
• Låt maskinen svalna innan du letar efter blockage.
• Var försiktig så att du inte drar i ”ON”-utlösaren när du letar efter blockeringar. Om
apparaten används när den delvis är isärplockad kan det leda till personskada.
• Ta bort igensättningar innan maskinen startas igen.
• Sätt tillbaka alla delar ordentligt före användning.
• Borttagning av igensättningar omfattas inte av garantin.
Leta efter blockering
Motorn kommer att pulsera och blockeringsindikatorn kommer att visas när det finns
blockering. Följ anvisningarna nedan för att hitta blockeringen:
• Var försiktig så att du inte drar i ”ON”-utlösaren när du letar efter blockeringar. Om
apparaten används när den delvis är isärplockad kan det leda till personskada.
• Akta dig för vassa föremål när blockeringar kontrolleras.
• För att kontrollera apparatens huvudenhet med avseende på blockeringar tar du bort den
genomskinliga behållaren enligt instruktionerna i avsnittet ”Tömma den genomskinliga
behållaren” och avlägsnar blockeringen.
• Om det inte går att rensa en blockering i munstycket kan du behöva avlägsna borststaget.
Använd ett mynt för att låsa upp skruven; dra ut borststaget ur munstycket och ta bort
blockeringen. Sätt tillbaka borststaget och skruva fast det genom att dra åt låset. Se till att
det sitter fast ordentligt innan du använder apparaten.
• Den här produkten har kolfiberborstar. Var försiktig om du kommer i kontakt med dem. De
kan orsaka mindre hudirritationer. Tvätta händerna efter hantering av borstarna.
• Sätt tillbaka alla delar ordentligt före användning.
• Borttagning av igensättningar omfattas inte av garantin.
Läs "Viktiga säkerhetsinstruktionerna" i denna Dyson bruksanvisning innan du fortsätter.
INSTALLATION AV DOCKNINGSSTATION
• Packa upp dockningsstationen, laddaren och installationsbladet.
• Välj plats för dockningsstationen och se till att det inte finns några rör (gas, vatten eller luft),
elkablar, trådar eller ventilkanaler direkt bakom monteringsstället.
• Följ anvisningarna på installationsbladet.
• Klicka fast tillbehören.
• Placera apparaten i dockningsstationen.
• Plugga in laddaren i vägguttaget. Slå på (om nödvändigt) för att ladda batteriet.
• Din apparat behöver vara fulladdad innan den används för första gången.
Dockningsstationen måste monteras i enlighet med bestämmelserna och gällande koder/
standarder (statliga och lokala lagar kan gälla).
Dyson rekommenderar att skyddskläder, skyddsglasögon och annat skyddsmaterial används
när dockningsstationen ska installeras.
Dammsugning
• Avlägsna apparaten från dockningsstationen.
• Kontrollera att munstyckets eller verktygets undersida är ren och fri från främmande objekt
som kan orsaka skada.
Läs tillverkarens rekommenderade rengöringsanvisning före dammsugning av golv
och mattor.
Borsthuvudet på produkten kan skada vissa typer av mattor och golv. Vissa mattor luddar
av sig om ett roterande borsthuvud används. I sådana fall rekommenderar vi dammsugning
utan det motoriserade golvmunstycket och att du rådfrågar tillverkaren.
Munstycke med torque - Sugeffekt reglage
Ditt munstycke med torque har ett sugeffekt reglage som justerar munstyckets sugeffekt.
Flytta sugeffekt reglaget på munstycket för att välja den sugeffekt som krävs.
Maximal sugeffekt för ingrodd damm och skräp (+)
• För dammsugning av tåliga golvbeläggningar och mycket smutsiga mattor.
Sugeffekt för damm och skräp (▲)
• För dammsugning av lätt smutsiga mattor och hårda golv.
• För dammsugning av stora bitar av skräp som jordnötter eller ris.
Sugeffekt för djupa stapelmattor och ömtåliga golv (-)
• För dammsugning av djuphög matta eller mattor och golv på vilket du kan uppleva
större motstånd.
• För dammsugning av lätt smutsiga golv, inklusive ömtåliga golv som vinyl, parkett
och linoleum.
Tömning av den genomskinliga behållaren
• Töm behållaren när innehållet når MAX-markeringens nivå – den får inte överfyllas.
• Var försiktig så att du inte drar i "ON" -utlösaren medan det tömmer den genomskinliga
plastbehållaren.
• Avlägsna dammsugarröret genom att trycka på den röda spärrknappen och dra loss den
från behållaren.
• För att släppa ut smutsen:
–
– Håll apparaten med behållaren vänd nedåt.
–
– Tryck ordentligt på den röda spärrknappen för att lossa behållaren.
–
– Behållaren glider ned och rengör höljet på vägen.
–
– Behållarens bottenlucka öppnas sedan.
–
– Botten av den genomskinliga plastbehållaren kommer inte att öppnas om den röda knap-
pen inte är nedtryckt ordentligt.
För att minimera damm/allergenkontakt när du tömmer, förslut en dammtät påse runt
behållaren och töm den. Ta försiktigt bort den genomskinliga behållaren från påsen. Förslut
påsen ordentligt och kassera den på normalt sätt.
Rengöra den genomskinliga dammbehållaren (tillval)
Om det är nödvändigt att rengöra den genomskinliga behållaren:
• Följ anvisningarna i avsnittet ”Tömma den genomskinliga behållaren”.
• Tryck på den röda knappen på behållarens skena för att lossa behållaren från skenan.
• Använd bara en fuktad duk vid rengöring av den genomskinliga behållaren.
• Se till att den genomskinliga behållaren och tätningarna är helt torra innan behållaren
sätts tillbaka.
• Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:
–
– Placera ryggen i behållarens skena.
Stäng den genomskinliga dammbehållaren genom att trycka den uppåt tills behållaren och
behållarens bottenlucka klickar på plats.
Den genomskinliga behållaren kan inte diskas i maskin och vi rekommenderar inte att
rengöringsmedel, polermedel och luftfräschare används vid rengöring eftersom de kan
skada din apparat.
Indikatorer för filter och blockering
Displayen på din apparat kommer att varna dig när enkla underhållsåtgärder behövs-
• Filterindikatorn visas när filterenheten sitter felmonterad. Följ anvisningarna om
återmontering av filterenheten i avsnittet ”Tvätta filterenheten”.
• Filterindikatorn visas när filterenheten behöver tvättas. Följ anvisningarna om hur
filterenheten tvättas i avsnittet ”Tvätta filterenheten”.
• Blockeringsindikatorn visas om det finns en blockering. Följ anvisningarna om hur
blockeringar rensas i avsnittet ”Söka efter igensättningar”.
Ytterligare information
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Page: 138
139
LADDNING OCH FÖRVARING
• Denna apparat stängs ”AV” om batteriets temperatur faller under 10 °C. Det har utformats
för att skydda motorn och batteriet. Apparaten får inte laddas och sedan flyttas till en plats
för förvaring där temperaturen ligger under 10 °C.
• Undvik att ladda batteriet direkt efter en fullständig urladdning, detta för att förlänga
batteriets livslängd. Låt svalna i några minuter.
• Undvik att använda maskinen med batteriet tätt intill en yta. Det hjälper till att hålla
batteriet svalare och förlänger batteriets körtid och livslängd.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BATTERIER
• Kontakta Dysons hjälplinje om batteriet måste bytas.
• Använd endast Dyson-laddaren med artikelnummer 217160 för att ladda denna Dyson-
apparat.
VAR FÖRSIKTIG!
Batteriet som används i den här apparaten kan utgöra en risk för eldsvåda eller kemisk brand
om det hanteras på fel sätt. Batteriet får inte tas isär, kortslutas, utsättas för värme över 60°C
(140°F) eller brännas. Förvara oåtkomligt för barn. Får ej tas isär eller brännas.
Information om avfallshantering
• Dyson-produkter tillverkas av material som i hög grad är återvinningsbara. Kassera den
här produkten på ett ansvarsfullt sätt och lämna den till återvinning om så är möjligt.
• Batteriet ska avlägsnas från produkten innan produkten kasseras.
• Lämna batteriet för återvinning i enlighet med lokala föreskrifter eller bestämmelser.
• Kasta den förbrukade filterenheten i enlighet med lokala föreskrifter och bestämmelser.
• Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall
inom EU. För att förhindra eventuella skador på miljö eller människors hälsa från
okontrollerad avfallshantering, bör det återvinnas ansvarigt för att främja hållbar
återanvändning av materialresurser. För att återvinna din begagnade enhet, använd retur-
och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan ta
den här produkten till miljövänlig återvinning.
Dysons kundtjänst
Tack för att du valt att köpa en apparat från Dyson.
Efter registrering av din 2-åriga garanti kommer din Dyson-apparat att vara skyddad
avseende reservdelar och arbetstid under en period av 2 år från inköpsdatum, under
förutsättning att garantivillkoren efterlevs. Om du har frågor om din Dyson-apparat kan du
besöka www.dyson.se/support för onlinehjälp, allmänna tips och användbar information
om Dyson.
Du kan även ringa Dysons hjälptelefon med ditt serienummer och uppgifter om när/var du
köpt apparaten till hands.
Om din Dyson-apparat behöver repareras kan du ringa till Dysons hjälptelefon, så kan vi
diskutera de alternativ som finns. Om din Dyson-apparat har garanti och reparationen
omfattas av den kommer apparaten att repareras utan kostnad.
Registrera dig som ägare till en Dyson-apparat
Garantin för denna produkt gäller 2 år från inköpsdatum. Vänligen registrera din garanti
inom 30 dagar från inköpsdatum. För att hjälpa oss att se till att du får snabb och effektiv
service, vänligen registrera omedelbart efter köpet. Spara kvittot som visar inköpsdatum.
Det kan du göra på tre sätt:
• Online på www.dyson.se.
• Genom att ringa Dysons hjälptelefon på 0200125871.
• Fyll i det bifogade formuläret och posta det till oss.
Om du registrerar dig online eller per telefon kommer du att:
• Skydda din investering med en garanti på två år för delar och arbete.
• Få hjälpfulla tips om att använda maskinen.
• Få expertrådgivning från Dysons hjälplinje.
• Vara först med att få information om våra senaste innovationer.
• Registreringen tar bara några minuter och allt du behöver är ditt serienummer.
2 års begränsad garanti
Villkor för Dysons begränsade 2-årsgaranti
Vad garantin omfattar
• Reparation eller utbyte (efter Dysons godtycke) av din Dyson-produkt, om denna befinns
vara defekt på grund av material, tillverknings- eller funktionsfel inom 2 år från inköps-
eller leveransdatum (om någon reservdel inte är tillgänglig eller inte tillverkas längre
ersätter Dyson denna med en funktionellt likvärdig ersättningsdel).
• Om apparaten säljs utanför EU gäller denna garanti endast om apparaten används i det
land där den sålts.
• Om apparaten säljs inom EU gäller denna garanti endast (i) om apparaten används i
det land där den sålts eller, (ii) om apparaten används i Österrike, Belgien, Frankrike,
Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien eller Storbritannien och samma modell
säljs med samma spänningsmärkning som i det berörda landet.
Vad som inte omfattas
Dyson täcker inte reparation eller byte av produkt där felet är ett resultat av:
• Oavsiktlig skada, fel orsakade av vårdslös användning eller vård, missbruk, försummelse,
vårdslös hantering eller en hantering av apparaten som inte är förenlig med
Dysons bruksanvisning.
• Användning av apparaten för något annat ändamål än normala syften i ett privat hushåll.
• Användning av delar som inte har monterats eller installerats i enlighet med instruktioner
från Dyson.
• Användning av reservdelar och tillbehör som inte är äkta Dyson-komponenter.
• En felaktig installation (utom när installationen görs av Dyson).
• Reparationer eller ändringar som utförs av andra än Dyson eller Dysons
auktoriserade representanter.
• Blockeringar – se Dysons bruksanvisning för detaljerad information om hur igensättningar
hittas och rensas.
• Normalt slitage (t.ex. säkring, borststag m.m.).
• Användning av denna apparat för byggskräp, aska, spackel.
• Kortare batteriurladdningstid på grund av batteriets ålder eller användning (i
förekommande fall).
Kontakta Dysons hjälptelefon om du är osäker på vad din garanti innefattar.
Sammanfattning av garantin
• Garantin träder i kraft vid inköpsdatumet (eller leveransdatumet om detta infaller senare).
• Du måste kunna visa upp kvitto på köp/leverans innan något arbete kan utföras på din
Dyson-apparat. Utan kvitto kommer arbetet att utföras mot en kostnad. Kom ihåg att
spara ditt inköps- eller leveranskvitto.
• Allt arbete kommer att utföras av Dyson eller dess auktoriserade ombud.
• Delar som ersätts tillfaller Dyson.
• Reparation eller utbyte av din apparat under garantin förlänger ej garantiperioden.
• Garantin ger extra förmåner som på intet sätt påverkar eller förtar dina befintliga och
lagstadgade rättigheter som konsument.
Viktig information om dataskydd
Vid registrering av din Dyson-produkt:
• Du behöver ge oss grundläggande kontaktuppgifter för att registrera din produkt och för
att ge oss möjlighet att stötta dig genom garantin.
• När du registrerar dig kommer du att ha möjlighet att välja om du vill eller inte vill ha
meddelanden från oss i framtiden. Om du registrerar dig för att få meddelanden från
Dyson kommer vi att skicka information om specialerbjudanden och våra senaste
innovationer. Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part och använder bara information
som du ger oss i enlighet med våra integritetspolicys, vilka finns att läsa på vår webbplats
privacy.dyson.com
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s

Question & answers

There are no questions about the Dyson V11 Absolute yet.

Ask a question about the Dyson V11 Absolute

Have a question about the Dyson V11 Absolute but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Dyson V11 Absolute. Please make sure that you describe your difficulty with the Dyson V11 Absolute as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.