Dyson DC34 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Dyson DC34 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Dyson
  • Product: Dustbuster
  • Model/name: DC34
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 32
33
•	 Вы также можете узнать о ближайшем к Вам Сервисном центре Dyson, позвонив
по телефону Сервисной и Технической поддержки клиентов 8-800-100-100-2 (в
рабочее время).
•	 Срок службы изделий под маркой Dyson составляет 7 (семь) лет с даты покупки,
либо, при невозможности ее определения, с даты производства.
ПОМНИТЕ, что соблюдение рекомендаций и указаний Производителя,
содержащихся в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне, поможет
Вам избежать трудностей, связанных с эксплуатацией прибора, а также с
гарантийным сервисным обслуживанием.
Уважаемый покупатель! Убедительно просим Вас потребовать от продавца
заполнить гарантийный талон и отрывные купоны в соответствии со
следующими правилами:
•	 Гарантийный талон является подтверждением обязательств производителя
по удовлетворению требований потребителя в соответствии с действующим
законодательством РФ.
•	 Гарантийный талон является действительным только при наличии в нем
модели, серийного номера изделия, даты продажи, подписи продавца и печати
магазина.
•	 Модель и серийный номер должны совпадать с соответствующей информацией
на самом изделии. Дата продажи должна совпадать с датой, указанной на чеке.
•	 Гарантийный талон признается не действительным при внесении каких либо
исправлений или корректировок.
•	 Во избежание недоразумений, если Ваш талон заполнен неправильно, либо
имеет исправления, необходимо обратиться к продавцу для его замены.
SE
ATT ANVÄNDA DYSON-DAMMSUGAREN
VAR FÖRSIKTIG!
•	 Vidta försiktighet så att inte batteriutlösarknappen utlöses under drift.
•	 Stäng av apparaten när du söker efter igensättningar.
LÄGG MÄRKE TILL:
•	 Utför inget underhåll eller reparationer på egen hand annat än det som visas i
bruksanvisningen eller anvisas av Dysons akutnummer.
•	 Den här dammsugaren är enbart avsedd för att användas hemma och i bilen. Den får
inte användas när bilen är i rörelse eller vid körning.
•	 Tryck inte ned munstycket för hårt när du använder dammsugaren eftersom det kan
skada den.
•	 Om motorn överhettas stängs dammsugaren av automatiskt. Låt den svalna i minst
en timme och kontrollera att det inte finns några igensättningar innan du startar den
igen.
•	 Fint smuts som gips eller mjöl får bara sugas upp i mycket små mängder.
•	 Använd inga smörj-, rengörings- och polermedel eller doftsprayer på någon del av
dammsugaren eller laddaren.
•	 Den här Dyson-dammsugaren är utrustad med en termosäkring. Om någon del
av apparaten sätts igen kan den överhettas och automatiskt stängas av. Om detta
händer, stäng av dammsugaren och låt den svalna innan du kontrollerar filtret och
igensättningar. Ta bort eventuella igensättningar innan du startar den igen.
•	 Förvara dammsugaren inomhus. Använd inte och förvara inte dammsugaren vid
en temperatur som understiger 3 ºC. Tillse att den håller rumstemperatur före
användning.
FELSÖKNING – DYSON HANDDAMMSUGARE
Laddad.
Blinkande lampa – Mindre än en minuts laddning återstår/
fulladdad.
Snabbt blinkande lampa – för kall/för varm. Använd ej.
Filter saknas/Filter felaktigt isatt.
Tömning av den genomskinliga behållaren
VAR FÖRSIKTIG!
•	 Stäng av Dyson-dammsugaren och ta bort laddaren innan du tömmer den
genomskinliga behållaren.
Lägg märke till:
•	 Töm när smutsen når nivån med markeringen MAX – överfyll den inte. Tryck på
knappen på sidan av den genomskinliga behållaren för att tömma ur skräpet (se
bilden).
•	 Använd inte dammsugaren utan att den genomskinliga behållaren sitter på plats.
Rengöring av den genomskinliga behållaren
VAR FÖRSIKTIG!
•	 Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan den sätts tillbaka.
Lägg märke till:
•	 Tryck på knappen på undersidan av Dyson-dammsugaren för att ta loss den
genomskinliga behållaren.
•	 Använd endast kallt vatten för att rengöra den genomskinliga behållaren. Använd inte
rengöringsmedel, putsmedel eller luftrenare.
•	 Placera inte behållaren i en diskmaskin.
•	 Rengör slöjan med en trasa eller torr borste för att ta bort smuts och ludd.
Tvätta filtret
VAR FÖRSIKTIG!
•	 Tryck på AV-knappen och ta bort laddaren innan du tar bort filtret.
•	 Se till att filtret är fullständigt torrt innan du sätter tillbaka det i dammsugaren.
•	 Kontrollera att filterflikarna sitter rätt.
Lägg märke till:
•	 Den här Dyson-dammsugaren har ett filter, placerat som på bilden. Det är viktigt
att kontrollera filtret regelbundet och tvätta det minst en gång i månaden enligt
instruktionerna för att bibehålla dess prestanda. Låt torka fullständigt under 12
timmar.
•	 Det kan bli nödvändigt att rengöra filtret oftare vid uppsugning av fint damm.
•	 Använd inte rengöringsmedel vid rengöring av filtret.
•	 Lägg inte filtret i diskmaskinen, tvättmaskinen, torktumlaren, ugnen, mikrovågsugnen
eller i närheten av öppen eld.
Att kontrollera igensättningar
VAR FÖRSIKTIG!
•	 Stäng av Dyson-dammsugaren och ta loss laddaren innan du letar efter
igensättningar.
•	 Akta dig för vassa föremål när du avlägsnar igensättningar.
•	 Sätt tillbaka alla dammsugarens delar ordentligt innan du använder den.
•	 Lägg märke till:
•	 Borttagning av igensättningar täcks inte av garantin för din Dyson-dammsugare. Om
någon del av dammsugaren blir igensatt kan den överhettas, vilket gör att den stängs
av automatiskt.
•	 Dra ut kontakten stickproppen och låt Dyson-dammsugaren svalna. Avlägsna
igensättningen innan den startas igen.
LADDA OCH FÖRVARA DIN DYSON
HANDDAMMSUGARE
Handdammsugaren stängs av om batteritemperaturen är lägre än 3°C. Syftet
med den funktionen är att skydda produktens motor och batteri. Ladda inte upp
handdammsugaren för att sedan förvara den på en plats där temperaturen är
lägreän 3°C.
FELSÖKNING – LADDNING OCH BATTERI
Laddar.
Helt laddad.
Laddar inte – kontrollera batteriet.
Laddar inte - För kall/för varm.
Säkerhetsinstruktioner för batterier
Använd bara batterier och laddningsenhet från Dyson till den här dammsugaren.
Batteriet är en tättförsluten enhet och utgör under normala förhållanden ingen
säkerhetsrisk. Om vätska mot all förmodan skulle läcka från batteriet får vätskan inte
vidröras och följande försiktighetsåtgärder måste vidtas:
Hudkontakt – kan orsaka irritation. Tvätta med tvål och vatten.
Inandning – kan orsaka irritation i luftvägarna. Se till att få frisk luft och kontakta
sjukvårdsupplysningen.
Ögonkontakt – kan orsaka irritation. Skölj ögonen omedelbart med rikligt med vatten
i minst 15 minuter. Kontakta sjukvårdsupplysningen.
Avfallshantering – använd handskar när batteriet hanteras. Batteriet ska deponeras
enligt lokala rekommendationer för miljöskadligt avfall.
VAR FÖRSIKTIG!
Det batteri som används i den här dammsugaren kan utgöra en risk för eldsvåda
eller kemisk brand om det hanteras på fel sätt. Batteriet får inte tas i sär, kortslutas,
utsättas för värme över 60 C eller brännas. Batteriet får bara ersättas med ett annat
Dyson-batteri. Bruk av andra batterier kan medföra risk för eldsvåda eller explosion.
Kassera använda batterier omgående. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej tas isär
eller brännas.
•	 Batteriet måste tas ur Dyson-dammsugaren innan den avfallshanteras.
•	 Batteriet ska avfallshanteras på ett säkert sätt.
•	 Dammsugarens kontakt stickpropp ska dras ur när batteriet avlägsnas.
•	 Batteriet kan laddas både av och på handdammsugaren. Vidta försiktighet vid
avlägsnande av batteriet.
INFORMATION OM PRODUKTINLÄMNING
Denna produkt bör inte behandlas som hushållsavfall. Istället ska den lämnas in till
lämplig återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Genom att tillförsäkra att produkten kasseras på ett säkert sätt kan du hjälpa till att
förebygga eventuella hälsorisker och negativa konsekvenser för miljön, som annars
kan uppstå på grund av otillbörlig hantering av produkten när den tjänat ut. Om
du vill ha mer information om återvinning av produkten kan du kontakta Dysons
kundtjänst, din kommunala återvinningscentral eller en butik som säljer produkten
eller liknande produkter.
SE
DYSON KUNDTJÄNST
Om du har frågor om din Dyson-dammsugare kan du antingen kontakta oss via
webbplatsen eller ringa Dysons kundtjänst och uppge ditt serienummer samt uppgifter
om var och när du köpte dammsugaren. Serienumret hittar du på dammsugarens
huvudenhet, bakom filtret.
De flesta frågor kan lösas över telefon med hjälp av Dysons kundtjänstpersonal.
Ring Dysons kundtjänst om din dammsugare behöver underhåll, så kan vi diskutera
vilka alternativ som finns tillgängliga. Om din dammsugare har giltig garanti och
reparationen täcks av denna kommer reparationen att utföras kostnadsfritt.
REGISTRERA DIG SOM ÄGARE TILL EN DYSON
TACK FÖR ATT DU VALT ATT KÖPA EN DYSON.
För att vara säker på att få snabb och effektiv service rekommenderar vi att du
registrerar dig som Dyson-ägare. Detta kan göras på två sätt:
•	 Genom att ringa Dyson Scandinavia A/S på tel. 0045 71210170.
•	 Genom att fylla i och returnera bifogat formulär via vanlig post.
Därmed bekräftar du att du äger en Dyson-dammsugare vid eventuella
försäkringsanspråk, samt gör du det möjligt för oss att kontakta dig om nödvändigt.
2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI
Villkor för Dysons begränsade 2-årsgaranti .
VAD GARANTIN OMFATTAR
•	 Reparation eller utbyte (föremål för Dysons bedömning) av din dammsugare, om
denna befinns vara defekt på grund av materialfel, tillverkningsfel eller funktionsfel
inom 2 (två) år från inköpsdatum eller leveransdatum. (Om någon reservdel inte
är tillgänglig eller inte tillverkas längre ersätter Dyson denna med en funktionellt
likvärdig ersättningsdel.).
•	 Användning av dammsugaren i Sverige.
VAD GARANTIN INTE OMFATTAR
Dyson garanterar ej reparation eller utbyte av en produkt till följd av:
•	 Normalt slitage (t.ex. säkring, drivrem, borstlist, m.m.).
•	 Skada på grund av olyckshändelse, oförsiktighet, missbruk, försummelse, misskötsel
eller annan felaktig hantering som ej överensstämmer med instruktionerna I
bruksanvisningen från Dyson.
•	 Blockering - vänligen se bruksanvisningen för information om hur du avhjälper stopp
I din dammsugare.
•	 Reduktion av batteriets urladdningstid beroende på användning eller ålder av
batteriet.
•	 Användning av dammsugaren i andra syften än normala hushållsgöromål.
•	 Användning av delar som ej har monterats eller installerats i enlighet med Dysons
instruktioner.
•	 Användning av delar och tillbehör som ej är äkta Dyson-komponenter.
•	 Felaktig installation (förutom då installationen har utförts av Dyson).
11/8/10 2:37 PM C37377_DC34_OPMAN_EU_ORIGIN_15_4c0s

Question & answers

There are no questions about the Dyson DC34 yet.

Ask a question about the Dyson DC34

Have a question about the Dyson DC34 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Dyson DC34. Please make sure that you describe your difficulty with the Dyson DC34 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.