Dyson Cyclone V10 Absolute manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Dyson Cyclone V10 Absolute below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Dyson
  • Product: Dammsugare
  • Model/name: Cyclone V10 Absolute
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 27
28
SE
VIKTIGA SÄKERHETS-
FÖRESKRIFTER
INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN
LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH
VARNINGSTEXTER I BRUKSANVISNINGEN
OCH PÅ MASKINEN
När du använder en elektrisk apparat
ska du alltid följa vissa grundläggande
säkerhetsföreskrifter, inklusive följande:
VARNING
De här varningarna gäller maskinen och i
förekommande fall, alla verktyg, tillbehör,
laddare eller nätadaptrar.
MINSKA RISKEN FÖR
BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR
OCH PERSONSKADOR:
1. Denna maskin från Dyson får användas
av barn från 8 års ålder och av personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk
förmåga om de är under tillsyn eller får
instruktioner av en ansvarig person som vet
hur produkten ska användas på ett säkert
sätt och som förstår användningens risker.
Rengöring och användarunderhåll får inte
göras av barn utan uppsikt.
2. Maskinen får inte användas som leksak
och särskild uppsikt är nödvändig när den
används av barn eller i närheten av barn.
Barn ska vara under uppsikt för att försäkra
sig om att de inte leker med apparaten.
3. Använd endast som beskrivet i denna Dyson-
bruksanvisning. Utför inte något annat
underhåll än det som visas i denna handbok,
eller rekommenderas av Dysons hjälptelefon.
4. Får ENDAST användas i torra miljöer.
Använd inte utomhus eller på våta ytor.
5. Ta inte i maskinen eller dess elanslutningar
med blöta händer.
6. Använd inte en trasig sladd eller stickkontakt.
Om elsladden är skadad måste den, för att
undvika skada eller olyckshändelse, bytas
ut av Dyson, företagets representant eller
annan yrkeskunnig person.
7. Om maskinen inte fungerar som den ska,
har utsatts för ett kraftigt slag eller en kraftig
stöt, har tappats, skadats, lämnats utomhus
eller fallit i vatten, ska den inte användas.
Kontakta Dysons hjälptelefon.
8. Kontakta Dysons hjälptelefon vid behov av
service eller reparation. Ta inte isär maskinen
eftersom felaktig montering kan resultera i
elektriska stötar eller brand.
9. Elsladden får inte sträckas eller spännas.
Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
Stäng inte en dörr om sladden ligger
emellan och lägg inte sladden runt vassa
kanter eller hörn. Håll sladden på avstånd
från gångstråk så att ingen går på den eller
snubblar över den. Kör inte över sladden.
10. Dra inte ur sladden genom att dra i
kabeln. För att dra ur sladden, greppa i
stickproppen, inte sladden. Användning av
förlängningssladd rekommenderas ej.
11. Använd inte maskinen för att suga
upp vatten.
12. Använd inte maskinen för att avlägsna
antändbara eller brännbara vätskor, t.ex.
bensin, och använd den inte i utrymmen där
sådana vätskor kan finnas.
13. Använd inte maskinen för att avlägsna något
som brinner eller ryker, t.ex. cigarretter,
tändstickor eller varm aska.
14. Håll hår, löst sittande plagg, fingrar och
andra kroppsdelar borta från öppningar och
rörliga delar, t.ex. borsthuvudet. Rikta inte
slangen, staven eller verktygen mot ögonen
eller öronen och för inte in dem i munnen.
15. För inte in föremål i öppningarna. Använd
inte maskinen om en öppning är blockerad;
håll öppningen fri från damm, ludd, hår och
annat som kan minska luftflödet.
16. Använd endast tillbehör och ersättningsdelar
som rekommenderas av Dyson.
17. Använd aldrig maskinen om inte den
genomskinliga behållaren och filltret sitter
på plats.
18. Dra ur sladden när maskinen inte används
under längre perioder och före underhåll
eller service.
19. Var extra försiktig när du
dammsuger trappor.
20. Installera, ladda eller använd inte den här
maskinen utomhus, i ett badrum eller inom
3 meter (10 fot) från en bassäng. Använd
den inte på våta ytor och utsätt den inte för
fukt, regn eller snö.
21. Använd bara laddare från Dyson när Dyson-
maskinen behöver laddas. Använd bara
batterier från Dyson: andra typer av batterier
Page: 73
74
LYSER VID ANVÄNDNING
LAMPDIAGNOSTIK
INDIKATORLAMPOR FÖR FILTER
OCH BLOCKERING
TÖMNING AV DEN
GENOMSKINLIGA BEHÅLLAREN
• Töm behållaren när innehållet når MAX-markeringens nivå – den får
inte överfyllas.
• Se till att maskinen har kopplats från laddaren före tömning av den genomskinliga
behållaren. Var noga med att inte dra i "ON"-avtryckaren.
• Undvik att dra i utlösaren ”ON” vid tömning.
• Avlägsna stången genom att trycka på den röda spärrknappen och dra loss den
från behållaren.
• För att släppa ut smutsen:
–
– Håll apparaten med behållaren vänd nedåt.
–
– Tryck ordentligt på den röda spärrknappen för att lossa behållaren.
–
– Behållaren glider ned och rengör höljet på vägen.
–
– Behållarens bottenlucka öppnas sedan.
–
– Behållarens bottenlucka öppnas inte om den röda knappen inte tryckts in helt.
Placera den genomskinliga behållaren i en plastpåse och täta till kanterna
runtomkring när behållaren töms, så minimeras kontakten med damm/allergener.
Ta försiktigt bort den genomskinliga behållaren från påsen. Förslut påsen
ordentligt och kassera den på normalt sätt.
RENGÖRA DEN GENOMSKINLIGA
DAMMBEHÅLLAREN (TILLVAL)
Om det är nödvändigt att rengöra den genomskinliga behållaren:
• Följ anvisningarna i avsnittet ”Tömma den genomskinliga behållaren”.
• Tryck på den röda knappen på behållarens skena för att lossa behållaren
från skenan.
• Använd bara en fuktad duk vid rengöring av den genomskinliga behållaren.
• Se till att den genomskinliga behållaren och tätningarna är helt torra innan
behållaren sätts tillbaka.
• Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:
–
– Placera ryggen i behållarens skena.
Stäng den genomskinliga dammbehållaren genom att trycka den uppåt tills
behållaren och behållarens bottenlucka klickar på plats.
Den genomskinliga behållaren kan inte diskas i maskin och vi rekommenderar inte
att rengöringsmedel, polermedel och luftfräschare används vid rengöring eftersom
de kan skada din apparat.
INDIKATORLAMPOR FÖR FILTER
OCH BLOCKERING
Din apparat har två indikatorlampor som informerar dig när det är dags för
enklare underhåll.
• Filterindikatorn blinkar periodvis om inte filterenheten har monterats på rätt
sätt. Följ anvisningarna om återmontering av filterenheten i avsnittet ”Tvätta
filterenheten”.
• Filterindikatorn lyser med fast sken när filterenheten behöver tvättas. Följ
anvisningarna om hur filterenheten tvättas i avsnittet ”Tvätta filterenheten”
• Blockeringsindikatorns lampa tänds om det finns en igensättning. Följ
anvisningarna om hur igensättningar rensas i avsnittet ”Söka efter igensättningar”.
DELAR SOM KAN TVÄTTAS
Din produkt har delar som kan tvättas och som ska göras rent med jämna
mellanrum. Följ anvisningarna nedan.
TVÄTTA BORSTHUVUDENA
Din produkt har två borsthuvuden som kan tvättas. Kontrollera och tvätta
borsthuvudena med jämna mellanrum enligt dessa anvisningar för att
behålla prestandan.
• Se till att produkten har kopplats från laddaren före borttagning av borsthuvudet.
Var noga med att inte dra i ”ON”-utlösaren.
Ta bort, tvätta och byta borsthuvuden:
• Se bilderna för ”Tvätta borsthuvudena” bredvid anvisningarna nedan.
• Vänd munstycket upp och ned så att undersidan är vänd mot dig. Använd ett mynt
för att vrida skruven ett kvarts varv moturs tills den klickar fast i det upplåsta läget.
• Vrid hylsan till öppen position. Dra försiktigt det stora borsthuvudet bort
från rengöringshuvudet.
• Lossa ändlocket från det stora borststaget. Diska inte ändlocket.
• Lyft ur det mindre borsthuvudet från den änden med åtta hörn och dra bort
från rengöringshuvudet.
• Håll borsten under rinnande vatten och gnid försiktigt för att avlägsna ludd
eller smuts.
• Ställ borsthuvudena upp. Se till att det stora borsthuvudet ställs upp som på bilden.
Låt torka fullständigt under minst 24 timmar.
• Innan du sätter tillbaka borsthuvudena ska du se till att de är helt torra. Sätt
tillbaka det mindre borsthuvudet före det stora. Sätt den runda delen av det mindre
borsthuvudet på plats. Tryck ner på änden med åtta hörn tills ett klick hörs.
• Montera hylsan på borsthuvudet.
• Dra tillbaka det stora borsthuvudet på rengöringshuvudet, runt motorn. Hylsan ska
vara i öppet läge, så som visas på bilden. När hylsan sitter på plats roterar du den
tillbaka till låst läge.
• Ändlocket ska sitta i öppet läge såsom visas. När ändlocket sitter på plats ska det
vridas till det stängda läget.
• Stäng fästanordningen genom att vrida den ett kvarts varv medsols. Se till att
fästanordingen är helt vriden och att borsthuvudena sitter fast ordentligt.
TVÄTTA FILTERENHETEN
Kontrollera och tvätta filterenheten i enlighet med anvisningarna för att
upprätthålla effektiviteten.
• Avlägsna filterenheten genom att vrida den moturs till det öppna läget. Dra loss
den från apparaten försiktigt.
• Tvätta insidan av filterenheten först; håll den upprätt under kallvattenkranen och
snurra runt den.
• Tvätta utsidan av filterenheten; fyll enheten med kallt vatten, placera din hand över
ovansidan och skaka försiktigt.
• Fortsätt att tvätta filtrets in- och utsida tills vattnet som rinner igenom är rent.
• Knacka försiktigt på filterenheten för att avlägsna kvarvarande vatten, och låt
sedan filtret torka med filteränden vänd nedåt.
• Låt filterenheten torka helt under minst 24 timmar.
• Kontrollera att filterenheten är helt torr.
• Sätt tillbaka filtret genom att placera det i läge och vrida det medurs tills det klickar
på plats.
Filterenheten kan behöva tvättas oftare och fint damm sugs upp eller om maximal
sugeffekt används för det mesta.
Placera inte filterenheten i en diskmaskin, tvättmaskin, ugn, mikrovågsugn eller i
närheten av öppen eld.
BLOCKAGE – AUTOMATISK AVSTÄNGNING
• Den här maskinen är utrustad med en automatisk avstängning.
• Om någon del blockeras kan maskinen stängas av automatiskt.
• Detta sker efter att motorn pulserat några gånger (d.v.s. startas och stängs av i
snabb följd) och blockeringsindikatorns lampa tänds.
• Låt maskinen svalna innan du letar efter blockage.
• Se till att maskinen har kopplats från laddaren innan du kontrollerar
igensättningar. Om du inte gör det kan följden bli personskador.
• Ta bort igensättningar innan maskinen startas igen.
• Sätt tillbaka alla delar ordentligt före användning.
• Borttagning av igensättningar omfattas inte av garantin.
LETA EFTER BLOCKERING
Motorn pulserar och blockeringsindikatorns lampa tänds när det finns en
blockering. Följ anvisningarna nedan för att lokalisera blockeringen:
• Se till att maskinen har kopplats från laddaren innan du kontrollerar
igensättningar. Var noga med att inte dra i 'ON'-avtryckaren.
• Maskinen får inte vara igång när du kontrollerar igensättningar. Om du inte gör det
kan följden bli personskador.
Batterifel - ring Dysons hjälptelefon
Fel på huvuddel - ring Dysons hjälptelefon
Laddningsfel - ring Dysons hjälptelefon
Hög laddningsnivå
Medelhög laddningsnivå
Låg laddningsnivå
Tomt, behöver laddas
Blockeringsindikator
Filterenhet felaktigt monterad
Se batteriavsnitt
Filterenhet behöver tvättas
Page: 74
75
• Låt maskinen svalna innan du letar efter blockage.
• Akta dig för vassa föremål när igensättningar kontrolleras.
• För att kontrollera apparatens huvudenhet med avseende på blockeringar tar du
bort den genomskinliga behållaren enligt instruktionerna i avsnittet om rengöring
av densamma och avlägsnar blockeringen.
• Om du inte får bort en blockering kan du behöva ta bort borststagen enligt
instruktionerna nedan:
–
– Information om hur du tar bort borststagen på rengöringshuvudet med mjuk
vals finns under avsnittet ”Rengöra borststagen på rengöringshuvudet med mjuk
vals”. Ta bort blockeringen och sätt tillbaka borststagen enligt instruktionerna i
avsnittet ”Rengöra borststagen på rengöringshuvudet med mjuk vals”. Se till att
låset är helt vriden och att basplattan och borststagen sitter ordentligt innan du
använder apparaten.
–
– För att avlägsna borststaget från det minimotorverktyget använder du ett
mynt för att lossa skruven och skjuta ut borststagen ur munstucket. Ta bort
blockeringen. Sätt tillbaka borststaget och skruva fast det genom att dra åt låset.
Se till att det sitter fast ordentligt innan du använder apparaten.
• Den här produkten har kolfiberborstar. Var försiktig om du kommer i kontakt
med dem. De kan orsaka mindre hudirritationer. Tvätta händerna efter hantering
av borstarna.
• Sätt tillbaka alla delar ordentligt före användning.
• Borttagning av igensättningar omfattas inte av garantin.
LADDNING OCH FÖRVARING
• Maskinen stängs av ("OFF") om batteriets temperatur är under 3 °C (37.4 °F). Den
här konstruktionen används för att skydda motorn och batteriet. Ladda inte upp
maskinen för att sedan förvara den på en plats där temperaturen är lägre än 3 °C
(37.4 °F).
• Undvik att ladda batteriet direkt efter en fullständig urladdning, detta för att
förlänga batteriets livslängd. Låt svalna i några minuter.
• Undvik att använda maskinen med batteriet tätt intill en yta. Det hjälper till att hålla
batteriet svalare och förlänger batteriets körtid och livslängd.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BATTERIER
• Kontakta Dysons hjälplinje om batteriet måste bytas.
• Använd endast en laddningsenhet från Dyson.
• Batteriet är en tättförsluten enhet och utgör under normala förhållanden ingen
säkerhetsrisk. Om vätska mot all förmodan skulle läcka från batteriet får vätskan
inte vidröras och följande försiktighetsåtgärder måste vidtas:
–
– Hudkontakt – kan orsaka irritation. Tvätta med tvål och vatten.
–
– Inandning – kan orsaka irritation i luftvägarna. Se till att få frisk luft och
kontakta sjukvårdsupplysningen.
–
– Ögonkontakt – kan orsaka irritation. Skölj ögonen omedelbart med rikligt med
vatten i minst 15 minuter. Kontakta sjukvårdsupplysningen.
–
– Avfallshantering – använd handskar när batteriet hanteras. Batteriet ska
deponeras enligt lokala rekommendationer för miljöskadligt avfall.
VAR FÖRSIKTIG!
Batteriet som används i den här apparaten kan utgöra en risk för eldsvåda eller
kemisk brand om det hanteras på fel sätt. Batteriet får inte tas isär, kortslutas,
utsättas för värme över 60°C (140°F) eller brännas. Förvara oåtkomligt för barn.
Får ej tas isär eller brännas.
ONLINESUPPORT
• För onlinehjälp, allmänna tips, videoklipp och användbar information om Dyson.
www.dyson.se/support
INFORMATION OM AVFALLSHANTERING
• Dyson-produkter tillverkas av material som i hög grad är återvinningsbara.
Kassera den här produkten på ett ansvarsfullt sätt och lämna den till återvinning
om så är möjligt.
• Batteriet ska avlägsnas från produkten innan produkten kasseras.
• Lämna batteriet för återvinning i enlighet med lokala föreskrifter
eller bestämmelser.
• Kasta den förbrukade filterenheten i enlighet med lokala föreskrifter
och bestämmelser.
• Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med andra
hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuella skador på miljö eller
människors hälsa från okontrollerat avfallshantering, återvinna det ansvarigt för att
främja hållbar återanvändning av materialresurser. Att återvända din begagnade
enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där
produkten köptes. De kan ta den här produkten för miljövänlig återvinning.
DYSONS KUNDTJÄNST
TACK FÖR ATT DU VALT ATT KÖPA EN APPARAT FRÅN DYSON.
Efter registrering av din 2-åriga garanti kommer din Dyson-apparat att vara
skyddad avseende reservdelar och arbetstid under en period av 2 år från
inköpsdatum, under förutsättning att garantivillkoren efterlevs. Om du har frågor
om din Dyson-apparat kan du besöka www.dyson.se/support för onlinehjälp,
allmänna tips och användbar information om Dyson.
Du kan även ringa Dysons hjälptelefon med ditt serienummer och uppgifter om
när/var du köpt apparaten till hands.
Om din Dyson-apparat behöver repareras kan du ringa till Dysons hjälptelefon,
så kan vi diskutera de alternativ som finns. Om din Dyson-apparat har garanti och
reparationen omfattas av den kommer apparaten att repareras utan kostnad.
REGISTRERA DIG SOM ÄGARE TILL EN DYSON-
APPARAT
Garantin för denna produkt gäller 2 år från inköpsdatum. Vänligen registrera din
garanti inom 30 dagar från inköpsdatum. För att hjälpa oss att se till att du får
snabb och effektiv service, vänligen registrera omedelbart efter köpet. Spara kvittot
som visar inköpsdatum.
Det kan du göra på tre sätt:
• Online på www.dyson.se.
• Genom att ringa Dysons hjälptelefon på 0200125871.
• Fyll i det bifogade formuläret och posta det till oss.
Om du registrerar dig online eller per telefon kommer du att:
• Skydda din investering med en garanti på två år för delar och arbete.
• Få hjälpfulla tips om att använda maskinen.
• Få expertrådgivning från Dysons hjälplinje.
• Vara först med att få information om våra senaste innovationer.
• Registreringen tar bara några minuter och allt du behöver är ditt serienummer.
2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI
VILLKOR FÖR DYSONS BEGRÄNSADE 2-ÅRSGARANTI
VAD GARANTIN OMFATTAR
• Reparation eller utbyte (efter Dysons godtycke) av din Dyson-produkt, om denna
befinns vara defekt på grund av material, tillverknings- eller funktionsfel inom 2 år
från inköps- eller leveransdatum (om någon reservdel inte är tillgänglig eller inte
tillverkas längre ersätter Dyson denna med en funktionellt likvärdig ersättningsdel).
• Om apparaten säljs utanför EU gäller denna garanti endast om apparaten
används i det land där den sålts.
• Om apparaten säljs inom EU gäller denna garanti endast (i) om apparaten
används i det land där den sålts eller, (ii) om apparaten används i Österrike,
Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien eller
Storbritannien och samma modell säljs med samma spänningsmärkning som i det
berörda landet.
VAD SOM INTE OMFATTAS
Dyson täcker inte reparation eller byte av produkt där felet är ett resultat av:
• Oavsiktlig skada, fel orsakade av vårdslös användning eller vård, missbruk,
försummelse, vårdslös hantering eller en hantering av apparaten som inte är
förenlig med Dysons bruksanvisning.
• Användning av apparaten för något annat ändamål än normala syften i ett
privat hushåll.
• Användning av delar som inte har monterats eller installerats i enlighet med
instruktioner från Dyson.
• Användning av reservdelar och tillbehör som inte är äkta Dyson-komponenter.
• En felaktig installation (utom när installationen görs av Dyson).
• Reparationer eller ändringar som utförs av andra än Dyson eller Dysons
auktoriserade representanter.
• Igensättningar – se Dysons bruksanvisning för detaljerad information om hur
igensättningar hittas och rensas.
• Normalt slitage (t.ex. säkring, borststag m.m.).
• Användning av denna apparat för byggskräp, aska, spackel.
• Kortare batteriurladdningstid på grund av batteriets ålder eller användning (i
förekommande fall).
Kontakta Dysons hjälptelefon om du är osäker på vad din garanti innefattar.
SAMMANFATTNING AV GARANTIN
• Garantin träder i kraft vid inköpsdatumet (eller leveransdatumet om detta infaller
senare).
• Du måste kunna visa upp kvitto på köp/leverans innan något arbete kan utföras på
din apparat. Utan kvitto kommer arbetet att utföras mot en kostnad. Kom ihåg att
spara ditt inköps- eller leveranskvitto.
• Allt arbete kommer att utföras av Dyson eller dess auktoriserade ombud.
• Delar som ersätts tillfaller Dyson.
• Reparation eller utbyte av din apparat under garantin förlänger ej garantiperioden.
• Garantin ger extra förmåner som på intet sätt påverkar eller förtar dina befintliga
och lagstadgade rättigheter som konsument.
VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDD
Vid registrering av din Dyson-produkt:
• Du behöver ge oss grundläggande kontaktuppgifter för att registrera din produkt
och för att ge oss möjlighet att stötta dig genom garantin.
• När du registrerar dig kommer du att ha möjlighet att välja om du vill eller
inte vill ha meddelanden från oss i framtiden. Om du registrerar dig för att få
meddelanden från Dyson kommer vi att skicka information om specialerbjudanden
och våra senaste innovationer. Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje parter och
använder bara information som du ger oss i enlighet med våra integritetspolicier,
vilka finns att läsa på vår webbplats privacy.dyson.com.
TR
DYSON CİHAZINIZIN KULLANIMI
LÜTFEN DEVAM ETMEDEN ÖNCE BU DYSON KULLANIM KILAVUZUNDAKİ
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI'NI OKUYUN.
ŞARJ ÜNİTESİNİN MONTAJI
• Duvar askısını, fişini ve kurulum broşürünü ambalajından çıkarın.
• Duvar askısının yerini seçin ve montaj konumunun doğrudan arkasında boru
hattının (gaz, su veya hava), elektrik kablolarının, tellerin veya kanalların
bulunmadığından emin olun.
• Kurulum broşüründeki talimatlara uyun.
• Bağlantı parçalarını yerine takın.
• Cihazı duvar askısına yerleştirin.
• Duvar askısının fişini takın ve şarj etmek için açın.
• Cihazınız ilk kullanımdan önce tam şarj edilmelidir.
Duvar askısı yönetmeliklere ve mevcut kodlara/standartlara uygun olarak monte
edilmelidir (eyalet ve yerel yasalar uygulanabilir).
Dyson, duvar askısının monte edilmesi esnasında koruyucu kıyafet, gözlük ve
malzemeler kullanılmasını tavsiye eder.

Question & answers

There are no questions about the Dyson Cyclone V10 Absolute yet.

Ask a question about the Dyson Cyclone V10 Absolute

Have a question about the Dyson Cyclone V10 Absolute but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Dyson Cyclone V10 Absolute. Please make sure that you describe your difficulty with the Dyson Cyclone V10 Absolute as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.