Dyson Cu-Beam Duo manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Dyson Cu-Beam Duo below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Dyson
  • Product: Ej kategoriserat
  • Model/name: Cu-Beam Duo
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , ,

Table of Contents

Page: 61
62
SE
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR I DENNA
BRUKSANVISNING OCH I INSTALLATIONSNOTERINGARNA
INNAN DENNA ARMATUR INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS
VARNING
Risk för elektriska stötar! Om höljet avlägsnas eller hanteras
felaktigt kan armaturens invändiga komponenter orsaka skada eller
förstöras permanent. Utsätt inte denna armaturs invändiga mekanik/
komponenter för fukt.
1. All elektrisk installation och alla reparationer ska utföras av en behörig
elektriker eller Dysons servicetekniker i enlighet med aktuella lokala
regler eller bestämmelser.
2. Anslut inga DALI/1-10V/0-10V/PWM-uttag till nätströmmen. DALI-
kablar är INTE SELV och ska aldrig betraktas vara säkra att vidröra.
Standardisolering eller bättre krävs mellan DALI-kablar och nätkablar.
3. Vid anslutning till armaturens styrsystem och 1-10V/0-10V/PWM-uttag
ska dubbelt/extra isolerade kablar användas.
4. Konsultera lokala och nationella tillgänglighetsregler och bestämmelser
för aktuella riktlinjer avseende installation. Denna armatur ska
installeras med infästningar lämpliga för installationsmiljön.
Överensstämmelse och regelefterlevnad är installatörens ansvar.
5. Om någon del av armaturen inte fungerar som den ska, har fått en
ordentlig smäll, tappats, skadats, lämnats utomhus eller kommit i
kontakt med vatten, ska den inte användas. Kontakta Dyson Helpline.
6. VARNING! Potentiellt skadlig, optisk strålning kan avges från denna
armatur. Titta inte direkt mot ljuskällan. Kan skada synen. Armaturen
ska placeras så tittande direkt på ljuskällan under en längre tid på ett
avstånd mindre än 0,6 m inte förväntas.
7. Installera eller använd inte med en skadad upphängningskabel.
Om medföljande upphängningskabel skadas måste den bytas ut
av någon från Dyson, dess servicerepresentant eller annan behörig
person, för att undvika en fara.
8. Armaturen är kompatibel med DALI/1-10V/0-10V/PWM-
kompatibla styrsystem.
9. Använd en torr, luddfri trasa eller tryckluft (lösningsmedels- och fuktfri)
för att rengöra armaturen. Kontrollera att armaturen är avslagen
före rengöring.
10. Verifiera att det inte finns några rörledningar (gas, vatten, luft) eller
elkablar eller ledningskanaler i monteringsområdet där du ska borra.
11. Kontrollera att elmatningen motsvarar den som finns angiven på
märkplåten. Om armaturen ansluts till en annan elmatning än den som
anges på märkplåten kan armaturen skadas permanent eller fungera
felaktigt/osäkert.
12. Armaturen måste jordas.
13. Apparaten är utformad för användning inomhus på en torr plats.
Driftsmiljöintervall är 0 °C till 40 °C samt 10–95 % icke-kondenserande
relativ luftfuktighet.
LÄS OCH SPARA
DESSA INSTRUKTIONER
09.05.2017 14:34 - C88132_CU-BEAM_OPMAN_INT_X517_X566-OWNERS-OPMAN-88132.indd_15_4c0s
Page: 62
63
SE
TACK FÖR ATT DU VALT ATT KÖPA EN DYSON-ARMATUR
DYSON KUNDTJÄNST
Armaturen har ett skydd på 5 år från inköpsdatum som lyder under villkoren i den begränsade garantin.
Registrera din garanti nu på www.dyson.com
Om du har frågor om armaturen kan du ringa Dysons hjälptelefon med serienummer samt var och när du
köpte armaturen.
Notera ditt serienummer här för framtida referens.
Serienumret finns på ett registreringsblad i kartongen samt på det stora informationsmärket som sitter inuti driverboxen
när armaturen har packats upp.
Bilden är endast avsedd som en illustration.
En omfattande installationsguide medföljer i armaturens förpackning. Den innehåller detaljerad information om korrekt
installation av armaturen som MÅSTE följas helt och fullt, inklusive information om dragning av elkablarna. Skada
orsakad av felaktig installation omfattas inte av garantin.
Instruktionerna i den här handboken och i installationsguiden måste följas i sin helhet, eftersom underlåtenhet att göra
det kan resultera i felaktig funktion, skada på material och/eller person. Dyson kommer inte att ansvara för eventuell
materiell eller personlig skada eller för förlorat arbete eller förlorad inkomst, om du, din personal, din installatör eller din
servicetekniker inte följt instruktionerna i den här handboken och i installationsguiden.
GARANTI
VILLKOR FÖR DYSONS 5-ÅRSGARANTI.
Om du har registrerat armaturen online startar din garanti från och med inköpsdatum. Spara ditt inköpsbevis. Om du
inte har kvar ditt inköpsbevis startar garantin 90 dagar efter tillverkningsdatum, i enlighet med Dysons register.
Om denna armatur säljs inom EU gäller denna garanti endast (i) om armaturen installeras och används i det land
där den såldes eller (ii) om armaturen installeras och används i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien,
Nederländerna, Spanien eller Storbritannien och samma modell som denna armatur säljs för samma spänning i det
aktuella landet. Om denna armatur säljs utanför EU gäller denna garanti endast om armaturen installeras och används i
det land där den såldes.
VAD GARANTIN OMFATTAR
5 ÅRS GARANTI
Din armaturs fabriksdelar är alla garanterade mot ursprungliga defekter i material och tillverkning när de används i
enlighet med bruksanvisningen och installationsguiden under en period av fem (5) år från din garantis start.
• Delar som returneras och byts ut av Dyson tillfaller Dyson.
• Reparation eller utbyte av din enhet med stöd av garantin förlänger inte garantiperioden.
• Garantin ger förmåner som går utöver de eventuella lagstadgade rättigheter du kan ha som konsument.
VAD GARANTIN INTE OMFATTAR
Dyson garanterar ej reparation eller utbyte av en produkt där felet beror på:
• Skada på grund av olyckshändelse, oförsiktighet, missbruk, vårdslöshet, misskötsel eller annan felaktig hantering som
inte följer instruktionerna i bruksanvisningen från Dyson.
• Användning av delar som inte monterats eller installerats i enlighet med Dysons anvisningar.
• Användning av delar och tillbehör som inte är äkta Dyson-komponenter.
• Felaktig installation eller installation som inte exakt följer Dysons installationsanvisningar (såvida inte installationen
gjorts av Dyson).
• Reparationer eller ändringar som utförs av annan än i enlighet med anvisningar från Dyson.
• Skador som har externa orsaker som transporter, väder, strömavbrott eller ojämn strömstyrka.
• Normalt slitage (säkringar osv).
• Skada som orsakats av vatteninträngning på grund av rengöring eller behandling som är förbjuden
enligt bruksanvisningen.
• All elektrisk skada, översvämningsskador eller ytskador eller förlust av inkomst eller vinst som en följd av produktfel.
Om du är osäker på vad som täcks av garantin, kontakta Dyson (information finns på baksidan).
SAMMANFATTNING AV GARANTIN
• Du måste kunna visa upp kvitto på köp/leverans innan något arbete kan utföras på din produkt. Utan kvitto kommer
arbetet att utföras mot en kostnad. Kom ihåg att spara ditt inköps- eller leveranskvitto.
VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDD
Vid registrering av din Dyson-produkt:
• Du behöver ge oss grundläggande kontaktuppgifter för att registrera din produkt och för att ge oss möjlighet att stötta
dig genom garantin.
• När du registrerar dig kommer du att ha möjlighet att välja om du vill eller inte vill ha meddelanden från oss i
framtiden eller inte. Om du registrerar dig för att få meddelanden från Dyson kommer vi att skicka information om
specialerbjudanden och våra senaste innovationer. Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje parter och använder bara
information som du ger oss i enlighet med våra integritetspolicier, vilka finns att läsa på vår webbplats privacy.dyson.
com.
VIKTIG INFORMATION
• Ljuskällan i denna armatur kan inte bytas; när ljuskällan är förbrukad ska hela armaturen bytas.
• Ring Dysons hjälptelefon om din armatur behöver repareras. Besök också webbplatsen på at www.dyson.com
Viktig notering endast för Cu-Beam Duo-produkt:
• När ett DALI-styrsystem ansluts är dimmerfunktionen endast möjlig via styrsystemet. När ljusfördelningen uppåt och
nedåt ska ställas in måste detta göras genom att lampan justeras manuellt. Mer information finns i installationsguiden.
När ett DALI-system används finns det möjlighet att som alternativ installera en separat DALI till analog-omvandlare
(0-10/1-10/PWM) både för dimmer och ljusfördelningsinmatningarna. Se till att rätt inställning görs i drivrutinen. Mer
information finns i installationsguiden.
• För 0-10/1-10/PWM-system kan både dimmer och ljusfördelning uppåt/nedåt skötas via styrsystemet.
09.05.2017 14:34 - C88132_CU-BEAM_OPMAN_INT_X517_X566-OWNERS-OPMAN-88132.indd_15_4c0s

Question & answers

There are no questions about the Dyson Cu-Beam Duo yet.

Ask a question about the Dyson Cu-Beam Duo

Have a question about the Dyson Cu-Beam Duo but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Dyson Cu-Beam Duo. Please make sure that you describe your difficulty with the Dyson Cu-Beam Duo as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.