Magnifica S ECAM 22.110.SB

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB manual

Magnifica S ECAM 22.110.SB

Manual för DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB på Svenska. Denna PDF-handbok har 18 sidor.

Sida: 1
99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR. .............................................................. 100 2. VARNINGAR FÖR SÄKERHET..................... 101 2.1 Symboler som används i dessa instruktioner.... 101 2.2 Regelmässig användning...........................101 2.3 Bruksanvisningar.......................................101 3. INLEDNING............................................. 101 3.1 Bokstäver inom parentes............................101 3.2 Fel och reparationer...................................101 4. BESKRIVNING......................................... 101 4.1 Beskrivning av maskinen ...........................101 4.2 Beskrivning av kontrollpanelen..................102 4.3 Beskrivning av tillbehören.........................102 4.4 Beskrivning av mjölkbehållaren.................102 5. FÖRBEREDANDE PROCEDURER................ 102 5.1 Kontroll av maskinen.................................102 5.2 Installation av maskinen............................102 5.3 Anslutning av maskinen.............................103 5.4 Första ibruktagandet av maskinen.............103 6. PÅSLAGNING AV MASKINEN..................... 103 7. STÄNGA AV APPARATEN........................... 103 8. INSTÄLLNING AV MENYN......................... 104 8.1 Avkalkning.................................................104 8.2 Tidsinställning...........................................104 8.3 Automatisk avstängning............................104 8.4 Automatisk påslagning..............................104 8.5 Ställ in temperatur.....................................104 8.6 Energibesparing.........................................104 8.7 Inställning av vattnets hårdhet..................105 8.8 Inställning av språket.................................105 8.9 Installera filter...........................................105 8.10 Avlägsna filtret...........................................105 8.11 Utbyte av filtret..........................................105 8.12 Fabriksvärden (reset)..................................105 8.13 Statistik funktion.......................................105 9. SKÖLJNING............................................. 105 10. BEREDNING AV KAFFE............................. 105 10.1 Val av kaffesmak........................................105 10.2 Val av mängd kaffe i koppen......................106 10.3 Justering av kaffekvarnen..........................106 10.4 Råd för varmare kaffe.................................106 10.5 Beredning av kaffe med användning av kaffe i bönor.........................................................106 10.6 Brygga kaffe genom att använda färdigmalet kaffe...........................................................107 11. BEREDNING AV MJÖLKDRYCKER............... 107 11.1 Fyll på och haka fast mjölkbehållaren........107 11.2 Justera mängden av skum..........................107 11.3 Beredning av cappuccino...........................107 11.4 Beredning av skummad mjölk (utan kaffe).108 11.5 Beredning av mjölk utan skum (och utan kaffe).........................................................108 12. RENGÖRING AV BEHÅLLAREN EFTER VARJE ANVÄNDNING......................................... 108 12.1 Programmering av mängden kaffe och mjölk i koppen för cappuccino eller mjölk..............108 13. BEREDNING AV VARMT VATTEN................ 108 13.1 Modifiering av mängden automatiskt dispenserat vatten.....................................109 14. RENGÖRING............................................ 109 14.1 Rengöring av maskinen..............................109 14.2 Rengöring av maskinens interna krets.......109 14.3 Rengöring av behållaren för kaffesump.....109 14.4 Rengöring av droppkaret och kondenskaret..... .................................................................109 14.5 Rengöring av maskinens innandöme.........109 14.6 Renöring av vattenbehållaren....................110 14.7 Rengöring av kaffedispenserns munstycken.... .................................................................110 14.8 Rengöring av tratten för matning av det förmalda kaffet..........................................110 14.9 Rengöring av bryggruppen........................110 14.10Rengöring av mjölkbehållaren...................110 14.11Rengöring av munstycket för varmt vatten/ ånga...........................................................111 15. AVKALKNING.......................................... 111 16. PROGRAMMERING AV VATTNETS HÅRDHET..... .............................................................. 112 16.1 Mätning av vattnets hårdhet......................112 16.2 Inställning av vattnets hårdhet..................112 17. AVHÄRDNINGSFILTER............................. 112 17.1 Installation av filtret...................................112 17.2 Byte av filter...............................................113 17.3 Borttagning av filtret.................................113 18. TEKNISKA DATA...................................... 113 19. BORTSKAFFANDE.................................... 113 20. MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN.114 21. PROBLEMLÖSNING.................................. 115
Sida: 2
100 1. GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR • Enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk ellermentalförmågaellerbristpåerfarenhetochkunskap,omdeinteövervakaseller får instruktioner angående säker användning av apparaten, av en person som ansva- rar för deras säkerhet. • Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. • Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan övervakning. • Sänk aldrig ned apparaten i vatten vid rengöring. • Denna maskin är avsedd uteslutande för hushållsbruk. Den är inte avsedd att använ- das i: personalkök för anställda i butiker, kontor och andra arbetsplatser, stugor, ho- tell, motell och andra inkvarteringsmöjligheter, rum att hyra. • Ihändelseavskadorpåkontaktenellermatningskabeln,låtdembytasututeslutande avTeknisk Assistans, för att förebygga alla risker. ENDAST FÖR EUROPEISKA MARKNADER: • Dennaenhetkananvändasavbarnfrån8årochuppomunderbevakningelleromde har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om de förstår de med- följande farorna. Rengöring och underhåll som åligger användaren får inte utföras av barnomdeinteäräldreän8årocharbetarunderuppsikt.Hållapparatenochsladden utom räckhåll för barn under 8 år. • Enhetenkananvändasavpersonermednedsattfysiskellermentalförmågaellerbrist påerfarenhetochkunskap,omdeövervakaselleromdeharfåttinstruktioneromsäker användning av apparaten och om de förstår de faror som medföljer användningen. • Barn får inte leka med apparaten. • Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den lämnas utan tillsyn och innan du monterar, demonterar, eller rengör den. Ytorna som försetts med denna symbol blir varma under användning (symbolen fö- rekommer endast på vissa modeller).
Sida: 3
101 2. VARNINGAR FÖR SÄKERHET 2.1 Symboler som används i dessa instruktioner De viktiga varningarna är försedda med följande symboler. Det är absolut nödvändigt att iaktta dessa varningar. Fara! Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan medföra skador genom elektriska stötar med risk för livet. Varning! Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsak till personskador eller skador på maskinen. Varningförbrännskada! Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsa- ken till brännskador. Observera: Denna symbol anger råd och informationer som är viktiga för användaren. Fara! Eftersom maskinen fungerar med elektrisk ström, kan man inte utesluta att den orsakar elektriska stötar. Iaktta därför följande säkerhetsanvisningar: • Vidrör inte apparaten med våta händer eller fötter. • Vidrör inte stickkontakten med våta händer. • Försäkra dig att eluttaget som används alltid är lätt att komma åt, eftersom det endast på detta sätt är möjligt att dra ut kontakten vid behov. • För att ta ut kontakten från eluttaget ska du gripa tag i självakontakten.Draaldrigisladden,eftersomdendåkan skadas. • För att koppla bort maskinen fullständigt ska du ta ut kon- takten från eluttaget. • Ihändelseavfelpåmaskinen,försökinteattrepareradem. Slå av maskinen, dra ut kontakten från uttaget och kon- taktaTeknisk Assistans. • Före varje rengöringsingrepp ska du stänga av maskinen, ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låta maskinen svalna. Varning: Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, polistyren) utom räckhåll för barn. Varningförbrännskada! Denna maskin producerar varmt vatten och när den är påslagen kan vattenånga bildas. Var försiktig att inte komma i kontakt med vattenstänk eller varm ånga. När apparaten är påslagen, kan avställningsytan för kopparna (A3) bli varm. 2.2 Regelmässig användning Denna maskin är utformad för beredning av kaffe och för att värma drycker. Alla andra former av användning ska betraktas som felaktiga och därför farliga.Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i felaktig användning av maskinen. 2.3 Bruksanvisningar Läs noggrant dessa instruktioner innan du använder maskinen. Underlåtenhet att respektera dessa instruktioner kan medföra personskada och apparatskada. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i un- derlåtenhet att iaktta dessa bruksanvisningar. Observera: Förvara noggrant dessa instruktioner. Om maskinen överlåts till tredje part, överlämna även dessa bruksanvisningar. 3. INLEDNING Tack för att du valt en automatisk kaffe-och cappuccinomaskin. Vi önskar dig mycket nöje med din nya maskin. Ta dig ett par minuter för att läsa dessa bruksanvisningar. På så sätt kommer du att undvika faror och skador på maskinen. 3.1 Bokstäver inom parentes Bokstäverna inom parentes överensstämmer med förklaringen som återges i Beskrivning av maskinen (sid 2-3). 3.2 Fel och reparationer Vid problem ska du först och främst försöka att åtgärda felet genom att följa de anvisningar som finns i avsnitten ”20. Med- delanden som visas på displayen”och ”21. Problemlösning”. Om dessa inte skulle vara tillräckliga eller för ytterligare förkla- ringar, rekommenderar vi att konsultera kundtjänst genom att ringa numret som anges i bladet "Kundtjänst" i bilaga. Omdittlandinteskullevaraupptagetibladet,ringnumretsom anges i garantin. För eventuella reparationer, vänd dig uteslu- tandetillTekniskAssistanshosDe’Longhi.Adressernaåtergespå garantisedeln, som medföljer maskinen. 4. BESKRIVNING 4.1 Beskrivning av maskinen (sid. 3 - A ) A1. Manöverpanel A2. Ratt för justering av malningsgraden A3. Kopphylla A4. Lock för behållaren för kaffebönor A5. Lock för tratten för förmalt kaffet A6. Tratt för matning av det förmalda kaffet A7. Behållare för kaffebönor
Sida: 4
102 A8. Huvudströmbrytare A9. Utrymme för matningskabelns kontakt A10. Vattenbehållare A11. Brygglucka A12. Bryggrupp A13. Kaffemunstycke (justerbart i höjd) A14. Behållare för kaffesump A15. Kondensuppsamlingskar A16. Bricka för koppar A17. Vattennivåvisare för droppkaret A18. Droppkar A19. Munstycke för varmt vatten och ånga 4.2 Beskrivning av kontrollpanelen (sid 2 - B ) Vissa av panelens knappar har dubbelfunktion: denna anges inomparentes,ibeskrivningen. B1. Display: användarguide för bruk av maskinen B2. Knapp : för att slå på och stänga av maskinen B3. Knapp MENY för att tillträda menyn (Vid tillträde till pro- grammerings MENYN, har den funktionen för "ESC" tang- enten, den trycks in för att gå ur den valda funktionen och stannakvarihuvudmenyn) B4. Knapp för att dispensera ånga för beredningen av mjölkdrycker (När du går in i programmeringsmenyn har den funktionen för < knapp och trycks in för att bläddra tillbaka) B5. Knapp : för att utföra en sköljning (När du går in i programmeringsmenyn har den samma funktion som >-knappen:dentrycksinförattbläddraframåt) B6. Knapp : för att bereda kaffe med användning av förmalt kaffe (När du går in i MENY: "OK" knappen trycks in förattbekräftadenvaldatiteln) B7. Knapp för val av smak :tryck in för att välja kaffesmak B8. Knapp : för beredning av 1 kopp kaffe short (liten kopp) B9. Knapp :förberedningav2kopparkaffeshort(liten kopp) B10. Knapp CAPPUCCINO : för att bereda 1 kopp cappuccino eller skummad mjölk B11. Knapp : för beredning av 1 kopp kaffe long (stor kopp) B12. Knapp : för beredning av 2 koppar kaffe long (stor kopp) 4.3 Beskrivning av tillbehören (sid 2 - C ) C1. Teststicka C2. Doseringsmått C3. Avkalkningsmedel C4. Avhärdningsfilter C5. Pensel C6. Dispenser för varmt vatten C7. Matningskabel 4.4 Beskrivning av mjölkbehållaren (sid 2 - D ) D1. Ratt för att justera skummet D2. Lock för mjölkbehållaren D3. Mjölkbehållare D4. Mjölk insugningsslang D5. Slang för leverans av skummad mjölk (justeringsbar) 5. FÖRBEREDANDE PROCEDURER 5.1 Kontroll av maskinen Efter att ha avlägsnat förpackningsmaterialet, försäkra dig att utrustningen är hel och att alla tillbehör finns med. Använd inte utrustningen vid befintlighet av uppenbara skador.Vänd dig till Teknisk Assistans vid De'Longhi. 5.2 Installation av maskinen Varning! När du installerar utrustningen ska följande säkerhetsvarningar iakttas: • Maskinen avger värme i den omgivande miljön. Efter att ha placerat maskinen på arbetsbänken, kontrollera att ett fritt avstånd på minst 3 cm finns mellan maskinens ytor, sidornaochbaksidanochettfrittutrymmepåminst15cm ovanför kaffemaskinen. • Eventuellt inträngande av vatten i maskinen, kan skada den. Placera inte maskinen i närheten av vattenkranar eller tvättställ. • maskinenkantaskadaomvattnetidessinnandömeskulle frysa. Installera inte maskinen i en miljö där temperaturen kan sjunka under fryspunkten. • Placeramatningskabeln(C7),påsåsättattdeninteskadas av vassa hörn eller av kontakt med varma ytor ( t ex elek- triska plattor).
Sida: 5
103 5.3 Anslutning av maskinen Varning! Försäkra dig att elnätets spänning överensstämmer med den som anges på skylten på maskinens botten. Anslutmaskinenendasttilletteluttag,somärregelmässigtin- stallerat och med en minimum kapacitet på 10A och är försett med effektiv jordning. Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till apparatens stickpropp. 5.4 Första ibruktagandet av maskinen Observera: • Maskinen har kontrollerats vid fabriken, med användning av helt vanligt kaffe, varför det är möjligt att finna spår av kaffe i kvarnen. Det är emellertid garanterat att denna maskin är ny. • Vi rekommenderar att så snart som möjligt personalisera vattnets hårdhet, enligt proceduren som beskrivs kapit- let”16. Programmering av vattnets hårdhet”. 1. För in matningskabelns kontakt (C7) i dess utrymme på maskinens baksida (A9) och anslut maskinen till elnätet (fig. 1) och försäkra dig att huvudströmbrytaren,( A8) som är placerad på maskinens baksida är intryckt (fig. 2). Först av allt ska önskat språk väljas (språken växlar ungefär var tredje sekund): 2. när svenska kommer upp, tryck in knappen (B6- fig. 3) i några sekunder, tills displayen (B1) visar medde- landet: ”SWEDISH installed (svenska valt)". Fortsätt sedan genom att följa instruktionerna som anges på själva maskinens display:: 3. "FILL TANK" (“FYLL BEHÅLLAREN!”) dra ut vattenbehål- laren (A10), fyll den till linjen MAX med färskt vatten (fig. 4A), för sedan in själva behållaren igen (fig. 4B). 4. FÖR IN VATTENDISPENSERN Kontrollera att varmt vatten- distributören (C6) är införd på munstycket och placera en behållare med minimum kapacitet på 100 ml (fig 5) under dispensern för varmt vatten. 5. Displayen visar texten "Hot water, Confirm?" (“Varmt vat- ten Bekräfta?”); 6. Tryckinknappen förattbekräfta:maskinenavger varmt vatten och stängs sedan av automatiskt. Nu är maskinen klar för normal användning. Observera: • Viddenförstaanvändningenärdetnödvändigtattbereda 4-5 kaffe eller 4-5 cappuccino innan maskinen börjar ge ett tillfredsställande resultat. 6. PÅSLAGNING AV MASKINEN Observera: Innan du slår på maskinen, försäkra dig att huvudströmbryta- ren, som är placerad på maskinens baksida, är intryckt (fig. 2). Vid varje påslagning, utför maskinen automatiskt en förupp- värmnings- och sköljningscykel, som inte kan avbrytas. maski- nen är klar för användning endast efter utförandet av denna cykel. Varningförbrännskada! Under sköljningen, kommer lite varmt vatten ut ur kaffedis- penserns munstycken (A13), vilket kommer att samlas upp i droppkaret (A18). Var försiktig att inte komma i kontakt med vattenstänk. • För att slå på maskinen, tryck in knappen (B2-fig. 6): på displayen (B1) visas meddelan- det “Heating up-Please wait”("Uppvärmning, var god vänta"). När uppvärmningen fullbordats, kommer maskinen att visa ett annatmeddelande:"Rinsing(Sköljning)";pådettasättet,låter maskinen, förutom att värma upp bryggruppen, varmt vatten flyta igenom de inre rören, så att även dessa värms upp. Maskinen har nått temperaturen när displayen visar medde- landet "Ready for use" ("Klar för användning") och vald smak. 7. STÄNGA AV APPARATEN Varje gång som apparaten stängs av utför den en automatisk sköljning som inte kan avbrytas. Varningförbrännskada! Under sköljningen, kommer lite varmt vatten ut ur kaffedis- penserns munstycken (A13). Var försiktig att inte komma i kontakt med vattenstänk. För att stänga av maskinen, tryck in knappen (B2- fig. 6). Maskinen utför en sköljning och stängs sedan av (stand-by). Observera: Om maskinen inte används under en längre tid, koppla bort den från elnätet: • stäng först av maskinen, genom att trycka in knappen (fig. 6); • tryck in huvudströmbrytaren(A8 - fig. 2). Varning! Tryck aldrig in huvudströmbrytaren när maskinen är påslagen.
Sida: 6
104 8. INSTÄLLNING AV MENYN 8.1 Avkalkning För instruktioner om hur avkalkningen ska genomföras hänvi- sas till kapitlet“15. Avkalkning”. 8.2 Tidsinställning Om du önskar ställa in tiden på displayen (B1), utför följande: 1. Tryck in knappen MENU (B3) för att gå in i menyn; 2. Tryck in knappen (B4) eller (B5) tills displayen (B1) visar“Set time”(tidsinställning); 3. Tryck in knappen (B6); 4. Tryck in knappen eller för att ändra timme; 5. Tryck in knappen för att bekräfta; 6. Tryck in knappen eller för att ändra minuterna; 7. Tryck in knappen för att bekräfta. Tiden är nu inställd: tryck sedan in knappenMENYför att gå ut ur menyn. 8.3 Automatisk avstängning Det är möjligt att ställa in automatisk avstängning, så att ma- skinen stängs av efter 15 eller 30 minuter eller efter 1, 2 eller 3 timmar. 1. Tryck in knappen MENU (B3) för att gå in i menyn; 2. Tryck in knappen (B4) eller (B5) tills displayen (B1) visar texten“Auto off ”(automatisk avstängning); 3. Tryck in knappen (B6); 4. Tryck in knappen eller tills önskat antal timmar för funktionen visas (15 eller 30 minuter, eller efter 1, 2 eller 3 timmar); 5. Tryck in knappen för att bekräfta. Den automatiska avstängningen är nu inställd: tryck sedan in knappen MENYför att gå ut ur menyn. 8.4 Automatisk påslagning Det är möjligt att ställa in tiden för automatisk påslagning för att maskinen ska vara klar för användning vid en önskad tid- punkt ( tex på morgonen) och på så sätt genast kunna bereda kaffet. Observera: För att aktivera denna funktionen, är det nödvändigt att tiden är korrekt inställd. 1. Tryck in knappen MENU (B3) för att gå in i menyn; 2. Tryck in knappen (B4) eller (B5) tills displayen visar“Auto on ”(automatisk påslagning); 3. Tryck in knappen (B6): på displayen visas texten "Enable?" (“Aktivera?”); 4. Tryck in knappen för att bekräfta; 5. Tryck in knappen eller för att ändra timme; 6. Tryck in knappen för att bekräfta; 7. Tryck in knappen eller för att ändra minuterna; 8. Tryck in knappen för att bekräfta; 9. TryckdärefterpåknappenMENUförattlämnamenyn. När tiden bekräftats, signaleras aktiveringen av den automa- tiska påslagningen, på displayen med symbolen som visas bredvid tiden och under titeln Automatisk på- slagning i menyn. För att avaktivera funktionen: 1. Välj i menyn titeln automatisk påslagning; 2. Tryck in knappen : på displayen visas texten "Disable"? (“Avaktivera?); 3. Tryck in knappen för att bekräfta. Displayen visar inte längre symbolen . 8.5 Ställ in temperatur Om du önskar modifiera vattentemperaturen (låg, medel, hög, max) med vilken kaffet dispenseras, utför följande: 1. Tryck in knappen MENU (B3) för att gå in i menyn; 2. Tryck in knappen (B4) eller (B5) tills displayen (B1) visar“SetTemperature ”(Ställ in temperatur); 3. Tryck in knappen (B6); 4. Tryck in knappen eller tills önskad temperatur låg, medel, hög, max) visas på displayen; 5. Tryck in knappen för att bekräfta. Temperaturen är nu inställd: tryck sedan in knappen MENYför att gå ut ur menyn. 8.6 Energibesparing Med denna funktionen är det möjligt att aktivera eller avakti- vera energibesparingen. När funktionen är aktiverad, garante- rar den en mindre energiförbrukning, i enlighet med gällande europeiska föreskrifter. Aktiveringen av läget för energibesparing, anges av en asterisk under titeln "Energibesparing" 1. Tryck in knappen MENU (B3) för att gå in i menyn; 2. Tryck in knappen (B4) eller (B5) tills displayen (B1) visar“Energy saving ”(Energibesparing); 3. Tryck in knappen (B6) : på displayen visas texten "Enable "? eller "Disable"? (Aktivera?”;eller "Inaktivera?",) 4. Tryck in knappen för att aktivera eller avaktivera energibesparingen; Tryck därefter på knappen MENU för att lämna menyn. När funktionen är aktiverad, visar displayen, efter en period av inaktivitet, texten ""Energy saving" ("Energibesparing").
Sida: 7
105 Observera: När maskinen är i energibesparingsläget kan det behövas några sekunders väntan innan den första koppen kaffe kommer ut, eftersom den först måste värmas upp. 8.7 Inställning av vattnets hårdhet För instruktionerna beträffande inställning av vattnets hårdhet, hänvisas till kapitlet. ”16. Programmering av vattnets hårdhet”. 8.8 Inställning av språket Om du önskar modifiera språket på displayen, utför följande: 1. Tryck in knappenMENU (B3) för att gå in i menyn; 2. Tryck in knappen (B4) eller (B5) tills displayen (B1) visar“Set language ”(ställ in språk); 3. Tryck in knappen (B6); 4. Tryck in knappen eller tills önskat språk visas på displayen; 5. Tryck in knappen för att bekräfta; Språket är nu valt: tryck sedan in knappen MENYför att gå ut ur menyn. 8.9 Installera filter För instruktionerna beträffande installation av filtret (C4), hän- visas till kapitlet ”17.1 Installation av filtret”. 8.10 Avlägsna filtret För instruktionerna beträffande utbyte av filtret (C4), hänvisas till kapitlet ”17.3 Borttagning av filtret”. 8.11 Utbyte av filtret För instruktionerna beträffande utbyte av filtret (C4), hänvisas till kapitlet ”17.2 Byte av filter”. 8.12 Fabriksvärden (reset) Med denna funktionen återställer du alla inställningar i menyn och alla programmeringar av mängd och återgår till fabriksvär- dena (med undantag för språket, som förblir det inställda). 1. Tryck in knappen MENU (B3) för att gå in i menyn; 2. Tryck in knappen (B4) eller (B5) tills displayen (B1) visar“Default values”(fabriksvärden); 3. Tryck in knappen (B6); 4. Displayen visar texten "Confirm"? ("Bekräfta?") 5. Tryck in knappen för att bekräfta och gå ut ur menyn. 8.13 Statistik funktion Med denna funktionen visas maskinens statistiska data. För att visa dessa, utför följande: 1. Tryck in knappen MENU (B3) för att gå in i menyn; 2. Tryck in knappen (B4) eller (B5) tills displayen (B1) visar "Statistics”(statistik); 3. Tryck in knappen (B6); 4. Genom att trycka in knappen o , är det möjligt att kontrollera: - hur många koppar kaffe som har tillagats; - hur många avkalkningar som har utförts; - totalt hur många liter vatten som har dispenserats; - hur många gånger avhärdningsfiltret har bytts ut. - hur många mjölkdrycker som har dispenserats (CAPPUCCINO). 5. Tryck sedan in knappen 2 gånger, för att gå ut ur menyn. 9. SKÖLJNING Med den här funktionen kan du släppa ut varmvatten från kaf- fedispensern (A13) eller från varmvatten dispensern (C6), om införd, för att rengöra och värma upp maskinens inre krets. Placera en behållare under dispensern för kaffe och under dis- pensern för varmt vatten med minimumkapacitet på. 100ml (fig 5). Varningförbrännskada! Lämna aldrig maskinen oövervakad när varmt vatten dispenseras. För att aktivera denna funktionen, utför följande: 1. Tryck in knappen (B5). 2. Efter några sekunder, kommer, först från kaffedispensern och sedan från varmvatten dispensern (om införd) varmt vatten ut som rengör och värmer maskinens interna krets: på displayen (B1) visas texten "RINSE" (SKÖLJNING) och en progressiv linje, som fylls i efter hand som dispenseringen fortskrider. 3. För att avbryta funktionen tryck in vilken knapp som helst och invänta automatiskt avbrott. Observera: • Vid stillastående över 3-4 dagar rekommenderas starkt, när maskinen satts på igen att utföra 2/3 genomskölj- ningar innan den används. • Detärnormaltefteratthautförtdennafunktionen,attdet finns vatten i behållaren för kaffesump (A14). 10. BEREDNING AV KAFFE 10.1 Val av kaffesmak Maskinen är förhandsinställd vid fabriken för att dispensera kaffe med normal smak. Det är möjligt att välja en av dessa smaker: Extra-lätt smak
Sida: 8
106 Mild taste (Mild smak) Standard taste (Normal smak) Strong taste (Stark smak) Extra-strong taste (Extra-stark smak) För att byta smak, tryck in knappen (B7 - fig. 7) upp- repade gånger tills önskad smak visas på displayen (B1). 10.2 Val av mängd kaffe i koppen Maskinen är förhandsinställd vid fabriken för att automatiskt dispensera följande mängder kaffe: - liten kopp, om du trycker in knappen (B8) (≃40ml); - stor kopp, om du trycker in knappen (B11) (≃120ml); - två små koppar kaffe, om du trycker in knappen (B9); - två stora koppar kaffe, om du trycker in knappen (B12). Om du vill ändra mängden kaffe (som maskinen doserar auto- matiskt i koppen), gör så här: - tryck in och håll intryckt knappen för vilken du vill ändra mängden tills displayen (B1) visar"PROGRAM QUANTITY" (“PROGRAMMERA MÄNGD) :släpp sedan upp knappen; - när kaffet i koppen når önskad nivå, tryck in samma knapp igen för att spara den nya mängden. När du sedan trycker in den knappen, har maskinen sparat de nya inställningarna. 10.3 Justering av kaffekvarnen Kaffekvarnen ska inte justeras, åtminstone inte till en början, eftersom den redan förhandsinställts vid fabriken för att erhålla en korrekt dispensering av kaffet. Om dispenseringen ändå, efter att ha berett de första koppar- na kaffe, skulle vara tunn med lite skum eller alltför långsam (droppvis), är det nödvändigt att utföra en korrigering med jus- teringsratten, för malningsgraden (A2 - fig. 8). Observera: Justeringsratten ska vridas endast medan kaffekvarnen är igång. Om kaffet rinner ut för långsamt eller inte rinner ut alls, vrid ratten medsols ett steg. För att erhålla ett tjockare kaffe och därmed förbättra kaffets skum, vrid ratten moturs ett steg (inte mer än ettstegitaget,förannarsfinnsrisken att kaffet kommer ut i droppar). Effekten av denna korrigering, märks endast efter dispensering av åtminstone 2 påföljande koppar kaffe. Om du efter denna justering inte har erhållit önskat resultat, är det nödvändigt att upprepa korrigeringen genom att vrida ratten med ytterligare ett hack. 10.4 Råd för varmare kaffe För att erhålla varmare kaffe, rekommenderar vi att: • utför en sköljning före dispenseringen, genom att trycka in knappen (B5): varmt vatten kommer ut ur kaffe- dispensern(A13)ochsedanfråndispensernförvarmtvat- ten (om närvarande),.som värmer den inre kretsen i ma- skinen och gör att det dispenserade kaffet blir varmare; • värm kopparna med varmt vatten (använd funktionen för varmt vatten); • ökakaffetemperatureniprogrammeringsmenyn(sekapi- tel ”8.5 Ställ in temperatur”). 10.5 Beredning av kaffe med användning av kaffe i bönor Varning! Använd inte karamellerade eller glaserade kaffebönor efter- som dessa kan fastna i kaffekvarnen och förstöra den. 1. Inför kaffebönorna i den därför avsedda behållaren (A7) (fig. 9). 2. Placera under kaffedispenserns munstycken (A13): - 1 kopp om du önskar 1 kopp kaffe (fig. 10); - 2 koppar om du önskar 2 koppar kaffe (fig. 11). 3. Sänk dispensern så att den kommer så nära kopparna som möjligt: på så sätt erhåller du bättre skum (fig. 12); 4. Tryck in knappen som motsvarar önskad dispensering; RISTRETTO LUNGO 5. Kaffeberedningen startar och texten för vald typ av kaffe visas på displayen (B1). När beredningen avslutats, är maskinen redo för en ny användning. Observera: • Medan maskinen brygger kaffet går det att avbryta be- redningenivilkenstundsomhelstgenomatttryckapåen av kaffeknapparna. • Om du vill ha mer kaffe i koppen efter att det har slutat att rinna ut, behöver du bara (inom 3 sekunder) trycka in en av kaffeknapparna. LITEN STOR
Sida: 9
107 • För att erhålla varmare kaffe, hänvisas till avsnittet ”10.4 Råd för varmare kaffe”. Varning! • Om kaffet kommer droppvis eller är tunt med lite skum eller är för kallt, läs råden som återges i kapitlet ”21. Problemlösning”. • Under användning kan det hända att det visas vissa larm- meddelanden på displayen, för att se vad dessa betyder se kapitlet ”20. Meddelanden som visas på displayen”. 10.6 Brygga kaffe genom att använda färdigmalet kaffe Varning! • Inför aldrig kaffebönor i tratten för förmalt kaffe (A6), an- nars kan maskinen skadas. • Inför aldrig förmalt kaffe i apparaten när den är avstängd, förattundvikaattdetspridersiginutimaskinenochsmut- sar ner den. I denna händelse kan maskinen ta skada. • Inför aldrig mer än 1 struket mått (C2), annars kan maskinens inn- andöme smutsas ner eller så kan tratten täppas igen. Observera: Närduanvänderförmaltkaffe,ärdetmöjligtattberedaendast en kopp kaffe åt gången. 1. Försäkra dig att maskinen är påslagen; 2. Tryck in knappen (B6); 3. Försäkra dig att tratten inte är igentäppt, för sedan in ett struket mått förmalt kaffe (fig. 13). 4. Placera en kopp under kaffedispenserns munstycken (A13); 5. Tryck in knappen för dispensering av 1 önskad kopp (B8 - o B11 - ); 6. Kaffebryggningen startar. 11. BEREDNING AV MJÖLKDRYCKER Observera! • För att undvika att erhålla mjölk med lite skum eller med stora bubblor, rengör alltid mjölkbehållarens lock (D2) och munstycket för varmt vatten (A19) enligt beskriv- ningen i avsnittet enligt beskrivningen i kapitlet ”12. Rengöring av behållaren efter varje användning” och i avsnitten ”15. Avkalkning”och“14.11 Rengöring av mun- stycket för varmt vatten/ånga”. 11.1 Fyll på och haka fast mjölkbehållaren 1. Ta bort locket (D2) (fig. 14); 2. Fyll mjölkbehållaren (D3) med en tillräcklig mängd mjölk, utan att överskrida MAX nivån som är tryckt på behållaren(fig. 15). Kom ihåg att varje hack som är tryckt på behållarens sida motsvarar 100 ml mjölk. Observera! • För att erhålla tjockare och jämnare skum är det nödvän- digt att använda mellanmjölk vid kylskåpstemperatur (ungefär 5° C). • Om funktionen "Energy saving" ("Energibesparing") har aktiverats, kan dispenseringen av drycken kräva några se- kunders väntan. 3. Försäkra dig att mjölkuppsugningsröret (D4) är väl infört i det därför avsedda utrymmet på botten av mjölkbehål- larens lock (fig. 16). 4. Sätt tillbaka locket på mjölkbehållaren. 5. Ta bort hetvattenröret (C6) från munstycket; 6. Haka fast behållaren på munstycket genom att trycka in den helt (fig. 17). 7. Placera en tillräckligt stor kopp under kaffedispenserns munstycken och under röret för dispensering av skummad mjölk (D5), justera längden för mjölkdispenserns rör, för att närma det till koppen, helt enkelt genom att dra det nedåt (fig. 18). 8. Följ nedanstående anvisningar för varje specifik funktion. 11.2 Justera mängden av skum Genomattvridajusteringsrattenförskum(D1),somärplacerad på mjölkbehållarens lock (D2), väljer du mängden mjölkskum, som kommer att dispenseras under beredningen av dryckerna. Rattens position Beskrivning Rekommenderas för... Inget skum caffelatte / varm mjölk (utan skum) Lite skum lattemacchiato Max. skum CAPPUCCINO / SKUMMAD MJÖLK 11.3 Beredning av cappuccino 1. Fylla på och haka fast mjölkbehållaren (D), som tidigare illustrerats; 2. Vridjusteringsrattenfördispenseringavskum(D1),somär placerad på mjölkbehållarens (B2) baksida, till läget som motsvarar önskad mängd skum; 3. Tryck in knappen CAPPUCCINO (B10). På displayen (B1) visas meddelandet "CAPPUCCINO" och en progressiv linje som fylls i efter hand som beredningen pågår;
Sida: 10
108 4. Efternågrasekunderkommermjölkenutgenommjölkdis- penserns rör och fyller koppen som finns under. I händelse av drycker som förutser detta, bereder maskinen automa- tiskt kaffet efter att ha dispenserat mjölken. Observera! • Om du under dispenseringen vill avbryta beredningen, tryck in knappen CAPPUCCINO.två gånger. • Om du vill ha mer kaffe i koppen efter att det har slutat att rinnaut,behöverdubara(inom3sekunder)hållaCAPPUC- CINO-knappen intryckt. • Lämna inte mjölkbehållaren utanför kylen en längre tid, ju mer mjölkens temperatur stiger (5°C idealisk),desto mera försämras skummets kvalitet. 11.4 Beredning av skummad mjölk (utan kaffe) Fortsättenligtbeskrivningeniföregåendeavsnitt (“11.3Bered- ningavcappuccino”),ochtryckin2gångeriställetför1knappen CAPPUCCINO (B10). Observera! Om du vill avbryta dispenseringen innan den avslutats ska du trycka en gång på CAPPUCCINO-KNAPPEN. 11.5 Beredning av mjölk utan skum (och utan kaffe) Följbeskrivningeniföregåendeparagrafgenomattsättamjölk- skumningens justeringsratt (D1) i läget . 12. RENGÖRING AV BEHÅLLAREN EFTER VARJE ANVÄNDNING Varning!Faraförbrännskador Under rengöringen av de interna rören i mjölkbehållaren (D), kommer lite varmt vatten och ånga ut genom mjölkdispen- seringsröret (D5). Var försiktig att inte komma i kontakt med vattenstänk. Efter varje beredning av en mjölkdryck är det nödvändigt att rengöra apparaten för att få bort mjölkresterna. Utför följande: 1. Lämna mjölkbehållaren monterad i maskinen (det är inte nödvändigt att tömma mjölkbehållaren). 2. Placera en kopp eller en annan behållare under dispense- ringsröret för skummad mjölk; 3. Vrid vredet för justeringen av skummet (D1) till CLEAN (fig. 19): proceduren visas på displayen (B1) och avbryts automatiskt; 4. För tillbaka justeringsratten till ett av valet för skum. 5. Ta bort mjölkbehållaren och rengör ångmunstycket (A19) med en svamp (fig. 20). Observera! • Om du ska bereda flera koppar med mjölkbaserade dryck- er, utför rengöringen av mjölkbehållaren efter den sista beredningen. • Behållaren med mjölken kan förvaras i kylskåpet. • Ivissafallärdet,förattutförarengöringen,nödvändigtatt vänta tills maskinen värmts upp. 12.1 Programmering av mängden kaffe och mjölk i koppen för cappuccino eller mjölk Maskinen är förhandsinställd vid fabriken för att dispensera standardkvantiteter. Om du önskar modifiera denna kvantitet, utför följande: 1. Placeraenkoppunderkaffedispenserns(A13)munstycken och under röret för mjölkdispensering (D5). 2. Håll knappen CAPPUCCINO (B10) intryckt tills texten “”PROGRAM MILK (PROGRAM MJÖLK) Program Quantity (programmera mängd)”visas på displayen; 3. Släpp upp knappen. Maskinen börjar dispensera mjölken. 4. Närönskadmängdmjölkuppnåsikoppentryckerduåteri- gen på CAPPUCCINO-KNAPPEN. 5. Maskinen upphör att dispensera mjölk och efter några sekunder börjar den att dispensera kaffet: på displayen visas meddelandet "PROGRAM COFFEE Program quantity" ("KAFFEPROGRAM Programmera mängd"). 6. När önskad mängd kaffe finns i koppen ska du trycka på CAPPUCCINOknappen. Dispenseringen av kaffet avbryts. Maskinen är nu omprogrammerad med de nya mängderna mjölk och kaffe. 13. BEREDNING AV VARMT VATTEN Varning!Faraförbrännskador Lämna aldrig maskinen oövervakad när varmt vatten dispenseras. Dispensern för varmt vatten (C6) värms upp och därför ska du endast gripa den i handtaget. 1. Kontrollera att dispensern för varmt vatten är korrekt fasthakad; 2. Placera en behållare under dispensern (så nära som möj- ligt för att undvika stänk) (fig. 5); 3. Tryck in knappen (B4) (fig. 21); På displayen visas meddelandet “HOT WATER (VARMVATTEN)” och en pro- gressivlinjesomfyllsiefterhandsomberedningenfortgår. 4. Maskinen dispenserar ungefär 250 ml varmt vatten och avbryter sedan automatiskt dispenseringen. För att avbryta dispensering av varmt vatten manuellt, tryck in knappen .
Sida: 11
109 Observera! Om funktionen "Energy Saving" (Energibesparing)" har aktive- rats, kan dispenseringen av varmt vatten kräva några sekunders väntan. 13.1 Modifiering av mängden automatiskt dispenserat vatten Maskinen är förhandsinställd vid fabriken för att dispensera ungefär 250ml varmt vatten. Om du önskar modifiera denna kvantitet, utför följande: 1. Placera en tom behållare under dispensern för varmt vat- ten (C6); 2. Håll knappen (B4) intryckt tills meddelandet “hot water Program quantity (varmvatten Programmera mängd)”visas på displayen. Släpp därefter knappen ; 3. Tryck återigen på knappen när önskad mängd varm- vatten finns i koppen. Apparaten är nu omprogrammerad enligt den nya kvantiteten. 14. RENGÖRING 14.1 Rengöring av maskinen Följande delar av maskinen ska rengöras regelbundet: - maskinens interna krets; - behållare för kaffesump (A14); - droppkaret (A18); - vattenbehållaren (A10); - kaffedispenserns munstycken (A13); - munstycket för varmvatten/ånga (A19); - tratten för förmalet kaffe(A6); - bryggruppen (A12), åtkomlig när serviceluckan öppnas (A11); Varning! • Använd inte lösningsmedel, abrasiva rengöringsmedel eller alkohol för rengöring av maskinen. För de superauto- matiska De’Longhi maskinerna är det inte nödvändigt att använda kemiska tillsatser för rengöringen av maskinen. • Inga av apparatens komponenter tål maskindisk, förutom mjölkbehållaren. • Använd inte metallföremål för att avlägsna kalkavlagring- ar och kaffeavlagringar, eftersom dessa skulle kunna repa metall-och plastytorna. 14.2 Rengöring av maskinens interna krets För perioder av stillastående över 3/4 dagar är det tillrådligt att före användningen slå på maskinen och dispensera • 2/3 sköljningar genom att trycka in knappen (B5) ; • varmt vatten, i några sekunder, tryck in knappen (B4) om dispensern för varmt vatten (C6) är införd i maskinen. Observera: • Detärnormaltefteratthautförtdennafunktionen,attdet finns vatten i behållaren för kaffesump (A14). 14.3 Rengöring av behållaren för kaffesump När displayen (B1) visar meddelandet “EMPTY GROUNDS CONTAINER (TÖM SUMPBEHÅLLAREN)”, är det nödvändigt att tömma den och rengöra den. Föregående meddelande förblir synligt tills sumpbehållaren (A14) rengörs och maskinen kan inte bereda kaffe. För att utföra rengöringen (maskinen är påslagen): 1. Dra ut droppkaret (A18) (fig. 22), töm det och rengör det; 2. Töm och rengör grundligt behållaren för kaffesump, var noga med att ta bort alla rester som kan finnas kvar på botten; 3. Kontrollera kondenskaret (A15) (rött) och töm det om nödvändigt. Varning! Närdudrarutdroppkaretärdetobligatorisktattalltidtömma sumpbehållaren även om den inte är full. Om denna procedur inte utförs, kan det inträffa att sumpbehål- laren fylls mer än förutsett vid beredningen av påföljande kaffe och att maskinen täpps igen 14.4 Rengöring av droppkaret och kondenskaret Varning! Om droppkaret (A18) inte töms regelbundet kan det hända att vattnet rinner över kanterna och att det hamnar inuti eller vid sidan av apparaten. Detta kan skada apparaten, arbetsbordet eller intilliggande ytor. Droppkaret är försett med en indikator- flottör (A17) (röd) för vattennivån i innehållet (fig. 23). Innan denna flottör börjar att sticka upp genom koppstället (A16) ska droppskålen tömmas och rengöras. För att avlägsna droppkaret: 1. Drautdroppkaretochkaffesumpbehållaren(A14)(fig.22); 2. Töm droppkaret och behållaren för sump och tvätta dem; 3. Kontrollera kondenskaret (A15) (rött) och töm det om nödvändigt. 4. Sätt tillbaka droppkaret och kaffesumpbehållaren. 14.5 Rengöring av maskinens innandöme Fara! Innan du utför rengöringen av de invändiga delarna, ska ma- skinen vara avstängd (se kapitlet ”7. Stänga av apparaten”) och bortkopplad från elnätet. Sänk aldrig ner maskinen i vatten.
Sida: 12
110 1. Kontrollera regelbundet (ungefär en gång i månaden) att maskinens innandöme (åtkomligt när droppkaret (A18) har avlägsnats) inte är smutsigt. Om nödvändigt, avlägsna kafferesterna med penseln (C5) och en svamp; 2. Sug upp alla rester med en dammsugare (fig. 24). 14.6 Renöring av vattenbehållaren 1. Rengör vattentanken (A10) regelbundet (ungefär en gång imånadenochvidvarjebyteavavhärdningsfiltret-C4(om förutsett), med en fuktig duk och lite milt diskmedel; 2. Avlägsna filtret (om befintligt) och skölj det med rinnande vatten. 3. För in filtret på nytt (om förutsett), fyll behållaren med färskt vatten och sätt tillbaka behållaren; 4. (Endastmodellermedvattenfilter)Dispenseracirka100ml varmt vatten för att återaktivera filtret. 14.7 Rengöring av kaffedispenserns munstycken 1. Rengör kaffedispenserns munstycken (A13)med en svamp eller en duk (fig. 25A). 2. Kontrollera att hålen i kaffedispensern inte är igentäppta. Om nödvändigt, avlägsna kafferesterna med en tandpe- tare. (fig. 25B). 14.8 Rengöring av tratten för matning av det förmalda kaffet Kontrollera regelbundet (ungefär en gång i månaden ) att trat- ten för det förmalda kaffet (A6) inte är igentäppt. Avlägsna vid behov eventuella kafferester med hjälp av den medföljande penseln (C5). 14.9 Rengöring av bryggruppen Bryggruppen (A12) måste rengöras åtminstone en gång i månaden. Varning! Bryggruppen kan inte avlägsnas när maskinen är påslagen. 1. Försäkra dig att maskinen har utfört avstängningen kor- rekt (se kapitlet ”7. Stänga av apparaten”). 2. Dra ut vattenbehållaren (A10); 3. Öppnabryggruppenslucka(A11)(fig.26),somärplacerad på den högra sidan; 4. Tryck de två färgade knapparna för frisläppningen inåt och dra samtidigt ut bryggruppen (fig. 27). Varning! SKÖLJ ENDAST MEDVATTEN INGET DISKMEDEL - INGEN DISKMASKIN Rengör bryggruppen, utan att använda diskmedel, efter- som dessa kan skada den. 5. Sänkbryggruppenungefär5minuterivattenochsköljden sedan under kranen. 6. Rengör, med hjälp av penseln (C5), eventuella kafferester från bryggruppens utrymme, synliga från bryggruppens lucka; 7. Efter rengöringen, sätt tillbaka bryggruppen, genom att föra in den i hållaren (fig. 28), tryck sedan på texten PUSH, tills du hör att den klickar fast. Observera: Omdetärsvårtattförainbryggruppen,ärdetnödvändigt,(före införandet)attföradentillkorrektdimension,genomatttrycka på de två spakarna, som anges på fig. 29 . 8Närdensedanärinförd,försäkradigattdetvårödaknapparna har skjutits ut (fig. 30). 9. Stäng bryggruppens lucka; 10. Sätt tillbaka vattenbehållaren. 14.10 Rengöring av mjölkbehållaren Rengör mjölkbehållaren (D) efter varje beredning av mjölk, en- ligt följande beskrivning: 1. Dra ut locket (D2); 2. Dra ut mjölkröret (D5) och mjölkuppsuget (D4) (fig. 31); 3. Vrid justeringsratten för skumjusteringen (D1) medurs till läget "INSERT" (fig. 31) och dra den uppåt; 4. Tvätta noggrant alla delarna med varmt vatten och skon- samt diskmedel. Det är möjligt att diska alla delarna i diskmaskin, men med uppmärksamhet att placera dem i diskmaskinens övre korg. Var särskilt uppmärksam att inga rester av mjölk blir kvar i urholkningen och kanalen under ratten (fig. 32), skrapa eventuellt kanalen med en tandpetare. 32 33 5. Skölj skumjusteringsrattens utrymme med rinnande vat- ten (fig. 33). 6. Kontrollera även att uppsugningsröret och dispenserings- röret inte är igentäppta av mjölkrester. 7. Återmontera ratten och se till att pilen överensstäm- mer med texten "INSERT", dispenseringsröret och mjölkuppsugningsröret.
Sida: 13
111 8. Sätt tillbaka locket på mjölkbehållaren. 14.11 Rengöring av munstycket för varmt vatten/ ånga Rengör munstycket (A19) efter varje mjölktillredning med en trasa för att avlägsna de mjölkrester som fastnat på packning- arna (fig. 20) 15. AVKALKNING Avkalka maskinen när det (blinkande) meddelandet “DESCALE (AVKALKA)”.visas på displayen (B1). Varning! • Före användningen läs instruktionerna och etiketterna på avkalkningsmedlet (C3), som återges på själva avkalk- ningsmedlets behållare.. • Vi rekommenderar att använda uteslutande avkalknings- medel från De’Longhi. Användning av ej lämpliga avkalk- ningsmedel, liksom ej regelmässigt utförd avkalkning, kan medförauppkomstavdefekter,somintetäcksavtillverka- rens garanti. 1. Påslagning av maskinen; 2. Gå in i menyn genom att trycka in knappen MENU (B3); 3. Tryck in knappen (B4) eller (B5) tills displayen visar“Descale" (Avkalkning"; 4. Väljgenomatttryckainknappen (B6):pådisplayen (B1) visas "Descale Confirm?”(Avkalka, bekräfta?); 5. Tryck in knappen igen för att bekräfta, displayen visar texten " introduct descale" (inför avkalkningsmedel). Confirm?" (Bekräfta?) omväxlande med "EMPTY DRIP TRAY" /(TÖM DROPPKAR); 6. Dra ut droppkaret (A18), behållaren för kaffesump (A14) och sätt tillbaka alltsammans i maskinen; 7. Töm vattenbehållaren (A10) och avlägsna avhärdningsfiltret,(C4 - om befintligt.); 34 35 B A A B 1,8 l 8. Hällavkalkningsmedlet(C3)ivattentankenupptillnivånA (motsvarande en förpackning på 100ml) som är tryckt på tankens insida och tillsätt sedan en liter vatten tills nivå B (fig. 34) nås sätt sedan tillbaka vattentanken; 9. Placera en behållare med minimum kapacitet på 1,8 liter under dispensern (C6) (fig. 35); Varningförbrännskada! Dispensernsläpperutvarmtvattenmedsyrainnehåll.Varförsik- tig att inte komma i kontakt med denna lösningen. 10. Tryck in knappen för att bekräfta införandet av lösningen: displayen visar meddelandet "Descale under way" (Avkalkning pågår). Avkalkningsprogrammet startar och avkalkningslösningen kommer ut från vattenröret och utför automatiskt en rad sköljningar i intervaller för att av- lägsna kalkavlagringar från maskinens innandöme; Efter cirka 25 minuter avbryter apparaten avkalkningen och på displayen visas meddelandet "RINSING" (”Rinsing FILL TANK! (SköljningFYLLVATTENTANK!)”.Maskinenärnuklarförenskölj- ningsprocedur med färskt vatten; 11. Töm behållaren som använts för att samla upp avkalkningslösningen; 12. Drautvattentanken,tömden,sköljdenmedrinnandevat- ten,fylldentillMAXnivåmedfärsktvattenochsättinvat- tentanken i maskinen: displayen visar "Rinsing, Confirm?" (Sköljning, bekräfta?); 13. Sätt tillbaka behållaren som använts för att samla upp avkalkningsmedlet under vattenröret och tryck in knap- pen för att bekräfta: varmt vatten kommer ut från dispensern och displayen visar meddelandet "Rinsing" (Sköljning); 14. Närvattentankenärhelttömd,visasmeddelandet”Rinsing FILLTANK! (Sköljning FYLLVATTENTANK!)”på displayen; 15. Tömbehållarensomanväntsförattsamlauppsköljvattnet; 16. Dra ut vattentanken, sätt tillbaka avhärdningsfiltret, om tidigare avlägsnat), fyll tanken till MAX nivå med färskt vatten och sätt in vattentanken i maskinen: displayen visar "RINSING Confirm?" (“Sköljning bekräfta?”); 17. Sätt tillbaka behållaren som använts för att samla upp sköljvattnet (fig. 35) under vattenröret och under kaffedis- pensern(A13)ochtryckinknappen förattbekräfta: det varma vattnet kommer först ut ur vattenröret för att till sist komma ut ur kaffedispensern; 18. Till sist visar displayen "Descale completed Confirm?" (Av- kalkning fullbordad bekräfta?); 19. Tryck in knappen för att bekräfta: displayen visar “FILLTANK (FYLL PÅTANKEN)”; 20. Fyll på vattentanken med färskt vatten till MAX nivån och för in den i maskinen igen. Avkalkningsproceduren är fullbordad.
Sida: 14
112 Observera! • Om avkalkningscykeln inte slutförs korrekt (t.ex.på grund av strömavbrott), är det lämpligt att upprepa cykeln. • Det är normalt efter att ha utfört avkalkningscykeln, att det finns vatten i behållaren för kaffesump. 16. PROGRAMMERING AV VATTNETS HÅRDHET MeddelandetDESCALE(AVKALKA)visasefterenbestämddrifts- period, som beror på vattnets hårdhet. Maskinen är förhandsinställd vid fabriken på hårdhetsgrad 4. Om så önskas är det möjligt att programmera maskinen bero- ende på vattnets verkliga hårdhetsgrad i de olika regionerna, och på så sätt göra proceduren för avkalkning mindre frekvent. 16.1 Mätning av vattnets hårdhet 1. Avlägsna från förpackningen den medföljande stickan "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) i bilaga till instruktionerna på engelska; 2. För in en sticka helt i ett glas vatten i ungefär en sekund; 3. Dra ut stickan ur vattnet och skaka den lätt. Efter ungefär en minut bildas 1, 2, 3 eller 4 röda rutor, beroende på vatt- nets hårdhet, varje ruta motsvarar 1 grad. 16.2 Inställning av vattnets hårdhet 1. Tryck in knappen MENU (B3) för att gå in i menyn; 2. Tryck in knappen (B4) eller (B5) tills displayen (B1) visar“Water hardness”(vattnets hårdhet); 3. Bekräfta valet, genom att trycka in knappen (B6). 4. Tryck upprepade gånger in knappen eller för att ställainnivånsomavlästsavsjälvareaktionsstickan(sefig. i föregående avsnitt). 5. Tryck in knappen för att bekräfta inställningen. Maskinen är nu omprogrammerad med den nya inställningen av hårdheten: tryck in knappen MENY för att lämna menyn. 17. AVHÄRDNINGSFILTER Vissa modeller är försedda med ett avhärdningsfilter(C4): om din modell saknar detta, rekommenderar vi att köpa det hos auktoriserade De’Longhi. service center. För en korrekt använd- ning av filtret, följ de nedanstående instruktionerna. 17.1 Installation av filtret 1. Ta ut filtret (C4) ur förpackningen. 2. Vrid datumskivan (se fig. 36), tills de följande 2 använd- ningsmånaderna visas: 36 37 Observera: Filtret har en varaktighet på två månader vid normal använd- ning, om maskinen däremot förblir oanvänd med installerat filter, har det en maximal varaktighet på 3 veckor. 3. För att aktivera filtret, låt kranvatten flyta i filtrets hål som anges på figuren, tills vattnet kommer ut ur sidoöppning- arna i över en minut (fig. 37). 4. Drauttanken(A10)frånmaskinenochfylldenmedvatten. 5. För in filtret i vattentanken och sänk det helt i ungefär tio sekunderochlutadetlättförattundvikaattluftbubblorna kommer ut (fig. 38). 38 39B 39A 6. För in filtret i det därför avsedda utrymmet (fig. 39A) och tryck till botten. 7. Stängtankenmedlocket(fig.39B)ochförsedanintanken i maskinen igen. När filtret installeras, är det nödvändigt att ange befintligheten till maskinen. 8. Tryck in knappen MENU (B3) för att gå in i menyn; lätt vatten inte särskilt hårt vatten hårt vatten mycket hårt vatten l l l l l l l l l l
Sida: 15
113 9. Tryck in knappen (B4) eller (B5) tills displayen (B1) visar "Install filter" (installera filtret); 10. Tryck in knappen (B6); 11. .Displayen visar texten "Enable?"(Aktivera). 12. Tryck in knappen för att bekräfta valet: displayen visar“HOTWATER CONFIRM?"Varmt vatten Bekräfta?). 13. Placera en behållare under dispensern för varmt vatten (C6) (kapacitet min. 500 ml). 14. Tryck in knappen för att bekräfta valet: apparaten börjar dispenseringen av vatten och displayen visar texten “Please wait" (Var god vänta). 15. När dispenseringen avslutats, går maskinen automatiskt tillbaka till "Klar kaffe". Filtret är nu aktiverat, vilket anges med en asterisk under titeln "Installera filtret" i menyn och maskinen kan användas. 17.2 Byte av filter Närdisplayen(B1)visar"CHANGEFILTER""BYTUTFILTRET"eller när de två månaderna för dess varaktighet har förflutit (se da- tumskivan) eller om apparaten inte används under 3 veckor, är det nödvändigt att byta ut filtret (C4); 1. Dra ut behållaren (A10) och det uttjänta filtret; 2. Tapånyttbortfiltretfrånförpackningenochutförvadsom illustreras under punkterna 3-4-5-6 i föregående avsnitt. 3. Placera en behållare under dispensern för varmt vatten (C6) (kapacitet min. 500 ml). 4. Tryck in knappen MENU (B3) för att gå in i menyn; 5. Tryck in knappen (B4) eller (B5) tills displayen (B1) visar "Replace filter" (byt ut filtret); 10. Tryck in knappen (B6); 11. På displayen visas texten ”Confirm? (Bekräfta?)”. 12. Tryck in knappen för att bekräfta valet. 13. Displayen visar texten“VARMTVATTEN Bekräfta?”; 14. Tryck in knappen för att bekräfta valet: apparaten börjar dispenseringen av vatten och displayen visar texten “Please wait" (Var god vänta). 15. När dispenseringen avslutats, går maskinen automatiskt tillbaka till "Klar kaffe". Nu är det nya filtret aktiverat och du kan använda maskinen. 17.3 Borttagning av filtret Om du önskar fortsätta att använda maskinen utan filter, är det nödvändigt att avlägsna det och att ange avlägsnandet. Utför följande: 1. Dra ut behållaren (A10) och det uttjänta filtret; 2. Tryck in knappen MENU (B3) för att gå in i menyn; 3. Tryck in knappen (B4) eller (B5) tills displayen (B1) visar "Remove filter" (avlägsna filtret); 4. Tryck in knappen (B6); 5. På displayen visas texten ”Confirm? (Bekräfta?)”. 6. Tryck in knappen för att bekräfta och knappen MENU för att gå ut ur menyn. 18. TEKNISKA DATA Spänning: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Absorberad spänning: 1450W Tryck: 1,5 MPa (15 bar) Max kapacitet vattenbehållare: 1,8 l Dimensioner LxDxH 240x430x350 mm Kabelns längd: 1750 mm Vikt: 9,6 Kg Max kapacitet behållare för kaffebönor: 250 g Apparaten överensstämmer med följande EG direktiv: • Europeiska Förordningen Stand-by 1275/2008 • Materialen och föremålen som är avsedda för kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i Europadi- rektivet 1935/2004. 19. BORTSKAFFANDE Bortskaffa inte apparaten med vanligt hushållsavfall, utan överlämna de till en auktoriserad central för se- parat avfallshantering.
Sida: 16
114 20. MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN VISAT MEDDELANDE MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD FYLL BEHÅLLAREN Vattnet i tanken (A10) är inte tillräckligt Fyll på vattentanken och/eller för in den kor- rekt, genom att föra in den tills du hör att den klickar fast (fig. 4). TÖM SUMPBEHÅLLAREN Kaffesumpbehållaren (A14) är full. Töm kaffesumpbehållaren, droppkaret (A18) och utför rengöringen och sätt sedan tillbaka dem. Viktigt: När du drar ut droppkaret är det obligatoriskt att alltid tömma kaffesumpbe- hållaren (A14) även om den inte är full. Om denna procedur inte utförs, kan det inträffa att sumpbehållaren fylls mer än förutsett vid beredningenavpåföljandekaffeochmaskinen täpps igen. FÖR FINT MALET, JUSTERA KVARNEN Malningen är för fin och kaffet kommer därför ut för långsamt eller inte alls. Upprepa dispenseringen av kaffe och vrid justeringsratten för malning (A2) (fig. 8) med ett hack mot nummer 7, medurs medan kaf- fekvarnen är igång. Om, efter att ha berett åtminstone 2 koppar kaffe, dispenseringen fortfarande skulle vara för långsam, upprepa korrigeringen med justeringsratten med yt- terligare ett hack (se avsnittet ”10.3 Justering avkaffekvarnen”).Omproblemetkvarstår,vrid ångvredet till läge I och låt lite vatten rinna ut ur varmvattenröret (C6). Om avhärdningsfiltret (C4) är befintligt, kan en luftbubbla ha bildats inuti kretsen, som har blockerat dispenseringen. Sätt hetvattenröret (C6) i maskinen och dosera lite vatten tills flödet är jämnt. FÖR IN SUMPBEHÅLLAREN Efter rengöringen har sumpbehållaren inte satts tillbaka (A14).. Dra ut droppkaret (A18) och för in sumpbehållaren. HÄLL I FÖRMALT KAFFE Funktionen "pre-ground coffee" ("förmalt kaffe") har valts, men inget förmalt kaffe har hällts i tratten (A6).. Häll förmalt kaffe i tratten eller välj bort funk- tionen förmalt. AVKALKA Anger att det är nödvändigt att avkalka maskinen. Det är nödvändigt att så snart som möjligt köra avkalkningsprogrammet som beskrivs i paragraf“15. Avkalkning”. REDUCERA KAFFEDOSEN För mycket kaffe har använts. Välj en lättare smak eller minska kvantiteten av förmalt kaffe. FILL BEANS CONTAINER (PÅ- FYLLNING AV BEHÅLLAREN FÖR KAFFEBÖNOR) Kaffebönorna har tagit slut. Fyll på behållaren med kaffebönor (A7). Tratten för det förmalda kaffet (A6) är igentäppt. Töm tratten med hjälp av penseln (C5), som beskrivs i avs. ”14.8 Rengöring av tratten för matning av det förmalda kaffet”. FÖR IN BRYGGRUPPEN Efter rengöringen har bryggruppen (A12) inte satts tillbaka. Sätt in bryggruppen på plats enligt anvis- ningarna i paragrafen ”14.9 Rengöring av bryggruppen”.
Sida: 17
115 FÖR IN BEHÅLLAREN Tanken (A10) är inte korrekt införd. För in behållaren korrekt och tryck in den till botten. ALLMÄNT LARM Maskinens innandöme är mycket smutsigt Rengör grundligt maskinen enl. beskrivningen i avs.”14. Rengöring”Om maskinen, efter ren- göringen fortfarande visar meddelandet, kon- takta service center. BYTE AV FILTRET Avhärdningsfiltret (C4) är uttjänt. Byt ut filtret eller avlägsna det enligt instruk- tionerna i avs. ”17. Avhärdningsfilter” SET DIALTO CLEAN (RATT PÅ CLEAN) Mjölk har just dispenserats och det är därför nödvändigt att utföra rengöringen av mjölk- behållarens inre rör. Vridjusteringsrattenförskummet(D1)tillläge CLEAN. FÖR INVATTENDISPENSERN Vattendispensern (C6)har inte satts i eller har satts i felaktigt För in vattendispensern till botten. TOM KRETS FYLL PÅ KRETSEN skiftandemed VARMTVATTENTRYCK IN OK Hydraulkretsen är tom. Tryck in OK och låt vattnet flyta ut ur dispen- sern för varmt vatten (C6) tills dispenseringen är normal. Om problemet kvarstår, kontrol- lera att vattenbehållaren (A10) är ordentligt införd.. SÄTT I MJÖLKBEHÅLLAREN Mjölkbehållaren (D) är inte korrekt införd. För in mjölkbehållaren till botten (fig. 17). 21. PROBLEMLÖSNING Nedan listas en del möjliga felfunktioner upp. Om problemet inte kan lösas på beskrivet sätt, måste du kontaktaTeknisk Assistans. FEL MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD kaffet är inte varmt. Kopparna har inte förvärmts. Värm kopparnagenom att skölja dem med varmt vatten (OBS: du kan använda funktionenvarmt vatten). Maskinens inre kretsar har kylts av efter- som 2/3 minuter har förflutit efter den sista kaffeberedningen. Innan du bereder kaffet, värm upp bryggrup- pen med sköljningsfunktionen (se kap. ”10. beredning av kaffe”). Den inställda kaffetemperaturen är mycket låg. Ställ in hög kaffetemperatur från menyn. Kaffet är tunt och har lite skum. Kaffet är för grovt malet. Vrid justeringsratten för malning (A2) med ett hack mot nummer 1, moturs, medan kaf- fekvarnen är igång (fig. 8). Fortsätt ett hack i taget tills du erhåller en tillfredsställande dispensering. Effekten märks först efter 2 koppar kaffe (se paragraf ”10.3 Justering av kaffekvarnen”). Kaffet är inte lämpligt. Använd kaffe för espresso maskiner.
Sida: 18
116 Kaffet kommer för långsamt eller droppvis. Kaffet är för finmalet. Vrid justeringsratten för malning (A2) med ett hack mot nummer 7, medurs, medan kaf- fekvarnen är igång (fig. 8). Fortsätt ett hack i taget tills du erhåller en tillfredsställande dispensering. Effekten märks först efter 2 koppar kaffe (se paragraf ”10.3 Justering av kaffekvarnen”). Kaffet kommer inte ut från dispenserns ena eller båda munstycken. Kaffedispenserns munstycken (A13) är igentäppta. Rengör munstyckena med en tandpetare. Mjölken kommer inte ut från dispenseringsröret Mjölkbehållarens lock (D2) är smutsigt. Rengör mjölklocket enligt beskrivningen i avs. ”15. Avkalkning”. Mjölken har stora bubblor eller kommer ut sprutande från mjölkröret eller är lite skummad Mjölken är inte tillräckligt kall eller är inte mellanmjölk. Använd lättmjölk eller mellanmjölk. vid kyl- skåpstemperatur (ungefär 5°C). Om resultatet fortfarandeinteärdetönskade,försökattbyta mjölk märke. Justeringsratten (D1) för skummet är fel justerad. Justera enligt anvisningarna i avs. ”11.2 Jus- tera mängden av skum” Mjölkbehållarens lock (D2) eller justeringsratt för skum (D1) är smutsiga Rengör mjölkbehållarens lock och ratt enligt beskrivningen i avs. ”15. Avkalkning”. Munstycket för varmt vatten/ånga (A19) är smutsigt Rengör munstycket enl. beskrivningen i avs. “14.11 Rengöring av munstycket för varmt vatten/ånga”. Maskinen slås inte på Kontakten är inte införd i uttaget. Anslut kontakten till uttaget (fig. 1). Huvudströmbrytaren (A8) är inte påslagen. Tryck in huvudströmbrytaren (fig. 2). Bryggaren kan inte dras ut Avstängningen har inte utförts korrekt Utför avstängningen genom att trycka på knappen (se kap..”7. Stänga av apparaten”).

Frågor & svar

Har du en fråga om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Se till att du beskriver ditt problem med DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: DeLonghi
  • Produkt: Kaffebryggare
  • Modell/namn: Magnifica S ECAM 22.110.SB
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Spanska, Svenska, Portugis, Universell, Rumänska, Grekisk, Kroatiska, Bulgarisk, Franska, Italiensk, Tyska, Ryska, Norska, Finska, Turkiska, Slovenska, Slovakien, Polska, Danska, Ungerska, Arabiska, Kazach, Czech