Magnifica S ECAM 2... manual
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SBmanual

Manual för DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB på Svenska. Denna PDF-handbok har 21 sidor.

PDF 21 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SBmanual
Föregående sida

Visa en manual för DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

MANUALSCAT | SV

Frågor & svar

Har du en fråga om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Se till att du beskriver ditt problem med DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Sida: 1
81 INNEHÅLL GRUNDLÄGGANDE SÄKERHESANVISNINGAR �������������82 SÄKERHETSVARNINGAR ������������������������������������������83 Symboler, som används i dessa instruktioner ����������������������������83 Regelmässig användning ����������������������������������������������������������83 Bruksanvisningar ����������������������������������������������������������������������83 INLEDNING ������������������������������������������������������������83 Bokstäver inom parentes ����������������������������������������������������������83 Fel och reparationer ������������������������������������������������������������������83 BESKRIVNING ���������������������������������������������������������84 Beskrivning av apparaten ���������������������������������������������������������84 Beskrivning av kontrollpanelen �������������������������������������������������84 Beskrivning av tillbehören ��������������������������������������������������������84 Beskrivning av kontrollamporna �����������������������������������������������84 FÖRBEREDANDE HANDLINGAR ��������������������������������85 Kontroll av apparaten ���������������������������������������������������������������85 Installation av apparaten ����������������������������������������������������������85 Apparatens anslutning till el �����������������������������������������������������85 Apparatens första påsättning ����������������������������������������������������85 SÄTTA PÅ APPARATEN ���������������������������������������������85 STÄNGA AV APPARATEN ������������������������������������������85 AUTO AVSTÄNGNING �����������������������������������������������86 ENERGISPARFUNKTION �������������������������������������������86 AVKALKNINGSFILTER ���������������������������������������������86 Hur du installerar filtret �����������������������������������������������������������86 Borttagning och byte av avkalkningsfiltret �������������������������������87 BRYGGNING AV KAFFE ���������������������������������������������87 Val av kaffesmak �����������������������������������������������������������������������87 Val av mängd kaffe i koppen �����������������������������������������������������87 Justering av kaffekvarnen ���������������������������������������������������������87 Ställa in temperaturen ��������������������������������������������������������������87 Råd att följa för att få ett varmare kaffe ������������������������������������88 Att brygga kaffe genom att använda hela kaffebönor ��������������88 Att brygga kaffe genom att använda färdigmalet kaffe ������������88 TILLREDNING AV CAPPUCCINO ���������������������������������88 Rengöring av cappuccinoenheten efter användning �����������������89 BEREDNING AV HETT VATTEN ����������������������������������89 RENGÖRING �����������������������������������������������������������89 Rengöring av apparaten �����������������������������������������������������������89 Rengöring av droppskålen och kondensskålen �������������������������90 Rengöring av kafferörets munstycken ���������������������������������������90 Rengöring av tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe ����������90 Rengöring av bryggruppen �������������������������������������������������������90 AVKALKNING ����������������������������������������������������������91 PROGRAMMERING AV VATTNETS HÅRDHETSGRAD ����91 Hur du mäter vattenhårdheten �������������������������������������������������92 Inställning av vattnets hårdhet �������������������������������������������������92 TEKNISKA SPECIFIKATIONER �����������������������������������92 KASSERING ������������������������������������������������������������92 KONTROLLAMPORNAS BETYDELSER �������������������������93 PROBLEMLÖSNING �������������������������������������������������94
Sida: 2
83 SÄKERHETSVARNINGAR Symboler, som används i dessa instruktioner De viktiga varningarna är försedda med följande symboler. Det är absolut nödvändigt att iaktta dessa varningar. Fara! Underlåtenhet att iaktta dessa anvisningar, kan orsaka skador genom elektriska stötar med fara för livet som följd. Varning! Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsak till personskador eller skador på maskinen. FaraförBrännskador! Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsa- ken till brännskador. Observera: Denna symbol anger råd och informationer som är viktiga för användaren. Fara! Eftersom maskinen fungerar med elektrisk ström, kan man inte utesluta att den orsakar elektriska stötar. Iaktta därför följande säkerhetsanvisningar: • Rör inte vid maskinen med våta händer eller fötter. • Rör inte vid kontakten med våta händer. • Försäkra dig att eluttaget som används alltid är lätt att komma åt, eftersom det endast på detta sätt är möjligt att dra ut kontakten vid behov. • Om du vill dra ut kontakten från uttaget, grip tag direkt i kontakten. Dra aldrig i sladden, eftersom den då kan ska- das. • Förattkopplabortmaskinenfullständigt,drautkontakten från eluttaget. • Ihändelseavfelpåmaskinen,försökinteattrepareradem. Slåavmaskinen,drautkontaktenfrånuttagetochkontak- taTeknisk Assistans. • Före alla ingrepp för rengöring, stäng av maskinen, dra ut kontakten från vägguttaget och låt maskinen svalna. Varning: Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, polistyren) utom räckhåll för barn. FaraförBrännskador! Denna maskin producerar varmt vatten och när den är påslagen kan vattenånga bildas. Var försiktig att inte komma i kontakt med vattenstänk eller varm ånga. När apparaten är påslagen, kan avställningsytan för kopparna bli varm. Regelmässig användning Denna maskin är utformad för beredning av kaffe och för att värma drycker. All annan användning ska anses vara felaktig och således farlig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i fel- aktig användning av maskinen. Bruksanvisningar Läs noggrant dessa instruktioner innan du använder maskinen. Underlåtenhet att iaktta dessa instruktioner kan vara orsak till personskador eller skador på maskinen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i un- derlåtenhet att iaktta dessa bruksanvisningar. Observera: Förvara noggrant dessa instruktioner. Om maskinen överlåts till tredje part, överlämna även dessa bruksanvisningar. INLEDNING Tack för att du valt en automatisk kaffe-och cappuccinomaskin. Vi önskar dig mycket nöje med din nya maskin. Ta dig ett par minuter för att läsa dessa bruksanvisningar. På så sätt kommer du att undvika faror och skador på maskinen. Bokstäver inom parentes Bokstäverna inom parentes överensstämmer med förklaringen som återges i Beskrivning av maskinen (sid 2-3). Fel och reparationer I händelse av fel, försök, först och främst att avhjälpa dessa ge- nom att följa anvisningarna som återges i avsnitten“Ljussigna- lernas betydelse”på sid 93 och“Felavhjälpning i 94. Om dessa inte skulle vara tillräckliga eller för ytterligare förkla- ringar, rekommenderar vi att konsultera kundtjänst genom att ringa numret som anges i bladet“Kundtjänst”i bilaga. Omdittlandinteskullevaraupptagetibladet,ringnumretsom anges i garantin. För eventuella reparationer, vänd dig uteslu- tandetillTekniskAssistanshosDe’Longhi.Adressernaåtergespå garantisedeln, som medföljer maskinen.
Sida: 3
84 BESKRIVNING Beskrivning av apparaten (sid. 3 - A ) A1. Kontrollpanel A2. Justeringsratt för att ställa in kaffekvarnens malnings- grad. A3. Kopphylla A4. Lock till behållaren för kaffebönor A5. Lock till tratt för färdigmalet kaffe A6. Fyllningstratt för färdigmalet kaffe A7. Behållare för kaffebönor A8. Huvudströmbrytare A9. Vattenbehållare A10. Lucka till bryggrupp A11. Bryggrupp A12. Kafferör (med ställbart höjdläge) A13. Behållare för kaffesump A14. Kondensskål A15. Koppställ A16. Indikator för vattennivå i droppskål A17. Droppskål A18. Cappuccinoenhet A19. Reglage för ånga/hetvatten Beskrivning av kontrollpanelen (sid. 2 - B ) B1. Kontrollampor B2. Knappen : För att sätta på och stänga av apparaten. B3. Knappen : för att göra 1 kopp espressokaffe B4. Knappen : för att göra 2 koppar espressokaffe B5. Knappen : För att spola apparaten eller för att starta avkalkningsprogrammet B6. Väljare:Vrid väljaren för att välja önskad mängd kaffe eller för att välja tillredning med förmalet kaffe B7. Knappen För att aktivera ångfunktionen för tillred- ning av mjölkbaserade drycker B8. Knappen : för att göra 1 ”lång”kopp kaffe B9. Knappen : för att göra 2 ”långa”koppar kaffe Beskrivning av tillbehören (sid. 2 - C ) C1. Kaffemått C2. Flaska med avkalkningsmedel C3. Avkalkningsfilter Beskrivning av kontrollamporna Blinkande kontrollampa: Anger att uppvärm- ning eller spolning Anger att apparaten håller på att tillreda 1 eller 2 koppar espressokaffe. Anger att apparaten håller på att tillreda 1 eller 2 koppar långt kaffe. Kontrollampa med fast sken: Anger att “ång- funktionen”har valts. Blinkande kontrollampa: Anger att du måste vrida på ångreglaget. Anger att ett aktivt larm visas på kontrollpane- len (se par. “Kontrollampaornas betydelser” på sidan 93). Kontrollampamedfastsken:Angerattsumpbe- hållaren inte är isatt och att den måste sättas på plats. Blinkande kontrollampa: Anger att sumpbehål- laren är full och behöver tömmas. Kontrollampa med fast sken: Anger att vatten- behållaren inte är isatt. Blinkande kontrollampa: Anger att det finns för lite vatten i behållaren. Blinkande kontrollampa: Anger att apparaten behöver avkalkas (se par. ”Avkalkning”). Kontrollampa med fast sken: Anger att avkalk- ningsprogrammet pågår på apparaten. ECO Anger att funktionsläget“Energispar”är aktive- rat.
Sida: 4
85 FÖRBEREDANDE HANDLINGAR Kontroll av apparaten Efterattemballagettagitsbortskadukontrolleraattapparaten inte skadats och att samtliga tillbehör finns med. Använd inte apparaten om den har väl synliga skador. Vänd er i så fall till De’Longhis tekniska servicekontor. Installation av apparaten Viktigt! Vid installation av apparaten ska följande säkerhetsanvisningar observeras noga: • Apparaten kan skadas om vattnet inuti den fryser till is. Placera således inte espressomaskinen i en omgivning där risken föreligger att temperaturen sjunker under noll gra- der. • Apparatenutsöndrarvärmetilldenomgivandemiljön.När apparaten har ställts upp på arbetsbordet ska du kontroll- era att det finns minst 3 cm frirum till andra ytor på båda sidorna och på baksidan, och minst 15 cm frirum ovanför espressomaskinen. • Om vatten tränger in i apparatens inre kan den skadas. Placera således inte apparaten intill vattenkranar eller vat- tenhoar. • Ordna elsladden på så sätt att den inte kan skadas av vassa hörn eller vid kontakt med heta ytor (t.ex. spisplattor). Apparatens anslutning till el Viktigt! Kontrollera att spänningen på elnätet överensstämmer med in- dikationerna på märkskylten på apparatens undersida. Apparaten får endast anslutas till ett yrkesmässigt korrekt in- stallerat eluttag med en minimal kapacitet på 10A och med jordanslutning. Om apparatens kontakt inte passar ihop med eluttaget ska du låta en behörig person byta ut kontakten mot en som passar. Apparatens första påsättning Observera: • Apparatenharprovkörtsifabrikenmedriktigtkaffe.Detär såledesnormaltomdetfinnsspåravkaffepulverikvarnen. Vigaranterarunderallaomständigheterattdennaapparat är ny. • Vi rekommenderar att så snart som möjligt utföra kundin- ställningenförvattnetshårdhetgenomattföljaanvisning- arna i paragrafen ”Inställning av vattnets hårdhet” (sid. 87). Följ instruktionerna nedan: 1. Ta ut vattenbehållaren och fyll på med färskt vatten till MAX-strecket (fig. 1A). Sätt sedan tillbaka vattenbehålla- ren på plats (fig. 1B). 2. Ställ en skål som rymmer minst 100 ml under cappuccino- enheten (fig. 2). 3. Anslut apparaten till elnätet och sätt huvudbrytaren som finns på apparatens baksida i läge I (fig. 3). 4. På kontrollpanelen blinkar kontrollampan (fig. 4). 5. Vrid ångreglaget till läge “I”(fig. 5): Vatten rinner ut från cappuccinoenheten och sedan stängs apparaten av. 6. Sätt tillbaka ångreglaget till läge“O”. Därefter är apparaten klar för normal användning. Observera: • I början behöver apparaten göra 4-5 koppar espresso eller 4-5kopparcappuccinoinnanresultatetblirtillfredsställan- de. SÄTTA PÅ APPARATEN Observera: • Anslut apparaten till elnätet och sätt strömbrytaren som finns på apparatens baksida i läge I (fig. 3). • Varjegångsomapparatensättspåvärmsdenuppochspo- lasautomatiskt.Dessatvåskedenkaninteavbrytas.Appa- raten är klar att användas efter att dessa skeden avslutats. Riskförbrännskada! Under spolningsskedet kommer det att rinna ut lite varmt vat- tenfrånkafferörensmunstycken,vilketsamlasuppidenunder- liggandedroppskålen.Aktasåattduintefårvattenstänkpådig. • För att sätta på apparaten trycker du på knappen (fig. 6): Tillhörande kontrollampa kommer att blinka under tiden som de automatiska skedena för upp- värmning och spolning pågår (på så sätt värms inte enbart värmetanken upp, men apparaten låter det varma vattnet rinna i ledningarna inuti apparaten så att även de värms upp). Apparatenharnåtträtttemperaturnärkontrollampan släcks och kontrollamporna för tillredning av kaffe tänds. STÄNGA AV APPARATEN Varje gång som apparaten stängs av utför den en automatisk spolning som inte kan avbrytas Riskförbrännskada! Underspolningenkommerdetattrinnautlitevarmtvattenfrån kafferörens munstycken. Akta så att du inte får vattenstänk på dig.
Sida: 5
86 Förattstängaavapparatentryckerdupåknappen (fig.6). Apparaten utför spolningen och stängs sedan av. Observera: Omduplanerarattinteanvändaapparatenunderenlängrepe- riod rekommenderar vi att du även sätter strömbrytaren i läge 0 (fig. 3). Viktigt! För att undvika att apparaten skadas ska strömbrytaren, fig. 3, aldrig sättas i läge O förrän du har stängt av apparaten genom att trycka på knappen . AUTO AVSTÄNGNING Det går att ändra på den inställda tidsperioden så att apparaten stängs av efter en kvart, efter en halvtimme eller efter 1, 2 eller 3 timmar. 1. Tryck på knappen tills kontrollampan tänden; 2. Tryck återigen på knappen (till vänster om väljaren) tillsdekontrollamportändssomöverensstämmermeddentid somduvillattapparatenautomatisktskastängasavefter: 15 minuter ECO 30 minuter ECO 1 timme ECO 2 timmar ECO 3 timmar ECO 3. Tryck på knappen (till höger om väljaren) för att be- kräfta valet: Kontrollampan släcks. ENERGISPARFUNKTION Gör på följande sätt för att aktivera eller avaktivera energispar- funktionen. När funktionen är aktiv garanteras en lägre ener- giförbrukning i enlighet med gällande europeisk lagstiftning. EnergisparfunktionenäraktivnärdengrönakontrollampanECO är tänd (fig. 7). 1. Närapparatenäravstängd,menmedhuvudströmbrytaren i läge I (fig. 3), trycker du in knappen och håller den intryckt tills kontrollampan ECO tänds (fig. 7). 2. Tryck på knappen (till vänster om väljaren) för att av- aktivera funktionen. Kontrollampan ECO blinkar. 3. Tryck återigen på knappen (till vänster om väljaren) om du vill aktivera funktionen igen. Kontrollampan ECO tänds med fast sken. 4. Tryck på knappen (till höger om väljaren) för att be- kräfta valet: Kontrollampan ECO släcks. Observera: När apparaten är i energisparläget kan det behövas några se- kundersväntaninnandenförstakoppenkaffekommerut,efter- som den behöver något längre tid för att värmas upp. AVKALKNINGSFILTER På vissa modeller medföljer ett avkalkningsfilter. Om er es- pressomaskinlevererasutansådantfilter,rekommenderarviatt du inhandlar det hos ett av De’Longhis auktoriserade service- center. Viktigt: • Ska förvaras på sval och torr plats och ska inte utsättas för direkt solljus. • Filtret ska användas genast när förpackningen har öpp- nats. • Avlägsna filtret innan avkalkningen utförs på maskinen. Följ nedan angivna instruktioner för en korrekt användning av filtret. Hur du installerar filtret 1. Tautfiltretfrånförpackningenochsköljdetundercirka0,5 l rinnande vatten (fig. 8). 2. Ställindatummarkörentillsdukanavläsadeefterföljande 2 användningsmånaderna (fig. 9). Observera: Filtrets varaktighet är två månader vid normal användning av apparaten. Om den däremot står oanvändbar med installerat filter, är varaktigheten högst 3 veckor. 3. Tautvattenbehållarenfrånmaskinenochfylldenmedvat- ten (fig. 1A). 4. Läggnedfiltretivattenbehållaren.Doppaneddetheltoch hållet och luta filtret så att luftbubblorna stiger till ytan (fig. 10). 5. Montera filtret på dess avsedda plats och tryck ned det or- dentligt (fig. 11). 6. Stäng locket på vattenbehållaren (fig. 12) och sätt därefter tillbaka den på plats i maskinen. 7. Ställ ett kärl som rymmer minst 100 ml under cappuccino- enheten. 8. Vrid ångreglaget till läge I så att hett vatten rinner ut. 9. Låt hett vatten rinna ut från maskinen några sekunder tills detbörjarattrinnautmedjämntflöde.Ställsedantillbaka reglaget i läge 0. Observera: Det kan hända att det inte räcker med att låta hett vatten rinna utengångförattinstallerafiltretochattföljandekontrollampor tänds medan installationen utförs:
Sida: 6
87 Upprepa i så fall installationen från punkt 8. Filtret är nu aktiverat och maskinen kan tas i bruk. Borttagning och byte av avkalkningsfiltret När de två månader som gäller för filtrets varaktighet har löpt ut (se datummarkören), eller om apparaten inte har använts på 3 veckor, ska filtret avlägsnas från vattenbe- hållaren och eventuellt bytas ut. Följ anvisningarna i fö- regående paragraf. BRYGGNING AV KAFFE Val av kaffesmak Vridpåväljarenförkaffesmak(B6)förattställainönskadsmak: Ju mer du vrider vredet medsols desto större mängd kaffebönor kommer apparaten att mala och således blir kaffet starkare. Om du sätter väljaren på MIN kommer att kaffet att få en extra svag smak. Om du sätter väljaren på MAX kommer att kaffet att få en extra stark smak Observera: • Ibörjankommerduattbehövaprovadigframochgörafle- ra koppar kaffe innan du kommer fram till det rätta läget på väljaren. • Var noga med att inte vrida väljaren alltför mycket mot MAX, eftersom det då kan hända att kaffet kommer ut för långsamt (droppvis). Detta gäller speciellt vid bryggning av två koppar kaffe samtidigt. Val av mängd kaffe i koppen Apparatenärfabriksinställdförautomatiskutmatningavföljan- de mängder kaffe: - Espressokaffe, om du trycker på knappen (≃40ml); - Långt kaffe, om du trycker på knappen (≃120ml); - Två koppar espresso, om du trycker på knappen ; - Två koppar långt kaffe, om du trycker på knappen . Gör på följande sätt om du önskar ändra på mängden kaffe som apparaten automatiskt fyller koppen med: - Tryck in den knapp som du vill ändra mängden kaffe för och håll den intryckt tills tillhörande kontrollampa börjar blinka och kaffet börjar att rinna ut. Släpp knappen. - När önskad mängd kaffe har fyllt koppen ska du trycka en gång till på samma knapp som tidigare för att lagra den nya mängden i minnet. I samma stund som du trycker in knappen har apparaten lagrat den nya inställningen i minnet. Justering av kaffekvarnen Kaffekvarnen behöver inte justeras under den första använd- ningsperioden eftersom den förinställts i fabriken för att kaffet ska rinna ut på korrekt sätt. Efter att de första kopparna kaffe har gjorts kan du avgöra om espressokaffet är för tunt och med för lite crema eller om det rinner ut för långsamt (droppvis). Det är i så fall nödvändigt att justera malningsgraden med hjälp av justeringsratten (fig. 13). Observera: Du får endast vrida på justeringsratten medan kaffekvarnen maler. Om kaffet rinner ut för långsamt eller inte rinner ut alls, ska du vrida ratten medsols ett steg. För att erhållare ett tjockare kaffe och därmed förbättra kaffets crema, ska du vrida ratten motsols ett steg (inte mer än ett steg i taget, för annars finns risken att kaffet börjar droppa ut efter justeringen). Du kommer inte att märka justeringens verkan förrän efter att apparaten har gjort minst två koppar kaffe. Om du inte är nöjd med resultatet efter justeringen, kan du upprepa förfarandet genom att vrida ratten ytterligare ett steg. Ställa in temperaturen Gör på följande sätt om du vill ändra temperaturen på vattnet som används för att brygga kaffet: 1. När apparaten är avstängd, men med huvudströmbrytaren i läge I (fig. 3), trycker du in knappen och håller denintryckttillskontrollampornapåkontrollpanelentänds. 2. Tryck in knappen tills önskad temperatur har valts. LÅG HÖG 3. Tryck på knappen för att bekräfta valet. Kon- trollamporna släcks.
Sida: 7
88 Råd att följa för att få ett varmare kaffe Följ följande råd om du vill att kaffet ska vara varmare: • Spola apparatens inre innan du startar bryggningen ge- nom att trycka på knappen Från röret kommer det att rinna ut hett vatten som värmer upp apparatens inre krets, vilket gör att det nybryggda kaffet kommer att bli hetare. • Värma kopparna med hjälp av varmt vatten (använd het- vattenfunktionen). • Ställ in en högre kaffetemperatur (se par.“Ställa in tempe- raturen”). Att brygga kaffe genom att använda hela kaffebönor Viktigt! Använd inte karamelliserade eller glaserade kaffebönor efter- som dessa kan fastna i kaffekvarnen och förstöra den. 1. Fyll den avsedda behållaren med kaffebönor (fig. 9). 2. Under kafferörets munstycken ska du sedan ställa: - 1 kopp, om du önskar göra 1 kopp kaffe (fig. 10) - 2 koppar, om du önskar göra 2 koppar kaffe (fig. 11). 3. Sänk kafferöret så att det kommer så nära kopparna som möjligt. På så sätt erhålls den bästa creman (fig. 12). 4. Tryck in den knapp som motsvarar önskad typ av kaffe- bryggning: 5. Bryggningen startar och kontrollampan som motsvarar intryckt knapp är tänd med fast sken på kontrollpanelen. När kaffet är klart är apparaten redo för att användas på nytt. Observera: • Medan apparaten brygger espressokaffet kan du avbryta bryggningen i vilket ögonblick som helst genom att trycka på någon av kaffeknapparna. • Om du vill ha mer kaffe i koppen efter att det har slutat att rinnaut,behöverdubara(inom3sekunder)tryckainenav kaffeknapparna. Observera: För att erhålla ett varmare kaffe hänvisas till paragrafen “Råd att följa för att få ett varmare kaffe”. Viktigt! • Om kaffet droppar ut eller om det är för tunt med för lite crema som följd eller om det är för kallt, råder vi er att läsa om hur problemen åtgärdas i kapitlet ”Problemlösning (sid. 89). • Under användning kan det hända att vissa kontrollampor tänds på kontrollpanelen. Läs om deras betydelser i para- grafen ”Kontrollampornas betydelser”(sid. 88). Att brygga kaffe genom att använda färdigmalet kaffe Viktigt! • Läggaldrighelakaffebönorifyllningstrattenförfärdigma- let kaffe eftersom apparaten kan skadas. • Fyll inte på färdigmalet kaffe när apparaten är avstängd, eftersom det då kan spridas inuti apparaten och smutsa ned den. Det kan även leda till att apparaten förstörs. • Fyllintepåmedmerän1slätstru- ket kaffemått eftersom det an- nars kan hända att apparatens in- sida smutsas ned eller att tratten täpps igen. Observera: Vidanvändningavfärdigmaletkaffepulvergårdetinteattbryg- ga mer än en kopp kaffe åt gången. 1. Kontrollera att apparaten är på. 2. Vrid väljaren för kaffesmak motsols ända till slutläge, på (fig. 18). 3. Kontrollera att tratten inte är igensatt och häll sedan i ett slätstruket mått färdigmalet kaffe i tratten (fig. 19). 4. Ställ en kopp under kafferörets munstycken. 5. Tryckpåönskadkaffeknappför1koppkaffe( eller ). 6. Kaffebryggningen startar. TILLREDNING AV CAPPUCCINO Riskförbrännskada! Under dessa tillredningar kommer det ut ånga: akta så att du inte bränner dig. 1. För att tillreda en cappuccino ska du använda en stor kopp när du gör kaffet. 2. Fyll en behållare, helst med handtag så att du inte bränner dig, med cirka 100 gram mjölk för varje cappuccino som skatillredas.Närduväljerstorlekpåbehållarenskadutän- ka på att mjölkens volym ökar med 2 eller 3 gånger. Observera: 1 kopp espresso 1 kopp långt kaffe 2 koppar långt kaffe 2 koppar espresso
Sida: 8
89 BEREDNING AV HETT VATTEN Riskförbrännskada! Låt aldrig apparaten stå obevakad när hett vatten rinner ut. Varmvattenröret blir varmt när det varma vattnet rinner ut och därför ska du alltid använda handtaget när du tar tag i det. 1. Placera en behållare under cappuccinoenheten (så nära som möjligt för att undvika vattenstänk). 2. Vrid ångreglaget till läge I: Hetvattnet börjar att rinna ut. 3. Stoppahetvattnetgenomattsättatillbakaångreglagettill läge 0. Observera: Om“Energisparfunktionen”äraktivkandethändaattdetdröjer några sekunder innan hetvattnet börjar att rinna ut. RENGÖRING Rengöring av apparaten Följande maskindelar ska rengöras regelbundet: - Behållaren för kaffesump (A3) - Droppskålen (A17) och kondensskålen (A14) - Vattenbehållaren (A9) - Kafferörens munstycken (A12) - Tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe (A6) - Apparatens inre (öppna bryggruppens lucka för att få åt- komst till dess insida (A10)) - Bryggrupp (A11) Viktigt! • Använd inte lösningsmedel, repande rengöringsmedel el- ler sprit vid rengöring av apparaten. På de helautomatiska espressomaskinernafrånDe’Longhibehöverduintetillsät- ta något kemiskt medel för att rengöra dem. Det avkalk- ningsmedel som rekommenderas av De’Longhi innehåller endastnaturligaingredienserochärfullständigtbiologiskt nedbrytbart. • Inga av apparatens komponenter tål maskindisk. • Använd inte metallföremål för att få bort ingrott smuts el- ler kafferester, eftersom det då kan hända att metall- eller plastytor skrapas. Rengöring av sumpbehållaren När kontrollampan blinkar är det nödvändigt att tömma och rengöra behållaren för kaffesump. Om behållaren inte ren- görs kommer kontrollampan att fortsätta blinka och apparaten kan inte brygga kaffe. Gör följande (med apparaten påslagen) för att rengöra den: • Ta ut droppskålen (fig. 24), töm den och rengör den. För att erhålla ett tjockare och kraftigare skum ska du an- vända mellanmjölk eller lättmjölk. Dessutom ska mjölken ha kylskåpstemperatur (cirka 5° C). För att förhindra att mjölken skummas dåligt eller att den får stora bubblor ska du regelbundet rengöra cappuccinoenheten enligt de anvisningarsomangesiparagrafen“Rengöringavcappuc- cinoenheten efter användning”. 3. Tryck på knappen : Kontrollampan blinkar. 4. Doppa ned cappuccinoenheten i mjölkbehållaren (fig. 20). 5. Efter några sekunder, när kontrollapan blinkar, vrider duångreglagettilllägeI(fig.5).Ångakommerutfråncap- puccinoenheten och ger mjölken en krämig konsistens och ökar dess volym. 6. För att erhålla ett tjockare skum, ska du röra skålen lång- samt nedifrån och uppåt. (Vi avråder dig från att använda ångfunktionen i mer än 3 minuter i följd). 7. Sätt tillbaka ångreglaget i läge 0 för att avbryta ångan när mjölken har fått önskat skummig konsistens. Riskförbrännskada! För att undvika brännskador som orsakas av stänk från het mjölk ska du stänga av ångfunktionen innan du tar bort behållaren med skummad mjölk. 8. Hällneddenskummademjölkenikoppenmeddetfärdiga kaffet. Cappuccinon är klar. Tillsätt socker efter smak och strö eventuellt lite kakao ovanpå skummet. Rengöring av cappuccinoenheten efter användning Cappuccinoenheten ska rengöras efter varje användning för att förhindra avlagringar av mjölkrester eller att den täpps igen. 1. Ställ en behållare under cappuccinoenheten och låt lite vattenrinnautinågrasekundergenomattvridaångregla- get i läge I (fig. 5). Sätt sedan tillbaka ångreglaget i läge 0 för att avbryta hetvattnet. 2. Vänta några minuter tills cappuccinoenheten kallnat. Tag sedan ett stadigt tag i cappuccinorörets handtag med den ena handen och skruva loss cappuccinoenheten med den andra handen genom att vrida den motsols (fig. 21) och dra den nedåt för att få loss den. 3. Ta bort även ångmunstycket genom att dra ned det (fig. 22). 4. Kontrollera att de hål som pilen i fig. 23 visar inte är igen- täppta.Användennålförattgörarentdemomdetbehövs. 5. Rengör noggrant cappuccinoenhetens komponenter med hjälp av en tvättsvamp och ljummet vatten. 6. Montera tillbaka munstycket och sätt in cappuccinoenhe- ten på munstycket genom att vrida den och trycka den uppåt så att den hakas fast.
Sida: 9
90 • Tömochrengörbehållarenförkaffesumpnoggrantochvar nogamedattfåbortsamtligarestersomkanhalagtsigpå dess botten. • Kontrollera även den röda kondensskålen och töm den om den är full. Viktigt! Varje gång som du tar ut droppskålen är det obligatoriskt att tömma sumpbehållaren, även i de fall den nästan är tom. Om du inte gör det kan det hända att behållaren för kaffesump fylls mer än vad som är meningen när du gör efterföljande kaf- fekoppar och att apparaten täpps igen. Rengöring av droppskålen och kondensskålen Viktigt! Om droppskålen inte töms regelbundet kan det hända att vatt- net rinner över kanterna och att det hamnar inuti eller vid sidan av apparaten. Detta kan skada apparaten, arbetsbordet eller intilliggande ytor. Droppskålen är försedd med en flottör (röd) som anger när vat- tennivån kräver tömning (fig. 20). Innan denna flottör börjar att sticka upp genom koppstället ska droppskålen tömmas och rengöras. Gör på följande sätt för att ta bort droppskålen: 1. Ta ut droppskålen tillsammans med sumpbehållaren (fig. 24). 2. Töm droppskålen och sumpbehållaren och tvätta dem rena. 3. Kontrollera kondensskålen och töm den om den är full. 4. Sätt tillbaka både droppskålen och sumpbehållaren på plats. Rengöring av apparatens inre Riskförelektriskstöt! Innan ett rengöringsarbete av de inre komponenterna påbörjas ska apparaten stängas av (se ”Stänga av apparaten”) och från- kopplas från elnätet. Doppa aldrig ned apparaten i vatten. 1. Kontrollera regelbundet (cirka en gång i månaden) att apparatens inre (som du får åtkomst till om du tar bort droppskålen) inte är smutsig. Avlägsna vid behov eventu- ella kafferester med hjälp av en tvättsvamp. 2. Sug upp resterna med en dammsugare (fig. 26). Rengöring av vattenbehållaren Vattentanken (A9) ska rengöras regelbundet (cirka en gång i månaden) med en fuktig trasa och med lite av ett milt rengö- ringsmedel. Rengöring av kafferörets munstycken 1. Rengör kafferörets munstycken med hjälp av en tvätt- svamp eller en trasa (fig. 27). 2. Kontrollera att hålen på kafferöret inte är igentäppta. Av- lägsna vid behov eventuella kafferester med hjälp av en tandpetare (fig. 28). Rengöring av tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe Kontrollera regelbundet (cirka en gång i månaden) att tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe inte är igentäppt. Avlägsna kafferesterna vid behov. Rengöring av bryggruppen Bryggruppen (A11) ska rengöras minst en gång i månaden. Viktigt! Detgårinteatttautbryggruppennärapparatenärpå. 1. Kontrollera att apparaten har stängts av på rätt sätt (se ”Stänga av apparaten”, sid. 85). 2. Ta bort vattenbehållaren. 3. Öppnaluckantillbryggruppen(fig.29)somsitterpåhöger kant. 4. Tryck de två röda frikopplingsknapparna inåt samtidigt som du trycker bryggruppen utåt (fig. 30). Viktigt! Rengörbryggruppenutanattanvändadiskmedeleftersom den kan ta skada. 5. Lägg bryggruppen i vattenbad i 5 minuter och skölj den sedan under rinnande vatten. 6. Avlägsna eventuella kafferester från hållaren som brygg- ruppen ligger mot. 7. Efter rengöringen ska bryggruppen sättas tillbaka på plats i hållaren.Tryck sedan på skriften PUSH tills det klickar till. Observera: Om du har svårigheter med att få in bryggruppen på plats är det nödvändigt att du (innan den sätts på plats) trycker ihop de två spakarna på det sätt som visas på bilden så att den antar rätt storlek.
Sida: 10
91 8. När bryggruppen sitter på plats ska du kontrollera att de två röda knapparna är i låst läge. 8. Stäng luckan till bryggruppen. 9. Sätt tillbaka vattenbehållaren på plats. AVKALKNING Apparaten behöver avkalkas när kontrollampan blinkar på kontrollpanelen (fig. 31). Viktigt! Avkalkningsmedlet innehåller syror som kan verka irriterande på hud och ögon. Det är absolut obligatoriskt att följa de säker- hetsföreskrifter som tillverkaren skriver på avkalkningsmedlets förpackning och att noggrant respektera de åtgärder som ska vidtas vid kontakt med hud och ögon. Observera: Endast avkalkningsmedel från De’Longhi får lov att användas. Ättiksbaserade eller sulfaminbaserade avkalkningsmedel får absolut inte användas. Vid användning av sådana medel upp- hävs garantin. Garantin upphävs också i de fall avkalkningen inte utförs på korrekt sätt. 1. Sätt på apparaten och vänta tills den är redo för använd- ning. 2. Töm vattenbehållaren (A12) och avlägsna avkalkningsfil- tret, i förekommande fall. 3. Tillsätt avkalkningsmedlet i vattenbehållaren tills det når nivå A (motsvarar en flaska på 100 ml.). Nivåstrecket avlä- ses på vattenbehållarens baksida (fig. 32A). Tillsätt sedan vatten (1l) upp till nivå B (fig. 32B). Placeraentomskålsomrymmerminst1,5lundercappuc- cinoenheten. 4. Vänta tills kontrollamporna för kaffe är tända med fast sken. Viktigt!Riskförbrännskada! Från cappuccinoenheten kommer det att rinna ut varmt vatten som innehåller syra. Akta så att du inte får vattenstänk på dig. 5. Tryck in knappen och håll den intryckt i minst 5 sekunder för att bekräfta att medlet har tillsatts. Starta därefter avkalkningsporgrammet. Lampan inuti knappen förblir tänd med fast sken för att indikera att avkalknings- programmet har startat och kontrollampan blinkar för att tala om att du ska vrida ångreglaget till läge I . 6. Vrid ångreglaget motsols till läge I: Avkalkningslösningen rinner ut från cappuccinoenheten och ned i den underlig- gande skålen. Avkalkningsprogrammet utför automatiskt en serie spolningar och pauser efter varandra för att av- lägsna kalket. Det är alldeles normalt om apparaten förblir inaktiv flera minuter mellan de olika spolningarna. Efter ungefär 30 minuter är vattenbehållaren tom och de två kontrollamporna och blinkar. Vrid ångreglaget medsols tills det hamnar på slutläget O. Apparaten är nu klar att starta ett spolprogram med vanligt färskt vatten. 7. Töm skålen som använts för att samla upp avkalkningslös- ningen och sätt tillbaka den tomma skålen under röret. 8. Ta ut vattenbehållaren, töm den, skölj den under rinnande vatten, fyll den med rent vatten och sätt tillbaka den på plats. Kontrollampan blinkar. 9. Vrid ångreglaget motsols till läge I (fig. 5). Varmt vatten rinner ut från röret. 10. När vattenbehållaren är alldeles tom på nytt börjar kon- trollampan blinka. 11. Sättångreglagetiläge0.Kontrollampan släcks. Fyll vattenbehållaren med vatten igen. Apparaten är redo för användning. Observera! Om avkalkningscykeln inte slutförs korrekt (t.ex.på grund av strömavbrott), är det lämpligt att upprepa cykeln. PROGRAMMERING AV VATTNETS HÅRDHETSGRAD Avkalkningsprogrammet behöver köras efter ett förbestämt antal drifttimmar som beror på den hårdhetsnivå som ställts in för vattnet. Apparaten är fabriksinställd på vattenhårdhet nr 4. Det går att programmera apparaten efter den befintliga vattenhårdheten i användarens område. Detta medför att meddelandet kommer att visas mer eller mindre ofta. P U S H
Sida: 11
92 Hur du mäter vattenhårdheten 1. Avlägsnafrånförpackningendenmedföljandestickan”TO- TAL HARDNESSTEST”i bilaga till instruktionerna på engel- ska. 2. Doppa ned hela teststickan i ett glas vatten i ungefär en sekund. 3. Ta upp den och skaka av överflödigt vatten. Efter cirka en minut kommer det att bildas 1, 2, 3 eller 4 röda fyrkanter, beroende på vattnets hårdhet. För varje fyrkant som visas räknas en nivå. Inställning av vattnets hårdhet 1. Kontrollera att apparaten är avstängd (men ansluten till elnätet och med huvudbrytaren i läge I). 2. Tryck in knappen och håll den intryckt i minst 6 sekunder: Kontrollamporna tänds sam- tidigt. 3. Tryckpåknappen (tillvänsteromväljaren)förattstäl- la in den befintliga vattenhårdheten (den nivå som avlästs med teststickan). Nivå Nivå Nivå Nivå 1 2 3 4 4. Tryck på knappen (till höger om väljaren) för att bekräfta valet. Apparaten har nu programmerats om enligt den nya inställ- ningen för vattnets hårdhet. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Spänning: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Effektförbrukning: 1450W Tryck: 15 bar Vattenbehållarens maxvolym: 1,8 liter Mått LxHxB: 238x340x430 mm Elsladdens längd: 1,15 m Vikt : 9,1 kg Bönbehållarens maxkapacitet: 250 g Apparaten uppfyller kraven i följande EG-direktiv: • Lågspänningsdirektivet 2006/95/CE och påföljande modi- fieringar; • EMCDirektivet2004/108/CEochpåföljandemodifieringar; • Europeiska Förordningen Stand-by 1275/2008. • Materialen och föremålen som är avsedda för kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i Europadi- rektivet 1935/2004. KASSERING I enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG får inte apparaten bortskaffas tillsammans med hus- hållsavfallet utan ska lämnas in till en allmän insam- lingsstation. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Sida: 12
93 KONTROLLAMPORNAS BETYDELSER KONTROLLAMPA SOM VISAS MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD BLINKANDE Det finns för lite vatten i behålla- ren. Fyll på vattenbehållaren och sätt in den orden- tligt genom att trycka in tills den hakas fast med ett klick. IVattenbehållaren har inte satts in korrekt. Sätt in vattenbehållaren riktigt och tryck in den ordentligt. BLINKANDE Behållaren för kaffesump (A13) är full. Töm sumpbehållaren och droppskålen. Rengör dem och sätt sedan tillbaka dem på plats.Vik- tigt: Varje gång som du tar ut droppskålen är det obligatoriskt att du tömmer sumpbehål- laren, även om den är nästan tom. Om du inte gör det kan det hända att behållaren för kaffesump fylls mer än vad som är meningen när du gör efterföljande kaffekoppar och att apparaten täpps igen. Efter rengöringen har inte sumpbehållaren satts på plats. Ta ut droppskålen och sätt in sumpbehållaren. BLINKANDE Kaffet är för finmalet och därför rinner kaffet ut för långsamt eller inte alls. Låt apparaten göra ytterligare en kaffe och vrid justeringsratten för malningsgrad (fig. 10) medsols ett steg mot nummer 7 medan kaffekvarnen maler. Om kaffet fortfarande rinner ut för långsamt efter minst ytterligare 2 koppar kaffe, ska malningsgraden justeras igen genom att vrida ratten ett steg till (se Justering av kaffekvarnen, sid. 87). Om problemet kvarstår ska du vrida ångreglaget till läge I och låta lite vatten rinna ut från cap- puccinoenheten. BLINKANDE Funktionen ”Färdigmalet kaffe” har valts, men inget kaffepulver har tillsatts i tratten. Tillsätt färdigmalet kaffe i tratten eller avakti- vera funktionen för färdigmalet kaffe.
Sida: 13
94 PROBLEMLÖSNING Listan nedan innehåller några möjliga funktionsstörningar. Om du inte lyckas åtgärda problemet genom att följa de nedanstående anvisningarna ska du kontaktaTeknisk service. PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Kaffet är inte varmt. Kopparna värmdes inte upp innan. Värmuppkopparnagenomattsköljademmed varmt vatten (OBS: det går bra att använda hetvatten-funktionen). Bryggruppen har kallnat därför att det gått 2/3 minuter från att den senaste koppen kaffe gjordes. Värmuppbryggruppeninnandugörkaffetge- nom att trycka på knappen spolning. Kaffet är för tunt eller har för lite crema. Kaffet är för grovmalt. Vrid malningsgradens justeringsratt motsols ett steg medan kaffekvarnen maler (fig. 8). Vrid ett steg i taget tills önskad effekt uppnås. Justeringens verkan märks först efter 2 koppar kaffe (se paragraf ”Justering av kaffekvarn”, sid. 87). Fel kaffesort har använts. Använd en kaffesort som är till för espresso- maskiner. BLINKANDE Anger att apparaten behöver avkalkas. Det avkalkningsprogram som beskrivs i kap. “Avkalkning”ska köras så snart som möjligt. BLINKANDE Det har använts för mycket kaffe- pulver. Välj en svagare smak eller minska dosen fär- digmalet kaffepulver och tryck sedan på knap- pen för en ny kopp kaffe. BLINKANDE Kaffebönorna är slut. Fyll på bönbehållaren. Tratten för färdigmalet kaffe är igentäppt. Töm tratten med hjälp av en kniv enligt be- skrivningen i par. “Rengöring av tratten för påfyllning av kaffepulver”. BLINKANDE Efter rengöringen har inte bryg- gruppen satts på plats. Sätt in bryggruppen på plats enligt anvisnin- garna i paragrafen ”Rengöring av bryggrup- pen”. Apparatens inre är mycket smut- sig. Rengör apparaten noggrant enligt anvisnin- garna i par. ”Rengöring och underhåll”. Om meddelandet kvarstår även efter rengöringen ska du vända dig till ett servicekontor.
Sida: 14
95 Kaffet rinner ut för långsamt eller droppar ut. Kaffet är för finmalt. Vrid malningsgradens justeringsratt medssols ett steg medan kaffekvarnen maler (fig. 8). Vrid ett steg i taget tills önskad effekt uppnås. Justeringens verkan märks först efter 2 koppar kaffe (se paragraf ”Justering av kaffekvarn”, sid. 87). Kaffet rinner inte ut från det ena munstycket eller från inget av dem. Munstyckena är igensatta. Rengör munstyckena med en tandpetare. Den skummade mjölken har stora bubblor. Mjölken är inte tillräckligt kall eller är inte av rätt sort (använd ej standardmjölk). Använd helst lättmjölk, eller mellanmjölk, med kylskåpstemperatur (cirka 5°C). Om du ändå inte är nöjd med resultatet, kan du prova att köpa mjölk från ett annat mejeri. Mjölken skummades inte. Cappuccinoenheten är smutsig. Utför rengöringen enligt anvisningarna i para- grafen”Rengöringavcappuccinoenhetenefter användning”(sid. 84). Ångan avbryts under användning. En säkerhetsanordning avbryter ångan efter 3 minuter. Vänta några minuter och aktivera sedan ångfunktionen på nytt. Apparaten sätts inte på. Kontakten sitter inte i eluttaget. Sätt in kontakten i eluttaget. Huvudströmbrytaren (A8) har inte satts på. Sätt huvudströmbrytaren i läge I (fig. 1).
Märke:
DeLonghi
Produkt:
Kaffebryggare
Modell/namn:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Filtyp:
PDF
Tillgängliga språk:
Svenska