Magnifica S ECAM 2... manual
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.Bmanual

Manual för DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B på Svenska. Denna PDF-handbok har 20 sidor.

PDF 20 1.1mb

Visa en manual för DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

MANUALSCAT | SV

Frågor & svar

Har du en fråga om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Se till att du beskriver ditt problem med DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Svhärdningsfilter blinkar rött högst upp på displayen. Det blinkar vitt sken under steam bilden och det blinkar vitt sken även där man ser olika storlekar på bönor. Blinkar vad minsta bönan. Maskinen är alldeles ny. Ny uppackade. Hoppas på hjälp så jag får smaka på det goda kaffet // Ingela

Ingela Rotter 2023-08-12

Ställ en fråga om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Sida: 1
113 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR. .............................................................. 114 2. SÄKERHETS- ANVISNINGAR..................... 115 2.1 Symboler som används i denna bruksanvisning...........................................115 2.2 Avsedd användning....................................115 2.3 Bruksanvisning..........................................115 3. INLEDNING............................................. 115 3.1 Bokstäver inom parentes............................115 3.2 Fel och reparationer...................................115 4. BESKRIVNING......................................... 116 4.1 Beskrivning av maskinen ...........................116 4.2 Beskrivning av kontrollpanelen..................116 4.3 Beskrivning av tillbehören.........................116 4.4 Beskrivning av mjölkbehållaren.................116 5. FÖRBEREDANDE PROCEDURER................ 116 5.1 Kontroll av maskinen.................................116 5.2 Installation av maskinen............................116 5.3 Anslutning av maskinen.............................117 5.4 Första gången maskinen tas i bruk.............117 6. PÅSLAGNING AV MASKINEN..................... 117 7. AVSTÄNGNING AV MASKINEN.................. 117 8. INSTÄLLNING AV MENYN......................... 118 8.1 Sköljning....................................................118 8.2 Avkalkning.................................................118 8.3 Installera filter...........................................118 8.4 Byte av filtret (om installerat)....................118 8.5 Tidsinställning...........................................118 8.6 Auto start...................................................118 8.7 Auto avstängn............................................118 8.8 Energisparläge...........................................119 8.9 Inställning av temperatur..........................119 8.10 Inställning av vattnets hårdhet..................119 8.11 Inställning av språket.................................119 8.12 Ljudsignal..................................................119 8.13 Standardvärden (reset)..............................119 8.14 Statistik funktion.......................................120 9. BEREDNING AV KAFFE............................. 120 9.1 Val av kaffearoma......................................120 9.2 Val av mängd kaffe i koppen......................120 9.3 Personalisering av kvantitet min kaffe.......120 9.4 Justera kaffekvarnen..................................120 9.5 Råd för varmare kaffe.................................120 9.6 Beredning av kaffe med användning av kaffebönor.................................................121 9.7 Beredning av kaffe med användning av förmalt kaffe..............................................121 9.8 Beredning av kaffe LONG, med användning av kaffebönor.................................................121 9.9 Beredning av kaffe LONG med användning av förmalt kaffe..............................................121 9.10 Anpassning av mängden kaffe LONG..........121 10. BEREDNING AV MJÖLKDRYCKER............... 122 10.1 Fyll på och haka fast mjölkbehållaren........122 10.2 Justera mängden skum..............................122 10.3 Automatisk beredning av mjölkdrycker......122 10.4 Beredning av dryckerna i ”MILK MENU”......122 10.5 Rengöring av behållaren efter varje användning................................................123 10.6 Programmera mängden kaffe och mjölk i koppen för CAPPUCCINO knappen..............123 10.7 Programmera mängden kaffe och mjölk i koppen för dryckerna som tillhör knappen MILK MENU................................................123 11. DISPENSERING AV HETT VATTEN.............. 124 11.1 Modifiering av mängden automatiskt dispenserat vatten.....................................124 12. RENGÖRING............................................ 124 12.1 Rengöring av maskinen..............................124 12.2 Rengöring av maskinens innerledning.......124 12.3 Rengöring av behållaren från kaffesump...124 12.4 Rengöring av droppbrickan och kondensuppsamlingskaret.........................125 12.5 Rengöring av maskinens innandöme........125 12.6 Rengöring av vattentanken........................125 12.7 Rengöring av kaffedispenseraren munstycken. .................................................................125 12.8 Rengöring av tratten för matning av förmalet kaffe...........................................................125 12.9 Rengöring av vattenpipen..........................125 12.10Rengöring av mjölkbehållaren...................126 12.11Rengöring av munstycket för hett vatten/ ånga...........................................................126 13. AVKALKNING.......................................... 126 14. PROGRAMMERING AV VATTNETS HÅRDHET.. 127 14.1 Mätning av vattnets hårdhet......................127 14.2 Inställning av vattnets hårdhet..................128 15. AVHÄRDNINGSFILTER............................. 128 15.1 Installation av filtret...................................128 15.2 Byte av filter...............................................129 15.3 Avlägsnande av filtret................................129 16. TEKNISKA DATA...................................... 129 17. BORTSKAFFANDE.................................... 129 18. MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN.130 19. FELÅTGÄRDER........................................ 131
Sida: 2
114 1. GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR • Enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk ellermentalförmågaellerbristpåerfarenhetochkunskap,omdeinteövervakaseller fårinstruktionerangåendesäkeranvändningavmaskinen,avenpersonsomansvarar för deras säkerhet. • Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med maskinen. • Rengöringen och underhållet som ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan översyn. • Sänk aldrig ned maskinen i vatten vid rengöring. • Denna maskin är avsedd uteslutande för hushållsbruk. Den är inte avsedd att använ- das i: personalkök för anställda i butiker, kontor och andra arbetsplatser, stugor, ho- tell, motell och andra inkvarteringsmöjligheter, rum att hyra. • I händelse av skador på kontakten eller matningskabeln, få dem utbytta endast av Teknisk Assistans hos De’Longhi, för att förebygga alla risker. ENDAST FÖR EUROPEISKA MARKNADER: • Dennaenhetkananvändasavbarnfrån8årochuppomunderbevakningelleromde har fått instruktioner om säker användning av maskinen och om de förstår de med- följandefarorna. Rengöringochunderhållsomåliggeranvändarenfårinteutförasav barnomdeinteäräldreän8årocharbetarunderuppsikt.Hållmaskinenochsladden utom räckhåll för barn under 8 år. • Enhetenkananvändasavpersonermednedsattfysiskellermentalförmågaellerbrist påerfarenhetochkunskap,omdeövervakaselleromdeharfåttinstruktioneromsäker användning av maskinen och om de förstår de faror som medföljer användningen. • Barn får inte leka med maskinen. • Koppla alltid bort maskinen från elnätet om den lämnas utan tillsyn och före monte- ring, bortskaffning eller rengöring. Ytorna som bär denna symbol blir varma under användningen (symbolen återfinns endast på vissa modeller).
Sida: 3
115 2. SÄKERHETS- ANVISNINGAR 2.1 Symboler som används i denna bruksanvisning. De viktiga varningarna är försedda med följande symboler. Det är absolut nödvändigt att iaktta dessa varningar. Fara! Underlåtenhet att iaktta denna varning kan orsaka skador genom elektriska stötar med fara för livet som följd. Varning! Underlåtenhet att iaktta denna varning kan orsaka personska- dor eller skador på maskinen. FaraförBrännskador! Underlåtenhetattiakttadennavarningkanorsakabrännskador eller skållning. Observera! Denna symbol anger råd och information som är viktiga för användaren. Fara! Eftersom maskinen fungerar med elektrisk ström kan man inte utesluta att den orsakar elektriska stötar. Iaktta därför följande säkerhetsanvisningar: • Vidrör inte maskinen med våta händer eller fötter. • Rör inte vid kontakten med våta händer. • Försäkra dig att eluttaget som används alltid är lätt att komma åt, eftersom det endast på detta sätt är möjligt att dra ut kontakten vid behov. • Grip tag i själva kontakten för att dra ut elsladden ur elut- taget. Dra aldrig i sladden eftersom den då kan skadas. • Förattkopplabortmaskinenfullständigt,drautkontakten från eluttaget. • Försök inte att reparera maskinen om ett fel uppstår. Stäng av maskinen, dra ut kontakten från eluttaget och kontaktaTeknisk Assistans. • Förevarjerengöringavmaskinensytterdelarskadustänga avmaskinen,drautstickkontaktenurvägguttagetochlåta maskinen svalna. Varning! Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, polystyren) utom räckhåll för barn. FaraförBrännskador! Denna maskin producerar varmt vatten och när den är påslagen kan vattenånga bildas. Var försiktig för att inte komma i kontakt med vattenstänk eller varm ånga. När maskinen är påslagen kan avställningsytan för koppar bli varm. 2.2 Avsedd användning Denna maskin är utformad för beredning av kaffe och för att värma drycker. All annan användning ska anses vara felaktig och således farlig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i fel- aktig användning av maskinen. 2.3 Bruksanvisning Läs noggrant dessa instruktioner innan du använder maskinen. Underlåtenhet att iaktta dessa instruktioner kan orsaka person- skador eller skador på maskinen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i un- derlåtenhet att iaktta denna bruksanvisning. Observera! Förvaradennabruksanvisningomsorgsfullt.Ommaskinenöver- låts till tredje part, överlämna även denna bruksanvisning. 3. INLEDNING Tack för att du valt en automatisk kaffe- och cappuccinomaskin. Viönskardigmycketnöjemeddinnyamaskin. Avsättnågrami- nuter till att läsa igenom bruksanvisningen. På så sätt kommer du att undvika faror och skador på maskinen. 3.1 Bokstäver inom parentes Bokstäverna inom parentes överensstämmer med förklaringen som återges i Beskrivning av maskinen (sid. 2-3). 3.2 Fel och reparationer I händelse av fel, försök först och främst att avhjälpa dessa genomattföljaanvisningarnasomåtergesikapitlen ”18.med- delanden som visas på displayen” och ”19. Felåtgärder”. Om dessa inte skulle vara tillräckliga eller för ytterligare förkla- ringar, rekommenderar vi dig att konsultera kundtjänst genom att ringa numret som anges i det bifogade bladet ”Kundtjänst”. Omdittlandinteskullevaraupptagetibladet,ringnumretsom anges i garantin. För eventuella reparationer, vänd dig uteslu- tandetillTekniskAssistanshosDe’Longhi.Adressernaåtergespå garantisedeln, som medföljer maskinen..
Sida: 4
116 4. BESKRIVNING 4.1 Beskrivning av maskinen (sid. 3 - A ) A1. Lock för behållaren för kaffebönor A2. Lock för tratten för förmalt kaffe A3. Behållare för kaffebönor A4. Tratt för förmalt kaffe A5. Ratt för justering av malningsgraden A6. Avställningsyta för koppar A7. Kaffemunstycke (justerbart i höjd) A8. Munstycke för hett vatten och ånga A9. Kondensuppsamlingskar A10. sumpbehållare A11. Bricka för koppar A12. Droppkar A13. Vattennivåvisare för droppbrickan A14. Brygglucka A15. Bryggrupp A16. Vattentank A17. Utrymme för vattenavhärdningsfilter A18. Lock för vattentank A19. Utrymme för matningskabelns kontakt A20. Huvudströmbrytare 4.2 Beskrivning av kontrollpanelen (sid. 2 - B ) Vissa av panelens knappar har en dubbel funktion: denna anges avenparentesibeskrivningen. B1. Knapp : för att slå på och stänga av maskinen (stand by) B2. Knapp MENU/ESC för att gå in i menyn (När du går in i programmeringsmenyn: tryck in för att gå ut ur menyn) B3. Knapp OK: för att aktivera och bekräfta den valda funktionen B4. Display: användarguide för bruk av maskinen B5. Knapp : för vald mängd kaffe B6. Knapp för val av aroma : tryck in för att välja kaffearoma B7. Knapp : för att dispensera varmt vatten B8. Knapp : för beredning av 1 kopp kaffe LONG (STOR KOPP) B9. CAPPUCCINO knapp: för dispensering av cappuccino (När du går in i programmeringsmenyn trycker du in för att bläddra bland menyalternativen) B10. Knapp MILK MENY: för beredning av CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO FLAT WHITE, MILK (När du går in i programmeringsmenyn trycker du in för att bläddra bland menyalternativen) B11. Knapp : för beredning av 1 koppar kaffe med inställ- ningarna som visas på displayen B12. Knapp : för beredning av 2 koppar kaffe med in- ställningarna som visas på displayen 4.3 Beskrivning av tillbehören (sid. 2 - C ) C1. Reaktionssticka ”Total HardnessTest” C2. Doseringsmått för förmalt kaffe C3. Avkalkningsmedel C4. Avhärdningsfilter (på vissa modeller) C5. Pensel för rengöring C6. Dispenser för hett vatten C7. Matningskabel 4.4 Beskrivning av mjölkbehållaren (sid. 2 - D ) D1. Ratt för justering av skum och funktion CLEAN D2. Lock för mjölkbehållaren D3. Mjölkbehållare D4. Mjölkuppsugningsrör D5. Dispenseringsrör för skummad mjölk (justeringsbart) 5. FÖRBEREDANDE PROCEDURER 5.1 Kontroll av maskinen Efter att ha avlägsnat förpackningsmaterialet, försäkra dig om att maskinen är hel och att alla tillbehör finns med. Använd inte maskinen om det förekommer uppenbara skador. Vänd dig till Teknisk Assistans hos De'Longhi. 5.2 Installation av maskinen Varning! När du installerar maskinen ska följande säkerhetsvarningar iakttas: • Maskinen avger värme i den omgivande miljön. Efter att ha placerat maskinen på arbetsbänken, kontrollera att ett fritt avstånd på minst 3 cm finns mellan maskinens ytor, sidornaochbaksidanochettfrittutrymmepåminst15cm ovanför kaffemaskinen. • Eventuellt inträngande av vatten i maskinen kan skada den. Placera inte maskinen i närheten av vattenkranar eller tvättställ. • Maskinenkantaskadaomvattnetidessinnandömeskulle frysa. Installera inte maskinen i en miljö där temperaturen kan sjunka under fryspunkten. • Placera matningskabeln på så sätt att den inte skadas av vassahörnelleravkontaktmedvarmaytor(texelektriska plattor).
Sida: 5
117 5.3 Anslutning av maskinen Varning! Försäkra dig om att elnätets spänning överensstämmer med den som anges på skylten på maskinens botten. Anslut maskinen endast till ett eluttag som är regelmässigt in- stallerat, med en min. kapacitet på 10 A och som är försett med effektiv jordning. I händelse av inkompatibilitet mellan eluttaget och maskinens kontakt, låt kvalificerad personal byta ut eluttaget mot ett annat av lämplig typ. 5.4 Första gången maskinen tas i bruk Observera! • Maskinen har kontrollerats vid fabriken med hjälp av van- ligt kaffe. Det kan därför finnas spår av kaffe i kvarnen. Men vi garanterar att maskinen är ny. • Vi rekommenderar att så snart som möjligt personalisera vattnets hårdhet enligt proceduren som beskrivs i kapitlet ”14. Programmering av vattnets hårdhet”. 1. För in strömkabelns anslutning (C7) i dess utrymme på maskinens baksida, anslut maskinen till eluttaget (fig. 1) och försäkra dig om att huvudströmbrytaren (A20) på ma- skinens baksida är intryckt (fig. 2). 2. Dra ut vattentanken (A16) (fig. 3), öppna locket (A18) (fig. 4), fyll med färskt vatten till MAX linjen (fig. 5), stäng lock- et och återmontera sedan själva tanken. Detärnödvändigtattväljaönskatspråkgenomattgåframeller tillbaka med pilarna (B9) eller (B10) (fig. 6), eller genom att låta språken skifta automatiskt på displayen (var 3:e sekund ungefär): 3. när svenska visas håller du knappen OK (B3-fig. 7) intryckt u8nder några sekunder tills displayen visar meddelandet: ”Svenska har installerats”(English set). Fortsätt sedan genom att följa instruktionerna som anges på själva maskinens display: 4. ”SÄTT IN VATTENMUNSTYCKET” (INSERT WATER SPOUT): Kontrollera att dispensern för hett vatten är införd på munstycket(A8)ochplaceraenbehållare(fig.8)medmin. kapacitet på 100 ml undertill. 5. På displayen visas texten ”HETT VATTEN, tryck in OK”(hot water, press OK). 6. Tryck in knappen OK för att bekräfta (fig. 3). Maskinen dis- penserar vatten från dispenseraren och stängs därefter av automatiskt. Nu är kaffemaskinen klar för normal användning. Observera! • Vid den första användningen är det nödvändigt att bereda 4-5 koppar kaffe eller 4-5 koppar cappuccino innan maski- nen börjar ge ett tillfredsställande resultat. • Under beredningen av de första 5-6 kopparna cappuccino är det normalt att höra ljudet av kokande vatten. Därefter kommer ljudet att avta. • För att avnjuta en ännu bättre kopp kaffe och för att för- bättra maskinens prestanda, rekommenderar vi dig att installera avhärdningsfiltret (C4) enligt anvisningarna i kapitlet ”15. avhärdningsfilter”. Om din modell inte har något medföljande filter kan det beställas från auktorise- rade De’Longhi Service Center. 6. PÅSLAGNING AV MASKINEN Observera! Innan du slår på maskinen, försäkra dig om att huvudströmbry- taren (A20) är intryckt (fig. 2). Vid varje påslagning utför maskinen automatiskt en förupp- värmnings- och sköljningscykel som inte kan avbrytas. Inte förrän den här cykeln slutförts kan maskinen tas i drift. FaraförBrännskador! Undersköljningenkommerlitehettvattenuturkaffedispensern munstycken (A7), vilket kommer att samlas upp i droppbrickan (A12) undertill. Var försiktig för att inte komma i kontakt med vattenstänk. • För att slå på maskinen, tryck in knappen (B1-fig. 9): (B1-fig.9):pådisplayen(B4)visasmeddelandet ”Upp- värmning pågår, var god vänta”(Heating up, Please wait). När uppvärmningen slutförts, visas ett annat meddelande på maskinen:”SKÖLJNING”(Rinsing):pådettasättlåtermaskinen, förutom att värma upp ångtanken, hett vatten flyta igenom de inre rören så att även dessa värms upp. Maskinen har uppnått rätt temperatur när displayen visar med- delandet som anger smak och mängd kaffe. 7. AVSTÄNGNING AV MASKINEN Vid varje avstängning utför maskinen en automatisk sköljning om kaffe har beretts. Faraförbrännskador! Under sköljningen kommer lite hett vatten ut ur kaffedispen- serns munstycken (A7). Var försiktig för att inte komma i kon- takt med vattenstänk. • Förattstängaavmaskinen,tryckinknappen (B1-fig. 9). • På displayen (B4) visas texten ”Släckning pågår, var god vänta”: om förutsett, utför maskinen sköljningen och stängs sedan av (stand-by). Observera! Ommaskineninteanvändsunderenlängretid,kopplabortden från elnätet:
Sida: 6
118 • stäng först av maskinen genom att trycka in knappen (fig. 9); • släpp upp huvudströmbrytaren (A20) som är placerad på maskinens baksida (fig. 2). Varning! Tryck aldrig in huvudströmbrytaren när maskinen är påslagen. 8. INSTÄLLNING AV MENYN 8.1 Sköljning Med hjälp av den här funktionen låter man hett vatten rinna ut från dispensern (A7) och från dispensern för hett vatten (C6), om den är insatt, så att maskinens inre krets kan rengöras och värmas. Placera en behållare under dispenseraren och dispenseraren för varmt vatten som rymmer minst 100 ml (fig. 8). För att aktivera/avaktivera denna funktion, utför följande: 1. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till menyn. 2. Tryck in (B9) eller (B10) (fig. 6) tills displayen (B4) visar texten ”Sköljning”(Rinsing). 3. Tryck in knappen OK (B3-fig. 7): på displayen visas ”Bekräfta?”(Confirm?); Varning!Faraförbrännskador. Lämna inte maskinen utan övervakning under dispenseringen av hett vatten. 4. Tryck in knappen OK: på displayen visas texten ”SKÖLJ- NING, var god vänta”(Rinsing, please wait) . 5. Efter några sekunder, kommer det ut hett vatten från dis- pensern och senare från dispensern för hett vatten (om insatt) så att maskinens inre krets rengörs och värms upp: pådisplayenvisastexten”SKÖLJNING”(rinsing)ochenför- loppsindikator som fylls i takt med att processen fortlöper. 6. Avbryt funktionen genom att trycka på vilken knapp som helst eller invänta automatisk avstängning. Observera! • Om maskinen inte använts under 3–4 dygn rekommende- rar vi starkt 2/3 sköljning innan den tas i bruk efter att den slagits på. • När rengöringen avslutats finns det oftast kvar lite vatten i sumpbehållaren (A10). 8.2 Avkalkning För instruktionerna beträffande avkalkningen, hänvisas till ka- pitlet ”13. Avkalkning”. 8.3 Installera filter Anvisningar om hur man installerar filtret hittar du i kapitlet ”15. avhärdningsfilter”. 8.4 Byte av filtret (om installerat) Anvisningar om hur man byter ut filtret hittar du i avsnittet ”15.2 Byte av filter”. 8.5 Tidsinställning Om du önskar ställa in tiden på displayen, utför följande: 1. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till meny. 2. Tryck in (B9) eller (B10) (fig. 6) tills displayen (B4) visar texten ”Tidsinställning”(Adjust time). 3. Tryck in knappen OK (B3-fig. 7): timmarna blinkar. 4. Tryck in eller för att modifiera timmarna. 5. Tryck in knappen OK för att bekräfta: minuterna blinkar. 6. Tryck in eller för att modifiera minuterna. 7. Tryck in knappen OK för att bekräfta. Tiden är nu inställd: tryck sedan in knappen MENU/ESC för att lämna menyn. 8.6 Auto start Det är möjligt att ställa in tiden för auto start för att maskinen ska vara klar för användning vid en önskad tidpunkt (t ex på morgonen) och på så sätt genast kunna bereda kaffet. Observera! För att aktivera denna funktion är det nödvändigt att tiden är korrekt inställd. För att aktivera den automatiska påslagningen, utför följande: 1. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till menyn. 2. Tryck in (B9) eller (B10) (fig. 6) tills displayen (B4) visar texten ”Auto start”. 3. Tryck in knappen OK (B3 - fig. 7): på displayen visas texten ”Slå på?”. 4. Tryck in knappen OK för att bekräfta. 5. Tryck in eller för att välja timmar. 6. Tryck in knappen OK för att bekräfta. 7. Tryck in eller för att modifiera minuterna. 8. Tryck in knappen OK för att bekräfta. 9. Tryck sedan in knappen MENU/ESC för att lämna menyn. Närtidenharbekräftatssignalerasaktiveringenavdenautoma- tiska påslagningen på displayen med symbolen som visas bredvid tidpunkten. För att avaktivera funktionen: 1. Välj i menyn alternativet automatisk påslagning; 2. Tryck in knappen OK: på displayen visas texten”Slå av?”. 3. Tryck in knappen OK för att bekräfta. Displayen visar inte längre symbolen . 8.7 Auto avstängn. Det är möjligt att ställa in auto. avstängn. så att maskinen stängs av efter 15 eller 30 minuter eller efter 1, 2 eller 3 timmar utan användning.
Sida: 7
119 För att programmera den automatiska avstängningen, utför följande: 1. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till menyn. 2. Tryck in (B9) eller (B10) (fig. 6) tills displayen (B4) visar texten ”Auto avstängn”(Auto-off). 3. Tryck in knappen OK (B3 - fig. 7); 4. Tryck in eller tills önskad funktionstid visas (15 eller 30 minuter, eller efter 1, 2 eller 3 timmar). 5. Tryck in knappen OK för att bekräfta. 6. Tryck sedan in knappen MENU/ESC för att lämna menyn. Nu är den auto avstängn. återprogrammerad. 8.8 Energisparläge Med denna funktion är det möjligt att aktivera eller avaktivera energisparläge. När funktionen är aktiverad, garanterar den en mindre energiförbrukning, i enlighet med gällande europeiska föreskrifter. För att avaktivera (eller aktivera) funktionen ”energy saving” (”energisparläge”), utför följande: 1. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till menyn. 2. Tryck in (B9) eller (B10)(fig. 6) tills displayen (B4) visar texten ”Energisparläge”(Energy Saving). 3. Tryck in knappen OK (B3 - fig. 7): på displayen visas texten ”Slå av?”(Enable?) (eller ”Slå på?”(Desable?), om funktio- nen har slagits av). 4. Tryck in knappen OK för att slå av (eller slå på) Energisparläge. 5. Tryck sedan in knappen MENU/ESC för att lämna menyn. När funktionen är aktiverad och maskinen inte använts på ett tag visas texten ”Energisparläge”(Energy Saving). Observera! • I läge för energisparläge kräver maskinen några minuters väntaninnandenförstakoppenkaffebereds,ellerdenför- sta drycken med mjölk, eftersom den först måste värmas upp. • För beredning av vilken dryck som helst, tryck in vilken knapp som helst för att lämna läget för energibesparing, tryck sedan in knappen för den önskade drycken. • Om mjölkbehållaren är införd aktiveras inte funktionen för ”Energisparläge” 8.9 Inställning av temperatur Om du önskar modifiera vattentemperaturen med vilken kaffet dispenseras, utför följande: 1. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till menyn. 2. Tryck in (B9) eller (B10) (fig. 6) tills displayen (B4) visartexten”Inställningavtemperatur”(Settemperature). 3. Tryck in knappen OK (B3 - fig. 7); 4. Tryckin eller tillsönskadtemperaturvisaspådisplayen (●=låg, ●●●●=max.). 5. Tryck in knappen OK för att bekräfta. 6. Tryck sedan in knappen MENU/ESC för att lämna menyn. 8.10 Inställning av vattnets hårdhet För instruktionerna beträffande inställning av vattnets hårdhet, hänvisas till kapitel ”14. Programmering av vattnets hårdhet”. 8.11 Inställning av språket Om du önskar modifiera språket på displayen (B4), utför följande: 1. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till menyn. 2. Tryck in (B9) eller (B10) (fig. 6) tills displayen visar texten ”Ställa in språk”(Set language). 3. Tryck in knappen OK (B3 - fig. 7); 4. Tryck in eller tills önskat språk visas på displayen. 5. Tryck in knappen OK för att bekräfta. 6. På displayen visas texten som bekräftar det inställda språket; 7. Tryck sedan in knappen MENU/ESC för att lämna menyn. 8.12 Ljudsignal Med denna funktion aktiverar eller avaktiverar man ljudsigna- len som maskinen avger vid varje tryck på knapparna och vid varje införande/avlägsnande av tillbehören. För att aktivera/ avaktivera ljudsignalen, utför följande: 1. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till menyn. 2. Tryck in knappen (B9) eller (B10)(fig. 6) tills display- en (B4) visar texten ”Ljudsignal”(Beep). 3. Tryck in knappen OK (B3 - fig. 7): på displayen visas ”Slå av?”(Enable?) (eller ”Slå på?”(Desable?), om funktionen är avslagen). 4. Tryck in knappen OK för att aktivera eller avaktivera ljudsignalen; 5. Tryck sedan in knappen MENU/ESC för att lämna menyn. 8.13 Standardvärden (reset) Meddennafunktionåterställerduallainställningarimenynoch alla programmeringar av mängd och återgår till standardvärde- na (med undantag för språket, som förblir det inställda). För att återställa standardvärdena, utför följande: 1. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till menyn. 2. Tryck in knappen (B9) eller (B10)(fig. 6) tills display- en (B4) visar texten ”Standardvärden”(Default values?); 3. Tryck in knappen OK (B3 - fig. 7); 4. Displayen visar texten ”Bekräfta?”(Confirm?); 5. Tryck in knappen OK för att bekräfta och lämna.
Sida: 8
120 8.14 Statistik funktion Med denna funktion visas maskinens statistiska data. För att visa dessa, utför följande: 1. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till menyn. 2. Tryck in knappen (B9) eller (B10) (fig. 6) tills display- en (B4) visar texten ”Statistik”; 3. Tryck in knappen OK (B3 - fig. 7); 4. Genomatttryckain eller ärdetmöjligtattkontrollera: - hur många koppar kaffe som har tillagats, - totalt hur många beredningar med mjölk som har dispenserats, - totalt hur många liter vatten som har dispenserats, - hur många avkalkningar som har utförts, - hur många gånger avhärdningsfiltret har bytts ut. 5. Tryck sedan in knappen MENU/ESC 2 gånger för att lämna menyn. 9. BEREDNING AV KAFFE 9.1 Val av kaffearoma Maskinen är förhandsinställd vid fabriken för att dispensera kaffe med normal smak. Det är möjligt att välja en av dessa aromer: Extra-mild taste (Extra mild aroma) Mild taste (Mild aroma) Standard taste (Normal aroma) Strong taste (Stark aroma) Extra-strong taste (Extra-stark aroma) För att byta arom, tryck in knappen (B6 - fig. 10) upp- repade gånger tills önskad arom visas på displayen (B4). 9.2 Val av mängd kaffe i koppen Maskinen är förhandsinställd vid fabriken för att dispensera normal mängd kaffe. För att välja mängd kaffe, tryck in knap- pen (B5 - fig. 11) tills meddelandet för önskad kaf- femängd visas på displayen (B4): Valt kaffe Mängd i koppen (ml) MIN KAFFE Programmerbar: från ≃20 till ≃180 LITEN ESPRESSO ≃40 ESPRESSO ≃60 LONG COFFEE (STOR KOPP) ≃90 EXTRA LONG (EXTRA STOR KOPP) ≃120 9.3 Personalisering av kvantitet min kaffe Maskinen är förhandsinställd vid fabriken för att dispensera ungefär 30ml ”MIN KAFFE”. Om du önskar modifiera denna mängd, utför följande: 1. Placera en kopp under kaffedispenseraren munstycken (A17) (fig. 12). 2. Tryck in knappen (B5) (fig.11) tills meddelandet ”MIN KAFFE”(My coffee) visas. 3. Håll knappen intryckt (B11) (fig. 16) tills displayen visar meddelandet ”1 MIN KAFFE, Kvantitetsprogram” 1 ”MY COFFEE, Program quantity” och maskinen börjar dis- pensera kaffet. Släpp sedan upp knappen. 4. När kaffet i koppen når önskad nivå, tryck på nytt in knap- pen. . Mängden kaffe i koppen är nu programmerad enligt den nya inställningen. 9.4 Justera kaffekvarnen Kaffekvarnen ska inte justeras, åtminstone inte till en början, eftersom den redan har förhandsinställts vid fabriken för att erhålla en korrekt dispensering av kaffet. Om dispenseringen ändå, efter att ha berett de första koppar- na kaffe, skulle vara tunn med lite skum eller alltför långsam (droppvis), är det nödvändigt att utföra en korrigering med jus- teringsratten för malningsgraden (A5 - fig. 13). Observera! Justeringsratten ska vridas endast medan kaffekvarnen är igång. Omkaffetkommeralldelesförlångsamt eller inte alls, vrid medurs ett hack mot nummer 7. För att däremot erhålla ett högre flöde av kaffet och för att förbättra skummets utseende, vrid moturs ett hack mot nummer 1 (inte mer än ett hack i taget, annars kan kaffet sedan komma droppvis). Effekten av denna korrigering märks först efter dispensering av åtminstone 2 påföljande koppar kaffe. Om du efter denna justering inte har erhållit önskat resultat är det nödvändigt att upprepa korrigeringen genom att vrida ratten med ytterligare ett hack. 9.5 Råd för varmare kaffe För att erhålla varmare kaffe rekommenderar vi att: • utföra en sköljning genom att välja funktionen ”Sköljning” i programmeringsmenyn (avsnitt ”8.1 Sköljning”); • värma kopparna med hett vatten (använd funktionen för hett vatten). • öka kaffetemperaturen i programmeringsmenyn (avsnitt ”8.9 Inställning av temperatur”).
Sida: 9
121 9.6 Beredning av kaffe med användning av kaffebönor Varning! Använd inte karamelliserade eller kanderade kaffebönor eftersom dessa kan klibba fast i kaffekvarnen och göra den oanvändbar. 1. Fyll på kaffebönorna i den därför avsedda behållaren (A3) (fig. 14); 2. Placera under kaffedispenseraren munstycken (A7): - 1 kopp om du önskar 1 kopp kaffe (fig. 12), - 2 koppar om du önskar 2 koppar kaffe (fig. 15). 3. Sänk dispensern så att den kommer så nära kopparna som möjligt (fig. 15): på så sätt erhåller du bättre skum. 4. Tryck in knappen som motsvarar önskad dispense- ring(B11-1 kopp eller B12 -2 koppar ). 5. Beredningen startar och på displayen (B4) visas vald mängd och en progressiv linje som fylls i efter hand som beredningen pågår. Observera! • Medan maskinen bereder kaffet kan dispenseringen stop- pas när som helst genom att du trycker in vilken knapp som helst. • När dispenseringen har avslutats och du vill öka mängden kaffe i koppen är det tillräckligt att hålla en av knapparna för dispensering av kaffe ( eller ) (fig. 16) in- tryckt (inom 3 sekunder). När beredningen har avslutats är maskinen redo för en ny användning. Observera! • Vid användning visas några meddelanden på displayen (FYLL TANK, TÖM SUMPBEHÅLLARE, osv.). Betydelsen av meddelandena förklaras i kapitlet ”18. meddelanden som visas på displayen”. • Om du vill få varmare kaffe, se avsnittet ”9.5 Råd för var- mare kaffe”. • Om kaffet kommer droppvis eller är tunt med lite skum eller är för kallt, läs råden som återges i kapitlet ”19. Felåtgärder”. 9.7 Beredning av kaffe med användning av förmalt kaffe Varning! • Inför aldrig förmalt kaffe i maskinen när den är avstängd förattundvikaattdetspridersiginutimaskinenochsmut- sar ner den. I detta fall kan maskinen ta skada. • Inför aldrig mer än 1 struket mått (C2) annars kan ma- skinens innandöme smutsas ner eller så kan tratten (A4) täppas igen. Observera! När du använder förmalt kaffe är det möjligt att bereda endast en kopp kaffe åt gången. 1. Tryckinknappen (B6)(fig.10)upprepadegång- er (B4) tills displayen visar ”Förmalt”(Pre-ground). 2. Öppna locket på tratten för förmalt kaffe (A2). 3. Försäkra dig om att tratten (A4) inte är igentäppt och för sedan in ett struket mått förmalt kaffe (fig. 17). 4. Placera en kopp under kaffedispenseraren munstycken (A17) (fig. 12). 5. Tryck in knappen för dispensering av 1 kopp (B11) (fig. 16). 6. Beredningen startar och på displayen visas vald mängd och en progressiv linje som fylls i efter hand som bered- ningen pågår. Observera! Om funktionen ”Energisparläge” har aktiverats, kan dispen- seringen av den första koppen kaffe kräva några sekunders väntan. 9.8 Beredning av kaffe LONG, med användning av kaffebönor Följ anvisningarna i avsnittet ”9.6 Beredning av kaffe med an- vändning av kaffebönor” för att förbereda maskinen och tryck på knappen (B8) (fig. 18). 9.9 Beredning av kaffe LONG med användning av förmalt kaffe Följ instruktionerna enligt anvisningarna under punkt 1-2-3-4 i avsnittet ”9.7 Beredning av kaffe med användning av förmalt kaffe”tryck sedan in knappen (B8) (fig. 18). Maskinen börjar dispensera kaffe och en progressiv linje visas; efter halva beredningen visas meddelandet ”INFÖR FÖRMALT KAFFE, Trycka in OK”. Inför sedan ett struket mått (C2) förmalt kaffe och tryck in OK (B3) (fig.7). Beredningen startar och på displayen visas den progressiva lin- jen som fylls i efter hand som beredningen pågår. 9.10 Anpassning av mängden kaffe LONG Maskinen är förhandsinställd vid fabriken för att dispensera ungefär 180ml kaffe LONG. Om du önskar modifiera detta val, utför följande: 1. Placera en tillräckligt stor kopp eller ett glas under kaffe- dispenseraren munstycken (A7) (fig. 12). 2. Tryck in knappen (B8) (fig.18) och håll den intryckt tills meddelandet ”Programmera kvantitet”visas. 3. Släpp upp knappen : maskinen börjar dispensera kaffet.
Sida: 10
122 4. När kaffet i koppen når önskad nivå, tryck på nytt in knap- pen . Mängden kaffe i koppen är nu programmerad enligt den nya inställningen. Observera! Om programmeringen har utförts med användning av förmalt kaffe,kommermaskinenattbegärainförandetavytterligareett struket mått kaffe (C2). 10. BEREDNING AV MJÖLKDRYCKER Observera! • För att undvika att erhålla mjölk med lite skum eller med stora bubblor, rengör alltid mjölklocket (D2) och mun- stycketförhettvatten(A8)enligtbeskrivningeniavsnitten ”10.5 Rengöring av behållaren efter varje användning”, ”12.10 Rengöring av mjölkbehållaren”och ”12.11 Rengö- ring av munstycket för hett vatten/ånga”. 10.1 Fyll på och haka fast mjölkbehållaren 1. Ta av locket (D2) (fig. 19). 2. Fyll mjölkbehållaren (D3) med en tillräcklig mängd mjölk utan att överskrida MAX nivån som är tryckt på behållaren (fig. 20). Kom ihåg att varje hack som är tryckt på behålla- rens sida motsvarar 100 ml mjölk. Observera! • För att erhålla tjockare och jämnare skum är det nödvän- digt att använda lättmjölk eller mellanmjölk vid kylskåps- temperatur (ungefär 5 °C). • Om funktionen ”Energy saving” (”Energisparläge”) har aktiverats, kan dispenseringen av drycken kräva några se- kunders väntan. 3. Försäkra dig om att mjölkuppsugningsröret (D4) är väl infört i det därtill avsedda utrymmet på botten av mjölk- behållarens lock (fig. 21). 4. Sätt tillbaka locket på mjölkbehållaren. 5. Dra ut dispenseraren för varmt vatten (C6), (fig. 22). 6. Haka fast mjölkbehållaren (D) genom att föra in den helt på munstycket (A8) (fig. 23): Maskinen avger en ljudsignal (om funktionen för ljudsignalen är aktiverad). 7. Placera en tillräckligt stor kopp under kaffedispenserns munstycken (A7) och under röret för dispensering av skummad mjölk (D5) och justera längden på mjölkdis- penseringsröret, för att närma det till koppen, helt enkelt genom att dra det nedåt (fig. 24). 8. Följ nedanstående anvisningar för varje specifik funktion. 10.2 Justera mängden skum Genom att vrida justeringsratten för skum (D1) väljer du mäng- den mjölkskum som kommer att dispenseras under beredning- en av mjölkdryckerna. R at te n s position Beskrivning Rekommenderas för... Inget skum CAFFELATTE / MILK (varm mjölk) Lite skum LATTE MACCHIATO/ FLATWHITE Max. skum CAPPUCCINO / MILK (skummadmjölk) 10.3 Automatisk beredning av mjölkdrycker På kontrollpanelen (B) finns knappen (B9) för att automatiskt bereda CAPPUCCINO. För att bereda denna dryck är det såle- des tillräcklig att: 1. Fylla på och haka fast mjölkbehållaren (D) som tidigare illustrerats. 2. Vrida justeringsratten för dispensering av skum (D1), som är placerad på mjölkbehållarens lock (D2), till läget som motsvarar önskad mängd skum. 3. Trycka in knappen CAPPUCCINO: på displayen (B4) visas namnet för vald dryck och en progressiv linje som fylls i efter hand som beredningen pågår. 4. Efter några sekunder kommer mjölken ut genom mjölk- dispenserns rör (D5) och fyller koppen som finns undertill. Sedan bereder maskinen automatiskt kaffet efter att ha dispenserat mjölken. 10.4 Beredning av dryckerna i ”MILK MENU” Förutom de drycker som beskrivits ovan bereder maskinen au- tomatisktCAFFELATTE,LATTEMACCHIATO,FLATWHITEochMILK (varm mjölk). För att bereda en av dessa drycker är det tillräckligt att: 1. Fylla på och haka fast mjölkbehållaren (D) som tidigare illustrerats. 2. Vrida justeringsratten för dispensering av skum (D1), som är placerad på mjölkbehållarens lock (D2), till läget som motsvarar önskad mängd skum. 3. Tryck in knappen MILK MENU (B10). 4. Tryck in (B9) eller (B10) (fig. 6) tills displayen (B4) visar texten för önskad dryck (CAFFELATTE, LATTE MACCHI- ATO, FLATWHITE eller MILK ). 5. Tryck in knappen OK (B3)(fig. 7) för att starta dispenseringen.
Sida: 11
123 6. Efternågrasekunderkommermjölkenutgenommjölkdis- penserns rör (D5) och fyller koppen som finns undertill. I händelse av drycker som förutser detta, bereder maskinen automatiskt kaffet efter att ha dispenserat mjölken. Obs!Allmännaanvisningarförberedningav samtligamjölkdrycker • Om du under dispenseringen vill avbryta beredningen, tryck in vilken knapp som helst. • Närdispenseringenharavslutatsochduönskarökamäng- den mjölk eller kaffe i koppen är det tillräckligt att hålla enavknapparnaförberedningmedmjölkintryckt(inom3 sekunder). • Lämnaintemjölkbehållarenutanförkylenenlängretid.Ju mer mjölkens temperatur stiger (5 °C idealisk), desto mera försämras skummets kvalitet. 10.5 Rengöring av behållaren efter varje användning Varning!Faraförbrännskador Under rengöringen av de interna rören i mjölkbehållaren kom- merlitehettvattenochångautgenommjölkdispenseringsröret (D5). Varförsiktigförattintekommaikontaktmedvattenstänk. Efter varje användning av mjölkfunktionerna, visas på display- en den blinkande texten ”STÄLL IN CLEAN”(Set dial to CLEAN). Utför rengöringen för att avlägsna mjölkresterna, på följande sätt: 1. Lämna mjölkbehållaren (D) monterad i maskinen (det är inte nödvändigt att tömma mjölkbehållaren). 2. Placera en kopp eller en annan behållare under dispense- ringsröret för skummad mjölk (fig. 24). 3. Vrid ratten för skumjusteringen (D1) till ”CLEAN” (fig. 25), på displayen visas en förloppsindikator, som fylls i efter hand som proceduren pågår, samt texten ”Rengö- ring pågår” (Cleaning underway). Rengöringen avbryts automatiskt. 4. För tillbaka justeringsratten till ett av valet för skum. 5. Ta bort mjölkbehållaren och rengör ångmunstycket (A8) med en svamp (fig. 26). Observera! • Om du ska bereda flera koppar med mjölkbaserade dryck- er, utför rengöringen av mjölkbehållaren efter den sista beredningen. • Behållaren med mjölken kan förvaras i kylskåpet. • Behållaren med mjölken kan förvaras i kylskåpet. 10.6 Programmera mängden kaffe och mjölk i koppen för CAPPUCCINO knappen Maskinen är förhandsinställd vid fabriken för att dispensera standardmängder.Omduönskarmodifieradennamängd,utför följande: 1. Placera en kopp under kaffedispenseraren munstycken (A7) och under mjölkdispenseringsröret (D5). 2. Håll knappen CAPPUCCINO (B9) intryckt tills display- en (B4) visar namnet på drycken och ”PROGRAMMERA MJÖLK”(Program milk). 3. Släpp upp knappen. Maskinen börjar dispensera mjölken. 4. När önskad mängd mjölk i koppen uppnås, tryck in knap- pen på nytt. 5. Maskinen upphör att dispensera mjölk och, om bered- ningen förutser detta, börjar den efter några sekunder att dispensera kaffet: på displayen visas dryckens namn och ””KAFFEPROGRAM”(Program coffee). 6. När kaffet i koppen når önskad nivå, tryck in knappen på nytt. Dispenseringen av kaffet avbryts. Maskinen är nu omprogrammerad med de nya mängderna mjölk och kaffe. 10.7 Programmera mängden kaffe och mjölk i koppen för dryckerna som tillhör knappen MILK MENU Maskinen är förhandsinställd vid fabriken för att dispensera standardmängder.Omduönskarmodifieradennamängd,utför följande: 1. Placera en kopp under kaffedispenseraren munstycken (A7) och under mjölkdispenseringsröret (D5). 2. Tryck in knappen MILK MENU (B10). 3. Tryck in (B9) eller (B10) (fig. 6) tills displayen (B4) visar texten för önskad dryck som du vill förprogrammera (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLATWHITE, MILK). 4. Håll knappen OK (B3 - fig. 7) intryckt tills displayen visar namnet på drycken och ”MJÖLKPROGRAM” (Program milk). 5. Släpp upp knappen. Maskinen börjar dispensera mjölken. 6. När önskad mängd mjölk i koppen uppnås, tryck in knap- pen OK. 7. Maskinen upphör att dispensera mjölk och, om bered- ningen förutser detta, börjar den efter några sekunder att dispensera kaffet: på displayen visas dryckens namn och ”KAFFEPROGRAM”(Program coffee). 8. När kaffet i koppen når önskad nivå, tryck in knappen OK på nytt OK.. Dispenseringen av kaffet avbryts. Maskinen är nu omprogrammerad med de nya mängderna mjölk och kaffe.
Sida: 12
124 11. DISPENSERING AV HETT VATTEN Varning!Faraförbrännskador. Lämna inte maskinen utan övervakning under dispenseringen av hett vatten. 1. Kontrollera att dispenseraren för varmt vatten (C6) är kor- rekt fasthakad (fig. 8). 2. Placera en behållare under dispenseraren (så nära som möjligt för att undvika stänk). 3. Tryck in knappen (B7). På displayen (B4) visas texten ”HETTVATTEN”(Hotwater)ochenprogressivlinjesomfylls i efter hand som beredningen pågår. 4. Maskinen dispenserar ungefär 250 ml hett vatten och av- bryter sedan automatiskt dispenseringen. För att avbryta dispensering av varmt vatten manuellt, tryck in knappen . Observera! Om funktionen ”Energisparläge” har aktiverats, kan dispense- ringen av hett vatten kräva några sekunders väntan. 11.1 Modifieringavmängdenautomatiskt dispenseratvatten Maskinen är förhandsinställd vid fabriken för att dispensera ungefär 250 ml hett vatten. Om du önskar modifiera denna mängd, utför följande: 1. Placera en behållare under dispenseraren (C6). 2. Håll knappen (B7) intryckt tills displayen (B4) visar texten ”HETT VATTEN Kvantitetsprogram”(Hot water, pro- gram quantity), släpp sedan upp knappen . 3. När det varma vattnet når önskad nivå, tryck på nytt in knappen . Maskinen är nu omprogrammerad enligt den nya mängden. 12. RENGÖRING 12.1 Rengöring av maskinen Följande maskindelar måste rengöras med jämna mellanrum: - maskinens innerledning, - kaffesumpbehållaren A10, - droppkaret (A12) e behållaren för kondensvatten (A9), - vattentanken (A16), - dispenserns munstycken (A7), - tratten för matning av förmalet kaffe (A4), - vattenpipen (A15), tillgänglig efter att serviceluckan öpp- nats (A14), - mjölkbehållaren (D), - munstycket för hett vatten/ånga (A8), - kontrollpanelen (B). Varning! • Användintelösningsmedel,medelmedslipverkanelleral- kohol för rengöring av maskinen. För de superautomatiska De’Longhi maskinerna är det inte nödvändigt att använda kemiska tillsatser för rengöringen av maskinen. • Ingen av maskinens komponenter kan diskas i diskmaskin, med undantag för mjölkbehållaren (D). • Använd inte metallföremål för att avlägsna kalkavlagring- ar och kaffeavlagringar eftersom dessa skulle kunna repa metall- och plastytorna. 12.2 Rengöring av maskinens innerledning Om maskinen inte används under mer än 3/4 dygn rekommen- derar vi starkt att man slår på den och, innan den används igen: • genomför2/3sköljninggenomattväljafunktionen”Skölj- ning”i programmeringsmenyn (avsnitt ”8.1 Sköljning”). • tillförhettvattenundernågonsekundgenomatttryckapå knappen (B7). Observera! När rengöringen avslutats finns det oftast kvar lite vatten i kaf- fesumpbehållaren (A10). 12.3 Rengöring av behållaren från kaffesump När displayen (B4) visar texten ”TÖM SUMPBEHÅLLAREN” (Empty grounds container) måste den rengöras och tömmas. Maskinen kan inte bereda kaffe förrän kaffesumpbehållaren (A10) har rengjorts. Maskinen meddelar att det är nödvändigt att tömma behållaren, även om den inte är full, om 72 timmar har förflutit sedan den först utförda beredningen (för att räk- ningen av de 72 timmarna ska utföras korrekt, får maskinen aldrig stängas av med huvudströmbrytaren). Varning!Faraförbrännskador Om du bereder flera cappuccino i följd blir metallytan (A11) för kopparna varm. Vänta till den kyls av innan du rör vid den och grip endast tag om den i den främre delen. För att utföra rengöringen (maskinen är påslagen): • Dra ut droppbrickan (A12) (fig. 27), töm och rengör den. • Tömochrengörnoggrantbehållarenfrånkaffesump(A10). Se till att avlägsna alla rester som kan finnas på botten. Den medföljande penseln (C5) är försedd med en spatel av detta skäl. • Kontrollera kondensuppsamlingskaret (A9) och töm det om det är fullt (fig. 28). Varning! Närdudrarutdroppbrickanärdetobligatorisktattalltidtömma sumpbehållaren även om den inte är full. Om denna procedur inte utförs kan det inträffa att sumpbehållaren fylls mer än för- utsett vid beredningen av påföljande kaffe.
Sida: 13
125 12.4 Rengöring av droppbrickan och kondensuppsamlingskaret Varning! Droppbrickan (A12) är försedd med en flytande indikator (A13) (röd) för vattennivån (fig. 29). Innan denna indikator börjar komma ut från brickan för koppar (A11), är det nödvändigt att tömma karet och rengöra det, annars kan vattnet komma över kanten och skada maskinen, avställningsytan och området runtomkring. För att avlägsna droppbrickan: 1. Dra ut droppbrickan och kaffesumpbehållaren (A10) (fig. 27), 2. Töm droppbrickan och sumpbehållaren och diska dem, 3. Kontrollera kondensuppsamlingskaret (A9) och töm det om det är fullt, 4. Sätt tillbaka droppbrickan och sumpbehållaren. 12.5 Rengöring av maskinens innandöme Faraförelektriskastötar! Innan du utför rengöringen av de invändiga delarna ska maski- nen vara avstängd (se ”7. Avstängning av maskinen”) och bort- kopplad från elnätet. Sänk aldrig ner maskinen i vatten. 1. Kontrollera regelbundet (ungefär en gång i månaden) att maskinens innandöme (åtkomligt när droppkaret (A12) har avlägsnats) inte är smutsigt. Om nödvändigt, avlägs- na kafferester med den medföljande penseln (C5) eller en svamp. 2. Sug upp alla rester med en dammsugare (fig. 30). 12.6 Rengöring av vattentanken 1. Rengör vattentanken (A16) regelbundet (ungefär en gång i månaden och vid varje byte av avhärdningsfiltret (C4) (om förutsett), med en fuktig duk och lite milt diskmedel. 2. Avlägsna filtret (om befintligt) och skölj det med rinnande vatten. 3. För in filtret på nytt (om förutsett), fyll tanken med färskt vatten och sätt tillbaka tanken. 4. (Gäller bara på modeller med avhärdningsfilter) Tillför cirka 100 ml varmt vatten för att återaktivera filtret. 12.7 Rengöring av kaffedispenseraren munstycken 1. Rengör kaffedispenserns munstycken (A7) med en svamp eller den duk (fig. 31). 2. Kontrolleraatthålenikaffedispenserareninteärigentäpp- ta. Om nödvändigt, avlägsna kafferesterna med en tand- petare. (fig. 31). 12.8 Rengöring av tratten för matning av förmalet kaffe Kontrollera regelbundet (ungefär en gång i månaden ) att trat- ten för förmalt kaffe (A4) inte är igentäppt. Om nödvändigt, avlägsna kafferester med den medföljande penseln (C5). 12.9 Rengöring av vattenpipen Vattenpipen (A15) måste rengöras åtminstone en gång i månaden. Varning! Vattenpipen kan inte avlägsnas när maskinen är påslagen. 1. Kontrollera att maskinen har stängt av sig på rätt sätt (se kapitel ”7. Avstängning av maskinen”). 2. Dra ut vattentanken (A16) (fig. 3). 3. Öppna vattenpipens lucka (A14) (fig. 32, som är placerad på den högra sidan. 33 P U S H 4. Tryck in de två färgade knapparna för frisläppning- en och dra samtidigt ut vat- tenpipen (fig. 33). 5. Blötlägg vattenpipen un- gefär 5 minuter i vatten och skölj den sedan under kranen. Varning! SKÖLJ ENDAST MEDVATTEN INGET DISKMEDEL - INGEN DISKMASKIN Rengör vattenpipen utan att använda diskmedel eftersom det kan skada den. 6. Ta med hjälp av penseln (C5) bort eventuella kafferester från vattenpipens utrymme som är synliga från vattenpi- pens lucka. 7. Efterrengöringen,sätttillbakavattenpipengenomattföra in den i hållaren (fig. 34).Tryck sedan på texten PUSH tills du hör att den klickar fast. 34 Observera! Om det är svårt att föra in vattenpipen är det före införandet nödvändigt att föra den till korrekt läge genom att trycka på de två spakarna som i fig. 35.
Sida: 14
126 35 8. När den sedan är införd, försäkra dig om att de två röda knapparna har skjutits ut (fig.36). 36 P U S H 9. Stäng vattenpipens lucka. 10. Sätt tillbaka vattentanken. 12.10 Rengöring av mjölkbehållaren För att bibehålla mjölkskummaren effektiv, rengör mjölkbehål- laren (D) enligt följande beskrivning varannan dag: 1. Dra ut locket (D2). 2. Dra ut mjölkdispenseringsröret (D5) och mjölkuppsug- ningsröret (D4) (fig. 37). 3. Vrid justeringsratten för skumjusteringen (D1) medurs till läget ”INSERT”(fig. 37) och dra den uppåt. 37 4. Diska alla delar ordentligt i hett vatten och med milt disk- medel. Det är möjligt att diska alla delarna i diskmaskin. Placera dem i diskmaskinens övre korg. Var särskilt uppmärksam på att inga rester av mjölk blir kvar i urholkningen och kanalen under ratten (fig. 38). Skrapa eventuellt kanalen med en tandpetare. 38 39 5. Skölj skumjusteringsrattens utrymme med rinnande vat- ten (fig. 39). 6. Kontrollera även att mjölkuppsugningsröret och mjölkdis- penseringsröret inte är igentäppta av mjölkrester. 7. Återmontera ratten i höjd med texten ”INSERT”, mjölkdis- penseringsröret och mjölkuppsugningsröret. 8. Sätt tillbaka locket på mjölkbehållaren D3). 12.11 Rengöring av munstycket för hett vatten/ ånga Rengörmunstycket(A8)medensvampeftervarjeberedningav mjölk och avlägsna mjölkresterna som avlagrats på packning- arna (fig. 26). 13. AVKALKNING Avkalka maskinen när displayen (B4) visar (blinkande) medde- landet ”AVKALKA”(DESCALE). Varning! • Före användning ska du läsa anvisningarna och uppgifter- na på etiketten på avkalkningsmedlet. • Vi rekommenderar dig att använda uteslutande avkalk- ningsmedel från De’Longhi. Användning av ej lämpliga avkalkningsmedel, liksom ej regelmässigt utförd avkalk- ning, kan medföra uppkomst av defekter som inte täcks av tillverkarens garanti. 1. Slå på maskinen och vänta tills den är klar att användas. 2. Gå in i menyn genom att trycka in knappen MENU/ESC (B2). 3. Tryck in (B9) eller (B10) (fig. 6) tills displayen visar texten ”Avkalkning”(Descale); 4. välj genom att trycka på knappen OK (B3) (fig. 7): på dis- playen visas ”Bekräfta avkalkning?”(Descale, confirm?). 5. Tryck in knappen OK en gång till: på displayen visas texten ”TÖMMA DROPPBRICKAN” (Empty drip tray) omväxlande med ”TA BORT FILTRET” (Remove filter) (om det finns ett filter) och ”Lägg i avkalkningsmedel, Tryck in OK” (Insert descaler, press OK).
Sida: 15
127 6. Töm vattentanken (A16) fullständigt och avlägsna avhärd- ningsfiltret (C4) (om befintligt). Töm sedan droppbrickan (A12 - fig.27)) och sumpbehållaren (A10) och sätt sedan tillbaka dem. B A A B 40 7. Häll i avkalkningsmedel i tanken (C3) till nivå A (motsvarar en förpack- ning på 100 ml), nivåerna har tryckts på tankens in- sida (fig. 40), och tillför sedan en liter vatten tills blandningen når nivå B (fig.40). Sätt sedan tillba- ka vattentanken i maskinen. 41 2 l 8. Placera en tom behållare under dispensern för hett vatten (C6) med en mini- mum kapacitet på 2 l (fig. 41). Varning! Faraför brännskador Dispensern för hett vatten släpper ut hett vatten med syrainnehåll. Var försiktig för att inte komma i kontakt med dylika lösningsmedel. 9. TryckinknappenOKochbekräftaattdulagtiavkalknings- medel: på displayen visas”Maskinen avkalkas”och avkalk- ningsprogrammet startar. Avkalkningsvätska rinner ut från dispensern för hett vatten och avkalkningsprogram- met utför automatiskt en rad sköljningar med intervaller, för att avlägsna kalkavlagringarna från kaffemaskinens innandöme. Efter ungefär 25 minuter, avbryts avkalkningen av maskinen ochpådisplayenvisasmeddelandet”SKÖLJNING”(Rinsing)om- växlande med ”FYLL PÅVATTENTANK”(Fill water tank). 10. Maskinen är nu klar för en sköljningsprocedur med färskt vatten.Töm behållaren som används till att samla upp av- kalkningsmedlet och dra ut vattentanken, töm den, skölj denmedrinnandevatten,fylldenupptillMAX.nivånmed färskt vatten och sätt in den i maskinen: på displayen vi- sas”SKÖLJNING, tryck på OK”(Rinsing, press OK). 11. Sätt tillbaka den tomma behållaren som används till att samla upp avkalkningsmedlet inunder dispensern för hett vatten (fig. 41). 12. TryckpåknappenOKförattstartasköljningen:hettvatten rinner ut från dispensern för hett vatten och på displayen visas meddelandet ”SKÖLJNING, var god vänta” (Rinsing, Please wait) ; 13. När vattentanken är tom visas meddelandet ”SKÖLJNING” (Rinsing) omväxlande med ”FYLL PÅ VATTENTANK” (Fill water tank) och ”SÄTTTILLBAKA FILTER”(Insert filter) (om det tagits bort tidigare): töm behållaren som används till att samla upp sköljvatten. 14. Dra ut vattentanken, sätt tillbaka, om det tagits bort ti- digare, avhärdningsfiltret, fyll tanken med nytt vatten till MAX. nivån och sätt in den i maskinen: på displayen visas ” ”SKÖLJNING, tryck på OK”(Rinsing, press OK). 15. Placera den tomma behållaren som används till att samla upp sköljvatten (fig. 41) under dispensern för hett vatten och dispensern (A7). 16. Tryck på knappen OK för att starta om sköljningsprocedu- ren: maskinen börjar med att skölja cappuccinoberedaren och avslutar genom att skölja dispensern. På displayen visas meddelandet ”SKÖLJNING, var god vänta” (Rinsing, please wait). 17. Till sist visas meddelandet ”Sköljning avslutades,Tryck OK” (Rinsing coplete, press OK) på displayen. 18. TryckinknappenOKpådisplayenvisas”FYLLPÅTANK”(Fill water tank). 19. Töm droppkaret, dra ut och fyll vattentanken till bredden med nytt vatten till MAX. nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Avkalkningen har slutförts. Observera! • Om avkalkningscykeln inte avslutas på rätt sätt (t.ex. inte tillräckligt med ström för dispensering) bör du starta om cykeln. • När avkalkningscykeln avslutats finns det oftast kvar lite vatten i sumpbehållaren (A10). 14. PROGRAMMERING AV VATTNETS HÅRDHET Meddelandet AVKALKA (Descale) visas efter en bestämd funk- tionstid som beror på vattnets hårdhet. Maskinen är förhandsinställd vid fabriken på hårdhetsgrad 4. Omsåönskasärdetmöjligtattprogrammeramaskinenberoen- de på vattnets verkliga hårdhetsgrad i de olika regionerna och på så sätt göra proceduren för avkalkning mindre frekvent. 14.1 Mätning av vattnets hårdhet 1. Avlägsna den medföljande reaktionsstickan ”TOTAL HARD- NESS TEST” (C1) bifogas instruktionerna på engelska från förpackningen. 2. Doppa stickan helt i ett glas vatten i ungefär en sekund. 3. Drauppstickanurvattnetochskakadenlätt.Efterungefär en minut bildas 1, 2, 3 eller 4 röda rutor beroende på vatt- nets hårdhet.Varje ruta motsvarar 1 grad.
Sida: 16
128 14.2 Inställning av vattnets hårdhet 1. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till menyn. 2. Tryck in (B9) eller (B10) (fig. 6) tills alternativet ”Water Hardness””Vattnets hårdhet”visas. 3. Bekräfta valet genom att trycka in knappen OK (B3) (fig. 7). 4. Tryckin eller ochställinnivånsomharavlästsavreak- tionsstickan (C1) (se fig. i föregående avsnitt). 5. Tryck in knappen OK för att bekräfta inställningen. 6. Tryck in knappen MENU/ESC för att gå ut ur menyn. Maskinen är nu omprogrammerad enligt den nya inställningen för vattnets hårdhet. 15. AVHÄRDNINGSFILTER Vissa modeller är försedda med ett avhärdningsfilter (C4): om dinmodellsaknardetta,rekommenderarvidigattköpadethos auktoriserade De’Longhi Service Center. För en korrekt användning av filtret, följ nedanstående instruktioner. 15.1 Installation av filtret 42 1. Ta ut filtret (C4) ur förpackningen. 2. Vrid datumskivan (fig. 42) tills de följande 2 användningsmånaderna visas. Observera! Filtret har en hållbarhet på två månader vid normal användning. Om maskinen däremot förblir oanvändmedinstalleratfilterhar det en maximal hållbarhet på 3 veckor. 3. För att aktivera filtret, låt kranvatten flyta i filtrets hål som i figuren tills vattnet kommer ut ur sidoöppningarna i över en minut (fig. 43). 44 43 0,5 L 4. Drauttanken(A16)frånmaskinenochfylldenmedvatten. 5. För in filtret i vattentanken och doppa det helt i ungefär tiosekunder.Lutaochtrycklättpådetsåattluftbubblorna kommer ut (fig. 44). 6. För in filtret i det därför avsedda utrymmet (A17-fig. 45A) och tryck in det helt. 7. Stäng tanken med locket (A18-fig. 45B) och för sedan in tanken i maskinen igen. 45A 45B När filtret installeras är det nödvändigt att meddela maskinen detta. 8. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till menyn. 9. Tryck in (B9) eller (B10) (fig. 6) tills displayen (B4) visar texten ”Installera filter”(Install filter); 10. Tryck in knappen OK (B3) (fig. 7); 11. Displayen visar texten ”Slå på?”(Enable?); 12. Tryck in knappen OK för att bekräfta valet: på displayen visas ”HETTVATTEN, tryck in OK”(Hot water, press OK). 13. Placera en behållare under dispensern för varmt vatten (C6) (kapacitet min. 500 ml). 14. Tryck in knappen OK för att bekräfta valet: maskinen bör- jar dispenseringen av vatten och displayen visar texten ” Please wait (Var god vänta)”. 15. När dispenseringen har avslutats går maskinen automa- tiskt tillbaka till ”Klar kaffe”. Nu är det nya filtret aktiverat och du kan använda maskinen. mjukt vatten vatten med låg hårdhet hårt vatten mycket hårt vatten
Sida: 17
129 15.2 Byte av filter När displayen (B4) visar texten ”BYT UT FILTER”(Change filter), eller när de två månaderna för dess hållbarhet har förflutit (se datumskivan)ellerommaskineninteanvändsunder3veckor,är det nödvändigt att byta ut filtret: 1. Dra ut tanken A16) och det uttjänta filtret (C4). 2. Ta ut det nya filtret från förpackningen och utför vad som illustreras under punkterna 2-3-4-5-6-7 i föregående avsnitt. 3. Placera en behållare under dispensern för hett vatten (C6) (kapacitet min. 500 ml). 4. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till menyn. 5. Tryck in (B9) eller (B10) (fig. 6) tills displayen visar texten ”Byta ut filter”(Change filter). 6. Tryck in knappen OK (B3 - fig. 7). 7. Displayen visar texten ”Bekräfta?”(Confirm?); 8. Tryck in knappen OK för att bekräfta valet. 9. På displayen visas texten ”HETT VATTEN, tryck in OK”(Hot water, press OK); 10. TryckinknappenOKförattbekräftavalet:maskinenbörjar dispenseringenavvattenochdisplayenvisartexten”Plea- se wait ”Var god vänta”. 11. När dispenseringen har avslutats går maskinen automa- tiskt tillbaka till ”Klar kaffe”. Nu är det nya filtret aktiverat och du kan använda maskinen. 15.3 Avlägsnande av filtret Om du önskar fortsätta att använda maskinen utan filter (C4) är det nödvändigt att avlägsna det och att ange avlägsnandet. Utför följande: 1. Drauttanken(A16),avlägsnafiltretochförintankenima- skinen igen. 2. Tryck in knappen MENU/ESC (B2) för att gå till menyn. 3. Tryck in (B9) eller (B10) (fig. 6) tills displayen (B4) visar texten ”Installera filter, på”(Install filter, confirm?). 4. Tryck in knappen OK (B3 - fig. 7). 5. På displayen visas texten ”Slå av?”(Desable?); 6. Tryck in knappen OK för att bekräfta och knappen MENU/ ESC för att lämna menyn. 16. TEKNISKA DATA Spänning: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10 A Effekt: 1 450W Tryck: 1,5 MPa (15 bar) Vattentankens volym: 2 liter Mått (BxDxH): 260x470x365 mm Kabelns längd: 1 750 mm Vikt: 10,9 kg Max. kapacitet för behållare för kaffebönor: 400 g Maskinen överensstämmer med följande EG-direktiv: • Förordning (EG) nr 1275/2008 • Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i förordning (EG) nr 1935/2004. 17. BORTSKAFFANDE Maskinen får inte bortskaffas bland vanligt hushålls- avfall, utan måste överlämnas till en auktoriserad central för separat avfallshantering.
Sida: 18
130 18. MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN VISAT MEDDELANDE MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD FYLLTANKEN Vattnet i tanken (A16) räcker inte. Fyll på vattentanken och/eller för in den kor- rekt genom att föra in den helt tills du hör att den klickar fast. TÖM SUMPBEHÅLLAREN Sumpbehållaren (A10) är full. Töm sumpbehållaren, droppbrickan (A12) och utför rengöringen. Sätt sedan tillbaka dem.Vik- tigt:Närdudrarutdroppbrickanärdetobligato- riskt att alltid tömma sumpbehållaren även om den inte är full. Om denna procedur inte utförs kan det inträffa att sumpbehållaren fylls mer än förutsett vid beredningen av påföljande kaffe. FÖR FINT MALET, JUSTERA KVARNEN Malningen är för fin och kaffet kommer därför ut för långsamt eller inte alls. Upprepa dispenseringen av kaffe och vrid jus- teringsratten för malning (A5) (fig. 13) med ett hack mot nummer 7 medurs medan kaf- fekvarnen är igång. Om du har tillagat minst 2 kaffe och dispenseringen fortfarande går för långsamt, upprepar du proceduren och vrider justeringsratten ytterligare ett hack (avs. ”9.4 Justerakaffekvarnen”).Omproblemetkvarstår kontrollerar du om vattentanken (A16) är or- dentligt isatt. Om det har installerats ett avhärdningsfilter (C4) kan det hända att en luftbubbla bildats inne i kretsen som gjort att dispenseringen blockerats. Sätt in dispensern för hett vatten (C6) i maskinen och tillför lite vatten tills flödet normaliseras. FÖR IN SUMPBEHÅLLAREN Efter rengöringen har sumpbehållaren inte satts tillbaka (A10). Dra ut droppbrickan (A12) och för in sumpbehållaren. LÄGGA I FÖRMALT KAFFE Funktionen ”förmalet kaffe” har valts men inget förmalet kaffe har hällts i tratten (A4). Häll förmalt kaffe i tratten (fig. 17) eller välj bort funktionen förmalt. AVKALKA Anger att det är nödvändigt att avkalka maskinen. Det är nödvändigt att så snart som möjligt ut- föra programmet för avkalkning som beskrivs i kap. ”13. Avkalkning”. MINSKA KAFFEDOSEN För mycket kaffe har använts. Välj en mildare smak genom att trycka in knappen (B6) (fig. 10) eller minska mängden förmalt kaffe. FYLL BÖNBEHÅLLARE Kaffebönorna har tagit slut. Fyll på behållaren med kaffebönor (A3 - fig. 14). Tratten (A4) för förmalt kaffe är igentäppt. Töm tratten med hjälp av penseln (C5) som beskrivs i avs. ”12.8 Rengöring av tratten för matning av förmalet kaffe”. SÄTT INVATTENPIPEN Efter rengöringen har vattenpipen inte satts tillbaka (A15). Sätt i bryggaren enligt beskrivningen i avs. ”12.9 Rengöring av vattenpipen”.
Sida: 19
131 FÖR INTANKEN Tanken (A16) är inte korrekt införd. För in tanken korrekt och tryck in den helt. GENERELLT ALARM Maskinens innandöme är mycket smutsigt. Rengör grundligt maskinen enligt beskriv- ningen i kap. ”12. Rengöring”. Om maskinen efter rengöringen fortfarande visar meddelan- det, kontakta ett Service Center. TOM KRETS, FYLL PÅ KRETSEN HETTVATTEN Tryck in OK Hydraulkretsen är tom Tryck in OK (B3) och låt vattnet rinna ut ur dispensern(C6) tills dispenseringen är normal. Omproblemetkvarstårkontrollerarduomvat- tentanken (A16) är ordentligt isatt. REPLACE FILTER (BYTE AV FILTER) Avhärdningsfiltret (C4) är uttjänt. Bytutellertabortfiltretenligtanvisningarnai kap. ”15. avhärdningsfilter”. SET DIAL TO CLEAN (RATT PÅ CLEAN) Mjölk har just dispenserats och det är därför nödvändigt att utföra rengöringen av mjölkbe- hållarens inre rör (D). Vridjusteringsrattenförskummet(D1)tillläge CLEAN (fig. 25). FÖR INVATTENDISPENSERN Vattendispenseraren (C6) har inte satts i eller har satts i felaktigt För in vattendispensern helt. SÄTT I MJÖLKBEHÅLLAREN Mjölkbehållaren (D) är inte korrekt införd. För in mjölkbehållaren helt (fig. 23). FEL MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Kaffet är inte varmt. Kopparna har inte förvärmts. Värm kopparna genom att skölja dem med hett vatten (OBS: du kan använda funktionen hett vatten). Vattenpipen har kylts av eftersom 2/3 minuter har förflutit efter den sista kaffeberedningen. Innan du bereder kaffet, värm vattenpipen med en sköljning med hjälp av den därför av- sedda funktionen (se avs. ”8.1 Sköljning”). Deninställdakaffetemperaturenärlåg. Ställ in en högre kaffetemperatur i menyn (se avs. ”8.9 Inställning av temperatur”). Kaffet är tunt och har lite skum. Kaffet är för grovmalet. Vrid justeringsratten för malning (A5) med ett hack mot nummer 1 moturs medan kaf- fekvarnen är igång (fig. 13). Fortsätt ett hack i taget tills du erhåller en tillfredsställande dispensering. Effekten är synlig efter dispen- sering av 2 koppar kaffe (se avs. ”9.4 Justera kaffekvarnen”). Kaffet är inte lämpligt. Använd kaffe för espressomaskiner. 19. FELÅTGÄRDER Nedan listas en del möjliga felfunktioner. Om problemet inte kan lösas på beskrivet sätt måste du kontaktaTeknisk Assistans.
Sida: 20
132 Kaffet kommer för långsamt eller droppvis. Kaffet är för finmalet. Vrid justeringsratten för malning (A5) med ett hack mot nummer 7 medurs medan kaf- fekvarnen är igång (fig. 13). Fortsätt ett hack i taget tills du erhåller en tillfredsställande dispensering. Effekten är synlig efter dispen- sering av 2 koppar kaffe (se avs. ”9.4 Justera kaffekvarnen”). Kaffet kommer inte ut från dispen- serns ena eller båda munstycken. Dispenserns munstycken (A7) är igentäppta. Rengör munstyckena med en tandpetare (fig. 31). Maskinen slås inte på. Kontakten till strömkablen (C7) sitter inte i ordentligt. För in kontakten ordentligt i det därför avsed- da utrymmet på maskinens baksida (fig. 1). Kontakten är inte införd i eluttaget. Anslut kontakten till eluttaget (fig. 1). Huvudströmbrytaren (A20) är inte påslagen. Tryck in huvudströmbrytaren (fig. 2). Bryggaren kan inte dras ut. Avstängningen har inte utförts korrekt. Stäng av bryggaren genom att trycka in knap- pen (B1) (se kap. ”7. Avstängning av maskinen”). Mjölken kommer inte ut från dispen- seringsröret (D5) Locket (D2) till mjölkbehållaren(D) är smutsigt Rengör mjölklocket enligt beskrivningen i av- snittet ”12.10 Rengöring av mjölkbehållaren”. Mjölken har stora bubblor eller kommer ut sprutande från mjölkdis- penseringsröret (D5) eller är dåligt skummad. Mjölken är inte tillräckligt kall eller är inte mellanmjölk. Använd lättmjölk eller mellanmjölk vid kyl- skåpstemperatur (ungefär 5 °C). Om resultatet fortfarandeinteärdetönskade,försökattbyta mjölkmärke. Justeringsratten för skummet (D1) är feljusterad. Justera enligt anvisningarna i kap.“10. prepa- razione di bevande con latte”. Mjölkbehållarens lock (D2) eller juste- ringsratt för skum (D1) är smutsiga Rengör mjölkbehållarens lock och ratt enligt beskrivningen i avsnittet ”12.10 Rengöring av mjölkbehållaren”. Munstycket för hett vatten/ånga (A8) är smutsigt Rengör munstycket enligt avs. ”12.11 Rengö- ring av munstycket för hett vatten/ånga”.
Märke:
DeLonghi
Produkt:
kaffebryggare
Modell/namn:
Magnifica S ECAM 22.110.B
Filtyp:
PDF
Tillgängliga språk:
Svenska