DeLonghi Distinta ICMI 211 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the DeLonghi Distinta ICMI 211 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: DeLonghi
  • Product: kaffebryggare
  • Model/name: Distinta ICMI 211
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 49
49
OBS:
Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för
användaren.
• 	 Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar
ochanvändermaskinen.Detärendasättetattuppnåopti-
mala resultat och maximal driftssäkerhet.
• 	 Denna apparat är endast avsedd för hus-
hållsbruk. Den är inte avsedd för an-
vändning i lokaler som används som
personalkök i butiker, kontor eller andra
arbetsplatser, lantgårds semesteran-
läggningar, motel eller andra hotell-
verksamheter eller rumsuthyrning. Alla
andra former av användning betraktas
som felaktiga och därför farliga.
•	 Materialenochföremålensomäravseddaförkontaktmed
livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i Europa di-
rektivet 1935/2004.
• 	 Efter att ha placerat apparaten på köksbänken, se till att
det finns ett fritt avstånd på cirka 5 cm på sidorna av och
bakom kaffebryggaren och på minst 20 cm ovanför den.
FaraförBrännskador!
Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsa-
ken till brännskador.
• 	 Denna apparat är konstruerad för ”tillagning av kaffe”:Var
försiktigsåattduintebrännerdigpåhettvattenellerånga
eller genom att använda apparaten på ett felaktigt sätt.
•	 Rör inte vid apparatens varma delar under användningen.
Använd vreden eller handtagen.
•	 Rör inte apparaten om du har våta eller fuktiga händer
eller fötter.
•	 Värmeplattan förblir varm en tid efter det att apparaten
har använts.
Varning!
Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsak
till personskador eller skador på maskinen.
•	 Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skad-
or som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuf-
tig användning.
•	 Om maskinen uppvisar fel eller driftsstörningar ska du
stänga av den och dra ut stickproppen ur eluttaget. Kon-
takta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad
föreventuellareparationerochbegärattoriginalreservde-
lar används. I annat fall kan apparatens säkerhet äventy-
ras.
•	 Denna maskin kan användas av barn
från 8 år och uppåt och av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med brist på erfarenhet
och kunskap, på villkor att de övervakas
noggrant och informeras beträffande
säker användning av apparaten och är
medvetna om riskerna som använd-
ningen medför. Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring och underhåll
som åligger användaren, får inte utfö-
ras av barn om de inte är över 8 år och
är övervakade. Håll apparaten och dess
elkabel utom räckhåll för barn under 8
år.
•	 Tautapparatenurförpackningenochkontrolleraattdenär
hel. I tveksamma fall ska den inte användas. Vänd dig vid
behov till fackman.
•	 Allt emballagematerial (plastpåsar, expanderad polysty-
ren etc.) måste placeras utom räckhåll för barn, eftersom
det kan ge upphov till skada.
•	 Placera apparaten på en arbetsbänk långt från vattenkra-
nar, diskhoar och värmekällor.
•	 Installera aldrig apparaten på en plats där temperaturen
kan sjunka ned till eller under 0 °C (om vattnet fryser kan
den skadas).
Fara!
Underlåtenhet att iaktta dessa anvisningar, kan orsaka skador
genom elektriska stötar med fara för livet som följd.
•	 Du får inte själv byta ut apparatens sladd, eftersom detta
ingrepp kräver specialverktyg. Vänd dig alltid till
av tillverkaren auktoriserad serviceverk-
stad om sladden skadas eller behöver
bytasut.Påsåsättundvikerduattutsät-
ta dig för risker.
•	 Sänk aldrig ned maskinen i vatten, det rör sig om en elek-
trisk apparat.
•	 Drautkontaktenureluttagetochslåifrånkaffebryggarens
huvudströmbrytare när den inte används. Lämna aldrig
apparaten påslagen i onödan.
•	 Tänk på att kaffebryggaren är en elektrisk apparat och an-
Page: 50
50
vänddenmedsuntförnuftochförsiktighet,särskiltnärdet
finns små barn i närheten.
•	 Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning
som anges på apparatens märkplåt. Apparaten får endast
anslutastilleluttagsomharenkapacitetpåminst10Aoch
är ordentligt jordat.Tillverkaren kan inte ställas till ansvar
föreventuellaolyckorsominträffartillföljdavattjordning
saknas.
•	 Överlåtåtenelektrikerattbytautvägguttagetomdetinte
passar till apparatens stickpropp.
•	 Se till att du inte spiller vätskor på stickproppen och slad-
den när du fyller på vattenbehållaren och tar loss kannan
från apparaten.
Beskrivning av apparaten
A. Glaskanna
B. 	 Lock
C. 	 Filterhållare för filterkaffe
D. 	 Stril
E. 	 Vattenbehållare
F. 	 Indikator för vattennivå
G. 	 Mått
H. 	 Filter i vattenbehållaren
I. 	 Permanent nylonfilter
L	 On/stand-by-knapp med kontrollampa
M. 	 Värmeplatta
N. 	 Aroma-knapp med kontrollampa
Att laga bryggkaffe
OBS: Innan kaffebryggaren används för första gången
måste alla tillbehör diskas och maskinen sköljas invändigt ge-
nom att du brygger minst två kannor med bara vatten, utan att
använda malet kaffe.
•	 Öppna locket (B) (fig. 1) och häll i friskt och rent vatten i
vattenbehållaren(E)medhjälpavkannan(A)upptillnivå-
markeringenfördetantalkopparduvilllaga(fig.2).Kont-
rolleravattennivånibehållarenmedhjälpavindikatorn(F)
(fig. 3). Använd den medföljande kannan som mått: den
rymmer lika mycket vatten som vattenbehållaren.
•	 Placera det permanenta nylonfiltret (I) i filterhållaren (C)
(fig. 4).
•	 Fyll på malet kaffe i filtret med det medföljande måttet
(G) och jämna ut kaffet (fig. 5). Använd malet kaffe av hög
kvalitet, med medelgrov malning och förpackat för filter-
kaffebryggare. Typen av blandning påverkar starkt kaffet
som du erhåller, det är därför tillrådligt att prova olika sor-
ters blandningar för att identifiera den som bäst passar di
smak.
Rekommenderade mängder:
Antal koppar Antal mått (*)
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
(*) 1 struket mått = 1 matsked (5 g)
Tillsättettmåttextraförvarjekoppomduvillhastarkarekaffe.
De mängder som anges i tabellen är ungefärliga och ska an-
passa till den personliga smaken och typen av kaffe: överskrid
aldrig den maximala nivån av 5 mått. Typen av blandning på-
verkar starkt kaffet som du erhåller, det är därför tillrådligt att
prova olika sorters blandningar för att identifiera den som bäst
passar din smak.
	 Stäng locket (B) och ställ kannan med lock på plattan (fig.
7).
• 	 Tryck in knappen (L) (fig. 8). Kontrollampan på knap-
pen tänds för att visa att kaffebryggaren är i drift. Kaffet
börjar komma ut efter några sekunder. Det är helt normalt
att kaffebryggaren avger lite ånga under tiden som kaffet
produceras. En ljudsignal hörs när kaffebryggaren börjar
mata ut kaffe och tre signaler hörs när kaffet är klart. Du
kan förbättra smaken på kaffet genom att trycka på Aro-
ma-knappen (N). Denna funktion innebär att vattnet rin-
ner ner i filtret långsammare. En långsammare filtrering
förhöjer kaffets smak och arom. Tryck på Aroma-knappen
för att starta denna funktion (kontrollampan bredvid
knappen tänds). Tryck på knappen igen för att deaktivera
funktionen. Du bör inte använda Aroma-knappen när du
ska laga en hel kanna kaffe.
• 	 Om du låter knappen (L) vara intryckt efter tillagning-
enhållersigkaffetvarmtvidenidealisktemperatur.Appa-
raten stängs av automatiskt 40 minuter efter det att kaffet
ärfärdigt.Förattstängaavvärmeplattan(M),tryckpånytt
in knappen (L) .
	 För en ny funktionscykel, stänga av och sätt på apparaten
igen genom att trycka in knappen (L).
Observera om du tar bort kannan innan allt kaffe är
färdigt avbryts inte kaffeproduktionen, det är bara kaffeflödet
till kannan som upphör. Om du vill hälla upp lite kaffe genast
bör du göra det så snabbt som möjligt, för att undvika att kaffet
rinner över.
Rengöring och underhåll
Innannågotsomhelstrengörings-ellerunderhållsarbeteutförs
Page: 51
51
på kaffebryggaren ska du stänga av den, dra ur stickproppen
och låta maskinen kallna.
•	 Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för
rengöringavmaskinen.Deträckermedenfuktigochmjuk
trasa.
•	 Sänk aldrig ned maskinen i vatten, det rör sig om en elek-
trisk apparat
•	 Du kan nå filtret (H) i vattenbehållaren genom locket (B)
(fig. 6): rengör det om nödvändigt.
Avkalkning
Om du bor i ett område med hårt vatten ansamlas kalk med
tiden. Kalkavlagringar kan hindra kaffebryggaren att fungera
som den ska. Apparaten bör avkalkas efter var 60:e cykel.
Du kan använda de avkalkningsmedel för filterkaffebryggare
som finns i handeln.
1.	 Blanda till avkalkningslösningen i kannan enligt anvis-
ningarna på förpackningen.
2. 	 Häll lösningen i vattenbehållaren.
3.	 Ställ kannan på värmeplattan (M).
4. 	 Tryck in knappen (L), låt motsvarande en kopp matas
ut och stäng sedan av apparaten;
5. 	 Låt lösningen verka i 15 minuter.
	 Upprepa moment 4 och 5 en gång till.
6. 	 Sättpåmaskinenochmatautvattentillsbehållarenärhelt
tom.
7. 	 Skölj apparaten genom att låta den gå med vatten men
utan malet kaffe minst 3 gånger (3 fulla vattenbehållare).
En förutsättning för att garantin ska gälla är att den ovan be-
skrivna rengöringen görs regelbundet.
Tekniska data
Nätspänning:		220-240V˜50/60Hz
Upptagen spänning:		 1000W
Vikt: 			 2.5 kg
Avfallshantering
I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG ska apparaten
inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en
återvinningscentral.
Apparaten överensstämmer med följande EU-direktiv:
•	 Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG med senare ändring-
ar;
•	 EMCDirektivet2004/108/CEochpåföljandemodifieringar;
•	 Förordning (EG) 1275/2008 om stand-by
Felavhjälpning
Fel Möjlig orsak Lösning
Kaffet rinner
ut långsamt.
Maskinen behöver
avkalkas.
Gör en avkalkning
enligt beskrivningen
i avsnittet
"Avkalkning" visas.
Kaffet sma-
kar beskt.
Maskinen har inte
sköljts tillräckligt
efter
avkalkningen.
Skölj maskinen
enligt anvisningar-
na i avsnittet
"Avkalkning" visas.

Question & answers

There are no questions about the DeLonghi Distinta ICMI 211 yet.

Ask a question about the DeLonghi Distinta ICMI 211

Have a question about the DeLonghi Distinta ICMI 211 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the DeLonghi Distinta ICMI 211. Please make sure that you describe your difficulty with the DeLonghi Distinta ICMI 211 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.