Cylinda KF 6200N manual

Manual för Cylinda KF 6200N på Svenska. Denna PDF-handbok har 20 sidor.

Sida: 1
VARNING! För att försäkra dig om en normal drift av din kylningsenhet, som använder ett miljövänligt kylmedel R600a (endast flambart under vissa förhållanden) måste du beakta följande regler:  Förhindra inte att luften cirkulerar fritt runt enheten.  Använd inte mekaniska enheter för att snabba på avfrostningsprocessen, förutom det som rekommenderas av tillverkaren.  Skada inte kylningskretsen.  Använd inte elektriska apparater inuti förvarningsfacket, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.
Sida: 2
SV Index Säkerheten först! /1 Transportinstruktioner /2 Installation av enhet /2 Elektrisk anslutning /2 Lär känna din enhet /3 Innan uppstart /3 Ställ in driftstemperaturen /3 Kylning /4 Frysning /5 Avfrostning av enheten /5 Byte av innerbelysningens glödlampa /6 Rengöring och vård /6 Praktiska råd och anmärkningar /7 Exempel på användning /8 Normala driftsljud /8 Vad gör jag om… /9 Byte av dörrar /10
Sida: 3
Gratulerar till ditt val av produkt som kommer att skänka dig många års felfri användning. Säkerheten först! Läs igenom bruksanvisningen noga. Den innehåller viktig information om hur du använder den nya enheten. Om instruktionerna inte följs, kan du förlora rätten till avgiftsfri service under garantiperioden. Förvara denna manual på en säker plats och överlämna den till den som eventuellt använder utrustningen efter dig. • Anslut inte din enhet till strömuttaget förrän allt emballage och alla transportskydd tagits bort. • Låt den stå i minst 12 timmar innan den startas, för att systemet hinner avstanna vid horisontal transport. • Denna utrustning får bara användas till det den är avsedd för, d.v.s. förvaring och frysning av ätbara livsmedel. • Vi rekommenderar att denna enhet inte används i ouppvärmda, kalla rum, som t.ex. garage, källare, vindsrum, förråd, uthus, etc., se ”Plats’. • Vid leverans, kontrollera för att se till att produkten inte är skadad och att alla delar och tillbehör är i perfekt skick. • Använd aldrig en skadad enhet; om du är tveksam, kontakta leverantören. • Låt inte barn leka med enheten. • Sitt eller stå inte på, eller sätt eller ställ inte barn på enheten eller dess utdragbara delar. • Häng inte på enhetens dörr. • Din enhet innehåller inga kylmedel med tillsatt fluor (CFC/HFC), utan innehåller kylämnet isobutan (R600a), en naturgas som är mycket miljöanpassad. (R600a) är lättantändligt. Därför bör man kontrollera att kylströmkretsen inte skadas under transport eller drift. Om skada skulle uppstå; • Undvik öppen eld, gnistkällor och lättantändliga ämnen. • Vädra omedelbart det rum där enheten är placerad. • Om kylmedlet kommer i kontakt med dina ögon kan det ge ögonskador. • Utrymmet i det rum där anordningen skall installeras får inte vara mindre än 10 kubikmeter. • Enheten får inte brännas. Den innehåller icke ozonnedbrytande substanser i isoleringen, vilka är brandfarliga. • Vi föreslår att du kontaktar din lokala myndighet för information om avskaffning och tillgängliga återvinningscentraler. Varning - Blockera inte ventiler i enhetens närhet eller i inbyggnadskonstruktionen. Varning - Använd inte mekaniska enheter eller andra sätt för att snabba på avfrostningsprocessen, förutom det som rekommenderas av tillverkaren. Varning - Skada inte kylningskretsen. Varning - Använd inga elektriska enheter inuti enhetens förvaringsutrymmen för mat, såvida dessa inte rekommenderats av tillverkaren. • Undvik kontakt med kondensatorns metalltrådar på enhetens baksida; då dessa kan orsaka skada. • Vid eventuellt fel, skall enheten först kopplas från huvudströmmen. • Koppla alltid från huvudströmmen eller stäng av säkringen. Drag inte i kabeln – drag i kontakten. • Reparationer av den elektriska utrustningen får endast utföras av behörig elinstallatör. Om huvudledningen är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens serviceagent eller motsvarande kvalificerad person, för att fara skall undvikas. SV Instruktionsmanual 1
Sida: 4
SV Instruktionsmanual Transportinstruktioner Efter det att skåpet ställts upp bör man vänta minst 3 timmar innan det tas i bruk. Rengör skåpet innan det tas i bruk. Enheten måste skyddas mot regn, fukt och annan, atmosfärisk påverkan. Tillverkaren tar inget ansvar om säkerhetsinstruktionerna inte följs. Avfallshantering Se omedelbart till att enheten inte går att använda. Drag ut huvudkontakten och koppla från strömkabeln. Avlägsna eller förstör spännen eller haklås innan enheten bortskaffas. På detta sätt förhindrar du barn från att låsa in sig själva och därmed utsätta sig för livsfara. Installation av enhet • Andvänd inte enheten i ett rum där temperaturen förväntas sjunka till under 10 °C om natten och/eller i synnerhet om vintern. Vid lägre temperaturer kanske enheten inte fungerar, vilket medför att matens hållbarhet kortas. • Klimatklassmärkningen för din enhet finns i broschyren Tekniska funktioner och anges även på enhetens insida. Den anger lämplig omgivande temperatur vid drift av enheten enligt ovanstående förklaring. Klimatklass Omgivande temperaturer SN ………………….......+10 o C till 32 o C N ………………….......+16 o C till 32 o C ST ………………….......+16 o C till 38 o C T…………………….......+16 o C till 43 o C SN-ST…………….........+10 o C till 38 o C SN-T……………...........+10 o C till 43 o C Placering Placera endast enheten så som visas på bilden (Fig 3) i rum med effektiv ventilation och utan hög luftfuktighet. Undvik direkt solljus eller direkta värmekällor, som t.ex. en spis eller värmare. Om detta inte kan undvikas, skall följande minimiavstånd respekteras: Elektriska spisar: 3,00 cm Värmare: 3,00 cm Kylenheter: 2.50 cm • Kontrollera att det finns tillräcklig luftcirkulation för din enhet. • Ge utrymme kring enheten för att tillåta fri luftcirkulation (Fig. 3). Montera de två distanshållarna som medföljer enheten genom att rotera ¼ varv mot kondensatorn på enhetens baksida (Fig. 4). • Enheten bör placeras på en jämn yta. De två främre fötterna kan justeras efter behov (Fig. 5). För att få din enhet att stå plant, vrider du på de två fötterna med-, eller moturs till dess att produkten har erhållit en ordentlig kontakt med golvet. Korrekt justering av fötterna motverkar överdrivna vibrationer och buller. Elektrisk anslutning Varning Denna enhet måste jordas. • Kontrollera om effekttyp och spänning på monteringsplatsen för enheten motsvarar de som anges på enhetens insida. • Elektrisk säkerhet för enheten kan endast garanteras då husets jordningssystem har installerats enligt gällande bestämmelser. • Vid placering av enheten ska du se till att strömsladden inte kläms, annars kan den bli skadad. • Kontrollera så att kontakten är lättåtkomlig. Använd inte förgreningsuttag eller förlängingssladd. 32
Sida: 5
SV Instruktionsmanual Lär känna din enhet Varning Nedan finner du information om tillbehör. Denna anges endast i hänvisande syfte. Nedan nämnda tillbehör kanske inte överensstämmer med tillbehören för din enhet. Figur 1 1. Kontrollpanel 2. Innerlampa 3. Fläkt för färsk mat 4. Flaskylla 5. Justerbara hyllor för skåp 6. Lock för grönsakslåda 7. Grönsakslådor 8. Fack för färsk mat 9. Ställ för isbricka 10. Fack för snabbfrysning 11. Fack för fryst mat 12. Justerbara frontfötter 13. Hylla för burkar 14. Hylla för flaskor 15. Frysfläkt Innan uppstart Innan du påbörjar användning av enheten skall följande punkter kontrolleras i säkerhetssyfte: • Står enheten säkert på golvet? • Finns tillräckligt med utrymme för god luftcirkulation? • Är insidan ren? (Se även avsnittet “Rengöring och vård”). • Anslut nu enheten till huvudströmmen. Kompressorn slås på; innerlampan tänds då kyldörren öppnas. Placera inte mat i kylen innan önskad temperatur uppnåtts. Ställ in driftstemperaturen Temperaturen för färsk mat och frysfacket kan justeras på den elektroniska displayen (Fig. 2). Beskrivning av kontrollfunktionerna 1 - Snabbinfrysningsfunktion (Quick Freeze) Snabbfrysningsindikatorn slås på när snabbfrysningsfunktionen är på. För att avbryta den här funktionen trycker du på snabbfrysningsknappen igen. Snabbfrysningsindikatorn slås av och återgår till normala inställningar. Om du inte avbryter den kommer snabbfrysningen automatiskt slås av efter 4 timmar eller när frysfacket uppnår rätt temperatur. Om du vill frysa stora mängder färsk mat, trycker du på snabbfrysningsknappen innan du ställer in maten i frysfacket. Om du trycker på snabbfrysningsknappen upprepade gånger med korta mellanrum aktiveras det elektroniska kretsskyddet och kompressorn startar inte direkt. Den här funktionen återställs inte när strömmen slås på efter ett strömavbrott. 2 - Snabbfrysningsindikator Den här ikonen blinkar när snabbfrysningsfunktionen är aktiv. 3 - Snabbfrysningsinställning Den här funktionen gör det möjligt att utföra inställningen för kylfackstemperaturen. Tryck på den här knappen för att ställa in temperaturen för frysfacket till -18, -20, -22, respektive -24. Programmet återgår till standardvisningsläge i slutet av de 10 sekunderna eller efter att du har tryckt på knappen "Frysinställning" igen. 4 - Frysfackstemperatur Indikator Indikatorn tänds med fast sken -18, -20, -22, respektive -24, med funktion för inställd temperatur. 5 - Kylinställningsfunktion Den här funktionen gör det möjligt att ställa in temperaturen i kyldelen, till 8, 6, 4 eller 2 grader. 3
Sida: 6
SV Instruktionsmanual Programmet återgår till standardvisningsläge i slutet av de 10 sekunderna eller efter att du har tryckt på knappen "Kylskåpsinställning" igen. 6 - Kyldelens temperaturindikator Indikatorn tänds med fast sken 8, 6, 4, 2, funktion för inställd temperatur. 7 - Snabbkylningsfunktion När du trycker på snabbkylningsknappen blir temperaturen i facket kallare än de inställda värdena. Den här funktionen kan användas för mat som finns placerad i kylfacket och som ska kylas ned snabbt. Om du vill kyla ned stora mängder färsk mat rekommenderar vi att du aktiverar den här funktionen innan du placerar maten i kylen. Indikatorn förblir tänd när snabbfrysningsfunktionen är aktiverad. För att avbryta den här funktionen trycker du på snabbkylningsknappen igen. Snabbkylningsindikatorn slås av och återgår till normala inställningar. Om du inte avbryter den kommer snabbkylningen att automatiskt slås av efter 2 timmar eller när kylfacket uppnår rätt temperatur. Den här funktionen återställs inte när strömmen slås på efter ett strömavbrott. 8 - Snabbkylningsindikator Den här ikonen blinkar när snabbkylningsfunktionen är aktiv. 9 - Knapplåsläge Tryck på knapparna för snabbkylning och kylinställning samtidigt i 3 sekunder. Knapplåsikonen tänds och knapplåsläget aktiveras. Knapparna fungerar inte om knapplåsläget är aktivt. Tryck på knapparna för snabbkylning och kylinställning samtidigt igen i 3 sekunder. Knapplåsikonen släcks och knapplåsläget stängs. 10 - EcoFunction (lägre energiförbrukning) Tryck på snabbfrysningsknappen i 3 sekunder för att aktivera EcoFunction. Kylen börjar arbeta i det mest ekonomiska läget minst 6 timmar senare och den ekonomiska användningsindikatorn slås på när funktionen är aktiv. Tryck på snabbfrysningsknappen i 3 sekunder för att aktivera EcoFunction. 11- Indikator för hög temperatur/fel Den här lampan tänds under hög temperatur och vid fel. 12 - Indikatorn för ekonomisk användning Indikatorn för ekonomisk användning slås av när frysfacket är inställt på -18°C. Indikatorn för ekonomisk användning slås av när snabbkylnings- eller snabbfrysningsfunktionen är vald. Kylning Matförvaring Kylen är till för kortvarig förvaring av färsk mat och dryck. Förvara mjölkprodukter på avsedd hylla i kylskåpet. Flaskor kan förvaras i flaskhållaren eller på flaskyllan i dörren. Rått kött förvaras bäst i en plastpåse på andra hyllan i kylskåpets översta del. Låt varm mat och varma drycker svalna till rumstemperatur innan de placeras i kylskåpet. Vi rekommenderar att inte förvara fryst mat ovanpå grönsakslådans lock i syfte för upptining. De andra hyllorna kan dock användas för upptining. Observera Förvara inte explosiva ämnen eller behållare med lättantändliga drivmedel (grädde i sprayform, sprayburkar etc.) i enheten. Detta kan orsaka explosion. 4
Sida: 7
SV Instruktionsmanual Frysning Frysning av mat Frysområdet är märkt med symbolen Du kan använda enheten för frysning av färsk mat, samt för förvaring av förfryst mat. Se de rekommendationer som ges på matförpackningen. Observera Frys inte kolsyrade drycker, eftersom flaskan kan spricka. Var försiktig med frysta produkter som t.ex. färgade isbitar. Överskrid inte din enhets infrysningskapacitet under 24 timmar. Se Tekniska data. För att bibehålla matens kvalitet, skall den frysas så fort som möjligt. På detta sätt överskrids inte fryskapaciteten, och temperaturen inuti frysen kommer inte att stiga. Observera Förvara alltid redan djupfryst mat separat från nyligen fryst mat. Vid djupfrysning av varm mat, kommer kylkompressorn att slås på till dess att maten är helt fryst. Detta kan tillfälligt leda till extra kylning av kylskåpet. Om du tycker att frysdörren är svår att öppna precis då du stängt den, var inte orolig. Detta beror på tryckskillnaden som jämnar ut sig så att dörren kan öppnas normalt efter några minuter. Du kommer att höra ett vakuum-ljud precis då dörren stängts. Detta är helt normalt. Göra isbitar Fyll isbitsfacket till 3/4 med vatten och placera det i frysen. Då vattnet har blivit till is, kan du ta ut isbitarna. Använd aldrig vassa föremål som t.ex. knivar eller gafflar för att avlägsna isbitarna. Du kan skada dig! Låt istället isbitarna tina något, eller placera fackets undersida i varmt vatten en kort stund. Avfrostning av enheten Enheten är ett frostfritt kylskåp. Det kommer därmed inte att bildas eller lagras frost på insidan av matförvaringsytan. Emellertid kommer enheten att automatiskt frosta av ångbildningsytor vid behov. Vattnet samlas i en behållare på enhetens baksida och avdunstas automatiskt via kompressorvärmen (Fig.6). Kontrollera att behållaren är korrekt monterad ovanför kompressorn. Varning! Fläkten inne i frysfacket cirkulerar kalluft. Sätt aldrig i några föremål i skyddet. Låt inte barn leka med frysfläkten. Förvara aldrig produkter som innehåller en brandfarlig, drivgas (t.ex. gräddtuber, sprayburkar etc.) eller explosiva substanser. Undvik att täcka hyllorna med skyddande material som kan motverka luftcirkulationen. Låt inte barn leka med enheten eller mixtra med reglagen. För att säkerställa maximal funktion, täck inte för fläktskydden. (fig 9 och figt 10) Varning! Din enhet är utrustad med 2 cirkulerande fläktar, som är grundläggande för kylens prestanda. Se till att fläktarna inte är blockerade (stoppade)b eller hindras av mat eller förpackningar. Blockering (stopp) eller förhindrande av fläkten kan resultera i en ökning av den invändiga temperaturen i frysen (tining). 5
Sida: 8
SV Instruktionsmanual Byte av innerbelysningens glödlampa (Fig. 11) Om glödlampan går sönder är den enkel att byta. Se först till att kyl/frys är urkopplade från strömkällan genom att dra ur kontakten. Ta en skruvmejsel och tryck försiktigt in den i springan mellan lampskyddet och skåpets insida. Tryck sedan försiktigt på skruvmejselns handtag åt vänster tills du märker att vänster stift i skyddet släpper. Upprepa åtgärden på höger sida och tryck nu försiktigt skruvmejseln åt höger. Om båda sidorna lossas kan skyddet enkelt plockas bort. Kontrollera sedan att glödlampan är ordentligt fastskruvad. Koppla in enheten i strömkällan. Om lampan fortfarande inte lyser, får du införskaffa en 15 watts (max) glödlampa av typen E14 med gängad. Kassera sedan försiktigt den utbrända glödlampan omedelbart. När du har bytt glödlampan sätter du fast skyddet igen i sin ursprungsposition. Var noggrann så att skyddet sätts fast ordentligt. Rengöring och vård Interna och externa ytor Observera Koppla alltid ur strömsladden eller slå från reläet före rengöring bakom skåpet. Rengör utsidan med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Använd aldrig rengöringsmedel, frätande eller sura medel. Torka det inre facket torrt. Var noga med att inget vatten kommer i kontakt med de elektriska anslutningarna på temperaturkontrollen eller den interna lampan. Om enheten inte skall användas under en längre tid, stäng av den och avlägsna all mat. Rengör enheten och håll dörren öppen. För att bevara utseendet på din enhet, kan du polera ytan och dörrens tillbehör med silikonvax. Rengör kondensatorn på enhetens baksida en gång per år med hjälp av en borste eller en dammsugare. Uppbyggnad av damm leder till ökad energiförbrukning. Kontrollera dörrens packning regelbundet. Rengör enbart med vatten och torka helt torrt. Rengöring av tillbehör Dörrhyllor: Avlägsna all mat från dörrhyllorna. Lyft hyllans lock uppåt och avlägsna det sidledes. Avlägsna dörrhyllans undersida genom att trycka den uppåt. Uppsamlingsbehållare (kärl) (Fig.6): Kontrollera att kärlet på enhetens baksida alltid är rent. Grönsakslådor eller lådor: För att rengöra en låda drar du ut den så långt det går, luta den uppåt och dra ut den helt (Fig 7-8). 6
Sida: 9
SV Instruktionsmanual Praktiska råd och anmärkningar Kylning • Rengör färsk mat och grönsaker innan de placeras i grönsakslådan. • Förpacka eller slå alltid in maten, eller placera den i en lämplig behållare, innan den förvaras i enheten. • Slå in mat som inte lämpar sig för förvaring vid kalla temperaturer i plastpåsar (ananas, melon, gurka, tomater etc.). • Mat med en stark lukt eller som har tendens att dra till sig lukt skall slås in i lufttätt eller luktsäkert förpackningsmaterial. • Förvara färsk mat separat från tillagad mat för att undvika bakterienedsmittning. • Förvara aldrig färskt kött i kylen i mer än 2-3 dagar. • Se bäst före datum på produkten. • Blockera inte luftcirkulationen inuti enheten. • Förvara aldrig farliga eller giftiga ämnen i enheten. • Kontrollera alltid mat som förvarats under en längre tid för att se om den fortfarande är ätbar. • Förvara inte färsk och tillagad mat i samma behållare. • Använd inte hårda eller skarpa föremål för att avlägsna avlagringar. • Placera inte varm mat i enheten. Frysning • Låt alltid mat att tina i en behållare där avfrostningsvattnet kan rinna ut. • Överskrid inte maximalt tillåten fryskapacitet vid frysning av färsk mat (se avsnittet “Frysning") • Undvik att ge barn glass eller isglass direkt från frysen. Den låga temperaturen kan orsaka frysbrännmärken på läpparna. • Frys aldrig tinad mat på nytt, tinad mat måste konsumeras inom 24 timmar. Endast mat som tillagats kan frysas på nytt. • Ta inte ut fryst mat med våta händer. • Förvara endast färsk och felfri mat. • Använd alltid lämpligt förpackningsmaterial för att undvika penetrering av lukt eller nedbrytning av maten. • Förvara kommersiellt infryst mat i enlighet med instruktionerna på förpackningen. • Frys tillagad mat i små mängder. Detta möjliggör snabb nedfrysning och bevarar matens kvalitet. • Frys inte vätska i tätförslutna stängda flaskor eller behållare. Flaskorna/behållarna kan spricka vid låga temperaturer. • Förvara på förhand fryst mat i lämpliga påsar och placera dem i frysen så fort som möjligt. Tina alltid mat i kylen. 7
Sida: 10
SV Instruktionsmanual Exempel på användning Vitt vin, öl och mineralvatten kyl före användning Bananer förvara inte i kyl Fisk eller inälvor förvara endast i plastpåsar Ost använd lufttäta behållare eller plastpåsar, för bästa resultat. Melon förvara endast under en kort tid och använd vakuumförpackning/slå in maten Rått kött och fågel förvara inte tillsammans med ömtålig mat som t.ex. tillagad mat eller mjölk. Normala driftsljud Olika funktionsljud är helt normala med anledning av kylsystemets drift i din enhet; • Kluckande, viskande, kokande eller bubblande ljud orsakas av kylningsanordningen inuti kylsystemet. Dessa ljud kan fortfarande höras under en kort tid efter det att kompressorn stängts av. • Plötsliga, skarpa sprickande eller krasande ljud orsakas av utvidgning och sammandragning av de inre väggarna eller vissa komponenter inuti skåpen. • Surrande, pulserande eller höga ljud orsakas av kompressorn. Dessa ljud är något starkare vid uppstart av kompressorn och minskar då enheten uppnår inställd driftstemperatur. För att undvika störande vibrationer och ljud skall du kontrollera att; • Kylens vikt är jämnt fördelad på alla fyra ben. • Din kyl inte har kontakt med väggar, omgivande föremål eller köksskåp och möbler. • Burkar, flaskor eller tallrikar inuti kylen inte vidrör och slamrar mot varandra. • Alla hyllor och lådor är korrekt monterade inuti kylens skåp och dörrar. Praktiska råd gällande reducering av elförbrukningen 1. Se till att enheten är placerad på en väl ventilerad plats, på långt avstånd från värmekällor (spis, element etc.). Samtidigt måste placeringen av enheten ske på ett sätt så att den inte utsätts för direkt solljus. 2. Se till att maten som har köpts nedkyld/fryst ställs in så snabbt som möjligt i kylskåpet, speciellt under sommartid. Vi rekommenderar att du använder termoisolerade påsar för att transportera hem maten. 3. Vi rekommenderar att upptining av paket som tas ut ur frysfacket görs i kylfacket. Därför ska paketet som ska tinas placeras i ett kärl så att vattnet som kan bildas under upptiningen inte rinnger ut i kylskåpet. Vi rekommenderar att du börjar upptiningen minst 24 timmar innan du ska använda den frysta maten. 4. Vi rekommenderar att du minskar antalet öppningar av dörren till minimum. 5. Låte inte dörren till kylskåpet vara öppen mer än nödvändigt och se till att den stängs ordentligt varje gång. När dörrarna är öppna kommer det in varm luft i kylskåpet/frysen och apparaten förbrukar mer energi för att kyla maten. Öppna inte dörrarna i onödan, det sparar energi och maten behåller en ideal förvaringstemperatur. 6. Maximal volym för fryst mat uppnås utan att du använder den övre lådan och mittenlådan som finns placerad i frysfacket. Energiförbrukningen för enheten deklareras när frysfacket är fullt utan att mellanlådan och den övre lådan används. 7. Blockera inte frysfläktens galler med mat. Det måste alltid finnas ett avstånd på minst 3 cm mellan frysens galler för att luft ska kunna passera genom facket. 8
Sida: 11
SV Instruktionsmanual 8. Aktivera energisparfunktionen. När energisparfunktionen är aktiverad släcks alla ikoner på skärmen förutom energisparikonen. Alla ikoner tänds om färskmatsluckan öppnas eller skärmen vidrörs. 9. Rekommenderad temperaturinställning är +4°C och -20°C för färskmats- och frysfack. Vad gör jag om… 1- Enheten inte fungerar, även om den är påslagen. • Kontrollera att huvudkontakten är korrekt ansluten! • Kontrollera att strömtillförseln fungerar korrekt eller om en säkring har gått! • Kontrollera att temperaturvredet är korrekt inställt! 2- Det blir strömavbrott. Håll dörrarna till enheten stängda. Fryst mat kommer inte att påverkas om strömavbrottet som varar kortare tid än deklarationen Temperaturstegringstid vid strömavbrott (timmar). Se Tekniska data. Om strömavbrottet varar längre, kontrollera maten och konsumera den omedelbart. Du kan även tillaga tinad mat och frysa in den på nytt. 3- Den interna lampan fungerar inte. Kontrollera strömtillförseln! Kontrollera glödlampans installation! Koppla från strömtillförseln innan du kontrollerar glödlampan. (Se även avsnittet ”Byte av intern lampa") 4- Högtemperatursalarmet utlöses Om frysens faktiska temperatur är hög, kommer alarmsymbolen på displayen att tändas (Fig. 2/11). Alarmsymbolen släcks när frysens faktiska temperatur kyls ned. Alarmet för hög temperatur kan stiga i följande situationer. a) Förvaring av varm mat b) Varmluft innuti frysen c) Dörren har lämnats öppen under en längre period Om temperaturlarmet förblir påslaget mer än 24 timmar, kontakta ditt närmaste servicecenter. 5- Felmeddelande och alarm Om det uppstår fel på enheten orsakat av kontaktledningarna, kommer alarmsymbolen på displayen börja blinka (Fig. 2/11), tillsammans med ett meddelande. Om (E0, E3, etc.) visas på displayen, kontakta närmaste servicecenter. Alarmsymbolen släcks strax efter felet har avhjälpts. 6- Det förekommer kyltemperaturs fel Enheten utför kylningen avseende den förinställda temperaturen. Den faktiska frystemperaturen som visas på displayen kommer att visa den anpassade frysinställningstemperatur då varorna är tillräckligt nedkylda. Det kan förekomma vissa variationer mot den faktiska temperaturen som visas på displayen på grund av följande; a) Kylskåpsdörren öppnas/stängs frekvent b) Kylskåpet packas med varma varor c) Låter kylskåpsdörren stå öppen under en längre tid 7- Övriga fel Vårt servicecenter behöver inte ta hand om alla typer av fel. Ofta kan du enkelt lösa problemet själv utan att fråga om hjälp. Innan du ber om hjälp skall du kontrollera om felet har orsakats av ett driftsfel. Om detta är fallet, och om hjälp har begärts, kommer en serviceavgift att tas ut, även om garantin fortfarande gäller. Om problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare eller Cylinda service. Se till att ha typ och serienummer för din enhet framme då du ringer. Märketiketten finns på insidan. 9
Sida: 12
SV Instruktionsmanual Dörröppningsalarm I enheten finns det ett inbyggd alarm vilket informerar dig om att kylskåpsdörren har stått öppen i 1 minut. Detta alarm är återkommande och påminner dig om att kylskåpsdörren står öppen. Det finns inget alarm på frysdörren. För att kunna stoppa alarmet, räcker det att trycka på vilken knapp som helst på displayen, eller stänga dörren. Följaktligen kommer alarmet att stoppas tills nästa gång. Byte av dörrar Kylskåpsdörren är utformad för att öppnas åt båda riktningarna. Om du vill att dörren ska öppnas åt motsatt håll ska du ringa närmaste servicecenter för assistans. Symbolen på produkten eller förpackningen indikerar att den här produkten inte kan kastas med hushållsavfallet. Den ska i stället lämnas på speciella insamlingsställen för återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall. Genom att säkerställa att produkten avyttras på rätt sätt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Annars kan avfallshanteringen bli felaktig för produkten. Om du vill ha mer detaljerad information om återvinning av den här produkten ska du kontakta din kommun, renhållningsbolaget eller den butik där du inhandlade produkten. Den här enheten är inte avsedd för användning av personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller en person som saknar grundläggande kunskaper om hur den används om han eller hon inte får tillräckligt mycket övervakning eller anvisningar från en person som ansvarar för säkerheten. Yngre barn bör bevakas så att de inte leker med enheten. 10

Frågor & svar

Har du en fråga om Cylinda KF 6200N men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Cylinda KF 6200N. Se till att du beskriver ditt problem med Cylinda KF 6200N så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Cylinda KF 6200N

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Cylinda KF 6200N nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Cylinda
  • Produkt: Kylskåp
  • Modell/namn: KF 6200N
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Svenska