K4385NHRFE

Cylinda K4385NHRFE manual

K4385NHRFE

Manual för Cylinda K4385NHRFE på Engelsk. Denna PDF-handbok har 52 sidor.

Sida: 1
SV - 1 Tack för att du valt denna produkt. Denna bruksanvisning innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner avseende drift och underhåll av din apparat. Var god och läs den här bruksanvisningen innan du använder din apparat och behåll den här boken för framtida referens. Ikon Typ Betydelse VARNING Risk för allvarlig skada eller dödsfall RISK FÖR ELEKTRISK STÖT Risk för farlig spänning BRAND Varning: Brandfara / brandfarligt material FÖRSIKTIGHET Fara för person- eller egendomsskada VIKTIGT / OBSERVERA Korrekt drift av systemet
Sida: 2
SV - 2 INNEHÅLL 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...........................................................................3 1.1 Allmänna säkerhetsvarningar..........................................................................................3 1.2 Installationsvarningar......................................................................................................7 1.3 Vid användning................................................................................................................7 2 BESKRIVNING AV APPARATEN....................................................................9 3 ANVÄNDA APPARATEN................................................................................ 11 3.1 Information om No-Frost-tekniken.................................................................................11 3.2 Display och kontrollpanel..............................................................................................11 3.3 Användning av ditt kylskåp............................................................................................12 3.3.1 Kylfackets temperaturjustering...................................................................................12 3.3.2 Superkylningsläge......................................................................................................12 3.3.3 Ekonomiläge...............................................................................................................12 3.3.4 Barnlåsfunktion...........................................................................................................12 3.3.5 Skärmsläckarläge.......................................................................................................13 3.3.6 Drick kallt läge............................................................................................................13 3.3.7 Sekretessläge.............................................................................................................13 3.4 Temperaturinställningsvarningar....................................................................................13 3.5 Tillbehör.........................................................................................................................14 3.5.1 Kyllåda (hos vissa modeller)....................................................................................14 3.5.2 Fuktreglage(I vissa modeller)...................................................................................14 3.5.3 Justerbar dörrhylla (I vissa modeller).......................................................................15 3.5.4 Justerbar glashylla (I vissa modeller).......................................................................15 4 LIVSMEDELSFÖRVARING............................................................................15 4.1 Kylskåpsutrymmet.........................................................................................................15 4.2 Avfrostning.....................................................................................................................16 5 TRANSPORT OCH FLYTTNING....................................................................17 5.1 Transport och byte av installationsplats........................................................................17 5.2 Omplacering av dörren..................................................................................................17 6 INNAN DU RINGER SERVICE EFTER SUPPORT...................................... 18 7 TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI....................................................................19 8 TEKNISKA DATA............................................................................................20 9 INFORMATION FÖR TESTINSTITUT...........................................................20 10 KUNDVÅRD OCH SERVICE........................................................................20
Sida: 3
SV - 3 1 SÄKERHETSANVISNINGAR 1.1 Allmänna säkerhetsvarningar Läs denna bruksanvisning noggrant. VARNING! Håll ventilationsöppningarna, i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen, fria från hinder. VARNING! Använd inte mekaniska enheter eller andra sätt att påskynda avfrostningsprocessen, än de som rekommenderas av tillverkaren. VARNING! Använd inte elektriska apparater inne i förvaring av livsmedel fack i apparaten, om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren. VARNING! Skada inte kylkretsen. VARNING: När du positionerar apparaten ser du till att sladden inte är klämd eller skadad. VARNING: Anslut inte flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av apparaten. VARNING! För att undvika fara på grund av instabilitet i apparaten, måste den fixeras i enlighet med instruktionerna. Om din apparat använder R600a som köldmedium (denna information finns på kylskåpets etikett) du bör vara försiktig vid transport och installation för att förhindra att apparatens kylningsdelar skadas. R600a är en miljövänlig gas och naturgas, men den är explosiv. I händelse av ett läckage som kan ha uppstått på grund av en skada i kylningsdelarna, flytta
Sida: 4
SV - 4 ditt kylskåp utom räckhåll för öppen eld eller värmekällor och ventilera rummet där apparaten är placerad, några minuter. • Under transport och positionering av kylskåpet, undvik skador på kylargaskretsen. • Förvara inga explosiva ämnen såsom aerosolburkar med en brandfarlig drivgas i denna apparat. • Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande applikationer såsom: – – personalköksområden i butiker, kontor och andra arbetsplatser – – bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra typer av bostäder – – bed and breakfast-bostäder – – catering och liknande icke-butiksapplikationer. • Om uttaget inte matchar kylskåpskontakten, måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara. • En speciellt jordad kontakt har anslutits till ditt kylskåps strömkabel. Denna kontakt bör användas med ett speciellt jordat uttag på 10 ampere. Om det inte finns något sådant uttag i ditt hus, se till att det installeras av en behörig elektriker. • Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och
Sida: 5
SV - 5 förstår faran den innebär. Låt inte barn leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. • Barn i åldrarna 3 till 8 år får fylla upp och ta ur kylskåp. Barn förväntas inte utföra rengöring eller användarunderhåll av apparaten, mycket små barn (0-3 år) förväntas inte använda apparater, små barn (3-8 år) förväntas inte använda apparater säkert om inte kontinuerlig tillsyn ges, äldre barn (8-14 år) och sårbara personer kan använda apparater på ett säkert sätt efter att ha fått lämplig tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten. Mycket sårbara personer förväntas inte använda apparater på ett säkert sätt om inte kontinuerlig tillsyn ges. • Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren eller en servicetekniker eller en kvalificerad fackman, för att undvika alla eventuella risker. • Denna apparat är inte avsedd att användas på höjder över 2000 m.
Sida: 6
SV - 6 För att undvika kontamination av mat, följ följande instruktioner: • Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en signifikant ökning av temperaturen i apparatens fack. • Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga avloppssystem. • Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat. • Tvåstjärniga fack för fryst mat är lämpliga för förvaring av förfryst mat, förvaring eller tillagning av glass och för att göra iskuber. • En-, två- och tre-stjärniga fack är inte lämpliga för infrysning av färsk mat. • Om kylaggregatet lämnas tomt under långa perioder, stäng av det, frosta av, rengör, torka och låt dörren stå öppen för att förhindra mögelutveckling i apparaten.
Sida: 7
SV - 7 1.2 Installationsvarningar Innan du använder kylskåpet för första gången, var uppmärksam på följande punkter: • Driftspänningen för ditt kylskåp är av 220-240 V vid 50 Hz • Kontakten måste vara tillgänglig efter installationen. • Ditt kylskåp kan ha en lukt när det används för första gången. Detta är normalt och lukten försvinner i takt med att ditt kylskåp börjar svalna. • Innan du ansluter kylen, se till att informationen på typskylten (spänning och ansluten belastning) överensstämmer med strömförsörjningen. Vid eventuell osäkerhet, kontakta en kvalificerad elektriker. • Sätt i kontakten i ett uttag med effektiv jordning. Om uttaget inte har någon jordkontakt eller kontakten inte matchar, rekommenderar vi att du konsulterar en kvalificerad elektriker för hjälp. • Apparaten måste anslutas med ett korrekt installerat säkrat uttag. Strömförsörjningen (AC) och spänningen vid arbetspunkten måste stämma överens med informationen på apparatens typskylt (typskylten finns på insidan till vänster om apparaten). • Vi accepterar inte ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av ojordad användning. • Placera kylskåpet på en plats där det inte utsätts för direkt solljus. • Ditt kylskåp får aldrig användas utomhus eller utsättas för regn. • Apparaten måste vara minst 50 cm från spisar, gasugnar och värmekällor, och bör vara minst 5 cm från elektriska ugnar. • Täck inte kylskåpet eller dess övre del. Detta påverkar ditt kylskåps prestanda. • Fritt utrymme på minst 50 mm krävs ovanför apparaten. Placera ingenting ovanpå apparaten. • Placera inte tunga föremål på apparaten. • Rengör apparaten noggrant innan användning (se Rengöring och underhåll). • Torka av alla delar med en lösning av varmt vatten och en tesked natriumbikarbonat innan du använder kylen. Skölj sedan med rent vatten och torka. Sätt tillbaka alla delar i kylen efter rengöring. • Använd de justerbara frambenen för att se till att din apparat är stabil. Du kan justera benen genom att vrida dem i vardera riktningen. Detta bör göras innan du placerar mat i apparaten. • Installera de två avståndsguiderna av plast (delarna på de svarta skovlarna - kondensator - på baksidan) genom att vrida dem 90° (såsom visas på bilden) för att förhindra att kondensorn kommer i kontakt med väggen. • Avståndet mellan apparaten och bakväggen får vara högst 75 mm. 1.3 Vid användning • Anslut inte kylskåpet till elnätet med en förlängningskabel. • Använd inte skadade, trasiga eller gamla pluggar. • Dra inte i, böj inte och skada inte sladden. • Använd inte en adapter. • Denna apparat är konstruerad för användning av vuxna. Låt inte barn leka med apparaten eller hänga på dörren. • Rör aldrig vid nätsladden/kontakten med våta händer. Detta kan orsaka kortslutning eller elstötar. • Placera inte explosivt eller brandfarligt material i din kyl. Placera drycker med hög alkoholhalt vertikalt i kylskåpet och se till att locken är tätt stängda. När dörren till kylen är stängd, kommer en vakuumtätning att uppstå. Vänta 1 minut innan du öppnar den igen. Dörrar som öppnas lätt är tillval för denna
Sida: 8
SV - 8 apparat. Med denna apparat kan lite kondens uppstå kring detta område och du kan ta bort det. Kylskåp som är gamla eller ur funktion • Om ditt gamla kylskåp eller frys har ett lås, bryt eller ta bort låset innan du slänger det, eftersom barn kan bli instängda och det kan orsaka en olycka. • Gamla kylar och frysar innehåller isoleringsmaterial och köldmedium med CFC. Var därför observant så att du inte skadar miljön när du kasserar dina gamla kylskåp. CE-försäkran om överensstämmelse Vi förklarar härmed att våra produkter uppfyller de tillämpliga europeiska direktiven, besluten och förordningarna och de krav som anges i de refererade standarderna. Kassering av din gamla apparat Symbolen på produkten eller på förpackningen indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Istället ska den överlämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din lokala kommun, din hushållsavfallstjänst eller butiken där du köpte produkten. Förpackningar och miljön Förpackningsmaterial skyddar din maskin från skador som kan uppstå under transport. Förpackningsmaterialen är miljövänliga eftersom de är återvinningsbara. Användningen av återvunnet material minskar förbrukningen av råvaror och minskar därför avfallsproduktionen. Observera: • Läs igenom bruksanvisningen noga innan du installerar och använder apparaten. Vi är inte ansvariga för de skador som uppstått på grund av felaktig användning. • Följ alla instruktioner på apparaten och bruksanvisningen och förvara bruksanvisningen på en säker plats för att lösa de problem som kan uppstå i framtiden. • Denna apparat är gjord för att kunna användas i hus och den kan bara användas för hemmabruk och för avsedda ändamål. Den är inte lämplig för kommersiellt eller gemensamt bruk. Sådan användning medför att garantin på apparaten ska annulleras och att vårt företag inte är ansvarigt för eventuella förluster som har inträffat. • Denna apparat är gjord för att kunna användas i hus och den är endast lämplig för att kyla/förvara livsmedel. Den är inte lämplig för kommersiellt eller gemensamt bruk och/eller för förvaring av ämnen förutom mat. Vårt företag ansvarar inte för eventuella förluster till följd av olämplig användning av apparaten.
Sida: 9
SV - 9 2 BESKRIVNING AV APPARATEN 2 3 6 7 8 4 9 11 12 13 5 1 10 Denna presentation är endast information om apparatens olika delar. Delarna kan variera beroende på apparatens modell. 1) Kontrollpanel 2) Turbofläkt* 3) Flaskhylla 4) Kylskåpshyllor 5) Justerbar glashylla* / kylskåpshylla 6) Kylningshylla* 7) Skydd för grönsakslåda 8) Grönsakshylla 9) Nivåjusteringsfötter 10) Flaskhylla 11) Justerbar dörrhylla*/dörrhylla 12) Dörrhyllor 13) Ägghållare * På vissa modeller Allmänna anmärkningar: Fack för färsk mat (kyl): Mest effektiv energianvändning säkerställs i konfigurationen med lådorna i apparatens nedre del, och hyllorna jämnt fördelade, placering av dörrfack påverkar inte energiförbrukningen. 3 ANVÄNDA APPARATEN 3.1 Information om No-Frost-tekniken No-frost-kylskåp skiljer sig från andra statiska kylskåp i sin verksamhetsprincip. I normala kylskåp kommer luftfuktigheten in i kylskåpet på grund av dörröppningar och att den inneboende fuktigheten i maten orsakar frysning i på baksidan av luftkanalen. För att tina frost och is i frysen på baksidan av luftkanalen bör du med jämna mellanrum stänga av kylskåpet och placera mat som måste förvaras kyld separat kylt. Situationen är helt annorlunda i no-frost kylskåp. Torr och kall luft blåses in i kylskåpets utrymme, homogent och jämnt, från flera punkter via en fläkt. Kall luft sprids homogent och jämnt mellan hyllorna och kyler all din mat lika och jämnt, vilket förhindrar fukt och frysning. Därför är ditt no-frost kylskåp användarvänligt, i tillägg till sin enorma kapacitet och sitt eleganta utseende.
Sida: 10
SV - 10 3.2 Display och kontrollpanel 1 8 7 2 9 6a 5 11 6b 10 12 3 4 Använda kontrollpanelen 1. Kylinställningsknapp (CS) 2. Lägesknapp (M) 3. Drick kallt knapp 4. Sekretessknapp 5. Kylens värdeinställningsskärm 6a / 6b. Superkylnings symbol 7. Ekonomiläge symbol 8. Låg spänning symbol 9. Barnlås symbol 10. Alarm (SR) symbol 11. Ljudavstängnings symbol 12. Drick kallt värde-skärm (aktiv symbol som kan ändras beroende på språk (Min-Dk.))
Sida: 11
SV - 11 3.3 Användning av ditt kylskåp Ljus (i förekommande fall) När produkten ansluts för första gången kan interiörens lampor tändas 1 minut sent på grund av öppningstester. 3.3.1 Kylfackets temperaturjustering • Startvärdet för kylskåpets temperatur är 5 °C. • Tryck en gång på kylinställningsknappen. • Inställningsvärdet på kylskåpets indikator börjar blinka när kylinställningsknappen trycks in. • Värdet på kylskåpsindikatorn ändras till en lägre temperatur varje gång du trycker på kylinställningsknappen när indikatorn blinkar. (8°C, 7 °C, 6 °C, 5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C). • När du har nått den önskade temperaturen väntar du i 5 sekunder utan att trycka på någon knapp. Kylskåpet börjar drivas med den valda temperaturen. • Om värdet på kylskåpsindikatorn når 2 °C (minsta kylningstemperatrur) kommer nästa tryckning på kylinställningsknappen starta om det visade temperaturvärdet från 8 °C. Rekommenderade temperaturvärden för kylskåp När ska den justeras Inre temperatur För kylning av kylskåpet vid minimikapacitet +7 o C, +8 o C Vid normal användning +4 o C, +5 o C, +6 o C För kylning av kylskåpet vid maximikapacitet +2 o C, +3 o C 3.3.2 Superkylningsläge Syfte: • Att kyla en stor mängd mat. • För att snabbt kyla mat. Hur ska det användas? • Tryck på lägesknappen tills superkylningsläget är inställt och “SC” visas då på displayen. • Om ingen knapp trycks in under 5 sekunder medan superkylningslampan blinkar hörs ett pip för att bekräfta att läget är aktivt. • Medan superkylningsläget är aktiverat visas “SC”. Superkylningsläget stängs automatiskt av efter 5 timmar eller när kylskåpssensorns temperatur faller under 2 °C. 3.3.3 Ekonomiläge Kylskåpet förbrukar minst energi vid 5 °C, som är det mest optimala förvaringsförhållandet. Syfte: Att driva kylskåpet mer ekonomiskt. Hur ska det användas? • Tryck på lägesknappen tills en cirkel visas runt ekonomisymbolen. • Om ingen knapp trycks in under en sekund blinkar cirkeln tre gånger och ett larm ljuder för att bekräfta att läget är aktivt. • Medan ekonomiläget är aktivt visas “E”. För att avbryta behöver du bara trycka på lägesknappen. 3.3.4 Barnlåsfunktion Syfte: För att förhindra oavsiktliga eller ändringar av misstag av kylskåpets inställningar. Hur ska det användas? Aktivering av barnlåsfunktionen: Tryck på och håll in drick kallt-knappen och
Sida: 12
SV - 12 lägesknapparna samtidigt i 5 sekunder. Avaktivering av barnlåsfunktionen: Tryck på och håll in drick kallt-knappen och lägesknapparna samtidigt i 5 sekunder. Barnlåset kommer också att avaktiveras om el avbryts eller kylskåpet urkopplas. 3.3.5 Skärmsläckarläge Hur ska det användas? Tryck och håll ner sekretessknappen i 5 sekunder för att aktivera skärmsläckarläget. Om ingen annan knapp trycks in inom 5 sekunder kommer lamporna på kontrollpanelen att slås av. Om du trycker på vilken knapp som helst när lamporna i kontrollpanelen är av kommer de aktuella inställningarna att visas på skärmen och sedan kan du justera som du vill. Om du inte avbryter skärmsläckarläget eller trycker in någon knapp under 5 sekunder kommer kontrollpanelen att slås av igen. För att avbryta skärmsläckarläget trycker på sekretessknappen i 5 sekunder igen. När skärmsläckarläget är aktivt kan du även aktivera barnlåset. Om du inte trycker på några knappar under fem sekunder efter aktivering av barnlåset kommer lamporna på kontrollpanelen att slockna. Inställningarna och att barnlåset är aktivt kan visas när någon knapp trycks in. Barnlås kan avbrytas som beskrivits i instruktionerna för barnlåset. 3.3.6 Drick kallt läge Tryck på knappen drick kallt för att aktivera läget dricka kallt. Varje tryck kommer att öka tiden från 5 minuter upp till 30 minuter, och startar sedan om vid 0. Den inställda tiden kan visas på displayen för drick kallt. När tiden för drick kallt tar slut ljuder ett larm. Viktigt: Det här är en timer, inte en kylningsprocess. Justera tiden beroende på temperaturen i flaskorna innan du ställer in dem i kylskåpet. Du kan till exempel ställa in tiden till 5 minuter i början. Om flaskan inte är tillräckligt kall efter den här tiden kan du ställa in 5 eller 10 minuter extra. Det här läget kan användas som en enkel timer i kylmodeller 3.3.7 Sekretessläge • Tryck på sekretessknappen för att aktivera det här läget. När det här läget är aktivt låter alla knappar och larmljud stängs av. • Om du vill avbryta det här läget trycker du på sekretessknappen igen. 3.4 Temperaturinställningsvarningar • Din apparat är avsett att fungera i omgivningstemperaturintervallen som anges i standarderna, i enlighet med den klimatklass som anges på informationsetiketten. Det rekommenderas inte att kylskåpet drivs i miljöer som ligger utanför de angivna temperaturintervallen. Detta minskar kylningseffektiviteten hos apparaten. • Temperaturjusteringar ska göras enligt frekvensen av dörröppningar och mängden livsmedel som förvaras i kylskåpet samt omgivningstemperaturen där apparaten är. • När apparaten först slås på, låt den gå i 24 timmar för att nå drifttemperaturen. Öppna inte dörren under den här tiden
Sida: 13
SV - 13 och förvara inte en stor mängd mat. • En 5 minuters fördrörjningsfunktion används för att förhindra skada på apparatens kompressor vid anslutning eller bortkoppling av huvudström, eller när ett strömavbrott uppstår. Din apparat börjar fungera normalt igen efter 5 minuter. Skafferier (kylare) har inget frysfack men kan kyla ner till 4 - 6 °C. Klimatklass och betydelse: T (tropiskt): Denna kylskåpsenhet är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 16 °C till 43 °C. ST (subtropiskt): Denna kylskåpsenhet är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 16 °C till 38 °C. N (tempererat): Denna kylskåpsenhet är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 16 °C till 32 °C. SN (utökad tempererat): Denna kylskåpsenhet är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 10° C till 32° C. Turbofläkten (om tillgänglig) Blockera inte luftinlopp och utloppsöppningar vid förvaring av mat, eftersom luftcirkulationen levererad av turbofläkten försämras. 3.5 Tillbehör Bilder och textbeskrivningar i avsnittet tillbehör kan variera i enlighet med modellen av din apparat. 3.5.1 Kyllåda (hos vissa modeller) Kyllåda (Bilderna är representativa) Om du förvarar mat i kylfacket istället för frysfacket eller kylen, kan maten hålla sin fräschör och smak längre, och behålla sitt fräscha utseende. När kylbrickan blir smutsig kan du ta ut den och diska av med vatten. (Vatten fryser vid 0 °C, men mat som innehåller salt eller socker fryser vid lägre temperaturer än så.) Kylfacket används vanligtvis för att lagra livsmedel som rå fisk, lätt inlagd mat, ris och så vidare. Lägg inte mat du vill frysa eller isbrickor (för att göra is) i kylfacket. 3.5.2 Fuktreglage (I vissa modeller) (Bilderna är representativa) eller
Sida: 14
SV - 14 (Bilderna är representativa) Om grönsakslådan är helt full bör färskhetsratten som finns på framsidan av grönsakslådan öppnas. Detta gör att luften och luftfuktigheten i grönsakslådan kan kontrolleras för att öka livslängden på maten där. Ratten, placerad bakom hyllan, måste öpp- nas om det finns kondens på glashyllan. 3.5.3 Justerbar dörrhylla (I vissa modeller) För att få de lagerutrymmen som behövs går det att göra sex olika höjdjusteringar med justerbar dörrhylla. För att ändra position på den justerbara dörrhyllan: Håll i botten på dörrhyllan och dra knapparna på sidan av hyllan i pilens riktning. (Fig. 1) Placera dörrhyllan på den höjd du vill genom att flytta den upp och ner. När du har fått den önskade positionen för dörrhyllan släpper du knapparna på sidan (Fig.2). Innan du frigör själva dörren för du upp och ner för att se till att dörrhyllan sitter som den ska. Observera: Innan du flyttar en fullastad dörrhylla måste du hålla i hyllan genom att stödja dess botten. Annars kan dörrhyllan falla av spåren på grund av tyngden. Det kan leda till skada på dörrhyllan eller hyllspåren. 3.5.4 Justerbar glashylla (I vissa modeller) Mekanism för justerbar glashylla ger mer förvaringsutrymme med en enkel rörelse. För att täcka glashyllan, tryck in den. Fig. 1 Fig. 2 Du kan förvara din mat som du vill i det extra utrymmet du får. För att sätta tillbaka hyllan i sitt ursprungliga läge, dra den mot dig. Bilder och textbeskrivningar i avsnittet tillbehör kan variera i enlighet med modellen av din apparat. 4 LIVSMEDELSFÖRVARING 4.1 Kylskåpsutrymmet För normala driftförhållanden ställer du in temperaturen för frysfacket på +4 eller +6 o C. • För att minska fukt och undvika det påföljande bildandet av frost bör du alltid förvara vätskor i täta behållare i kylskåpet. Frost tenderar att koncentrera sig på de kallaste delarna av vätskan som förångas och med tiden kommer apparaten behöva mer frekvent avfrostning. • Kokta rätter måste förbli täckta när de placeras i kylskåpet.Placera inte varma Fig. 1 Fig. 2
Sida: 15
SV - 15 rätter i kylskåpe.Placera dem när de är kalla, annars kommer temperaturen/ fuktigheten inuti kylskåpet kommer att stiga och reducera kylskåpets effektivitet. • Se till att inga föremål är i direktkontakt med apparatens bakre vägg, eftersom frost kommer att utvecklas och förpackningen kommer att fastna. Öppna inte kylskåpsdörren ofta. • Vi rekommenderar att kött och ren fisk förpackas löst och förvaras på glashyllan strax ovanför grönsakslådan där luften är svalare, eftersom detta ger de bästa förvaringsförhållandena. • Förvara lösa frukt- och grönsaksprodukter i grönsakslådorna. • Att lagra frukt och grönsaker separat hjälper till att förhindra att etlenkänsliga grönsaker (gröna blad, broccoli, morot, etc.) påverkas frukter som frigör eten (banan, persika, aprikos, fikon etc.). • Lägg inte in våta grönsaker i kylen. • Lagringstiden för livsmedel beror på den ursprungliga kvaliteten på maten och en oavbruten kylcykel innan kylförvaringen. • Vatten som läcker från kött kan förorena andra produkter i kylen. Du bör förpacka köttprodukter och rengöra eventuella läckage på hyllorna. • Placera inte mat i luftflödespassagen. • Konsumera förpackade livsmedel innan rekommenderat utgångsdatum. Låt inte mat komma i kontakt med temperatursensorn, som är placerad i kylskåpsutrymmet för att hålla utrymmet vid optimal temperatur. • För normala arbetsförhållanden räcker det att justera temperaturen i kylskåpet till +4° C. • Kylfackets temperatur bör ligga i intervallet 0-8 °C, färska livsmedel under 0 °C fryser och ruttnar, bakteriebelastningen ökar över 8 °C och livsmedel förstörs. • Lägg inte varm mat i kylen omedelbart, låt den svalna utanför. Varma livsmedel ökar temperaturen i ditt kylskåp och orsakar matförgiftning och onödigt förstörande av maten. • Kött, fisk etc. bör förvaras i kylfacket och grönsaksfacket föredras för grönsaker (i förekommande fall). • För att förhindra korskontaminering ska inte köttprodukter lagras tillsammans med frukt och grönsaker. • Livsmedel bör placeras i kylen i slutna behållare eller täckas för att förhindra fukt och lukt. Tabellen nedan är en snabbguide för att visa dig det mest effektiva sättet att lagra de viktigaste livsmedelsgrupperna i kylskåpet. Mat Maximal lagringstid Hur och var lagring bör ske Grönsaker och frukt 1 vecka Grönsakslåda Kött och fisk 2 - 3 dagar Slå in i plastfolie, påsar eller i en köttbehållare och förvara på glashyllan Färsk ost 3 - 4 dagar På den indikerade dörrhyllan Smör och margarin 1 vecka På den indikerade dörrhyllan Buteljerade produkter, t.ex. mjölk och yoghurt Fram till det utgångsdatum som rekommenderas av tillverkaren På den avsedda dörrhyllan Ägg 1 månad På den avsedda ägghyllan Lagad mat 2 dagar Alla kylhyllor OBSERVERA: Potatis, lök och vitlök bör inte förvaras i kylskåpet . RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Koppla bort enheten från strömkällan före rengöring. Tvätta inte apparaten genom att hälla vatten på den. Använd inte slipande produkter, tvättmedel eller tvålar för rengöring av apparaten. Efter rengöringen sköljer du noggrant med rent vatten. När du är klar med rengöringen, anslut kontakten till elnätet med torra händer. • Se till att inget vatten kommer in i lamphöljet och andra elektriska
Sida: 16
SV - 16 komponenter. • Apparaten bör rengöras med jämna mellanrum med en lösning av bikarbonat och ljummet vatten • Rengör tillbehören separat för hand med tvål och vatten. Tvätta inte tillbehören i diskmaskin. • Rengör kondensorn med en borste minst två gånger om året. Detta hjälper dig att spara energikostnader och öka produktiviteten. Strömförsörjningen måste kopplas bort under rengöringen. 4.2 Avfrostning Vattentank • Din apparat genomför automatisk avfrostning. Det vatten som samlas som ett resultat av avfrostning passerar genom vattenuppsamlingspipen, strömmar in i vattentanken bakom apparaten och avdunstar där. • Se till att du har kopplat bort kontakten till din apparat innan du rengör vattentanken. • Ta bort den från positionen genom att ta bort skruvarna (om den har skruvar). Rengör den med tvål och vatten vid specifika tidsintervall. Det hindrar att odörer bildas. Byte av LED-belysning Om du ska byta någon LED-lampa kontaktar du närmast auktoriserat servicecenter Observera: Antal och placering av LED-listerna kan ändras beroende på modell. Om produkten är utrustad med LED- lampa Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass <E>. Om produkten är utrustad med LED -remsor eller LED -kort Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass <F>. 5 TRANSPORT OCH FLYTTNING 5.1 Transport och byte av installationsplats • Originalförpackningen och skum kan förvaras för återtransport (valfritt). • Fäst din apparat med tjocka förpackningar, band eller starka rep och följ instruktionerna för transporter som finns på förpackningen. • Ta bort alla rörliga delar eller fixera dem i kylskåpet mot stötar med hjälp av band innan flyttning och transport. Bär alltid apparaten i upprätt läge 5.2 Omplacering av dörren Se instruktioner i slutet av bruksanvisningen..
Sida: 17
SV - 17 6 INNAN DU RINGER SERVICE EFTER FÖRSÄLJNING Fel Om du upplever problem med ditt kylskåp kontrollerar du följande innan du kontaktar service efter försäljning. TYP AV FEL BETYDELSE VARFÖR VAD BÖR DU GÖRA E01 Sensorvarning Ring service för att få hjälp så fort som möjligt. E02 Sensorvarning Ring service för att få hjälp så fort som möjligt. E03 Sensorvarning Ring service för att få hjälp så fort som möjligt. E06 Sensorvarning Ring service för att få hjälp så fort som möjligt. E07 Sensorvarning Ring service för att få hjälp så fort som möjligt. E08 Varning för låg spänning Strömtillförseln till enheten har sjunkit under 170 V. - - Det är inget fel på enheten. Det här felmeddelandet förhindrar att kompressorn skadas. - - Spänningen måste ökas så att den når önskad nivå igen. Om varningen fortsätter att visas måste du kontakta en auktoriserad tekniker. E10 Kylskåpsdelen är inte tillräckligt kall Detta händer ofta efter: - - Långvariga strömavbrott. - - Varm mat har placerats i kylskåpet. 1. Ställ in en kallare temperatur i kylskåpet eller aktivera superkylning. Felkoden bör försvinna när den önskade temperaturen har uppnåtts. Håll dörrarna stängda för att uppnå den korrekta temperaturen snabbare. 2. Töm ytan framför luftkanalshålen och undvik att placera mat nära sensorn. Om varningen fortsätter att visas måste du kontakta en auktoriserad tekniker. E11 Kylskåpsdelen är för kall Olika orsaker 1. Kontrollera om superkylningsläget är aktiverat. 2. Sänk temperaturen i kylskåpsdelen. 3. Kontrollera om ventilerna är rena och inte igensatta. Om varningen fortsätter att visas måste du kontakta en auktoriserad tekniker.
Sida: 18
SV - 18 Om du upplever problem med din kylskåp kontrollerar du följande innan du kontaktar service efter försäljning. Din apparat fungerar inte Kontrollera om: • Strömmen är påslagen • Kontakten är korrekt ansluten till uttaget • Säkringen eller huvudsäkringen har gått • Uttaget fungerar inte. För att kontrollera detta, anslut en annan fungerande apparat till samma uttag. Apparaten fungerar dåligt Kontrollera om: • Apparaten är överbelastad • Apparatens dörr stängs ordentligt • Det finns damm i kondensorn • Det finns tillräckligt med plats runt bak- och sidoväggarna. Din apparat fungerar bullrigt Normala ljud Krackningsljud förekommer: • Under automatisk avfrostning • När apparaten kyls eller värms (på grund av expansion av apparatens material). Kort krackningsljud förekommer: När termostaten slår på/stänger av kompressorn. Motorbuller: Indikerar att kompressorn fungerar normalt. Kompressorn kan låta mer under en kort tid när den först aktiveras. Bubblande ljud och plask förekommer: Orsakas av flödet av kylmediet i rören i systemet. Ljud av flödande vatten förekommer: På grund av att vatten rinner till avdunstningsbehållaren. Detta ljud är normalt under avfrostningen. Ljud av luft som blåser förekommer: Ien del modeller under normal drift av systemet på grund av luftcirkulationen. Kanterna till apparaten i kontakt med dörrtätningen är varma Speciellt under sommar (varma säsonger) kan ytorna i kontakt med dörrtätningen bli varmare under drift av kompressorn, vilket är normalt. Det finns ackumulerad fuktighet i apparaten Kontrollera om: • All mat är ordentligt förpackad. Behållare måste vara torra innan de placeras i kylen. • Apparatens dörr öppnas ofta. Fuktigheten i rummet kommer in i kylskåpet när dörrarna öppnas. Fuktighet bildas snabbare kommer när du öppnar dörrarna oftare, speciellt om luftfuktigheten i rummet är hög. Dörren öppnas eller stängs inte ordentligt Kontrollera om: • Det finns mat eller förpackningar som förhindrar att dörren stängs • Dörrtätningarna är slitna eller sönder • Din apparat finns på en platt yta. Rekommendationer • Om apparaten stängs av eller kopplas ur, vänta minst 5 minuter innan du kopplar in apparaten eller startar om den för att förhindra skador på kompressorn. • Om du inte kommer att använda apparaten under en längre tid (t.ex. under sommarlov) kopplar du ur den. Rengör apparaten enligt instruktionerna i avsnittet om rengöring och lämna dörren öppen för att förhindra fukt och lukt. • Om problemet kvarstår efter att du har följt alla instruktioner ovan, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter. • Apparaten du köpt är endast avsedd för hushållsbruk. Den är inte lämplig för kommersiellt eller gemensamt bruk. Om konsumenten använder apparaten på ett sätt som inte överensstämmer med detta, betonar vi att tillverkaren och återförsäljaren inte är ansvariga för reparationer och fel inom garantiperioden.
Sida: 19
SV - 19 7 TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI 1. Installera apparaten i ett svalt, väl ventilerat rum men inte i direkt solljus och inte i närheten av en värmekälla (t.ex. ett element eller ugn), i annat fall bör en isoleringsplatta användas. 2. Låt varm mat och dryck svalna innan de placeras i apparaten. 3. Place upptiningsmat i kylskåpsutrymmet om det finns tillgängligt. Den frusna matens låga temperatur kommer att hjälpa till att kyla kylutrymmet när den tinar. Det sparar energi. Frusen mat lämnad att tina upp utanför apparaten medför slöseri med energi. 4. Drycker eller andra vätskor bör täckas över inne i apparaten. Om den inte täcks ökar luftfuktigheten inuti apparaten och därför använder apparaten mer energi. Att hålla drycker och annan vätska täckta hjälper till att bevara deras doft och smak. 5. Undvik att hålla dörrarna öppna under långa perioder eller öppna dörrarna för ofta för att undvika att varm luft kommer in i apparaten och orsakar att kompressorn slås på onödigt ofta. 6. Håll locken stängda i alla fack med olika temperaturer i apparaten (grönsakslåda, och kyl om tillgänglig). 7. Dörrtätningen måste vara ren och böjbar. I händelse av slitage, byt ut korgen 8 TEKNISKA DATA Den tekniska informationen finns på typskylten på apparatens innersida och på energimärkningen. QR-koden på energimärkningen som levereras med apparaten ger en webblänk till informationen relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. Behåll energimärkningen som referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna apparat. Det är också möjligt att hitta samma information hos EPREL via länken https:// eprel.ec.europa.eu och modellnamnet och produktnumret som du hittar på apparatens typskylt. Se länken www.theenergylabel. eu för detaljerad information om energimärkningen. 9 INFORMATION FÖR TESTINSTITUT Installation och förberedelse av apparaten för eventuell EcoDesign-verifiering ska överensstämma med EN 62552. Ventilationskrav, fördjupningsdimensioner och minsta bakre spel ska vara som anges i denna bruksanvisning vid DEL 2. Kontakta tillverkaren för ytterligare information, inklusive lastplaner. 10 KUNDVÅRD OCH SERVICE Använd alltid endast originaldelar. När du kontaktar vårt auktoriserade servicecenter, se till att du har följande information tillgänglig: Modell, serienummer. Informationen finns på typskylten. Du hittar klassificeringsetiketten i kylskåpsdelen på vänster nedre sida. Originalreservdelarna för vissa specifika komponenter finns tillgängliga i minst 7 eller 10 år, baserat på typen av komponent, från det att den sista enheten av modellen släppts ut på marknaden. Besök vår webbplats på: www.cylinda.se

Frågor & svar

Har du en fråga om Cylinda K4385NHRFE men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Cylinda K4385NHRFE. Se till att du beskriver ditt problem med Cylinda K4385NHRFE så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Cylinda K4385NHRFE

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Cylinda K4385NHRFE nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

 • Märke: Cylinda
 • Produkt: Kylskåp
 • Modell/namn: K4385NHRFE
 • Filtyp: PDF
 • Tillgängliga språk: Engelsk, Svenska