K3185V

Cylinda K3185V manual

K3185V

Manual för Cylinda K3185V på Engelsk. Denna PDF-handbok har 84 sidor.

Sida: 1
bruksanvisning K 2385 H RF A+ K 3185 H A+ K 3185 V A+ K 3185 H A+ RF
Sida: 2
SE - 60 - Innehållsförteckning INNAN DU ANVÄNDER DİTT KYLSKÅP................................................ 61 Allmänna varningar..........................................................................................61 Kylskåp som är gamla eller i olag.....................................................................63 Inställning och användning av ditt kylskåp ...................................................64 Innan du använder ditt kylskåp.........................................................................64 Information om No-Frost teknologin.................................................................65 ANVÄNDARINFORMATION.................................................................... 66 Kontrollpanel....................................................................................................66 Temperaturinställningsknapp för kylskåpspartition.................................................... 66 Larmlampa................................................................................................................ 66 Superkylningsläge..................................................................................................... 66 Kylskåpets temperaturinställningar........................................................................... 66 Varningar om temperaturinställningar..............................................................67 Tillbehör............................................................................................................68 Om turbofläkt finns tillgänglig på din produkt; .......................................................... 68 Kylhylla...................................................................................................................... 68 Fräschhetsratt........................................................................................................... 68 PLACERA MATEN I KYLEN.................................................................... 69 Kylfack..............................................................................................................69 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL........................................................... 70 Byte av LED-belysning.....................................................................................70 TRANSPORT OCH FLYTTNING............................................................. 71 Omplacering av dörren.....................................................................................71 INNAN DU KALLAR SERVICE............................................................... 72 Tips för att spara energi....................................................................................74 DELARNA I KYLSKÅPET OCH FACKEN.............................................. 75
Sida: 3
SE - 61 - INNAN DU ANVÄNDER DİTT KYLSKÅP Allmänna varningar VARNİNG: Håll ventilationsöppningarna, i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen, fria från hinder. VARNİNG: Använd inte mekaniska enheter eller andra sätt att påskynda avfrostningsprocessen, än de som rekommenderas av tillverkaren. VARNİNG: Använd inte elektriska apparater inne i förvaring av livsmedel fack i apparaten, om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren. VARNİNG:Skada inte kylkretsen. VARNİNG: För att undvika fara på grund av ostabilitet i apparaten, måste den fastställas i enlighet med instruktionerna. VARNING: När du positionerar apparaten ser du till att sladden inte är klämd eller skadad. VARNING: Anslut inte flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av apparaten. Symbol ISO 7010 W021 Varning: Brandfara/brandfarligt material • Om din apparat använder R600a som köldmedium - du kan lära dig den här informationen från etiketten på kylaren- du bör vara försiktig vid transport och installation för att förhindra att apparatens kylningsdelar skadas. Även om R600a är en miljövänlig gas och naturgas. Eftersom den är explosiv, bör du, i händelse av ett läckage som kan ha uppstått på grund av en skada i kylningsdelarna, flytta ditt kylskåp utom räckhåll för öppen eld eller värmekällor och ventilera rummet där apparaten är placerad, några minuter. • Under transport och positionering av kylskåpet, undvik skador på kylargaskretsen. • Förvara inga explosiva ämnen såsom aerosolburkar med en brandfarlig drivgas i denna apparat.
Sida: 4
SE - 62 - • Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande applikationer såsom; - - personalköksområdenibutiker,kontorochandraarbetsplatser - - bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra typer av bostäder - - bed and breakfast bostäder; - - catering och liknande icke-butiksapplikationer • Om uttaget inte matchar kylskåpskontakten, måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara. • Enheten ska inte användas av människor (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas så att de inte leker med enheten. • En speciellt jordad kontakt har anslutits till ditt kylskåps strömkabel. Denna kontakt bör användas med ett speciellt jordat uttag på 10 ampere. Om det inte finns något sådant uttag i ditt hus, se till att det installeras av en behörig elektriker. • Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och forstår faran den innebär. Låt inte barn leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll, får inte utföras av barn utan tillsyn. • Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren eller en servicetekniker eller en kvalificerad fackman, för att undvika all risk. • Denna apparat är inte avsedd att användas på höjder över 2000 m.
Sida: 5
SE - 63 - Kylskåp som är gamla eller i olag • Om ditt gamla kylskåp har ett lås, bryt eller ta bort låset innan du slänger det, eftersom barn bli instängda och det kan orsaka en olycka. • Gamla kylar och frysar innehåller isoleringmaterial och köldmedium med CFC. Se därför till att inte skada miljön när du kasserar ditt gamla kylskåp. Fråga din kommun om omhändertagande av WEEE för återanvändning och återvinningsändamål. Observera: • Läs igenom bruksanvisningen noga innan du installerar och använder apparaten. Vi är inte ansvariga för de skador som uppstått på grund av felaktig användning. • Följ alla instruktioner på apparaten och bruksanvisningen och förvara bruksanvisningen på en säker plats för att lösa de problem som kan uppstå i framtiden. • Denna apparat är gjord för att kunna användas i hus och den kan bara användas i hus och för avsedda ändamål. Den är inte lämplig för kommersiellt eller gemensamt bruk. Sådan användning medför att garantin på apparaten ska annulleras och att vårt företag inte är ansvarigt för de förluster som har inträffat. • Denna apparat är gjord för att kunna användas i hus och den kan bara användas i hus och för avsedda ändamål. Den är inte lämplig för kommersiellt eller gemensamt bruk och/eller för förvaring av ämnen förutom mat. Vårt företag är inte ansvarigt för de förluster som uppstått i motsatta fall. Säkerhetsvarningar • Använd inte fler-uttag eller förlängningsladd. • Anslut inte skadade, trasiga eller gamla pluggar. • Dra inte i, böj inte och skada inte sladden. • Denna apparat är avsedd att användas av vuxna, låt inte barn leka med apparaten eller hänga över dörren. • Sätt inte in och dra inte ut kontakten ur uttaget med våta händer för att undvika elektrisk stöt! • Placera inte explosivt eller brandfarligt material i ditt kylskåp för din säkerhet. Placera drycker med högre alkoholhalt vertikalt och stäng dem tätt i kylavdelningen. • Täck inte kylskåpet eller dess övre del med spets. Detta påverkar ditt kylskåps prestanda. • Fäst tillbehören i kylskåpet under transport för att undvika skador på tillbehören. • Använd inte en adapter.
Sida: 6
SE - 64 - Innan du använder ditt kylskåp • När det används för första gången eller efter transport, ställ ditt kylskåp i upprätt läge i 3 timmar och koppla in det för att möjliggöra effektiv drift. Annars kan du skada kompressorn. • Ditt kylskåp kan lukta när det används för första gången; lukten kommer att blekna bort när kylskåpet börjar kyla. Inställning och användning av ditt kylskåp Innan du börjar använda ditt kylskåp, bör du uppmärksamma följande punkter: • Driftspänningen för ditt kylskåp är av 220-240 V vid 50 Hz • Vi tar inte ansvar för de skador som uppstår på grund av ojordad användning. • Placera kylskåpet på en plats där det inte utsätts för direkt solljus. • Apparaten bör vara minst 50 cm från spisar, gasugnar och värmekällor, och bör vara minst 5 cm från elektriska ugnar. • Din frys bör aldrig användas utomhus eller lämnas under regn. • När kylskåpet är placerat intill en frys bör det finnas minst 2 cm mellan dem för att förhindra att fukt bildas på utsidan. • Placera ingenting på ditt kylskåp, och installera kylskåpet på en lämplig plats, så att minst 15 cm tom plats finns på ovansidan. • Om du vill placera ditt kylskåp bredvid ditt kökskåp, lämna ett utrymme på 2 cm mellan dem. • Passa in plastväggdistanser till kondensorn på baksidan av kylskåpet för att förhindra att den lutar mot väggen för bättre prestanda. • Montera distanserna baktill, se bild, genom att vrida den i 90° för att förhindra att kondensorn vidrör väggen. • Kylskåp bör placeras mot en vägg med ett fritt avstånd på högst 75 mm. • De justerbara frambenen ska stabiliseras på en lämplig höjd så att kylskåpet står på ett stabilt och korrekt sätt. Du kan justera benen genom att vrida dem medurs (eller i motsatt riktning). Detta bör göras innan du placerar mat i kylskåpet. • Innan du använder ditt kylskåp, torka av alla delar med varmt vatten som tillsätts med ett milt rengöringsmedel, och skölj sedan med rent vatten och torka. Placera alla delar efter rengöring. • Detta tillbehör är valfritt för enkel öppning av dörren. Med detta tillbehör kan en aning kondens uppstå omkring det här området och du kan ta ut det.
Sida: 7
SE - 65 - Information om No-Frost teknologin No-frost kylskåp skiljer sig från andra statiska kylskåp i sin verksamhetsprincip. I normala kylskåp kommer luftfuktigheten in i kylskåpet på grund av dörröppningar och att den inneboende fuktigheten i maten orsakar frysning i på baksidan av luftkanalen. För att tina frost och is i frysen på baksidan av luftkanalen bör du med jämna mellanrum stänga av kylskåpet och placera mat som måste förvaras kyld separat kylt. Situationen är helt annorlunda i no-frost kylskåp. Torr och kall luft blåses in i kylskåpets utrymme, homogent och jämnt, från flera punkter via en fläkt. Kall luft sprids homogent och jämnt mellan hyllorna och kyler all din mat lika och jämnt, vilket förhindrar fukt och frysning. Därför är ditt no-frost kylskåp användarvänligt, i tillägg till sin enorma kapacitet och sitt eleganta utseende.
Sida: 8
SE - 66 - ANVÄNDARINFORMATION Botón de ajuste de temperatura del frigorífico Símbolo de Modo de Súper Enfriamiento alarma Indicador LED Refrigerante ajustado Indicador de temperatura Kontrollpanel Temperaturinställningsknapp för kylskåpspartition Denna knapp gör det möjligt att ställa in temperaturen i kylskåpet. För att ställa in värden för kylskåpspartition, tryck på denna knappen. Använd också denna knapp för att aktivera superkylningsläge. Larmlampa I händelse av ett problem med kylskåpet kommer LED-larmet att lysa rött Superkylningsläge Hur används det ? • För att kyla stora mängder mat. • För att kyla snabbmat. • För att kyla mat snabbt. • För att lagra säsongsbetonad mat under lång tid. Hur ska det användas? • Tryck temperaturinställningsknappen tills superkylningslampan tänds. • I detta läge kommer superkylnings-LED att lysa. • För optimal apparat-prestanda med maximal kylkapacitet, ställ in apparaten till aktivt superkylnings-läge 6 timmar innan du sätter in färsk mat i kylskåpet. I detta läge: Om du trycker på temperaturinställningsknappen kommer läget att avbrytas och inställningen kommer att återställas från 2. Observera: Superkylningsläget blir automatiskt avstängt efter 6 timmar eller när kylgivar-temperaturen sjunker under 2 °C. Kylskåpets temperaturinställningar • Den initiala temperaturen hos inställningsskärmen är 5°C. • Tryck kylskåpsinställningsknappen en gång.
Sida: 9
SE - 67 - • Varje gång du trycker på knappen kommer inställningstemperaturen öka. (2°C, 4°C, 5°C, 6°C, 8°C, superkylning) • Om du trycker kylskåpsinställningsknappen tills superkylningssymbolen visas på ditt kylskåps Inställningsskärm och du inte trycker på någon knapp under 3 sekunder, Kommer superkylning att blinka. • Om du fortsätter trycka kommer den starta om från senaste värdet. Varningar om temperaturinställningar • Dina temperaturinställningar är fortfarande giltiga efter strömavbrott. • Du bör inte gå över till en annan justering innan du slutför en inställning. • Temperaturinställningar bör göras genom att ta hänsyn till hur ofta kyldörren öppnas och stängs, hur mycket mat som lagras i den och den miljö i vilken kylen finns. • Beroende på omgivningstemperaturen måste kylskåpet fungera nonstop upp till 24 timmar för att svalna helt efter det att det har anslutits för första gången. Öppna inte kylskåpsdörrarna ofta och placera inte mycket mat i kylskåpet under denna period. • För att förhindra skador på kompressorn i ditt kylskåp när du vill starta om kylskåpet efter att ha dragit ur kontakten eller efter att ett strömavbrott har återställts finns det en funktion som gör att kylskåpet fungerar efter 5 minuters fördröjning. Ditt kylskåp börjar fungera normalt igen efter 5 minuter. • Kylen är konstruerad att fungera i omgivningstemperaturintervallerna som anges i standarderna, i enlighet med den klimatklass som anges i informationsetiketten. Kylfunktionen i miljöer med temperaturvärden som inte överensstämmer med de angivna värdena rekommenderas inte för kylningseffektivitet. • Din apparat är konstruerad för att arbeta vid omgivande temperaturer mellan 10° C - 43 ° C. Klimatklass Omgivningstemperatur (°C) T Mellan 16 och 43 (°C) ST Mellan 16 och 38 (°C) N Mellan 16 och 32 (°C) SN Mellan 10 och 32 (°C)
Sida: 10
SE - 68 - Tillbehör Fräschhetsratt Fuktregulatorn i stängt läge gör att färsk frukt och grönsaker kan förvaras längre. Om grönsaksförvaringsutrymmet är helt fullt bör fräschhetsratten pĺ framsidan av grönsaksförförvaringsutrymmet öppnas. När du öppnar det, kommer temperatur och luftfuktighet i grönsaksförvaringsutrymmet att sjunka. Om du ser nĺgon kondens pĺ glashyllan, kan du ställa in fuktregleringsplasten i öppet läge. Om turbofläkt finns tillgänglig på din produkt; Blockera inte öppningarna för insug och utblås av luft när du förvarar mat eftersom detta påverkar den luftcirkulation som turbofläkten tillhandahåller. ( På vissa modeller ) Kylhylla Attförvaramatikylningsutrymmetiställetförfrysenellerkylskåpet låter maten behålla färskhet och smak längre, samtidigt som man bevarar dess fräscha utseende. Om kylningsbrickan blir smutsig, ta bort den och tvätta med vatten. (Vatten fryser vid 0 °C, men livsmedel som innehåller salt eller socker kräver sänkta temperaturer för att frysa). Normalt använder människor kylningsutrymmet för rå fisk, ris, etc... Placera inte mat du vill frysa eller islådor för att göra is här. Att ta bort grönsaksutrymmeshyllan • Dra grönsaksutrymmeshyllan ut mot dig genom att skjuta den på spåren. • Dra upp grönsaksutrymmeshyllan från spåret för att ta bort den. Efter att grönsaksutrymmeshyllan har tagits bort stöder den maximalt 20 kg belastning. ( På vissa modeller )
Sida: 11
SE - 69 - Kylfack • För normala driftsförhållanden, kommer att justera temperaturen i kyldelen av kylen till 4°C att vara tillräckligt • För att undvika fukt och frost bör du undvika att ställa in vätskor i otäckta behållare i kylskåpet. Frost tenderar att koncentrera sig på de kallaste delarna av förångaren och med tiden kommer det att kräva mer frekvent avfrostning. • Ställ aldrig in varm mat i kylskåpet. Varm mat måste kylas i rumstemperatur och ska placeras så att luft kan cirkulera i kylskåpsdelen. • Inget bör vidröra lampan och höljet, eftersom det kan bildas frost och förpackningar kan fastna på bakre väggen. Öppna inte kylskåpsdörren för ofta. • Lägg in kött och rensad fisk (inslagen i plast) som du kommer att använda inom 1-2 dagar, i den nedre delen av kylskåpet (som ligger över grönsakslådan) eftersom det är den kallaste delen och kommer att säkerställa de bästa lagringsförhållandena. • Du kan lägga in fukt och grönsaker i grönsakslådan utan ytterligare förpackning. Vissa rekommendationer har angetts nedan för placering och förvaring av ditt mat i kylutrymmet. OBSERVERA: Potatis, lök och vitlök bör inte förvaras i kylskåpet. PLACERA MATEN I KYLEN Mat Förvaringstid Var bör man placera i kylskåpsavdelningen Grönsaker och frukt 1 vecka I grönsakslådan (utan förpackning) Kött och fisk 2 till 3 dagar Täckt med plast folio eller i påsar eller i en köttlåda (på glashyllan) Färsk ost 3 till 4 dagar I den speciala dörrhyllan Smör och margarin 1 vecka I den speciala dörrhyllan Flaskprodukter, mjölk och yoghurt Fram till det utgångsdatum som rekommenderas av tillverkaren I den speciala dörrhyllan Ägg 1 månad I ägghyllan Lagad mat Alla kylhyllor
Sida: 12
SE - 70 - RENGÖRING OCH UNDERHÅLL • Koppla ur enheten från strömkällan före rengöring. • Placera inte enheten i rinnande vatten. • Kylskåpet bör rengöras med jämna mellanrum med ett milt rengöringsmedel. • Rengör tillbehören separat med ett milt rengöringsmedel. Rengör dem inte i diskmaskinen. • Använd inte produkter med slipmedel, frätande medel eller tvålar. Efter rengöringen sköljer du noggrant med rent vatten. När du utför rengöringen återansluter du kontakten med torra händer. • Du bör rengöra kondensorn (bakre delen av apparaten) med en borste minst en gång om året för att få en effektiv energibesparing och ökad produktivitet. STRÖMKÄLLAN MÅSTE KOPPLAS UR. Byte av LED-belysning Om kylskåpet har LED-belysning som behöver bytas ska helpdesk kontaktas eftersom det endast är behörig personal som ska utföra detta.
Sida: 13
SE - 71 - TRANSPORT OCH FLYTTNING • Originalförpackningen och skum kan förvaras för återtransport (valfritt). • Du bör fästa ditt kylskåp med tjock förpackning, band eller starka rep och följa instruk- tionerna för transporter som finns på förpackningen för återtransport. • Ta bort rörliga delar (hyllor, tillbehör, grönsakslådor osv.) Eller fixera dem i kylskåpet mot stötar, med hjälp av band innan flyttning och transport. Bär ditt kylskåp i upprätt läge. Omplacering av dörren • Det är inte möjligt att byta öppningsriktning för kylskåpets dörr, om dörrhandtagen är installerade på ditt kylskåp från den främre delen av dörren. • Det är möjligt att byta öppningsriktning för kylskåpets dörr, om modellen inte har dörrhandtag. • Om riktningen på dörren som öppnar ditt kylskåp kan ändras, bör du kontakta närmaste auktoriserade service för att förändra öppningsriktningen.
Sida: 14
SE - 72 - INNAN DU KALLAR SERVICE Om kylskåpet inte fungerar; • Finns det något elektriskt fel? • Är kontakten är placerad på rätt sätt i vägguttaget? • Har säkringen för uttaget i vilket kontakten är kopplad eller huvudsäkringen blåst? • Har uttaget något fel? Undersök detta genom att koppla ditt kylskåp till ett uttag som du är säker på att det fungerar. Larmindikator-LED slås på TYP AV FEL VARFÖR VAD BÖR DU GÖRA ”Fel Varning" Det finns någon(ra) del(ar) som är ur funktion eller det finns ett fel i kylningsprocessen Produkten är ansluten för första gången eller efter ett strömavbrott på mer än 1 timme. Kontrollera om dörren är öppen eller inte och kontrollera om produkten fungerar under en timme. Om dörren inte är öppen och produkten fungerade under 1 timme, ring service för att få hjälp så fort som möjligt. En ökning av temperaturen kan orsakas av; • Frekvent dörröppning under längre perioder • Lagring av stora mängder varma livsmedel • Hög omgivningstemperatur • Ett fel med apparaten. Kolla varningarna; Ditt kylskåp varnar dig om temperaturen för kylaravdelningen är i felaktig nivå eller när ett problem inträffar i apparaten. Varning koder visas då i kylaravdelningens indikator. Varning koder visas då i kylaravdelningens inställningsskärm. Ett varningsljud hörs även. Koden som visas och summern kommer att fortsätta tills du trycker på inställnings- eller lägesknappen. När du trycker på en av dessa knappar, avbryts summern. ”LC” varningen försvinner inom 15 minuter. Du behöver inte ringa din tjänsteleverantör, detta tillstånd kan uppstå på grund av ovanstående skäl. Du kan fortsätta att lagra mat i ditt kylskåp. Om ”LC" varningen inte försvinner inom en timme efter att du tryckt på knappen, kan du ringa din tjänsteleverantör. Om ditt kylskåp fungerar för ljudligt; Kompressorljud • Normalt motorljud Detta ljud innebär att kompressorn fungerar normalt. Kompressorn kan göra mer ljud under en kort tid när den är aktiverad. Bubblande ljud och plask: • Detta ljud orsakas av flödet av kylmediet i rören i systemet. Luft blås ljud:
Sida: 15
SE - 73 - • Normalt fläktljud. Detta ljud kan höras i kylskåp under normal drift av systemet på grund av luftcirkulationen. Om fukt bildas inne i kylaren; • Är all mat ordentligt förpackad? Har behållarna torkats innan du lagt dem i kylskåpet? • Öppnas kylskåpets dörrar ofta? Fuktigheten i rummet kommer in i kylskåpet när dörrar- na öppnas. Fuktighet bildas snabbare kommer när du öppnar dörrarna oftare, speciellt om luftfuktigheten i rummet är hög. • Vattendroppar som samlas på den bakre väggen efter automatisk avfrostning är normalt (i statiska modeller). Om dörren inte öppnas och stängs ordentligt; • Förhindrar matförpackningar stängning av dörren? • Är dörrfack, hyllor och lådor rätt placerade? • Är dörrtätningarna slitna eller sönder? • Är ditt kylskåp på en jämn yta? VIKTIGA ANMÄRKNINGAR: • Kompressorskyddsfunktionen kommer att aktiveras efter plötsliga strömavbrott eller ut- koppling av apparaten, eftersom gasen i kylsystemet inte är stabiliserad än. Ditt kylskåp börjar fungera normalt igen efter 5 minuter, det behöver du inte oroa dig för. • Om du inte kommer att använda kylskåpet under en längre tid (t.ex. under sommarlovet) koppla ur den. Rengör kylskåpet enligt instruktionerna ”RENGÖRING OCH UNDER- HÅLL” och lämna dörren öppen för att förhindra fukt och lukt. • Om problemet kvarstår efter att du har följt alla instruktioner ovan, kalla närmaste auk- toriserad service. • Livslängden på din apparat som anges och förklaras av Institutionen för branschen är av 10 år (perioden för att erhålla delar som behövs för att apparaten skall fungera väl).
Sida: 16
SE - 74 - Tips för att spara energi 1.Installera apparaten i ett svalt, väl ventilerat rum, men inte i direkt solljus och inte i närheten av en värmekälla (element, spis etc. ..). Använd annars en isoleringsplatta. 2.Låt varm mat och dryck svalna utanför apparaten. 3.När du placerar drycker och slask måste de täckas. Annars ökar fuktigheten i apparaten. Då blir arbetstiden längre. Dessutom hjälper täckandet av drycker och slask till att bevara lukt och smak 4.När du placerar mat och dryck, öppna apparatens dörr så kort tid som möjligt. 5.Håll locken stängda i alla fack med olika temperaturer i apparaten (grönsakslåda, kyl ... etc). 6.Dörrtätningen måste vara ren och smidig. By tätningarna om de är slitna.
Sida: 17
SE - 75 - DELARNA I KYLSKÅPET OCH FACKEN Denna presentation är endast information om apparatens olika delar. Delarna kan variera beroende på apparatens modell. 2.Turbo fläkt * 3. Vinställ * 4. Glashyllor 5. Övre grönsakslåda (tillval) * 6. Skydd för undre grönsakslådan 7. Undre grönsakslåda 8. Nivåjusteringsfötter 9. Undre hyllan 10. Dörrhyllor 11. Äggbehållare * I vissa modeller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sida: 18
? service • Vi har service i hela landet • Gå in på www.cylinda.se eller • Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa) uppge • Maskintyp • Serienummer • Inköpsdatum • Problembeskrivning • Namn och adress • Ditt telefonnummer Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter och vi använder bara originalreservdelar. 52240405 52280525

Frågor & svar

Har du en fråga om Cylinda K3185V men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Cylinda K3185V. Se till att du beskriver ditt problem med Cylinda K3185V så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Cylinda K3185V

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Cylinda K3185V nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Cylinda
  • Produkt: Kylskåp
  • Modell/namn: K3185V
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Svenska, Danska, Norska, Finska