Cylinda K 5185 manual

Manual för Cylinda K 5185 på Svenska. Denna PDF-handbok har 12 sidor.

Föregående sida
Sida: 1
bruksanvisning K 5185 H A+ K 5185 V A+
Sida: 2
Innehåll: EFTER TRANSPORT Om skåpet legat ned under transport skall det stå upprätt i minst en timme innan strömmen slås på. SKÅPET MÅSTE STÅ PLANT Det blir kallt inne i skåpet genom att ett kylämne, en gas, går runt i ett kretslopp. För att kretsgången ska resultera i bästa möjliga kyl/frys- förmåga är det ett krav att skåpet står absolut plant. Hur man justerar skåpet vid eventuell lutning framgår av sid 7. TVÄTTA AV SKÅPET Tvätta skåp och dörrar ut- och invändigt med en svag lösning av vatten och diskmedel och en mjuk trasa. Torka sedan torrt. Använd aldrig rep- ande skurmedel eller stålull. OBS! UTTAGET MÅSTE VARA SKYDDSJORDAT Skåpet har sladd med jordad stickpropp för anslutning till 1-fas 230 V. Innan du använder skåpet första gången - tänk på det här: Innan du använder skåpet första gången ............................................. 2 Beskrivning av kyl/sval ................................................................................. 3 Så används kyl/sval ....................................................................................... 4 Skötsel ................................................................................................................ 5 Installation ........................................................................................................ 6 Ändring av dörrhängning ............................................................................8 Cylinda ljudguide ..........................................................................................10 Tekniska data ..................................................................................................10 Om skåpet inte fungerar .............................................................................11 Konsumentservice .........................................................................................12 MONTERA DISTANSERNA Montera de två medföljande distanserna enligt bild för att säkerställa luftcirkulationen. 2
Sida: 3
KSP 584-2 termostatratt, kylen strömbrytare, belysning kontrollampa som alltid lyser grönt när strömmen är på belysning 0 1 2 3 4 5 6 7 Manöverpanel Belysning Flaskhylla Glashylla Tätningslist Dörrhandtag Typskylt Sparklist Justerbara fötter Bilden är på föreställer ett exempelskåp. Ditt skåp kan vara annorlunda utrustat. 3
Sida: 4
4 Det här bör förvaras i kylen... alla mjölkprodukter, ost, ägg, majonäs, matfett, kött, fisk, charkvaror, färdig mat Avfrostning KYLEN AVFROSTAS AUTOMATISKT. Smältvattnet rinner ner genom ett ingjutet rör.Det samlas i en skål och avdunstar. Det är lämpligt att någon gång om året släppa ner en droppe Klorin eller liknande i avfrostningsrännan, så att eventuell smuts löses upp. Rattent är inställbar från 1 till 7 (max.) Man får prova sig fram till lämpligt läge. Börja med 4. Det ger en temperatur mellan +2 grader C och +6 grader C, vilket är lämpligt för de flesta varor som ska förvaras i kylen. Så används kyl 6 1 0 7 4 5 3 2 Svalen i kylskåpet motsvarar gamla dagars skafferi. Temperaturenliggermellan+8°Coch+12°C. TEMPERATURREGLERINGISVALDELEN: Kyl och sval skiljs åt av en hylla med spjäll som sitter över grön- sakslådorna l Öppet spjäll = lägre temperatur l Stängt spjäll = högre temperatur Svaldelen
Sida: 5
5 När skåpet behöver rengöras, använd en svag lösning av vat- ten och diskmedel och en mjuk trasa. Obs! Stickproppen ska vara urdragen när man rengör skåpet. Ventilationsgallret i sockeln är löstagbart, så att man lätt kan komma åt att dammsuga under. Komocksåihågattrengörarännanförsmältvattnetikyldelen. Droppa i lite Klorin i avrinningshålet för att rensa detta. Om skåpet står avstängt mer än två dygn bör dörrarna stå öppna för vädring, så att dålig lukt i skåpet undviks. Skötsel Stickproppen urdrages.Byt ut lampan mot en ny. Använd lampa 12W E14 Lampan får inte överstiga 12 Watt Byte av lampa Belysning Skåpet är försett med en anordning som gör att lampan släks, om dörren står öppen eller står på glänt under onormalt lång tid. Närdörrenvaritstängdinågraminuterfungerarbelysningenpå normalt sätt igen. Viktigt! Om nätsladden skadas skall den bytas ut mot en sladd av motsvarande typ, levererad av tillverkaren eller dennes servicerepresentant. För att kylsystemet ska fungera optimalt måste då och då göra rent rörsystemet och kompressorn på skåpets baksida med en borste eller dammsugare.
Sida: 6
6 SKÅPET SETT FRÅN OVAN Rekommenderat avstånd till vägg på gångjärnssida för att kunna placera om hyllor och dra ut backar är 25 mm. 600 610 Installation PLACERING Ställ skåpet på ett torrt underlag på sådant sätt att det inte utsätts för direkt solljus eller annan värmekälla. Skåpet ska stå stadigt och plant vilket är lätt att justera in med de fyra justerbara fötterna. Det bör inte luta mot vägg på gångjärnssidan. Om skåpet ställs på ett mjukt underlag, kontrollera upp- ställningen efter någon tid, då det finns risk för sättningar i mjukt underlag. Vägguttaget med jorddon placeras lämpligen ovanför skåpet. Beakta eventuella lokala föreskrifter som finns för installation av skåpet. SKÅPET MÅSTE STÅ RAKT Kontrollera med ett vattenpass att skåpet står rakt. JUSTERING AV DÖRR Om dörren stöter mot sparksockeln kan du avhjälpa det genom att justera fötterna en- ligt ritningen. OM SKÅPET STÅR OJÄMNT: Ta tag i front-panelen nedtill och lyft uppåt utåt. När panelen är borttagen kan man justera fötterna. Justera genom att vrida de 4 fötterna med den bifogade nyckeln. Kontrollera gärna med vattenpass att skå- pet står jämnt. Sätt tillbaka frontpanelen genom att fästa i ovankant och sedan trycka den på plats. >7º <7º Skåpet bör ej lutas mer än 7 grader, då golvet i så fall kan ta skada!
Sida: 7
7 FRISTÅENDE ELLER INBYGGNAD Skåpet kan användas fristående eller byggas in. Beakta eventuella lokala föreskrifter som finns för installation av skåpet. Måtten för inbyggnad framgår av skisserna. Ventilationen i Cylindas kylprodukter är anpassad till de förutt- sätningar som råder med moderna träöverskåp som har indragen rygg. Överskåp i plåt, monteras direkt på produk- ten. Omgivningstemperatur där skåpet står, skall vara 16-320 . Installations- alternativ 1260/1560/1860/2010 1260/1560/1860/2010 100 100 600 600
Sida: 8
8 Omhängning av dörrar Dörrarna kan växlas från högerhängning till vänsterhängning (eller tvärtom) på följande sätt: Det överste gångjärnet avlägnas. Dette används senare som översta gångjärn på motsatt sida. Lyft av den översta dörren. 1 Fotpanelen avlägsnas (se sid. 6). Bottengångjärnet demonteras med de 4 skruvarna, gångjärnet vänds 180 ° och monteras på motsatt sida. 2 Fotpanelen sätts tillbaka och blindpluggen monteras på motsatt sida. 4 Justering av övre dörren; Skruvarna i gångjärnet över dörren lossas och gångjärnet vrids i önskad riktning. Skruvarna dras åt igen. 5 Handtaget flyttas. Täckpluggarna sätts i handtagshålen. 6 Justering av nedre dörren: De 4 skruvarna i bottengångjärnet lossas på nytt och gångjär- net skjuts i önskad riktning. Skruvarna dras åt och fotpanelen monteras. 3
Sida: 9
10 Detta skåp har ett freonfritt köldmedium.De nya gaserna som ersatt freonet är positiva för miljön men har tyvärr den egen- skapen att de har en högre förmåga att leda ljud.Jämfört med Ditt gamla skåp kan ljudnivån därför uppfattas som högre. Detta är helt normalt. CHECKLISTA a) Kontrollera att skåpet står plant, samt att hyllor och korgar är korrekt insatta b) Försök undvik att placera skåpet för tätt intill annat före- mål, t ex diskbänk. c) Har skåpet rörslingor på baksidan, kontrollera att de inte ligger emot varandra (frilägg rören från varandra). d) Placera skåpet svalt - inte i direkt solljus. e) Använd skåpet eleffektivt. Onödigt öppnande av dörrarna gerextraarbeteförkompressornsomskahållatemperatu- ren.Ljud uppstår alltid när kompressorn arbetar. NORMALA LJUDKÄLLOR 1. Ett klickande ljud kan höras när termostaten slår till och från. 2. Susande eller svagt bubblande ljud kan höras från kylsys- temet när köldmediet pumpas runt i skåpet. 3. Droppande ljud beror på smältvatten som via en slang rin- ner ned i skålen.(Gäller kyl/sval). 4. Surrande eller pulserande ljud kan höras från kompressorns motor och pump. TEKNISKA DATA Denna apparat uppfyller bestämmelserna i följande direktiv: EMC-direktivet (89/336) och lågspänningsdirektivet (72/73) med tillägg; Hushållsapparater som säljs inom EU uppfyller dessutom energieffektivitetsdirektivet (96/57) med tillägg. Typskylten, som är placerad inne i apparaten, innehåller diverse teknisk information samt typ- och serienummer. Cylinda ljudguide
Sida: 10
11 Om man är osäker på om skåpet fungerar eller inte, kan man testa det på följande sätt: Stäng av skåpet i 15 minuter. Slå sedan på det igen.Om det 5 min därefter märks en lätt frostbeläggning påfrysenshyllorresp.påkylenskylelement(metallstycketbaktillinneiskåpet) så fungerar skåpet. Innan service beställs, kontrollera först följande: 1 Står skåpet rakt? 2 Är stickproppen isatt? 3 Har en säkring (“propp”) gått? 4 Är det elavbrott? 5 Är temperaturvredet riktigt inställt? Oavsett av vilken orsak skåpet inte fungerar, undvik att öppna dörrarna så att kylan släpps ut. Om skåpet inte fungerar VARNING! Eftersom köldmediet i denna apparat är en brandfarlig gas (Isobutan R600a) bör stor försiktighet iakttas vid transport, uppackning och in- stallation. Följ tillverkarens rekommendationer för avfrostning, och använd inte mekaniska verktyg eller andra konstlade sätt för att påskynda avfrostningen. Ett kasserat skåp kan vara farligt för barn vid lek. Ta bort dörrarna eller placera skåpet så att barn inte kan komma åt det. Säkerhet Viktigt! Viktig Information Var uppmärksam på att Cylindas garanti och produktansvar bortfaller vid ingrepp i apparatens uppbyggnad, ändring av apparatens kom- ponentbestyckning och apparaten kan inte användas lagenligt. Godkännandet som framgår av Cylindas märkesskylt är också ogiltigt. Ett kasserat skåp kan vara farligt för barn vid lek. Ta bort dörrarna eller placera skåpet så att barn inte kan komma åt det. Säkerhet Viktigt! Viktig Information Var uppmärksam på att Cylindas garanti och produktansvar bortfaller vid ingrepp i apparatens uppbyggnad, ändring av apparatens kom- ponentbestyckning och apparaten kan inte användas lagenligt. Godkännandet som framgår av Cylindas märkesskylt är också ogiltigt. Om skåpet inte fungerar Stäng av skåpet i 15 minuter. Slå sedan på det igen.Om det 5 min därefter märks en lätt frostbeläggning på frysens hyllor resp.på kylens kylelement (metallstycket baktill inne i skåpet) så fungerar skåpet. Innan service beställs, kontrollera först följande: 1 Står skåpet rakt? 2 Är stickproppen isatt? 3 Har en säkring (“propp”) gått? 4 Är det elavbrott? 5 Är temperaturvredet riktigt inställt? Oavsett av vilken orsak skåpet inte fungerar, undvik att öppna dörrarna så att kylan släpps ut. Den lilla förhöjningen på skåpets framsida (se bild) är till för att göra din dörr mer lättöppnad.I normalt fall så sluter dörrens packing tätt runt förhöjningen, dock kan det i sällsynta fall förekomma lite kondensbildning i området. I sådana fall går det bra att ta bort förhöjningen.
Sida: 11
? service • Vi har service i hela landet • Gå in på www.cylinda.se eller • Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa) uppge • Maskintyp • Serienummer • Inköpsdatum • Problembeskrivning • Namn och adress • Ditt telefonnummer Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter och vi använder bara originalreservdelar. 52119131

Frågor & svar

Har du en fråga om Cylinda K 5185 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Cylinda K 5185. Se till att du beskriver ditt problem med Cylinda K 5185 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Cylinda K 5185

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Cylinda K 5185 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Cylinda
  • Produkt: Kylskåp
  • Modell/namn: K 5185
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Svenska