Cylinda AKF 560 manual

Manual för Cylinda AKF 560 på Svenska. Denna PDF-handbok har 10 sidor.

Föregående sida
Sida: 1
KYL/FRYS Så här används AKF 550 / AKF 560 AKF 570 / AKF 2200 VIKTIGT Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda skåpet, så får du bästa utbytet av det. Lägg speciellt märke till avsnittet installation på sid 12 och säkerhetsföreskrifterna på sid 19. 95.63.425.01
Sida: 2
2 Innehåll: Innan du använder skåpet första gången ............. 2 Beskrivning av kyl/frys ......................................... 3 Så används kyl och sval....................................... 4 Så fryser man in ................................................... 5 Så frostar man av frysen ...................................... 6 Cylindas frystips ................................................... 8 Installation ............................................................ 12 Ändring av dörrhängning ...................................... 14 Cylinda ljudguide .................................................. 18 Tekniska data ....................................................... 18 Om skåpet inte fungerar ....................................... 19 Garanti och service .............................................. 19 Skåpet måste stå plant Det blir kallt inne i skåpet genom att ett kylämne, en gas, går runt i ett kretslopp. För att kretsgången ska resultera i bästa möjliga kyl/frysförmåga är det ett krav att skåpet står absolut plant. Hur man justerar skåpet vid eventuell lutning framgår av sid 14. Tvätta av skåpet Tvätta skåp och dörrar ut- och invändigt med en svag lösning av vatten och diskmedel och en mjuk trasa. Torka sedan torrt. Använd aldrig repande skurmedel eller stålull. OBS! Uttaget måste vara skyddsjordat Skåpet har sladd med jordad stickpropp för anslutning till 1-fas 230 V. Innan du använder skåpet första gången - tänk på det här: 19 Om man är osäker på om skåpet fungerar eller inte, kan man testa det på följande sätt: Stäng av skåpet i 15 minuter. Slå sedan på det igen. Om det 5 min därefter märks en lätt frostbeläggning på frysens hyllor resp. på kylens kylelement (metallstycket baktill inne i skåpet) så fungerar skåpet. Innan service beställs, kontrollera först följande: 1 Står skåpet rakt? 2 Är stickproppen isatt? 3 Har en säkring (“propp”) gått? 4 Är det elavbrott? 5 Är temperaturvredet riktigt inställt? Oavsett av vilken orsak skåpet inte fungerar, undvik att öppna dörrarna så att kylan släpps ut. Om skåpet inte fungerar Ett kasserat skåp kan vara farligt för barn vid lek. Ta bort dörrarna eller placera skåpet så att barn inte kan komma åt det. Garanti Enligt konsumentköp EHL 91. Service För service, kontakta ELEKTROSKANDIA AB Se "Tryggt att veta". Garanti och service Säkerhet Viktigt! VARNING! Skåpet innehåller en brandfarlig gas (Isobutan R600a) som kylmedel. Man bör därför vara särskilt uppmärksam vid transport, uppställning och installation. Avfrostning och övrig skötsel ska endast uttföras så som beskrivet i bruksanvisningen. Knivar och andra vassa föremål får ej användas. Service får endast utföras av autoriserad servicetekniker.
Sida: 3
3 ! I S S 0 ..-10.....-20.....-30.. 7 6 5 6 0 1 4 3 2 1 0 7 4 5 3 2 ränna för automatisk avfrostning manöverpanel dörrfack flaskställ kant som skyddar matvarorna från att komma emot förångarplåten grönsakslådor pip som fälls ut vid avfrostning alarm lyser, när tempera- turen i frysen är för hög *) termostatratt, kylen strömbrytare, belysning termostatratt, frysen omkopplingsknapp för infrysning kontrollampa som alltid lyser när strömmen är på termometer för frysen belysning, kylen *) Det är normalt att lampan lyser första gången skåpet sätts på och den kan också lysa under infrysning. flyttbar stopp kontrollampa som lyser under infrysning fryshyllor/ fryskorgar 18 Cylinda ljudguide Detta skåp har ett freonfritt köldmedium. De nya gaserna som ersatt freonet är positiva för miljön men har tyvärr den egenskapen att de har en högre förmåga att leda ljud. Jämfört med Ditt gamla skåp kan ljudnivån därför uppfattas som högre. Detta är helt normalt. Checklista a) Kontrollera att skåpet står plant, samt att hyllor och korgar är korrekt insatta b) Försök undvik att placera skåpet för tätt intill annat föremål, t ex diskbänk. c) Har skåpet rörslingor på baksidan, kontrollera att de inte ligger emot varandra (frilägg rören från varandra). d) Placera skåpet svalt - inte i direkt solljus. e) Använd skåpet eleffektivt. Onödigt öppnande av dörrarna ger extra arbete för kompressorn som ska hålla temperaturen. Ljud uppstår alltid när kompressorn arbetar. Normala Ijudkällor 1. Ett klickande ljud kan höras när termostaten slår till och från. 2. Susande eller svagt bubblande ljud kan höras från kylsystemet när köldmediet pumpas runt i skåpet. 3. Droppande ljud beror på smältvatten som via en slang rinner ned i skålen. (Gäller kyl/sval) 4. Surrande eller pulserande ljud kan höras från kompressorns motor och pump. TEKNISKA DATA Denna apparat uppfyller bestämmelserna i följande direktiv: EMC-direktivet (89/336) och lågspännings- direktivet (73/23) med efterföljande tillägg. Hushållsapparater som säljs inom EU uppfyller dessutom energieffektivitetsdirektivet (96/57) med efterföljande tillägg. Värdeskylten sitter inne i skåpet. Värdeskylten visar olika tekniska data samt apparatens produkt- och serienummer.
Sida: 4
4 Ratten är inställbar från 1 till 7 (max.) Man får prova sig fram till lämpligt läge. Börja med 4. Det ger en temperatur mellan +2 grader C och +6 grader C, vilket är lämpligt för de flesta varor som ska förvaras i kylen. Så används kyl Kylen avfrostas automatiskt. Smältvattnet rinner ner genom ett ingjutet rör. Det samlas i en skål och avdunstar. Det är lämpligt att någon gång om året släppa ner en droppe Klorin eller liknande i avfrostnings- rännan, så att eventuell smuts löses upp. Avfrostning Det här bör förvaras i kylen... alla mjölkprodukter, ost, ägg, majonnäs, matfett, kött, fisk, charkvaror, färdig mat Se speciellt upp med potatis, bananer, tomater och gurka. De mår inte bra i kylen. Ställ aldrig in varma varor i skåpet, varken i kyl eller frys. Förpacka alltid varorna. 7 6 5 6 0 1 4 3 2 1 0 7 4 5 3 2 termostatratt, kylen 17
Sida: 5
5 AKF 470 73 l 6 kg AKF 550 133 l 15 kg AKF 560 82 l 6kg AKF 2200 115 l 15 kg I S 0 S ! ..-10.....-20.....-30.. 7 6 5 2 3 4 1 0 1 Håll rätt temperatur för förvaring Ratten kan ställas in mellan 1 och 7 (max.) Läge 4 ger den normala förvaringstemperatur i -18 grader C som rekommenderas av Konsumentverket. (Tänk på att lägre temperatur drar mer energi.) Temperaturen i frysen kan avläsas på frystermometern. 2 Tryck in frysknappen - i förväg! Snabb infrysning vid låg temperatur är viktigt för att matvarornas kvalitet ska bibehållas. Med frysknappen sänker man temperaturen under infrysningen till -25 grader. Vill man frysa in mer än 3 kg ska frysknappen tryckas in ca 10 timmar i förväg, eller samtidigt som man lägger i varorna. Frysknappen ska slås från efter infrysningen, som tar ett dygn. Frysknappen behöver inte användas när man lägger redan frysta varor i frysen, och inte heller för enstaka småförpackningar. Kontrollampan lyser så länge frysknappen är intryckt. Alarmlampan kan lysa vid infrysning. Detta är normalt. 3 Lägg matvarorna på en fryshylla Frys in varorna glest, så går infrysningen snabbast. 4 Slå ifrån frysknappen efter ett dygn Efter infrysningen packas varorna tätt för att kylan ska bevaras bäst. Så här fryser man in - att frysa in varan i rätt skick Olika matvaror kräver olika behandling före infrysningen. Se lagring- stabellen på sid 8-11. Emballera väl. Pressa ur luften ur paketen så att varorna inte torkar ut på ytan. - att inte frysa in för mycket i taget Lägg inte ner allt på en gång! Om man ska frysa ner mycket, är det klokare att förvara varorna i kylskåpet och successivt paketera och lägga dem i frysen. Lägger man i onödigt mycket på en gång höjs temperaturen i skåpet och varornas kvalitet kan påverkas. - att inte lägga in varma varor För att infrysningen ska ske så snabbt som möjligt bör de varor som ska frysas ha högst rumstemperatur. Ställer man in en varmare förpackning bidrar detta till is-bildning på väggar och för-packningar. Dessutom går det åt extra mycket energi för att nå optimal förvaringstemperatur. Tänk på... Per dygn Total nytto- volym, frys Modell Så här mycket kan du frysa in i Cylinda termostatratt, frysen alarm omkopplingsknapp för infrysning Kontrollampan lyser så länge frysknappen är inkopplad. 16
Sida: 6
6 Så här frostar man av frysen Varorna och fukten i luften orsakar så småningom frost- och isbildningar i skåpet. Ett tunt lager av frost eller is nedsätter inte frysens funktion, men ju mer beläggning, desto större blir energiförbrukningen. Lite lös frost kan man skrapa bort med en plast- eller träskrapa. (Använd aldrig kniv eller andra skarpa verktyg.) När frost- och isbildningen är 4-5 mm, måste dock frysen avfrostas. Gör så här: 1 Stickproppen urdrages, alternativt ställ termo- staten i 0-läge. OBS! Det är normalt att det går trögt. 2 Fäll ut smältvattenpipen nertill på frysen. Sätt på förlägningsdelen och ställ ett kärl under. 3 Ta ut frysvarorna. Förvara dem i kylskåp eller inpackade i tidningar, å att de hålls så kalla som möjligt. 4 Ställ in en skål med varmt (ej kokande) vatten i frysen. 5 Diska lös inredning medan isen smälter. När beläggningen lossnat, rengör frysen med vatten och lite diskmedel. Torka torrt med mjuk trasa. 6 Sätt i stickproppen, alternativt vrid på termo- staten. Starta frysen med frysknappen intryckt om det är många varor som ska tillbaka in i skåpet. 7 Lägg tillbaka varorna när temperaturen gått ner till-18 grader C, vilket man ser på frystermo- metern. (Det tar ca en timme). 8 Slå ifrån frysknappen. Använd inte elapparater, knivar och och andra vassa föremål för att påskynda avfrostningen. Det är farligt! Vid avfrostning drar man ut avrinningsröret. 15 ➇ ➈ ➄ ➈ ➀ ➁ ➂ ➃ ➅ ➆
Sida: 7
7 När skåpet behöver rengöras, använd en svag lösning av vatten och diskmedel och en mjuk trasa. Obs! Stickproppen ska vara urdragen när man rengör skåpet. Ventilationsgallret i sockeln är löstagbart, så att man lätt kan komma åt att dammsuga under. Om skåpet står avstängt mer än två dygn bör dörrarna stå öppna för vädring, så att dålig lukt i skåpet undviks. Skötsel Stickproppen urdrages. Byt ut lampan mot en ny. Använd lampa 12W E14 Lampan får inte överstiga 12 Watt Byte av lampa Belysning Skåpet är försett med en anordning som gör att lampan släks, om dörren står öppen eller står på glänt under onormalt lång tid. När dörren varit stängd i några minuter fungerar belysningen på normalt sätt igen. Vigtigt! Om nätsladden skadas skall den bytas ut mot en sladd av motsvarande typ, levere- rad av tillverkaren eller dennes servicere- presentant. 14 Ändring av dörrhängning Dörrarna kan hängas om från höger till vänster och omvänt. Gör så här: ➂ Det mittersta gångjärnet monteras bort. Lyft av den nedre dörren. Sätt tillbaka skruvarna till gångjärnet igen. ➀ Det övre gångjärnet monteras bort. Detta används sedan som övre gångjärn på motsatt sida. Lyft av den övre dörren. ➄ Skruvarna i mitten på nya gångjärns- sidan skruvas ur. Den nedre dörren monteras och det mittersta gångjärnet skruvas fast. Montera den övre dörren och skruva fast det övre gångjärnet. ➅ Justering av nedre dörr. De 3 skruvarna i bottengångjärnet lossas och bottengång- järnet skjutes till önskad läge. Skruvarna dras fast och frontpanelen nedtill sätts tillbaka. ➃ Ta bort frontpanelen nedtill (se sid 13) a) Om dörren har en dörrstängare på nedre dörren, skall den flyttas till det andra hålet. b) Bottengångjärnet monteras bort genom att lossa de 3 skru- varna. Gångjärnet vändes 90o och monteras på motsatt sida. ➆ Frontpanelen monteras och brickan monteras på motsatt sida. ➇ Justering av övre dörr: Skruvarna i gångjärnet över dörren lossas och övre gångjärnet skjutes till önskat läge. Skru- varna dras fast. ➈ Handtaget flyttas ➁ Om skåpet har en dörrstängare ska den monteras bort och sättas fast på motsatt sida.
Sida: 8
8 Cylindas frystips Kött går utmärkt att frysa, och det kan frysas in i många olika former. Frys inte in kött i för stora bitar. Praktiskt är att skiva och stycka helt kött i sådana bitar som man behöver vid själva tillagningen. Kött från egen slakt eller jakt måste möras före infrysning. (Det kött vi köper är alltid mörat.) Undvik att frysa in rimmat kött och charkvaror! Kött och fågel Biff Rå, hel 6-8 mån Enkelbiff Rå 10-12 mån Entrecote Rå 10-12 mån Filé Rå, hel eller i bitar Nöt 6 mån Gris 10-12 mån Gås Rå, hel, urtagen 6 mån Hare Rå, flådd, urtagen hel eller i bitar 12 mån Höns Urtaget 6 mån Kalkon Urtagen 6 mån Kalvbog Rå, hel eller i bitar 12 mån Kanin Rå, flådd och urtagen 12 mån Kotlettrad Rå, i bitar Gris 3 mån Kalv 10-12 mån Ren 12 mån Rådjur 12 mån Kyckling Urtagen 6 mån Lammkött 6-12 mån Lever Rå, stuvad 6-8 mån Njure Rå 4 mån Nötkött 6-12 mån Revbensspäll 12 mån Rostbiff Rå, stekt 10-12 mån Ren 12 mån Rådjur 12 mån Älg 1 år Det här är de lagringstider som Djupfrysningsbyrån rekommenderar för olika matvaror. Det är inte farligt med mat som ligger längre i frysen, men smaken blir sämre. Tänk på att när maten åter tinats upp, måste den behandlas lika varsamt som om den vore färsk. Uppgifterna kommer från Djupfrysningsbyrån och Allt om Mat. 13 Skåpet måste stå rakt Kontrollera med ett vattenpass att skåpet står rakt. Om skåpet står ojämnt: Ta tag i front- panelen nedtill och lyft uppåt utåt. När panelen är borttagen kan man justera fötterna. Justera genom att vrida de 4 fötterna med en 13 mm skiftnyckel. Kontrollera gärna med vattenpass att skåpet står jämnt. Sättt tillbaka frontpanelen genom at fästa i ovankant och sedan trycka den på plats. Två skåp intill varandra Om två st AKF 550 / AKF 560 / AKF 2200 placeras intill varandra skall en luftspalt om mindst 50 mm finnas mellan skåpen. Dessa skåp har inbyggd, dammskyddad kondensor. AKF 570 har ryggkondensor och kan därför placeras parvis utan luftspalt. Tänk på att dammsuga rygg- kondensorn regelbundet för att spara energi! Montering av tippskyddet Tippskyddet monteras på väggen bakom skåpet, 80-100 mm från skåpets vänstra sida. 80-100 mm 600 600
Sida: 9
9 Fisk och skaldjur Aborre Urtagen, rå, hel eller i filéer 8 mån Braxen Urtagen, rå, hel eller i filéer 8 mån Fiskpinnar 4-6 mån Forell Urtagen, rå, hel eller i filéer 4-6 mån Rökt 1 mån Gädda Rå, urtagen hel eller i bitar 8 mån Gös Rå, urtagen, hel eller i skivor 8 mån Hummer Kokas i spad 3 mån Krabba Kokas och fryses utan spad 6 mån Kräftor Kokas i spad 12 mån Lax Rå, urtagen, i bitar 3 mån Rökt 2 mån Lutfisk 12 mån Piggvar Rå, urtagen, i bitar 6 mån Räkor Kokas i spad, fryses med eller utan spad 6 mån Sill Urtagen, rå 3 mån Spätta Rå, urtagen, hel, eller i bitar 6 mån Strömning Urtagen och ev. urbenad 3 mån Torsk Urtagen, rå, hel eller i bitar 8-12 mån Ål Rå 3 mån Rökt 1 mån Öring Urtagen, rå, hel eller i bitar 3 mån Färdiglagat Buljong 6 mån Fisk, kokt eller i block 10-12 mån Fiskpinnar 4-6 mån Fiskrätter, gratänger, soppor 4-6 mån Grönsaksrätter 6 mån Hamburgare 3-4 mån Janssons frestelse 3 mån Kötträtter med helt kött 4-6 mån Kötträtter med malet kött 3-4 mån Pizza 3-6 mån Pommes frites 6 mån Fisk kan frysas på olika sätt. Längsta hållbarheten får fisken om den fryses in färsk och hel men urtagen. Det är både praktiskt och ekonomiskt att frysa in färdiglagad mat från seriematlagning och långkok. Tänk på att lagringstiden blir kortare ju mer fett maten innehåller. Charkvaror bör inte frysas. 12 Skåpet sett från ovan Rekommenderat avstånd till vägg på gångjärnssida för att kunna placera om hyllor och dra ut backar är 25 mm. min. 625 50 50 Installation Placering Ställ skåpet på ett torrt underlag på sådant sätt att det inte utsätts för direkt solljus eller annan värmekälla. Skåpet ska stå stadigt och plant vilket är lätt att justera in med de fyra justerbara fötterna. Det bör inte luta mot vägg på gångjärnssidan. Om skåpet ställs på ett mjukt underlag, kontrollera uppställningen efter någon tid, då det finns risk för sättningar i mjukt underlag. Vägguttaget med jorddon placeras lämpligen ovanför skåpet. Beakta eventuella lokala föreskrifter som finns för installation av skåpet. Fristående eller inbyggnad Skåpet kan användas fristående eller byggas in. Beakta eventuella lokala föreskrifter som finns för installation av skåpet. Måtten för inbyggnad framgår av skisserna. Ventilationen i Cylindas kylprodukter är anpassad till de föruttsätningar som råder med moderna träöverskåp som har indragen rygg. Överskåp i plåt, monteras direkt på produkten. Omgivningstemperatur där skåpet står, skall vara 16-320 . 50 10 1300/1600/1900/2050 Installationsalternativ 1260/1560/1860/2010
Sida: 10
10 Frukt och bär Apelsin Pressad 12 mån Aprikos Skållas, skalas, urkärnas 12 mån Björnbär 12 mån Blåbär 12 mån Hallon 10-12 mån Hjortron 12 mån Jordgubbar 10-12 mån Krusbär Kokas i sockerlag 12 mån Körsbär Urkärnas 12 mån Lingon 12 mån Persikor Skållas, urkärnas, i sockerlag 12 mån Plommon Skållas, skalas, halveras, urkärnas, i sockerlag 12 mån Päron Kokas i sockerlag 12 mån Rabarber 12 mån Slånbär 12 mån Smultron Sockrade 6 mån Vinbär Repade eller i klasar 12 mån Äpple Skalas, urkärnas, halveras och förvälls i sockerlag 12 mån Frukt och bär är idealiska varor att frysa De ska alltid frysas in torr-sockrade eller i sockerlag. Bröd och bakverk Matbröd 6 mån Ostkaka 6 mån Paj Gräddad eller ogräddad 3 mån Pepparkaksdeg 6 mån Rulltårta 6 mån Smördegsplattor 6 mån Småkakor 3 mån Sockerkaka 3 mån Tårta 3 mån Vetebröd Färdiggräddat 3-6 mån Wienerbröd Färdiggraddade 3 mån Bröd och bakverk passar utmärkt att frysa in gärna skivat. Tänk på att lagringstiden blir kortare ju mer fett det är i brödet. 11 De allra flesta grönsaker kan frysas in, liksom all slags svamp. Grönsaker, svamp Aubergine Förvälls 12 mån Blomkål Delas, förvälls 10-12 mån Broccoli Förvälls 10-12 mån Brysselkål Förvälls 12 mån Bönor Förvälls 12 mån Dill Hackas (undantag hela dillkronor) 10-12 mån Gräslök Hackas 10-12 mån Grönkål Förvälls 12 mån Haricot Verts Förvälls 12 mån Juice 12 mån Kålrot Förvälls i bitar 12 mån Lök Hackas, förvälls 12 mån Majskolvar Förvälls 12 mån Mangold Förvälls 12 mån Morötter Förvälls 12 mån Nässlor Förvälls, hackas 12 mån Paprika Förvälls 12 mån Pepparrot Förpackas rå i alu-folie 12 mån Persilja Hackas 12 mån Purjolök Stora bitar, förvälls småstrimlad fryses rå 12 mån Rabarber Råa, osockrade eller lätt sockrade 12 mån Rödbetor Späda, kokas skalas 12 mån Selleri Förvälls 12 mån Spenat Förvälls 12 mån Squash Förvälls 12 mån Ärter Förvälls 12 mån Svamp Förvälls 10-12 mån Smörfräst 6 mån Vissa grönsaker förlorar fräschhet om de fryses. Mjölkprodukter kan bli vattniga och flockiga. Det går inte att frysa in rätter med gelantin. Charkvaror bör inte frysas. Aladåb Avocado Banan Gelé Gurka Marmelad Mjölkprodukter Omelett Ost som är grynpipig (Fet ost går däremot bra) Pepparkakor Rädisor Sallad (färsk) Skorpor Surkål Tomat Ägg Varor som ej bör/behöver frysas

Frågor & svar

Har du en fråga om Cylinda AKF 560 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Cylinda AKF 560. Se till att du beskriver ditt problem med Cylinda AKF 560 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Cylinda AKF 560

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Cylinda AKF 560 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Cylinda
  • Produkt: Kylskåp
  • Modell/namn: AKF 560
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Svenska