Next2Me

Chicco Next2Me manual

Next2Me

Manual för Chicco Next2Me på Holländsk. Denna PDF-handbok har 60 sidor.

Sida: 1
30 VaggaNext2me VIKTIGT – SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK - LÄS NOGA. OBS: FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR KVÄVNING, TA BORT DET HÄR PLASTSKYDDET INNAN PRODUKTEN SKA ANVÄNDAS. DETTA PLAST6SKYDD SKA FÖRSTÖRAS ELLER FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR SPÄDBARN OCH BARN. · OBS: Den här produkten får endast användas av ett barn i åldern mellan 0 och 6 månader, med max 9 kg vikt. · OBS: När barnet kan sitta självt, ställa sig på knä eller resa sig, får produkten inte längre användas av det här barnet. · OBS: Använd inte produkten om någon del är trasig, avriven eller saknas. · OBS: Sätt aldrig i närheten av elektriska apparater, gasspisar eller andra värmekällor, för att undvika brännskador och risk eller andra starka värmekällor. · Kontrollera före montering att inga skador uppstått på produkten och dess komponenter vid transporten. Använd i så fall inte produkten och förvara utom räckhåll för barn. · Använd inte produkten om du inte känner till exakt hur den fungerar. · OBS: Produkten är klar för användning så snart alla låsmekanismer har satts i. Kontrollera noga att de är isatta innan produkten används. · OBS: När barnet inte har tillsyn i produkten, i läget Vagga, se alltid till att kanten är i höjt läge och att blixtlåsen är helt stängda. · När produkten används och speciellt i läget Vagga, ska hjulen alltid vara låsta. · Alla åtgärder för att öppna och reglera, fixera och placera produkten får endast utföras av en vuxen person. · Innan sängen används i läget Co-Sleeping (Fäst vid sängen), kontrollera att den är väl fastsatt och placerad. · OBS: När produkten används i läget ”Co- sleeping” (fastsatt vid sängen), se till att fästremmarna är väl åtspända och fästa, innan barnet läggs i, annars kan produkten fastna vid föräldrarnas madrass. Det får inte vara några springor mellan barnets säng och föräldrarnas madrass. · Placera alltid sängen på ett horisontellt plan. Lämna aldrig sängen på ett lutande plan medan barnet ligger i. · Låt inte barnet leka utantillsyn in närheten av sängen. · Använd inte utan stativ. · Håll fästremmarna på säkert avstånd från barnen. · Madrassens tjocklek ska vara sådan att den vertikala höjden (madrassens övre yta fram till den övre kanten på sängens sidor) ska vara minst 200 mm. Använd inte mer än en madrass i vaggan. · Om du köper en madrass separat, kontrollera att de passar i sängen. · Referensmärket på sängens insida indikerar den maximala tjocklek som får användas på sängen. · Lämna inte något föremål i sängen som kan minska dess djup. · Placera inte sängen i närheten av väggar eller hinder, för att förhindra att barnet fastnar i dem. · Lämna inga små föremål i sängen, som barnet kan svälja. · Använd endast reservdelar som godkänns av tillverkaren. Använd inte tillbehör till sängen som inte levererats från tillverkaren. · Reglera aldrig sängen med barnet i. · Flytta aldrig sängen med barnet i. · Använd inte med mer än ett barn i sänder. · Förvara på säkert avståndfrån elkablar och sladdar: Sätt inte vid fönster, där snören, gardiner eller annat kan kväva eller strypa barnet. Ge aldrig barnet och placera aldrig föremål med snören i närheten av barnet för att undvika risk för strypning. S
Sida: 2
31 · Längre exponering inför solstrålar kan orsaka variation i produktens färgtoner. Vänta någon minut innan barnet läggs i, då sängen stått en längre tid utsatt för höga temperaturer. · Förvara produkten utom räckhåll för barn, när den inte används. KOMPONENTER A. Stöd med hjul till sängben B. Stöd till sängben och halkfria stödfötter C. Mittstödstruktur D. Fästremmar E. Textilklädsel F. Madrass med avtagbart överdrag G. Övre rörstruktur H. Övre borttagbar rörstruktur I. Väska A1) Höjdregleringsknapp A2) Borttagbart strukturstöd A3) Höjdindikator A4) Låsknapp för hjulens rotation A5) Vändbara fötter A6) Hjul med broms B1) Halkfria fötter B2) Aggancio struttura di supporto centrale C1) Hakbult C2) Knapp för fäste av textilöverdrag C3) Grå fästspännen D1) Röda förankringsspännen E1) Band med klämma E2) Ficka E3) Blixtlås för avtagning av textil E4) Blixtlås för att öppna vaggans sida i Co-sleeping (för att sova nära) E5) Fönster i nätet E6) Sidokant för kvarhållning G1) Fastsättning av ben H1) Låsknapp för borttagbart rör L) Max höjdgräns för madrass MONTERING AV VAGGAN 1. Håll i stödstången för sängbenen genom att låta det utvändiga röret glida uppåt tills det hörs ett klickljud då det låser fast i första läget (fig. 1). Upprepa samma åtgärd med den andra stödstången. 2. Fäst strukturen för mittstöd vid de båda benen, som figt. 2 visar. Bultens klickljud innebär att strukturen fästs korrekt (fig. 4). OBS: vänd de grå spännena mot samma sida som för de vändbara fötterna (fig. 4). 3. Montera den övre strukturen och textilbeklädnaden på benen genom att först låta benröret glida in i textilbeklädnadens sidoficka (fig. 5). Gör likadant på båda sidor. 4. Fäst sedan den övre strukturen vid benen genom att sätta i plasthållaren, som fig. 6 visar. Skjut nedåt tills klickljudet för fastlåsningen hörs (fig. 7). Gör likadant på båda sidor. 5. Fäst textilklädselns på mittstrukturen genom att haka fast de båda banden med klämma som sitter på klädselns nedre del (fig. 8). 6. Lägg madrassen på babysängens botten (fig. 9). 7. Lås babysängens båda hjul genom att sänka spakarna som aktiverar bromsarna (fig. 10). Nu är sängen klar att användas. OBS: kontrollera att alla fästen är korrekt fastkopplade och att blixtlåsen är stängda och blockerade längst ut. OBS: använd inte vaggan med vändbara fötter partiellt eller helt vridna eller upplåsta (fig. 11). Det rätta användningsläget visas i fig. 12. Om man råkar stöta till de vändbara fötterna, ska de föras tillbaka i rätt läge genom att vaggan lyfts försiktigt. HÖJDREGLERING AV DIN BEBIS SÄNG Vaggan kan ställas in på olika höjdlägen. För att ställa in höjden drar man reglageknappen uppåt och lyfter vaggan till önskat läge (fig. 13). Upprepa på andra sidan. Det går att luta vaggans botten lite genom att de båda fötterna regleras till olika höjder (fig. 14). OBS: Man kan luta vaggan ed max 2 lägen mellan de båda benen (exempel: höger ben i position 3 och vänster ben i position 1, se fig. 15). OBS: barnets huvud ska alltid befinna sig i den högsta änden (fig. 16). CO-SLEEPING-LÄGE (FASTSÄTTNING VID ANNAN SÄNG) Det går att koppla fast vaggan vid föräldrarnas säng (co- sleeping). OBS – VIKTIGT FÖR BARNETS SÄKERHET: det här läget är bara tillåtet med de typer av säng där alla förhållanden stämmer som beskrivs i det här avsnittet. I synnerhet ska vaggans kant alltid befinna sig nära intill föräldrarnas madrass och föräldrarnas madrass måste alltid vara så väl inriktad som med höjden på vaggans gränskant (se fig. 17). Dessutom ska vaggan vara säkert förankrad vid föräldrarnas sängstruktur eller på madrassunderlaget (metallfjädrar eller ribbottnar). OBS: kontrollera att vaggans struktur i läget ”co-sleeping” inte stör föräldrarnas säng. OBS: Under användning, se till att lakan, täcken etc. inte invaderar vaggans utrymme. 8. Öppna vaggans fönstersida med hjälp av sidoblixtlåsen och för dem fram till slutläget (fig. 18). 9. Tryck sedan på låsknappen för det avtagbara röret och lossa det partiellt först på ena sidan och sedan på den andra (fig. 19). Då åtgärden utförts på båda sidorna, lossa röret och koppla till sängbenen med hjälp av avsedda stöd (fig. 20). OBS: Använd vaggan med röret sänkt endast i läget för att ha barnets säng intill dig. 10. Ställ vaggan vid föräldrarnas säng och kontrollera höjden på vaggan i förhållande till föräldrarnas madrass. OBS: föräldrarnas madrasshöjd ska alltid vara högre än vaggans sidokant (fig. 21). OBS: I sovläget co-sleeping ska vaggans två ben alltid vara inställda på samma höjd. 11. För att koppla fast vaggan vid föräldrarnas säng (för co- sleeping), använd de medlevererade remmarna. Remmarna finns i textilklädselns inre ficka (fig. 22). 12. Fäst de grå spännena under textilklädseln på båda sidorna. Var noga så att de röda spännena sätts ovanpå rembandet, som fig. 23 visar. 13. Passera sedan remmen nerifrån och upp kring föräldrarnas sängstruktur 8fig. 24) och fäst det röda spännet för att bilda en ögla (fig. 25). Upprepa steget på andra sidan. För en enklare installation då spännena kopplas i, bör vaggan hållas på lite avstånd från föräldrarnas säng. 14. För nu vaggan närmare föräldrarnas säng och dra åt öglan genom att energiskt dra i remmarna (fig. 26). Utför först åtgärden på ena sidan och sedan på den andra, och justera remmarna tills vaggan är säker i kontakt med föräldrarnas madrass. OBS: Före all användning, kontrollera alltid att det inte är något mellanrum mellan föräldrarnas madrass och vaggans kant. Dra annars i remmarna energiskt tills det tillåtna
Sida: 3
32 förhållandet återfås. 15. Sätt tillbaka det överflödiga rempartiet i fickan längst ner på textilklädseln. 16. Lås vaggans hjul, enligt punkt 7. Om det inte skulle gå att sticka in vaggans fötter under föräldrarnas säng då den ska fixeras vid den senare, kan man ändå sätta fast den genom att följa beskrivningen i föregående punkter och dessutom vrida de vändbara hjulen då vaggan ställs intill sängen. Dra ut rotationslåsknappen för att vrida vaggans fötter och vrid dem sedan inåt med ena handen (fig. 27). OBS: Produkten får endast användas med sängar och/eller madrasser som har raka sidor. Produkten får inte användas med sängar och/eller madrasser som är runda eller med vattenmadrasser. OBS: När produkten användas i läget ”Co-Sleeping (fixering vid sängen)” ska den monteras i nvå med sängens längsta åtkomstsida. Montera INTE produkten vid sängarnas fot- eller huvudända. SKÖTSELRÅD Vaggan och dess madrass har ett överdrag i hållbar textil, som är helt avtagbar och kan tvättas. Endast en vuxen får byta överdraget. Kontrollera regelbundet att produkten inte är sliten eller har gått sönder. Använd inte om det är skadat och förvara utom räckhåll för barn. Följ instruktionerna på etiketten för att tvätta textilerna. Använd inte lösningar eller produkter som är nötande eller är för aggressiva. Handtvätt i kallt vatten Inget blekmedel Torktumla inte Ingen strykning Ingen kemtvätt Kontrollera tygets eller sömmarnas hållbarhet efter varje tvätt. OBS: Medan överdraget byts ut, hantera textildelen försiktigt så att det inte går sönder eller skadas av misstag. OBS: Det tar bara några minuter att sätta på och ta av överdraget och detta måste utföras av en vuxen person. BÄDDA OM SÄNGEN Du kan haka loss vaggan från föräldrarnas säng för att bädda om varje dag. Du behöver bara lossa de grå spännena under textilöverdraget. När du ska sätta fast vaggan igen vid föräldrarnas säng, ska du dra i remmarna igen för att garantera att vaggan sitter korrekt och är ordentligt fäst vid föräldrarnas säng. Var noga så att alla punkter som beskrivs i avsnittet ”Co-sleeping-läge (fastsatt vid säng)” respekteras. TA AV ÖVERDRAGET 17. Ta ur madrassen och lossa knapparna på textilstrukturens underdel (fig. 28). 18. Tryck på knapparna på benfästet (fig. 29) och dra den övre rörstrukturen uppåt, och dra ur överdraget från benen (fig. 30). Gör likadant på båda sidor. 19. Öppna sidoblixtlåsen på fönstersidan och tryck på låsknapparna till det övre borttagbara röret, som beskrivs i avsnittet ”Co-sleepingläget (fastsatt vid säng)”. Lossa därefter det övre avtagbara röret (fig. 31), och var försiktig så att överdragets invändiga del inte skadas. 20. Öppna blixtlåset på vaggans övre kant och lossa hela överdraget (fig. 32). 21. Ta av det styva kantstödet (fig. 33). FÄLL IHOP VAGGAN Det går att fälla ihop vaggan helt för att lägga tillbaka den i väskan den levererades i. För att fälla ihop vaggan upprepar du åtgärderna i punkt 17-18 i avsnittet “Ta av överdraget”. Haka sedan loss stödstrukturen på mitten genom att trycka på bultarna på båda benen på vaggan (fig. 34).

Frågor & svar

Har du en fråga om Chicco Next2Me men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Chicco Next2Me. Se till att du beskriver ditt problem med Chicco Next2Me så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Chicco Next2Me

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Chicco Next2Me nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

 • Märke: Chicco
 • Produkt: Babysängar
 • Modell/namn: Next2Me
 • Filtyp: PDF
 • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Polska, Ryska, Turkiska, Grekisk, Ukrainare, Arabiska